Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các khóa học kế toán của học viên tại trung tâm đào tạo và tư vấn hồng đức tại thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.39 KB, 107 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC YẾ U TỐ Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T
ĐỊ NH LỰ A CHỌ N CÁC KHĨA HỌ C KẾ TỐN CỦ A HỌ C
VIÊN TẠ I TRUNG TÂM ĐÀO TẠ O VÀ TƯ VẤ N HỒ NG ĐỨ C
TẠ I THÀNH PHỐ HUẾ

PÁN THỊ NGẢ I

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021×