Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Thuyết minh tổng hợp QHCT tỷ lệ 1500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 71 trang )

QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

CHƯƠNG I.................................................................................................4
PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................4
I.
LÝ DO THIẾT KẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH...................................4
1. Lý do và sự cần thiết lập thiết kế quy hoạch:..................................................4
2. Mục tiêu và nhiệm vụ đồ án:........................................................................4
II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH..................................................................5
1. Các cơ sở pháp lý:......................................................................................5
2. Tiêu chuẩn và quy chuẩn thiết kế..................................................................6
3. Các nguồn tài liệu, số liệu:...........................................................................7
III. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN QUY HOẠCH..........................................................7
1. Tên dự án:.................................................................................................7
2. Vị trí:........................................................................................................7
3. Tính chất và chức năng:..............................................................................7
4. Chủ đầu tư lập quy hoạch:...........................................................................7
5. Tư vấn lập quy hoạch:.................................................................................7
6. Cơ quan thẩm định:....................................................................................7
7. Cơ quan phê duyệt:....................................................................................7
I.
VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT.................................................................8
1. Vị trí khu vực nghiên cứu Quy hoạch:............................................................8
2. Giới hạn khu vực nghiên cứu Quy hoạch:.......................................................8
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG......................................................8
1. Đặc điểm tự nhiên:.....................................................................................8
1.1.............................................................................................................................Địa hình, địa mạo: 8
1.2.................................................................................................................................................Khí hậu: 8


1.3...........................................................................................................................Đặc điểm thủy văn: 9
2. Đặc điểm hiện trạng:..................................................................................9
2.1......................................................................................................Hiện trạng cảnh quan tự nhiên 9
2.2.....................................................................................................................Hiện trạng sử dụng đất 9
2.3.........................................................................................Hiện trạng dân cư, nhà ở và lao động
10
3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng đô thị..............................................................10
3.1........................................................................................Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
10
a. Nền xây dựng và hệ thống thoát nước mưa:.................................................10
b. Hệ thống giao thông:................................................................................11
c. Hệ thống cấp nước:...................................................................................11
d. Hệ thống cấp điện.....................................................................................11
e. Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh mơi trường............................................11
4. Các dự án có liên quan..............................................................................11
5. Đánh giá tổng hợp hiện trạng:....................................................................11
CHƯƠNG III...............................................................................................13
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KĨ THUẬT CỦA DỰ ÁN.............................................13
1. Quy hoạch kiến trúc:.................................................................................13
CHƯƠNG IV................................................................................................16
ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH.................................................................................16
I.
ĐỊNH HƯỚNG CHUNG............................................................................16
1. Mối liên hệ vùng.......................................................................................16

1


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh


Thuyết minh tổng hợp

2. Tầm nhìn - viễn cảnh tương lai đối với khu vực:............................................16
3. Dự báo quy mô dân số...............................................................................17
4. Hướng tiếp cận.........................................................................................17
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ CÁC CHỨC NĂNG:...............................17
1. Quan điểm thiết kế:..................................................................................17
2. Ý tưởng quy hoạch....................................................................................18
3. Phương án cơ cấu:....................................................................................20
4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.......................................................21
5. Phân khu chức năng quy hoạch:.................................................................24
III. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT....................................................................25
1. Các nguyên tắc Quy hoạch sử dụng đất:......................................................25
2. Quy hoạch sử dụng đất:.............................................................................26
IV. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ..................................................................................26
1.1. Các nguyên tắc thiết kế đơ thị................................................................26
1.2. Xác định các cơng trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch.....................27
1.3. Xác định chiều cao xây dựng cơng trình...................................................27
1.4. Xác định khoảng lùi cơng trình trên từng đường phố, nút giao thơng:.........28
1.5. Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các cơng trình kiến
trúc 28
1.6. Hệ thống cây xanh, mặt nước và quảng trường........................................28
1.7. Quy định về cây xanh đô thị...................................................................30
CHƯƠNG V.................................................................................................34
QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT................................................................34
I.
QUY HOẠCH GIAO THÔNG.....................................................................34
1. Các tiêu chuẩn thiết kế:.............................................................................34
2. Giải pháp thiết kế.....................................................................................34

3. Bảng thống kê khối lượng..........................................................................36
Bảng thống kê khối lượng đường giao thông..............................................36
II. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT..........................................................37
1. Quy hoạch san nền:..................................................................................37
2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa...........................................................38
III. QUY HOẠCH CẤP THOÁT NƯỚC..............................................................41
1. Quy hoạch cấp nước..................................................................................41
2. Quy hoạch thốt nước thải và vệ sinh mơi trường..........................................44
IV. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN..........................................................................47
1. Phạm vi nghiên cứu và nguyên tắc thiết kế:.................................................47
2. Yêu cầu cấp điện:.....................................................................................48
3. Nguồn điện:.............................................................................................48
4. Lưới điện trung thế trong khu quy hoạch:.....................................................48
5. Trạm biến áp phân phối trong khu qui hoạch:...............................................49
6. Định hướng di chuyển hoàn trả lưới điện:.....................................................49
V.
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG......................................................50
1. Phạm vi nghiên cứu và nguyên tắc thiết kế...................................................50
2. Hệ thống chiếu sáng cơng cộng...................................................................51
VI. THƠNG TIN LIÊN LẠC............................................................................52
1. Cơ sở thiết kế:..........................................................................................52
2. Tiêu chuẩn áp dụng:.................................................................................52
3. Phạm vi thiết kế:......................................................................................52

