Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ in ấn tại công ty cổ phần in thuận phát

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 121 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC YẾ U TỐ Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N
HÀNH VI SỬ DỤ NG CỦ A KHÁCH HÀNG THÀNH
PHỐ HUẾ ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ IN Ấ N TẠ I CÔNG TY
CỔ PHẦ N IN THUẬ N PHÁT
TƯ Ở NG THU HÀ

Niên khóa 2017- 2021×