Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khóa học tại trung tâm ngoại ngữ tin học HueITC,Huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1020.01 KB, 112 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------------------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P

NGHIÊN CỨ U CÁC YẾ U TỐ Ả NH HƯ Ở NG
ĐẾ N QUYẾ T ĐỊ NH LỰ A CHỌ N KHÓA HỌ C
TẠ I TRUNG TÂM NGOẠ I NGỮ - TIN HỌ C
HUEITC

LÊ THỊ THÚY

KHÓA HỌ C: 2017 - 2021×