2


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh


Thuyết minh tổng hợp

4. Chỉ tiêu thiết kế:.......................................................................................52
CHƯƠNG VI................................................................................................54
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC........................................................54
I.
CĂN CỨ PHÁP LÝ...................................................................................54
II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ MƠI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC................54
1. Mục đích:.................................................................................................54
2. Nội dung:................................................................................................54
III. HIỆN TRẠNG, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG:......................................54
1. Hiện trạng mơi trường trước khi thực hiện dự án :.........................................54
1.1......................................................................................................................Mơi trường khơng khí:
54
1.2...............................................................................................................................Mơi trường
nước:
54
1.3...................................................................................................................................Môi trường đất:
54
1.4...................................................................................................Môi trường sinh thái cảnh quan:
54
2. Dự báo tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án:.........................55
2.1..........Các nguồn gây tác động tới mơi trường khơng khí: khí thải, bụi thải, tiếng ồn
55
2.2..........................................................................Các nguồn gây tác động tới môi trường nước
55
2.3........................................................................................................................................Chất thải rắn
55
2.4........................................................................................................Các nguồn gây tác động khác
56

3. Tác động môi trường trong giai đoạn đưa dự án vào hoạt động:......................56
3.1.........................................................................................Tác động trên mơi trường khơng khí:
56
3.2......................................................................................................Tác động tới môi trường nước:
56
3.3..............................................................................Tác động của chất thải rắn tới môi trường:
56
3.4......................................................................................................Tác động tới môi trường khác:
57
IV. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NHỮNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG:..........................58
1. Trong giai đoạn xây dựng:.........................................................................58
1.1.............Giảm thiểu tác động tới môi trường không khí do khí thải, bụi thải, tiếng ồn
58
1.2.............................................................Biện pháp giảm thiếu tác động tới môi trường nước
58
1.3.......................................................................................................Giảm thiểu các tác động khác
58
2. Giai đoạn hoạt động của dự án:..................................................................59
2.1.....................................................................................................Khống chế ô nhiễm không khí:
59
2.2.................................................................................................Khống chế ô nhiễm nguồn nước:
59

3


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợpPhương pháp xử lý nước thải:............................................................60
2.3...............................................................................Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn:
60
2.4.................................................................................................Khống chế các yếu tố vi khí hậu:
60
2.5.........................................................................................Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ:
60
3. Giám sát mơi trường.................................................................................61
3.1..................................................................................................Các cơng trình xử lý mơi trường
61
3.2......................................................................Cơng trình thốt nước mưa và xử lý nước thải:
61
3.3................................................................................................................Cơng trình xử lý rác thải:
61
3.4.............................................................................................Chương trình giám sát mơi trường:
61
V.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG..................................61
CHƯƠNG VII..............................................................................................63
PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ DỰ TỐN KINH PHÍ...................................................63
I.
PHÂN KỲ ĐẦU TƯ:.................................................................................63
II. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ...............................................................................63
a.
Giá trị tổng mức đầu tư..........................................................................63
b.
Nguồn vốn thực hiện:............................................................................63
c.

Kế hoạch kinh doanh.............................................................................63
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................65
I.
KẾT LUẬN:...........................................................................................65
II. KIẾN NGHỊ:..........................................................................................65

4


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

CHƯƠNG I
PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO THIẾT KẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
1. Lý do và sự cần thiết lập thiết kế quy hoạch:
- Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nhân Hòa – Phương Liễu được Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 388/QĐ-SXD ngày
25/09/2007; Quyết định số 53/QĐ-SXD ngày 26/02/2008 và Quyết định số 31/QĐ-SXD
ngày 29/01/2011; UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng đầu từ số 21.1.2.1000.067 lần đầu
ngày 23/5/2008, chứng nhận thay đổi lần 02 ngày 25/6/2012 cho Công ty cổ phần Đầu tư
Phát triển Đơ thị và Khu cơng nghiệp Nhân Hịa;
- Ngày 06/11/2015 tại văn bản số 2007/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển
đổi Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nhân Hịa- Phương Liễu thành Khu cơng nghiệp (KCN)
An Việt - Quế Võ 6 và bổ sung vào Danh mục quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020
của tỉnh Bắc Ninh;
- KCN An Việt - Quế Võ 6 có tổng diện tích là 78,6ha, trong đó có khoảng 33,314ha là phần
các doanh nghiệp khác đã đầu tư, ngoài phạm vi quy hoạch CCN; phần diện tích cịn lại

khoảng 44,9ha đã được Chủ đầu tư tiến hành giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà điều hành,
tuyến đường trục chính KCN và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác;
- Thực tế trong quá trình phát triển, KCN nằm ở vị trí cách xa đường Quốc lộ 18, quy mơ diện
tích nhỏ, khó cạnh tranh trực tiếp với các KCN khác trong huyện như KCN Quế Võ II, III do
đó phần diện tích 44,9ha cịn lại chưa thu hút được các doanh nghiệp.
- Ngày 7/7/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc phê
duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố mới và phụ cận, huyện Quế Võ đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó KCN An Việt – Quế Võ 6 được định hướng

5


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

-

2.
a.
-

-

-

b.
-

-


Thuyết minh tổng hợp

chuyển đổi dần sang chức năng đô thị, hướng đến mục tiêu đưa đô thị Phố Mới trở thành
trung tâm hành chính – chính trị, văn hóa, giáo dục... của huyện Quế Võ, là đơ thị vệ tính
của thành phố Bắc Ninh, đáp ứng tiêu chí của đơ thị loại IV, tiến tới nâng cấp thành thị xã;
Nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng định hướng Quy hoạch chung, hạn chế việc phát
triển KCN vào quỹ đất đô thị trong tương lai, ảnh hưởng đến môi trường, xã hội và áp lực
giao thông, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đơ thị và KCN Nhân Hịa đã đề xuất chuyển
đổi KCN An Việt – Quế Võ 6 thành Khu đô thị Capella Grand City Quế Võ và đã được
UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận tại văn bản số 2162/UBND-XDCB ngày 19/6/2018;
Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên, việc lập đồ án Quy hoạch tỷ lệ
1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh, huyện Quế Võ với các định hướng phát triển
cho khu đô thị bền vững, hiện đại, văn minh là hết sức cần thiết và cấp bách.
Mục tiêu và nhiệm vụ đồ án:
Mục tiêu:
Cụ thể hóa quy hoạch chung đơ thị Phố Mới và phụ cận huyện Quế Võ đến năm 2030 tầm
nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 939/
QĐ-UBND ngày 7/7/2017;
Đấu nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực đảm bảo đồng bộ về tổ chức không
gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật;
Hình thành Khu đơ thị đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của tồn
đơ thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập
quy hoạch và khu vực lân cận;
Khu vực giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân khu vực, khai thác tối đa các điều kiện tự
nhiên để tạo không gian quy hoạch phong phú, đóng góp vào cảnh quan chung của tồn khu
vực;
Nhanh chóng hình thành khu dân cư, dịch vụ văn minh, hiện đại, đồng bộ, tạo môi trường
sống ổn định, lâu dài;
Khu vực được hình thành cung cấp thêm nguồn nhà ở, dịch vụ cho thị trường, đa dạng hóa
loại hình, trong đó hướng đến các tầng lớp dân cư;

