Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận dung tích tàu biển pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.35 KB, 4 trang )

Cấp Giấy chứng nhận dung tích tàu biển
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hàng hải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Trưởng phòng Tàu biển hoặc Trưởng phòng Quy phạm hoặc Giám đốc chi
cục
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tàu biển hoặc Phòng Quy Phạm hoặc
Chi cục thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc kiểm
tra tàu
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp
50.000 đồng/ 01 Giấy chứng nhận
Thông tư số
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy chứng
nhận
102/2008/TT-BTC
n...

2.
Phí kiểm
định


Tính theo Quyết định số 184/2003/QĐ-
BTC. Chương II, phần B : Phí kiểm
định an toàn kỹ thuật và chất lượng đo
và tính dung tích tàu biển
Quyết định số
184/2003/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ
đề nghị
- Chủ tàu nộp hồ sơ tại Phòng Tàu biển hoặc Phòng Quy phạm
hoặc Chi cục thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
2.
Giải quyết
thủ tục
- Phòng Tàu biển hoặc Phòng Quy phạm hoặc Chi cục Đăng
kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; đo, tính toán và kiểm tra
thực tế tại hiện trường và cấp Giấy chứng nhận dung tích tàu
Tên bước Mô tả bước
biển
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận dung tích (bản chính)
2. Hồ sơ kỹ thuật tàu (bản chính)
3.
Bản sao Giấy chứng nhận dung tích cũ của tàu (nếu có) đối với tàu đang khai

thác
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1. Thoả mãn TCVN 7145:2003
Quyết định số 19/2003/QĐ-BKHC...

×