Tải bản đầy đủ (.pdf) (24 trang)

Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông mê linh, hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (461.83 KB, 24 trang )

Qun lý hoi my
hc môn Hóa hc  ng Trung hc ph
thông Mê Linh, Hà Ni

ng

i hc Giáo dc
Lu Qun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
ng dn: PGS.TS. Trn Th Tuyt Oanh
o v: 2012


Abstract: Nghiên c lý lun v qui my hc) PPDH
Hóa hng phát huy tính tích cc ca hc sinh  ng (trung hc ph thông)
THPT. Khc tri mi PPDH và qui mi PPDH hóa hc 
 xut bin pháp qun lý hoi mi PPDH Hóa hc 
ng THPT Mê Linh - Hà Ni.

Keywords: ng dy; Hóa hc; i mi giáo dc; Mê Linh

Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong thi ca cách mng khoa hc - công ngh, trí t ng lc chính
ca s c phát trin. Hu ht các quu khnh ngun li là quan
trng nht và giáo dn nh phát huy ngun li, phc v cho
s phát trin nhanh và bn vng.
Dy hc là hong trung tâm cng quynh cht
ng dy hc. Nhim v ci giáo viên là giáo dc, ging dy theo mc tiêu, nguyên lí,
 giúp hc sinh phát huy tính tích cc, ch ng sáng to, vn dng kin
thc vào thc tin và hình thành nhng tình cc tp. Thi ngày nay, thi ca


thông tin và nn kinh t tri thc thì s mng ci giáo viên càng nng n i thy
không ch chuyn ti thông tin cho HS mà còn phi t chu khing dn HS ch ng
chic. Vì vy, v nâng cao chng ging dy ct sc quan
trng,


 là mt môn hc liên quan mt thit vi thc t, là mt môn hi vi hc
 cho hc sinh hiu bài và thích hc môn hc này, không nhng giáo viên phi có kin
thc chuyên môn vm tt.
Li truyn th mt chiu t thn trò vc duy trì  nhi các cp hc.
Các hong t hc ca h tìm hiu kin thc, t thao tác thc hành, t phát hin
và gii quyt v c giáo viên chú trc, ch ng và sáng to
ca hc sinh trong quá trình tip thu kin thc phát huy.
Vi nhng lí do trên, tôi la chn nghiên c tài 

 ng dy hc môn








,  nhm nâng cao hiu qu qun lý
hong dy hc môn Sinh hc  ng trung hc ph thông Nam Khoái Châu, t





.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cu lý lun, thc ti xut mt s bin pháp qu
















 ,  nhm nâng cao hiu qu qun lý hot
ng dy hc môn Sinh hc  ng trung hc ph thông Nam Khoái Châu, t
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Nghiên c   lý lun v qun lý ho ng dy hc môn hc Sinh hc  ng
THPT
3.2. Kho sát thc trng hong dy hc và thc trng qun lí hong dy hc môn Sinh
hc  ng THPT Nam Khoái Châu, t
 xut các bin pháp qun lý hong dy hc môn Sinh hc  ng THPT Nam
Khoái Châu, t
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4.1. Khách th nghiên cu

Hong dy h







 , 
4.2. ng nghiên cu
Qun lí hong dy h







 , 

5. Giả thuyết khoa học
Công tác qu
















, 
c nhng kt qu nhnn có nhiu bt cng
c yêu cu ngày càng cao ca công tác qu

 ng THPT. N






n lý hong dy hc theo lý thuyt qun lý hi






chng và hiu qu c














, .
6. Giới hạn đề tài
Gii hn ni dung: Nhng bi







  

  mt
ng THPT.
Gii ha bàn: 

, 
Gii hn thi gian: Khc trng 
t

,  -2012.