Làm cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;
Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị theo đúng các quy định hiện
hành;
Là công cụ để quản lý và phát triển đô thị.
Nhiệm vụ:
Xác định ranh giới và quy mô lập quy hoạch chi tiết;
Phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng về kinh tế - xã hội; dân số, lao động, sử
dụng đất đai, hiện trạng về xây dựng; cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi
trường để giải pháp quy hoạch đề xuất phù hợp nhất;
Xác định tổng thể phân khu chức năng phát triển dài hạn của khu đô thị, dịch vụ công cộng;
Đề xuất các không gian hoạt động chủ yếu của khu vực;
Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có tính thẩm mỹ cao, hài hoà với cảnh
quan khu vực;

6


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

- Lựa chọn các tiêu chuẩn áp dụng phù hợp cho từng lô đất quy hoạch;
- Lập kế hoạch khai thác sử dụng đất đai hợp lý đến từng lô đất theo quy hoạch phát triển
không gian;
- Đề xuất không gian công năng các khối nhà ở trong khu vực cho phù hợp với từng đối tượng
sử dụng;
- Định hướng các nội dung về thiết kế đô thị;
- Đảm bảo tiêu chuẩn mơi trường về cây xanh, khơng khí, mặt nước. Tạo cảm giác trong lành,
gần gũi với cảnh quan hiện trạng;

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, khớp nối đồng bộ
giữa khu vực xây dựng mới với khu dân cư hiện trạng và dự án xung quanh theo quy hoạch;
- Thiết lập quy định quản lý xây dựng, làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng theo quy
hoạch.
II.CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
1. Các cơ sở pháp lý:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;
- Luật Quy hoạch đơ thị số 30/2009/QH12 ngày 17//2009 của Quốc hội khóa XII;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội
dung về quy hoạch xây dựng;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt
và quản lý quy hoạch đô thị;
- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ xây dựng về việc Ban hành “Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”- (QCVN: 01/2008/BXD);
- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác
định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây Dựng Quy định về hồ sơ của
nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu
chức năng đặc thù;
- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung
Thiết kế đô thị;
- Các quyết định phê duyệt quy hoạch: Quyết định số 388/QĐ-SXD ngày 25/09/2007 của Sở
Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 CCN
vừa và nhỏ Nhân Hòa – Phương Liễu; Quyết định số 53/QĐ-SXD ngày 26/02/2008 và
Quyết định số 31/QĐ-SXD ngày 29/01/2011.
- Văn bản số 2007/TTg-KTN ngày 06/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi
CCN vừa và nhỏ Nhân Hòa – Phương Liễu thành KCN An Việt – Quế Võ 6, tỉnh Bắc Ninh;
- Kết luận số 287-TB/TU ngày 31/05/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến tại hội nghị
Ban Thường vụ Tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN An Việt – Quế Võ 6;
- Văn bản số 2162/UBND-XDCB ngày 19/06/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều

chỉnh Khu công nghiệp An Việt – Quế Võ 6;

7


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

- Văn bản số 48/UBND-XD ngày 18/09/2018 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã
Đại Xuân cho đồ án Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand
City Bắc Ninh, huyện Quế Võ;
- Văn bản số 69/UBND-XD ngày 18/09/2018 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã
Phương Liễu cho đồ án Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella
Grand City Bắc Ninh, huyện Quế Võ;
- Văn bản số 24/UBND-XD ngày 24/09/2018 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã
Nhân Hòa cho đồ án Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand
City Bắc Ninh, huyện Quế Võ;
- Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư cho đồ án Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ
lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh, huyện Quế Võ;
- Văn bản số 637/TB-SXD ngày 19/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc thông
báo kết quả thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại các xã Nhân Hòa, Phương
Liễu và Đại Xuân, huyện Quế Võ.
- Quyết định số …. Ngày …. Của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
2. Tiêu chuẩn và quy chuẩn thiết kế
- Quy chuẩn xây xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “các công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2016/BXD);
- Các quy chuẩn xây dựng Việt nam và các tiêu chuẩn Quốc tế đã được Bộ Xây dựng cho

phép vận dụng;
- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đơ thị TCXDVN 2592001;
- Tiêu chuẩn chiếu sáng bên ngồi nhân tạo bên ngồi các cơng trình cơng cộng và kỹ thuật hạ
tầng đô thị TCXDVN 333-2005;
- Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị, quảng trường TCXDVN 104-2007;
- Các tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan;
3. Các nguồn tài liệu, số liệu:
- Hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã
phê duyệt;
- Hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050 đã được phê duyệt;
- Hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật liên quan đến dự án;
- Các tài liệu về đo đạc địa hình, về địa chất, thuỷ văn theo tiêu chuẩn hiện hành tại khu vực
nghiên cứu.
- Các văn bản pháp lý có liên quan;

8


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

III. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN QUY HOẠCH
1. Tên dự án:
- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh
2. Vị trí:
- Khu vực thuộc xã Nhân Hịa, xã Phương Liễu và xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc

