Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng trực tuyến tại công ty TNHH xuất nhập khẩu HTV huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 121 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ NG BÁN HÀNG TRỰ C TUYẾ N TẠ I
CÔNG TY TNHH XUẤ T NHẬ P KHẨ U HTV HUẾ

HOÀNG TIẾ N NHẬ T

Huế , Tháng 01 năm 2021

1×