7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm pu lý lun
7.2.  pháp nghiên cu thc tin
u tra, kho sát thc tin.
ng vng kt kinh nghim
QLGD.
7.3. ng kê toán hc
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phn m u, kt lun và khuyn ngh, tài liu tham kho, ph lc, ni dung chính
ca lu
 lý lun ca qun lý hong dy hc môn Sinh hc  ng THPT.
2: Thc trng qun lý hong ging d






Châu, 
n pháp qun lý hong ging d






, CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
MÔN SINH HO
̣
C Ở TRƢỜNG THPT
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề
Qun lý giáo dc, qung là nhng v c nhiu nhà nghiên cu trong và ngoài
c hét sc quan tâm. Vic chú trng ti các bin pháp qun lý nhm nâng cao hiu qu hot
ng dy hng luôn gi v c bit quan trng.
Nhng nghiên cu ca tác gi  cn v ct lõi ca qun lý và
qun lý giáo d
Nhi Ng (1991), H Ngt (1988), Trn Kiu
(1997), Thái Duy Tuyên (1998), Nguyng Quc Bo (2004). Nguyn Th
M Lc (2003), Nguyn Công Bn hành nghiên cu mt cách toàn din các v v v
trí, vai trò ca vic t chc quá trình dy ha vic nâng cao chng dy hc; Nhc
m ca hình thc dy hc trên lp, bn cht và mi quan h gia hong dy và hong hc, vai trò ci
di hc; vii mi nc t chc dy hc.
Các tác gi   lý lun v qu môn  ng,
ng thi giúp cho tác gi lung nghiên c tài  . Tuy

















 qun lý hong dy hc
môn Sinh hc  ng Trung hc ph thông,  : Q
hong dy hc môn Sinh hc  ng Trung hc ph thông Nam  n
, .
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Qun lý
Qun lý là mt hong quan trng nht trong các hong ci. Qui
n thc quy lut, vng theo quy lut và s c nhng thành công to ln. Nghiên cu v qun lý s
giúp chc nhng kin thn nht, chung nhi vi hong qun lý.
F.W Taylor cho rng: Qun lý là biu muy h 
hoàn thành công vic mt cách tt nht và r nht.
y, bn cht ca qun lý là s ng có m hoch ca ch th qung
qun lý nhc nhng mn ca qun lý.
Qun lý có 4 chn sau:
-Ch hoch hoá:
- Ch chc:.
- Ch o:
- Ch
1.2.2. Qun lý giáo dc
Qun lý giáo dc là qun lý mc xã hc này ngày càng thâm nhp vào
mi mt ci sng. Giáo di s phát trin. Nó là cái hin hu vô hình trong
mi sn phm vt cht và tinh thn. Qun lý giáo dn hình nht v qui,

qun lý s hình thành và phát trin nhân cách. S hình thành và phát trin nhân cách là cái gc
 có dân trí, nhân lc và nhân tài.
Qun lý giáo dc là quá trình vn dng nguyên lý, khái nim, pht
ca khoa hc quc giáo dc. Qun lý giáo dc là s ng có ch a
ch th qung quc giáo dc nht mnh.
1.2.3. Qung
ng là mt t chc chuyên bit trong h thng t chc xã hi thc hin ch
tái to ngun nhân lc phc v cho s duy trì và phát trin xã hi
Qung là qun lý mt thit ch vm, va có tính kinh t,
ng trung hc phnh s mo hc sinh tr i ln có
trách nhim t lp vi ba gii là: giy thông hành hc vn, giy thông
hành k thut ngh nghip và giy thông hành kinh doanh
1.2.4. Qun lý hong dy hc
Hong  thc tn ti ci, b to
ra mt sn phm, nhm tho mãn nhu cu ca bn thân và nhóm xã hi. Hong có nhc
 ng; ci là ch th ca hong; hoc thc
hiu kin lch s - xã hi nhnh; hong có s dng tin, công c  tác
ng.
Hong dy hc là hoi s t chu khio ca
i hc t giác, tích cc, ch ng t t chc t u khin hong
nhn thc  hc tp ca mình nhm thc hin nhng nhim v dy hc.
Qun lý hong dy hc là QL các hong giáo dc din ra  ng nhm thc hin
mc tiêu GD, tin lên trng thái mi v cht; là QL vic chp hành nhnh, quy ch v
hong ging dy ca GV và hong hc tp ca HS.
Ni dung qun lý  ng THPT bao gm:
- Qun lý hong dy ca GV;
- Qun lý hong hc tp ca HS;
- Qu vt chn k thut, kin