Ninh.Quy mơ nghiên cứu lập quy hoạch:
- Quy mơ diện tích lập quy hoạch: 45,05ha
- Quy mô dân số khoảng: 9.000 người
3. Tính chất và chức năng:
- Khu vực định hướng là Khu đô thị
hiện đại, đô thị thông minh với đầy đủ các
dịch vụ, tiện ích thân thiện với thiên nhiên,
đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ
thuật.
- Các khu chức năng:
+ Khu cơng trình cơng cộng: Văn
hóa, giáo dục, thể thao, y tế,
thương mại…
+ Khu cây xanh, công viên mặt
nước, thể dục thể thao...
+ Khu nhà ở: Nhà ở thấp tầng, nhà
ở kết hợp dịch vụ, thương mại,
nhà ở xã hội...
4.
Chủ đầu tư lập quy hoạch:
Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị
và KCN Nhân Hịa.
5. Tư vấn lập quy hoạch:
Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Nam
6. Cơ quan thẩm định:
Sở xây dựng Tỉnh Bắc Ninh.
7. Cơ quan phê duyệt:
UBND tỉnh Bắc Ninh

CHƯƠNG II

VỊ TRÍ, GIỚI HẠN VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG
I. VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT
1. Vị trí khu vực nghiên cứu Quy hoạch:
- Vị trí: Khu vực thuộc xã Nhân Hòa, xã Phương Liễu và xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh.

9


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

- Trong đó phạm vi thuộc xã Nhân Hịa 32,26ha, xã Đại Xuân 5,1ha; xã Phương Liễu
7,68ha.
2. Giới hạn khu vực nghiên cứu Quy hoạch:
Ranh giới quy hoạch được giới hạn như sau:
- Phía Bắc: Giáp cánh đồng thơn Bất Phí;
- Phía Nam: Giáp khu thơn Hà Liễu và nhà xưởng hiện trạng;
- Phía Đơng: Giáp Tỉnh lộ 279;
- Phía Tây
: Giáp cánh đồng thôn Hà Liễu.
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
1. Đặc điểm tự nhiên:
1.1. Địa hình, địa mạo:
- Khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng. Cao độ tự nhiên khoảng từ 2,2m đến 5,3m.
Tuyến đường nhựa cắt ngang dự án nói đường tỉnh 278 cao độ từu 4,1m – 4,8m. Khu vực
dân cư lân cận và tuyến đường tỉnh lộ 279 cao độ từ 4,6 – 5,5m cao hơn 1-1,5m so với các
khu nông nghiệp lân cận. Cụ thể như sau:

+ Cao độ nền khu vực ao, hồ: 2,3m-3,5m
+ Cao độ nền khu vực ruộng canh tác: 2,9-4,9m
+ Cao độ nền cơng trình nhà điều hành hiện trạng: 2,9-4,9m
+ Cao độ nền khu vực xây dựng lân cận dự án:4,6m-5,3m
1.2. Khí hậu:
- Khu vực nghiên cứu cùng chung với khí hậu của tỉnh Bắc Ninh. Trong vùng khí hậu cận
nhiệt đới.
+ Nhiệt độ trung bình là: 23,3oC.
+ Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 33oC.
+ Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 13,2oC.
+ Độ ẩm khơng khí trung bình năm: 79%.
+ Lượng mưa trung bình hàng năm là: 1.500mm.
+ Số giờ nắng trung bình năm: 1600 giờ.
- Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt:
+ Mùa nóng: từ tháng 4 đến tháng 10, gió chủ yếu là gió Đơng Nam, nhiệt độ cao nhất 38oC.
+ Mùa lạnh: từ tháng 11 đến hết tháng 3, gió chủ yếu là gió Đơng Bắc; trời rét, khơ, nhiệt độ
thấp nhất là 8oC.
- Mùa mưa, độ ẩm có lúc đạt 100%, độ ẩm trung bình hàng năm là 84,5%; bão thường xuất
hiện trong tháng 7 & 8, cấp gió từ 8 – 10, có khi giật đến cấp 12.
1.3. Đặc điểm thủy văn:
- Khu vực nghiên cứu chịu chế độ thủy văn của sông Đuống; sông Cầu và sông Thái Bình.
Trong khu vực nghiên cứu khơng có con sơng nào chảy qua, chủ yếu là các mương nước
tưới tiêu nông nghiệp và ao, đầm nhỏ độ sâu từ 1-1,5m so với khu vực đồng ruộng xung
quanh.

10


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh


Thuyết minh tổng hợp

2. Đặc điểm hiện trạng:
3.
2.1 Hiện trạng cảnh quan tự nhiên
- Cảnh quan tự nhiên nổi bật trong khu vực là cảnh quan nông nghiệp, cỏ và các kênh mương
tưới tiêu nội đồng. Trong q trình phát triển đơ thị, cần thiết phải nhận diện rõ giá trị để có
các tác động nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cảnh quan môi trường thiên nhiên, tạo
điều kiện phát huy ý nghĩa và vai trò chức năng của khu vực này.
2.2 Hiện trạng sử dụng đất
- Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa và cỏ, toàn bộ
khu vực đã được tiến hành giải phóng mặt bằng.
- Hệ thống mặt nước kênh mương trong ranh giới lập quy hoạch có chức năng tưới, tiêu
nông nghiệp. Khi khu vực chuyển đổi thành đất ở một số tuyến kênh quan trọng sẽ được
xây dựng hoàn trả đáp ứng yêu cầu sử dụng đối với nông nghiệp.
Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
Stt
1
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2

Chức năng đất
Tổng diện tích đất lập quy hoạch
Đất nhà điều hành - Dịch vụ

Đất nông nghiệp
Đất trồng lúa
Đất cỏ
Đất mặt nước
Giao thông
Đường nhựa
Đường đất nội đồng

2.3 Hiện trạng
động
- Trong khu vực
có dân cư, tuy
các thơn, xóm
dự án. Việc
mơ hình ở khu
cũng hết sức
trong việc triển
hoạch
được
và văn hóa địa

Diện tích(m2)
450.482,28
2.391,13
407.778,05
88.420,57
319.357,48
17.318,92
22.994,18
14.268,32

8.725,86

Tỷ lệ (%)
100,00
0,53
90,52
19,63
70,89
3,84
5,10
3,17
1,94

dân cư, nhà ở và lao
lập quy hoạch khơng
nhiên có tiếp giáp với
hiện trạng phía Nam
đánh giá hiện trạng,
dân cư hiện trạng này
cần thiết cho đồ án
khai ý tưởng quy
phù hợp với nhu cầu
phương.

