Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 105 trang )

i với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân Quận 11 từ năm 2010
– tháng 6/2013.
Năm

Tổng số

Cảnh

Án treo

NCTNPT

Phạt tiền

cáo

Cải tạo
không
giam giữ

2010

6

6

0

0

02011

27

25

0

0

2

2012

12

3

0

0

0

6 tháng đầu năm 2013

26

17


0

0

1

Nguồn: Số liệu thống kê của Tòa án nhân dân TP.HCM.

Phụ lục 8: Thực tiễn áp dụng án treo, cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ
đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân Quận Phú Nhuận từ
năm 2010 – tháng 6/2013.

Năm

Tổng
số
NCT
NPT

Án
treo

Cảnh cáo

Phạt tiền

Cải tạo không
giam giữ


2010

4

2

0

0

0

2011

4

2

0

0

0

2012

4

1


0

0

0

6 tháng đầu năm 2013

13

6

0

0

0

Nguồn: Số liệu thống kê của Tòa án nhân dân TP.HCM.


Phụ lục 9: Người phạm tội đã bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng
chưa có quyết định thi hành án từ năm 2005 – 2011.
Năm
Số người chưa có quyết
định thi hành án

2005

2006


2007

2008

2009

2010

2011

337

456

49

2955

2980

808

1796

Nguồn: Báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân tối cao.
Phụ lục 10: Thực tiễn đặc xá từ năm 2005 – 2010.
Năm

2005


2006

2007

2008

2009

2010

Số người được đặc xá

35299

45603

8018

8066

20820

10244

Nguồn: Báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân tối cao.
Phụ lục 11: Thực tiễn giảm mức hình phạt đã tuyên từ năm 2007 – 2011.
Năm

2007


2008

2009

2010

2011

Số người được giảm mức hình phạt
đã tuyên

68529

51142

52637

51897

50149

Nguồn: Báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân tối cao.
Phụ lục 12: Thực tiễn hỗn và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù từ năm 2005 – 2011.
Năm

Hỗn chấp hành hình phạt tù

2005


Tạm đình chỉ chấp hành hình
phạt tù
305

2006

*

*

2007

1905

1146

2008

5719

3387

2009

6689

2010

*


*

2011

*

*

Nguồn: Báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân tối cao.


Phụ lục 13: Học vấn và độ tuổi của người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn
TP.HCM từ năm 2008 – 2012.

Năm

Tổng
số

Mù chữ

Đã thôi học

Đang đi
học

Từ 14 đến
dưới 16 tuổi

Từ 16 đến

dưới 18 tuổi

NCT
NPT

SL

2008

531

9

1,7

323

60,8

199

37,5

170

32

361

68


2009

727

11

1,5

214

29,4

502

69,1

169

23,2

558

76,8

2010

760

10


1,3

293

38,6

457

60,1

175

23

585

77

2011

713

8

1,1

426

59,7


279

39,2

108

15,2

605

84,8

2012

592

6

1

295

49,8

291

49,2

131


22,1

461

77,9

TB

Tỷ
lệ%

1,32

SL

Tỷ
lệ%

47,7

SL

Tỷ
lệ%

50,1

SL


Tỷ
lệ%

23,1

Nguồn: Số liệu thống kê của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM.

SL

Tỷ
lệ%

76,9×