c v 

1.3. Trƣờng THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.3.1. V ng THPT
u l ng trung hng trung hc ph ng ph thông
có nhiu cp hc (Ban hành kèm theo Quynh s- ngày 02/4/2007 ca
B ng B Giáo dng trung h giáo dc ph thông ca h
thng giáo dc quu riêng.
1.3.2. Vai trò cng trung hc ph thông
 giáo dc ca bc trung hc, bc hc ni tip bc tiu hc và cp
trung h ca h thng giáo dc quc dân nhm hoàn chnh hc vn ph ng
THPT có vai trò ht sc quan trng trong vic trang b kin thi toàn din  cp trung
hc ph t vng ch tip tc hi hng, trung cp, hc
ngh hoc sng.
1.3.3. Mc tiêu ca giáo dc ph thông và mc tiêu giáo dc trung hc ph thông.
Mc tiêu ca giáo dc ph thông là giúp hc sinh phát trin toàn din v c, trí tu,
th cht, thm m và các k n, phát tring và sáng
t     i Vit Nam xã hi ch      
nhim công dân; chun b cho hc sinh tip tc hc lên hoc sng, tham gia
xây dng và bo v T quc.
1.3.4. Nhim v và quyn hn cng trung hc ph thông
- T chc ging dy, hc tp và các hong giáo dc khác cc
ph thông.
- Qun lý giáo viên, cán b, nhân viên; tham gia tuyn dng giáo viên, cán
b, nhân viên.
- Tuyn sinh và tip nhn hc sinh, vng hng, qun lý hc sinh theo
nh ca B Giáo do.
- Thc hin k hoch ph cp giáo dc trong phm vi cng.
- ng, qun lý, s dng các ngun lc cho hong giáo dc. Phi hp vi gia
c sinh, t chc và cá nhân trong hong giáo dc.
- Qun lý, s dng và bo qu vt cht, trang thit b nh ca Nhà c.
- T chc cho giáo viên, nhân viên, hc sinh tham gia hong xã hi.

- T ng giáo dc và chu s kinh chng giáo dc c
có thm quyn kinh chng giáo dc.
- Thc hin các nhim v, quyn hn khác thenh ca pháp lut.
1.3.5. Vai trò, nhim v và quyn hn cng THPT
* Vai trò và trách nhim ca cán b qun lý giáo dc:
- Cán b qun lý giáo dc gi vai trò quan trng trong vic t chc, quu hành các
hong giáo dc.
- Cán b qun lý giáo dc phi không ngng hc tp, rèn luyn, nâng cao phm ch chuyên
c qun lý và trách nhim cá nhân.
- c có k hoch xây dng và nâng cao ch qun lý giáo dc
nhm phát huy vai trò và trách nhim ca cán b qun lý giáo dc, bm phát trin s nghip
giáo dc.
* Nhim v và quyn hn ca Hi
a) Xây dng, t chc b ng;
b) Thc hin các Ngh quyt, Quyt ngh ca Hng;
c) Xây dng k hoch và t chc thc hin nhim v c;
d) Qun lý giáo viên, nhân viên; qun lý chuyên môn; phân công công tác, ki
giá xp loi giáo viên, nhân viên; thc hing, k lui vi giáo viên, nhân
nh ca Nhà c; qun lý h n dng giáo viên, nhân viên;
n lý hc sinh và các hong ca hng t chc; xét duyt kt qu
p loi hc sinh, ký xác nhn hc b, ký xác nhu hc
vào hc b hc sinh tiu hc (nu có) cng ph thông có nhiu cp hc và quynh khen
ng, k lut hnh ca B Giáo do;
e) Qun lý tài chính, tài sn cng;
g) Thc hin các ch  chính sách ci vi giáo viên, nhân viên, hc sinh; t
chc thc hin Quy ch dân ch trong hong cng; thc hin công tác xã hi hoá
giáo dc cng.
, bng chuyên môn, nghip v ng các ch ,
nh ca pháp lut;
i) Chu trách nhic cp trên v toàn b các nhim v nh trong khon 1

u này.
1.3. Một số vấn đề liên quan đến quản lý HĐDH môn Sinh học ở Trƣờng THPT
1.3.1. Mc tiêu ca giáo dc THPT
Nhm giúp hc sinh cng c và phát trin nhng kt qu ca giáo dc trung h,
hoàn thin hc vn ph thông và nhng hiu bing v t và hng nghip, có
u ki la chng phát trin, tip tc hi hng,
trung hc chuyên nghip, hc ngh hoc sng lao 


1.3.2. Ni dung, mc tiêu cSinh hc THPT
a) Cn môn Sinh hc THPT
*) Ni dung
Môn Sinh hng THPT cung cp cho HS h thng kin thc, k  thông, cn, hin
i thit thc v Sinh hc, gn lin vi sng.
*) Mc tiêu
 Sinh hc THPT , 