11


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh


Thuyết minh tổng hợp

3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng đô thị
3.1.

Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Nền xây dựng và hệ thống thoát nước mưa:
- Hiện tại trong khu vực dự án là phần lớn đồng ruộng, bên cạnh đó là hệ thống kênh tưới T7
phục vụ đồng ruộng xung quanh.
- Đang tồn tại hệ thống rãnh dọc thoát nước dọc đường tỉnh 278 trong ranh giới dự án. Hệ
thống rãnh này đang xả ra đất ruộng xung quanh.
- Phía nam gần ranh giới dự án có ao hồ nhỏ thu nước mặt.

b. Hệ thống giao thông:
- Đường bộ: trong ranh giới dự án có tuyến đường tỉnh 278 mặt đường nhựa có mặt cắt trung
bình 24m đến 24,5m. Hệ thống đường giao thơng chưa phát triển, có một số tuyến đường
đất phục vụ sản xuất nông nghiệp.
c. Hệ thống cấp nước:
- Khu đất lập quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước.
d. Hệ thống cấp điện
- Hiện trạng có đường điện 35kV chạy qua dự án.
e. Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường
- Khu đất lập quy hoạch có phần lớn là đất ruộng canh tác, cỏ, mặt nước, đất giao thơng.
Nhìn chung hiện trạng mơi trường chưa bị ô nhiễm lớn, các nguồn gây ô nhiễm hiện có chủ
yếu do các hoạt động sinh hoạt, sản xuất nơng nghiệp. Ngồi ra phía Đơng dự án có khu
nhà xưởng hiện trạng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí, đất và tiếng ồn đối với khu
vực xung quanh.

12QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

-

-

-

-

-

-

Thuyết minh tổng hợp

4. Các dự án có liên quan
a. Quy hoạch chung đơ thị Phố Mới:
Phân vùng phát triển Đô thị Phố Mới và phụ cận: Với mục tiêu đưa Đô thị Bắc Ninh trở
thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, do vậy các phân vùng phát triển Đô thị Phố Mới
và phụ cận hướng tới trở thành các vùng không gian phát triển độc lập, đồng bộ hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội và được phân thành 6 phân vùng.
Vị trí đơ thị thuộc phân vùng 2 (Phía tây bắc đường tỉnh ĐT.279 - Đại Xuân - Nhân Hòa):
Phát triển dân cư tập trung cung cấp dịch vụ đô thị, du lịch sinh thái với quy mô dân
số khoảng 10.601,0 người, diện tích khoảng 1.334,0 ha.
Tuân thủ các mặt cắt và hướng tuyến giao thơng chính theo QHC.
b. Quy hoạch KCN Nhân Hòa – Phương Liễu đã được phê duyệt:

Tuyến đường giao thơng chính (ĐT 278) đã được thi cơng theo định hướng quy hoạch.
Nghiên cứu các vị trí đấu nối HTKT, giải pháp hồn trả cơng trình thủy lợi từ đồ án.
5. Đánh giá tổng hợp hiện trạng:
a. Điểm mạnh:
Khu vực có điều kiện tự nhiên, điều kiện hiện trạng hết sức thuận lợi cho việc phát triển
khu đô thị.
Các định hướng về QH vùng tỉnh, QHC đều phù hợp cho việc chuyển đổi KCN thành
KĐT. Với tầm vóc của đơ thị Phố Mới theo quy hoạch, vị trí dự án có đủ lợi thế để phát
triển theo hướng văn minh, hiện đại, đô thị thông minh.
Hệ thống giao thông đối ngoại, đấu nối HTKT thuật kỹ thuật thuận lợi.
Khu vực đã tiến hành GPMB khoanh vùng dự án, đã có được sự đồng thuận của cộng
đồng.
b. Điểm yếu:
Vị trí tiếp giáp nhà xưởng hiện trạng cần có giải pháp cách ly, hạn chế ảnh hưởng khi nhà
xưởng chưa được di chuyển.
Tuyến ĐT 278 mới chỉ dừng ở đoạn đi qua dự án, chưa kết nối đối ngoại.
Thoát nước là một trong những vấn đề lớn của dự án, cần có giải pháp xử lý cả phạm vi
bên ngồi dự án.
Trong giai đoạn đầu, vị trí dự án chưa thực sự thu hút được người dân, do đó cần có định
hướng tao thị như tổ chức cảnh quan, sự kiện định kỳ…
Cần có giải pháp khi các tuyến đối ngoại tiếp giáp dự án chưa được đầu tư xây dựng.

13


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp


CHƯƠNG III
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KĨ THUẬT CỦA DỰ ÁN
1. Quy hoạch kiến trúc:
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề xuất của đồ án được xác định dựa vào “Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về quy hoạch xây dựng”- (QCVN : 01/2008/BXD); Điều kiện thực tế khu vực lập
quy hoạch và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam khác cụ thể như sau:
- Loại đô thị: Thuộc đơ thị loại I.
Bảng chỉ tiêu tính tốn cân đối sử dụng đất
Stt

I
II
III
1

Hạng mục

Tổng diện tích quy
hoạch
Quy mơ dân số dự kiến
Chỉ tiêu đất
Diện tích sàn nhà ở bình

Chỉ tiêu
theo tiêu
chuẩn và
NVTK

Chỉ tiêu theo
tiêu chí phân

loại đơ thị (NQ
1210/2016/UBT
VQH13)