, 
 , 

, THCN,  
.
- V kin thc:
+  , 



, 










 t 








, 

, 

, 

, 



.
+ 










 


, 







, , 




+ , 









, 






- V k   ,  ,  , 

- V : Tip tc hình thành  HS nhng thá tích c
+  

  
 .
+ Có ý thc 







, , .
+ 


















, , 



















, 





, /








.
b) CSinh hc nâng cao THPT ng v khoa hc t
nhiên)
*) Ni dung: Cung cp cho HS mt h thng kin thc, k  n, hii, thit
thc, có nâng cao v Sinh hc và gn lin vi sng.
*) Mc tiêu: Sinh hc:
- V kin thc: 























.  , 



, 















.  





 

, 

, , 





 









.
- K Phát trin các k Sinh hc, k i quyt vn 
- : Tip tc hình thành và phát trin   tích cc
n ca môn Sinh hc  ng THPT
Sinh hc là mt ngành khoa hc thc nghim và lý thuy thc nghim mà khái
quát thành các hc thuynh lut ri vn dng các ni dung kin thc lý thuy gii
thích các hing trong thc tin và thc nghim khoa hc.
1.3.4. Ni dung qun lý hong dy hc môn Sinh hc  ng THPT
1.3.4.1. Qun lý hong ging dy môn Sinh hc
 ng THPT, qun lý hong ging dy môn Sinh hc thc hin qua các ni
n sau:
+ Qun lý vic xây dng k hoch DH;
+ Qun lý vic thc hi
+ Qun lý vic son bài và chun b bài lên lp ca GV;
+ Qun lý gi lên lp ca GV;
+ Qun lý t chc vic d gi và phân tích, rút kinh nghim bài dy;
+ Qun lý hong t bng ca GV;
+ Qun lý vic thc hin quy nh v h a GV
+ QL hong i mi PPDH môn hc ca GV.
1.3.4.2. Qun lý hong hc 

 môn Sinh hc HS
- Yêu cu qun lý hong hc:
+ T n trong hc tp, t giác tìm tòi, ch ng và
sáng ti kin thc.
c tp môn hc phù hp, hiu qu và vng chc.
+ Rèn luyn cho HS có n np hc tp tt, có ý thc t hc, chp hành tt các quy ch, ni
quy trong hc tp.
+ Ch o các GV thc hin nghiêm Quy ch ca B  p loi hc
sinh THCS và hc sinh THPT.

- 

un lý hong hc ca HS
+ Giáo d  hc tp ci vi môn hc;
+ Bc tp môn hc tích cc, sáng to cho HS;
+ Xây dng và QL vic thc hin nhnh c th v n np hc tp ca HS trên lp
và  nhà; phi hp GVCN, GVBM, cán b lp, oàn thanh niên duy trì n np hc tp;
+ Qun lý vic t hc ca HS;
+ Qun lý vic t chc hot ng ngoi khoá v môn hc: thi HSG, thi Ôlimpic môn
h
+ Qun lý vic kit qu hc tp ca HS theo tinh thi mi.
1.3.4.3. Qu vt chn k thut phc, 



 v cho hong
dy hc môn Sinh hc
+ Qun lý CSVC, TTBDH môn hc.
+  vic khai thác và nâng cao hiu qu s dng CSVC, TTBDH ca GV.
+ 
1.3.5. Các yu t n vic qun lý hong dy hc môn Sinh hc  ng THPT
1.3.5.1. Yu t ch yu và yu t xúc tác
- Yu t ng then cht gm: MT dy hGV; HS; ni dung DH; PPDH.
- 5 yu t ng có tính xúc tác gm: hình thc t chu king
DH; b máy QL và qui ch o.
1.3.5.2. Yu t khách quan và ch quan
- Yu t khách quan:
- Yu t ch quan:
+ Yu t ch quan cng
+ Các yu t ch quan ci qun lý

+ Các yu t ch quan c
+ Các yu t ch quan ca HS

CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
MÔN SINH HO
̣
C TẠI TRƢỜNG TRUNG HO
̣
C PHÔ
̉
THÔ
̀
NG
NAM KHOA
́
I CHÂU TI
̉
NH HƢNG YÊN.
2.1. Khái quát về khu vực huyê
̣
n Khoa
́
i Châu, tỉnh Hƣng Yên
2.1.1. Khái quát chung t a huy



c . 
 . 


2.1.2. Khái , 


Kinh t nông nghip là ch yu, 70% dân c sng bng ngh nông, ngoài ra mt s làm du lch dch v. Công


ang c huyn nhà chú trng nh 

, 

nuôi ang c u t phát
trin.
Bên cnh quá trình phát trin kinh t, các cp chính quyn trong huyt quan
n vic phát tric bic giáo dc và y t, tu
kim bo sc kho i sng tinh thn cho nhân dân.
Phát huy nhng kt qu c, mn hin nay ca huyn là xây
dng hi i sng vt cht, tinh thi dân,
phu tr thành huyn có chính tr nh, kinh tn c

.
2.2. Quá trnh phát triển của trƣờng trung học ph thông Nam Khoái Châu, tỉnh Hƣng Yên.
2.2.1. 






, c thành lu có 04 lp

hc, sau nhiu xây dng thành h

 ng nh biên ch 30
lp vi trên 1200 hc sinh. Vi s lp và s c gn 
2.2.2. Chng giáo dc
Chng GD toàn din ca hc sinh ng THPT 

 , 
trong nhc nâng lên, t l HS tt nghin t l 
tt nghip loi khá, gi

 40%. Kt qu hc tp cu HS khá gi
nhiu, t gii trong các k thi cp tnh (thành ph) tht gii cao trong các k
thi.   







.  , chng hc tp cng
còn chênh lch so vi chng hc tp c





  .
V mc, hu hu ngoan, có n np nên chi

nh, t l c khá, tt chim t l ln, s hc sinh xp loc yu v
t l 

.
2.2.3. n b qun lý giáo d

ng trung hc ph thông
Nam Khoái Châu, t
 qun lý
    qun lý c   t chun và trên chun v cht
ng viên. V  chuyêt   i h CBQL
u có kinh nghi qun lý (chii nh,
 c nhiu kinh nghim và thành tho trong công tác qun lý, thc s là lng
nòng c  lý lun trung cp .

* V s u b môn:
i và tui ngh trung bình khá tru
* V ch

:
ng nhit tình, d thích nghi vi cái mi, yêu nght, ham
hc hi có ý thc phng d
phm cht tt, lng vng vàng. Nhiu GV có kin thc vng ch
pháp ging dy tt. t chu i hc).
2.2.3.3. 
B 

ng hin nay gm có 4 GV, 4 

. S GV

 tui 25-  tui 30- i, 





 thc s,
01 





, 











 , .
 vt ch











2009  vt cht cng 
cp nhng yêu cu phát trim bo chng giáo dc. Tuy nhiên, 










, 









 , 









.
2.3. Thƣ
̣
c trạng hoạt động giảng dạy môn Sinh học của giáo viên và hoạt động học tập môn
Sinh ho
̣
c cu
̉
a ho
̣
c sinh.
2.3.1. Thc trng hong ging d

a giáo viên
 

u nhn thc rõ v ng có kh 
dng tin hc vào ging dy. Có th nói hin nay vn còn mt s 

m vng k
n b bài, k ng lp, k t k các hong ging dy
 u nhn thy rõ tm quan trng ca công tác kim tra, thi nên h c hin

nghiêm túc vit qu hc tp ca HS.
2.3.2. Thc trng hong hc t

a hc sinh
Hu hu cho r

 i là môn d hc. , giáo viên
cho rng rng xuyên chun b bài  nhà. c mà HS thc hin tt nht
ng.
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại trƣơ
̀
ng THPT Nam Khoa
́
i Châu , tỉnh Hƣng
Yên.
2.4.1. 



n lý hong dy ca giáo viên b môn Sinh h
2.4.1.1. 



n lý khâu son bài, chun b bài lên lp
Son bài là khâu quan trng nht trong vic chun b gi lên lp ca GV. Tuy ho
này có th  kin hc các tình hung trong quá trình lên ln bài thc s
là o ca tng GV. Thông qua bài son các nhà qun lý có th thc s la
chn, quynh ca GV v nc lên lp có phù hp vng
i yêu cu c  khuyn khích kp thu

chnh sai lch nhm thc hi ra.
2.4.1.2. 