9.000
25

≥26,5

Chỉ tiêu đồ
án đạt
được

Đơn vị

45,05

ha

9.000

người

50

m2 sàn nhà

14QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Stt

Hạng mục

Chỉ tiêu
theo tiêu
chuẩn và
NVTK

Chỉ tiêu theo
tiêu chí phân
loại đơ thị (NQ
1210/2016/UBT
VQH13)

Thuyết minh tổng hợp

Chỉ tiêu đồ
án đạt
được

quân

Đơn vị

ở/người
500


2

Trạm y tế

3

Giáo dục

3.1

Nhà trẻ, mẫu giáo

3.2

Trường tiểu học

3.3

Trường THCS

4

Đất cây xanh, vườn hoa

5

Sân tập luyện

6


Công trình thương mại
dịch vụ

≥500

≥50
≥15
≥65
≥15
≥55
≥15
≥2
≥3.000
≥0,5
≥2.000
≥1

≥500

≥2
≥3.000
≥0,5
≥1

ngồi ra các
khu y tế tư
nhân bố trí
trong khối
TMDV


m2/trạm

50
20
65
20
55
20
6
3.583,23
≥0,5
6.982,77
1

chỗ /1000 người
m2/1 chỗ
chỗ /1000 người
m2/1 chỗ
chỗ /1000 người
m2/1 chỗ
m2/người
m2/cơng trình
m2/người
m2/cơng trình
m2/người

IV
1


Tầng cao
Cơng trình nhà ở liền kề
Cơng trình nhà ở biệt thự

≤6
≤3

≤6
≤3

tầng
tầng

2

Cơng trình nhà ở xã hội

-

≤7

tầng

3
4

Cơng trình TMDV
Cơng trình cơng cộng

-


≤11
≤4

tầng
tầng

V

Mật độ xây dựng thuẩn
(net-tơ) tối đa theo diện
tích lơ đất

1

Cơng trình nhà ở riêng lẻ

Theo diện
tích lơ đất

60-85

%

2

Cơng trình nhà ở xã hội

50


%

3
4

Cơng trình TMDV
Cơng trình công cộng

60
40

%
%

V

Khoảng lùi xây dựng so
với đường giao thông
(Tối thiểu)

Theo diện
tích lơ đất
40

15


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh


Stt

1
2
3
4
VI
6.1
1
2
3
4
6.2

Hạng mục

Cơng trình nhà ở riêng lẻ
Cơng trình nhà ở xã hội
Cơng trình TMDV
Cơng trình cơng cộng
Hạ tầng kĩ thuật đơ thị
Giao thơng
Mật độ giao thông khu
vực
Tỷ lệ giao thông
Chiều rộng một làn xe
Chiều rộng làn đi bộ
Cấp nước

Chỉ tiêu

theo tiêu
chuẩn và
NVTK

Chỉ tiêu theo
tiêu chí phân
loại đơ thị (NQ
1210/2016/UBT
VQH13)

0-3
0-3
0-6
0-3

Thuyết minh tổng hợp

Chỉ tiêu đồ
án đạt
được

Đơn vị

0-3
0-6
0-6
0-3

m
m

m
m

4-13,3

≥13

19,8

km/km2

≥18
3-3,75
0,75

≥16

36
3-3,75
0,75

%
m/làn
m/làn

150-200

≥120

150


Lít/m2-ngày,
đêm
Lưu lượng cấp
nước sinh hoạt

1

Cấp nước sinh hoạt

2

Cơng trình công cộng

10

10

3

Nước tưới cây

≥3

3

4

Nước rửa đường


≥0,5

0,5

3-5

5

KW/1hộ

3-5
0,02-0,03
0,02-0,03

4
0,03
0,03

KW/1hộ
KW/m2 sàn
KW/m2 sàn

6.3
1
2
3
4
6.4

Cấp điện

Cấp điện khu nhà ở riêng
lẻ
Cơng trình nhà ở xã hội
Cơng trình TMDV
Cơng trình cơng cộng
Thơng tin liên lạc

Lít/m2-ngày,
đêm
Lít/m2-ngày,
đêm

1

Chỉ tiêu bình qn

250

250

Số th
bao/1000 dân

2
3

Cơng trình cơng cộng
Nhà ở

1

1-2

1
1

Máy/300m2 sàn
Số/hộ

6.5

Thốt nước bẩn và vệ
sinh môi trường
80

80

% chỉ tiêu cấp
nước

1

kg/người/ngày

1

Nước thải sinh hoạt

2

Rác thải


16


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

CHƯƠNG IV
ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
1. Mối liên hệ vùng

-

-

-

-

Liên hệ với các đô thị tập trung và KCN
Khu vực dự án cách TP. Bắc Ninh 11 km về phía Đơng, cách trung tâm Phố Mới 2,5 km về
phía Bắc với hệ thống giao thông đối ngoại thuận tiện như ĐT 279, kết nối với đường QL
18, hiện trạng phát triển của khu vực nằm ngoài trục phát triển hiện hữu của đô thị Bắc
Ninh. Các KCN lớn đều đã có định hướng khu nhà ở cơng nhân liền kề KCN. Các khu nhà
ở, thương mại dịch vụ mới mới chỉ tập trung ở ngã tư Phố Mới.
Tuy nhiên, thị trấn Phố Mới với dân số khoảng 7.500 người, khu vực định hướng cho mở
rộng đô thị Phố Mới khoảng 44.000 người, tỷ lệ tăng cơ học lớn là tiềm năng cho việc hình

thành khu đơ thị tại vị trí nghiên cứu quy hoạch.
Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh định hướng đơ thị Phố Mới, trong đó có vị trí dự án là khu
vực lõi trung tâm thuộc đơ thị Bắc Ninh với các động lực phát riển kinh tế, văn hóa, xã hội,
kết nối giao thơng liên vùng sẽ thúc đẩy kinh tế khu vực, thu hút dân cư từ đó tăng nguồn
cung về nhà ở và dịch vụ đi kèm.
Quy hoạch cần xác định viễn cảnh phù hợp với năng lực phát triển của khu vực, từ đó định
hướng thiết kế để hiện thực hóa viễn cảnh.

17


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

2. Tầm nhìn - viễn cảnh tương lai đối với khu vực:
- Khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng bán kính
phục vụ, nhu cầu của dân cư.
- Phục vụ cư dân ở tầm trung, loại nhà ở đa dạng, ưu tiên cho việc phát triển thương mại dọc
trục ĐT 279.
- Ưu tiên việc phát triển các không gian công viên, cảnh quan trục phố, tăng khoảng xanh.
- Khu vực mang tính mở, kết nối với khơng gian dân cư hiện hữu.
3. Dự báo quy mô dân số
- Quy mô dân số khu nhà ở thấp tầng: khoảng 5.000 người.
- Quy mô dân số khu nhà ở xã hội khoảng: 4.000 người.
4. Hướng tiếp cận

- Hướng tiếp cận chính: là ĐT 279 kết nối với trung tâm Phố Mới và QL 18. Chiều dài ranh
giới dự án tiếp cận đường khoảng 700m. Bề rộng đường đang được nâng cấp cải tạo lên

15m, bề rộng theo quy hoạch là 25m. Do đây là hướng tiếp cận chính, hình ảnh đơ thi dọc
trục đường cần đặc biệt được quan tâm trong thiết kế đô thị, tổ chức điểm nhấn ở vị trí lối
vào đơ thị.
- Hướng tiếp cận sau khi ĐT 285B được hình thành: kết nối với các khu đơ thị, KCN trên địa
bàn huyện và tỉnh. Đoạn đi qua dự án đã được xây dựng, tuy nhiên chưa có hướng kết nối,
nên trong giai đoạn đầu mang tính chất là trục chính cảnh quan của dự án, giai đoạn sau có
tính chất đối ngoại.

18


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

II.CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ CÁC CHỨC NĂNG:
1.Quan điểm thiết kế:
- Khu vực cần có sự kết nối về giao thông, không gian chức năng với các khu hiện trạng
cũng như định hướng quy hoạch.
- Tạo dựng được các điểm tập trung sinh hoạt cộng đồng như công viên, nhà văn hóa. Sức
sống của đơ thị cần được tạo điều kiện phát huy trong các khu công cộng thay vì trong từng
căn nhà riêng lẻ.
- Với bề dày văn hóa truyền thống của tỉnh Bắc Ninh, khu vực cần được thiết kế các điểm
phù hợp cho tổ chức sự kiện như lễ hội, triển lãm..
- Tăng khoảng xanh trong đô thị bằng hệ thống cây xanh đô thị dọc trục đường và các khu
cơng viên, nội bộ nhóm nhà.
- Thiết kế các tiện ích thuận lợi cho việc tiếp cận bằng xe đạp và đi bộ.
2.Ý tưởng quy hoạch
a. Phương án 1 (phương án so sánh):


- Tổ chức không gian cơng viên cây xanh theo dạng dải, dải chính hướng Bắc – Nam, dải
phụ hướng Đông Tây, các dải xanh này cũng phân khu vực thành các nhóm nhà ở, mỗi
nhóm đều có khu vườn hoa nhỏ. Vị trí giao của hai dải cây xanh là các khối công trình
cơng cộng, thương mại, dịch vụ để tạo điểm trung tâm hoạt động. Không gian giá trị dọc
trục đường lớn và cơng viên được chia sẻ lợi ích cơng cộng và tư nhân.
- Nhược điểm: do hình thức dạng dải khu cây xanh bị phân tán thành nhiều khu nhỏ, khơng
tạo được khu cơng viên có quy mơ. Mạng đường giao thơng tạo thành nhiều góc chéo,
khơng phù hợp cho việc bố trí các lơ nhà.

19


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

b. Phương án 2 (phương án chọn):

- Tổ chức khu công viên tập trung quy mơ lớn trên trục chính, cùng với các dãy nhà biệt thự
giáp công viên, khu vực tạo thành lõi giữa thoáng. Khu thương mại tập trung dọc trục
đường thay vì tập trung ở lõi trung tâm như phương án 1. Các nhóm nhà ở được phân chia

20


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh


Thuyết minh tổng hợp

bởi cơng viên và đường giao thơng chính. Trung tâm các nhóm nhà là khu cơng cộng (văn
hóa, ý tế, trường học, thể thao).
- Ưu điểm: Các nhu cầu về công viên, cây xanh được tập trung thành một khu tương đối lớn,
có khơng gian bố trí được nhiều loại hình vui chơi, giải trí, tập trung đơng người.
3.Phương án cơ cấu:
- Tổ chức cơ cấu sử dụng đất gồm các khu nhà ở riêng lẻ thấp tầng, khu nhà ở xã hội, công
cộng và cây xanh mặt nước.
- Công viên trung tâm và trục cảnh quan kết nối các chức năng chính của đơ thị.
- Khu nhà ở thấp tầng tổ chức thành 4 nhóm nhà chính, trung tâm của nhóm nhà là các cơng
trình cơng cộng (trường học, văn hóa, y tế). Các khu cơng cộng ở vị trí kết thúc của trục
cảnh quan hoặc ở trung tâm nhóm nhà, thuận tiện cho việc tiếp cận, sử dụng, tạo sức sống
cho đô thị.
- Khu nhà ở xã hội ở vị trí phía Nam khu vực, mang tính chất dự trữ cho nhu cầu nhà ở xã
hội sau này, do hiện tại quỹ nhà ở xã hội của các KCN cũng đang được đầu tư xây dựng.
Khu đô thị lại khơng ở vị trí tiếp cận thuận tiện với KCN. Dân cư lân cận vẫn phân bố theo
mơ hình làng xóm truyền thống.

21


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

4.Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

-


-

-

-

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
a. Không gian tổng thể:
Tổng thể của khu vực là các cơng trình thấp tầng kết hợp không gian rỗng như cây xanh,
mặt nước, bãi đỗ xe. Các vị trí tiếp giáp khu nhà xưởng hiện trạng được bố trí cây xanh tạo
khoảng cách lý nhất định. Theo định hướng quy hoạch, sau năm 2025 khu nhà xưởng sẽ
được di chuyển, dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở, do đó, đồ án có định hướng sơ bộ
hướng tuyến kết nối với khu vực này.
Tổ chức đơ thị với ba trục khơng gian chính, mỗi trục khai thác lợi thế riêng.
Trục thứ nhất: dọc ĐT 279, đẩy mạnh việc phát triển thương mại dọc trục đường, vỉa hè
được mở rộng, chiều rộng các lô liền kề tối thiểu 6m, tầng cao tối đa 6m. Tổ chức cơng
trình TMDV cao tầng tạo điểm nhấn tại ví trí cổng vào dự án. Trong giai đoạn đầu, đây là
khu vực nhà điều hành cũ của KCN, cải tạo lại thành khu showroom, văn phòng làm việc.
Trong giai đoạn sau đầu tư xây dựng tòa TMDV hỗn hợp phục vụ các nhu cầu: ẩm thực,
vui chơi trong nhà, cửa hàng đại diện…
Trục thứ hai: kết nối từ ĐT 279 vào khu vực, đây sẽ là tuyến đường nối trực tiếp với
ĐT285B, tạo dựng cảnh quan đẹp cho hai bên tuyến đường, điểm tập trung là khu công
viên với quảng trường tổ chức sự kiện.
Trục thứ 3: từ công viên trung tâm đến cơng trình cơng cộng theo hướng Bắc Nam, khi khu
vực tương đối được lấp đầy có thể tạo thành trục cảnh quan, tuyến phố đi bộ với TMDV
hai bên đường.

22QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

Phối cảnh tổng thể
b. Không gian chi tiết từng khu:
 Các khu cơng cộng:
- Khu cơng cộng gồm các cơng trình về văn hóa, giáo dục bố trí trong nội bộ các nhóm nhà
để đảm bảo việc đi bộ có thể tiếp cận được. Cơng trình thấp tầng, mật độ xây dựng thấp tạo
thành khoảng rỗng về không gian. Ở các vị trí là điểm nhìn quan trọng, trong khn viên
cơng trình có bố trí các điểm nhấn cảnh quan, vật kiến trúc, biểu tượng.
 Khu nhà ở riêng lẻ thấp tầng
- Loại hình
nhà ở
chủ yếu là
liền kề

biệt
thự.
Khu biệt
thự bố
trí
giáp
cơng
viên trung
tâm
khai thác
hướng

nhìn
ra
cơng

23


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

viên. Các dãy liền kề được thiết kế hạn chế nắng chiếu hướng Tây. Chiều dài các tuyến phố
từ 80-150m.
- Hạn chế việc đấu nối từ các khu nhà ở ra ĐT 279, tổ chức khu công viên nhỏ để giảm chiều
dài liên tục giữ các dãy nhà. Các khu công viên này được thiết kế chiều rộng tối thiểu 10m
để đảm bảo bố trí được các vườn dạo, cây xanh cơ bản.
- Giữa các dãy nhà xác định khoảng lùi tối thiểu 1m mỗi nhà, khống chế bằng chỉ giới xây
dựng.

 Khu nhà ở xã hội

- Tổ chức hai khu nhà ở xã hội ở phía Nam dự án, định hướng hạn chế chiều cao tầng, thay
vào đó là tổ chức tăng mật độ xây dựng, vừa giảm thiểu được chi phí đầu tư, vừa khai thác
hiệu quả quỹ đất. Trong nội bộ các khu nhà ở đều có các tiện ích cây xanh sân vườn, chỗ
đỗ xe và sân thể thao.
- Thiết kế các dãy nhà cũng theo hướng nắng, hướng gió phù hợp, hạn chế căn hộ có hướng
Tây. Vị trí tiếp giáp nhà xưởng trồng cây xanh mật độ lớn.
 Khu công viên cây xanh


24


QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thuyết minh tổng hợp

- Khu công viên tập trung với quy mô khoảng 3,4ha trong đó diện tích hồ cảnh quan khoảng
1,4ha, với các khu chức năng chính: quảng trường tập trung tổ chức sự kiện, khu chơi trẻ
em và thanh thiếu niên, người cao tuổi, khu đường dạo bộ, cafe, đồ ăn nhanh, khu tổ chức
cắm trại, tiệc nướng ngồi trời...
- Các cơng viên nội bộ chủ yếu phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn với đường dạo, cây
xanh.
- Tổ chức khu cây xanh TDTT với quy mô 3.583,23m2 với các sân thể thao như: sân bóng
mini, sân tennis, cầu lơng, nhà bóng bàn...
5.Phân khu chức năng quy hoạch:
Tổng thể khu vực gồm các chức năng: công cộng, ở, cây xanh – mặt nước, cụ thể:
 Khu đất cơng cộng: cơng trình nhà văn hóa kết hợp y tế, 1 trường mầm non, 1 trường
tiểu học, 1 trường THCS, 1 cơng trình TMDV
+ Ký hiệu: CC, MN, TH, THCS, TM
+ Tổng diện tích: 39.820,46 m2
+ Tầng cao: 3-11 tầng
+ Mật độ xây dựng: 40-60%
 Khu đất ở:
- Khu đất ở biệt thự:
+ Số lơ: 88 lơ
+ Ký hiệu: BT
+ Tổng diện tích: 26.782,52 m2
+ Tầng cao: 3 tầng

+ Mật độ xây dựng: 60%
- Khu đất ở liền kề:
+ Số lô: 1173 lô
+ Ký hiệu: LK
+ Tổng diện tích: 122.867,85 m2
+ Tầng cao: 5 tầng
+ Mật độ xây dựng: 85%
- Khu đất nhà ở xã hội:
+ Ký hiệu: NOXH
+ Tổng diện tích: 37.391,32 m2

25


×