n lý gi dy trên lp
Qun lý gi dt trong nhng nhim v quan trng ca Hing và CBQL trong công tác
qun lý. Hiu qu ca gi dy có ng trc tip ti kt qu hc tp cng thi nó phc, tinh
thn, trách nhim ci GV. Hing và CBQL có các bin pháp qun lý gi dy phù hp s m bc
nguyên tc, chng và hiu qu o.
Qua thc t kho sát tác gi thy rng, 100% Hiu có các bin pháp
qun lý gi lên lp ca GV. Tuy nhiên, 


.
2.4.1.3. 



n lý vic thc hing dy
Thc hic là thc hin k hoo theo mng
ph nh cc do B giáo do ban hành, GV phi tuân th
mc tùy ti qun lý vic thc hig trình môn
ht kt qu, hing phi chú ý s dng thi khóa biu, s báo ging, s 
là công c  theo dõi, kim soát ti y hng xuyên.
2.3.1.4. Qun lý hong ca t chuyên môn
u l ng trung hc nh t chuyên môn sinh hot 2 tun/ln. Tuy nhiên, thc
trng hin nay cho thy v hình thng vn duy trì nn np sinh hon song còn
mang tính chiu l, ni dung sinh hoc, ch yu
thiên v hong hành chính, 


 o k hoch ni dung sinh hot ca t 






















 . Tuy nhiên, v



















 , v





















 .
2.3.1.5. Qun lý vic thc hii my hc i vi giáo viên.
Vi i mi PPDH s góp phn nâng cao ch ng GD. Th   c t
nhiu GV ngn bài, s do, nhng GV có tui ngh cao
thì hn ch v mt tin h na, vii mi PPDH trong nh
c Hig mc, nht là bng k  
c tin hành mng xuyên gn vp thi và

2.3.2. Qun lý hong hc ca hc sinh
V









 , 



 
CBQL 








.  , ,
v









 ng, vic t chc bng HS gii, ph
o HS yu kém mc dù  hoc thc hin .
2.4. Đa
́
nh gia
́

̉
ng qua
́
t thƣ
̣
c tra

̣
ng qua
̉
n ly
́
hoa
̣
t đô
̣
ng da
̣
y ho
̣
c môn Sinh ho
̣
c ta
̣
i trƣơ
̀
ng
trung ho
̣
c phô
̉
thông Nam Khoa
́
i Châu, tỉnh Hƣng Yên.
Qua nghiên cu thc t v các bin pháp qun lý hot ng dy h

a cán b qung





, tác gi c nhng mt mng mt còn hn
ch trong quá trình qun lý hong dy h

a Hing.


Chƣơng 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN SINH HO
̣
C TẠI TRƢỜNG
THPT NAM KHOA
́
I CHÂU TI
̉
NH HƢNG YÊN
3.1. Nhƣ
̃
ng nguyên tă
́
c trong viê
̣
c đê
̀
xuâ
́
t biê

̣
n pha
́
p
m bc thù môn hc
Môn Sinh hc là mt môn khoa hc thc nghim và lý thuyt. Vì vy, cn phi nc
a b   c bin pháp QL thích hp. Các bii phát huy
tính sáng to ca GV tham gia hong DH và phm bc nhng yêu cu chung v
chuyên môn ca môn hc.
m bo tính k tha
Khi xây dng các bin pháp qun lý hong dy hn tham
kho, k tha kinh nghim xây dng các bin pháp qun lý hong dy ha




 m c

 m ca
c





p vi tình hình phát trin và hi nhp cc.
m bng b ca các bin pháp
Yêu cu này xut phát t bn cht ca quá trình qun lý ci cán b qun lý trong
p trung vào vic lp k hoch, ch o hong dy ca GV, hong
hc ca hu hành hong dy hc và các hong khác phc v 

ng. Các hong này nhm to ra k  np, phi hp vi các lng GD
trong và ngoài nhà trung, tng GD lành mnh, nhm nâng cao chng
dy hm bng b ca các bin pháp phn các yu t tác
ng tham gia vào các bin pháp c-TBDH. Ch khi thc hing b các
bin pháp mi phát huy th mnh ca tng bin pháp, trong vic nâng cao chng dy hc
ng.
m bo tính thc tin ca các bin pháp
Các bin pháp phc th hin và c th ng lc ca
ng vc, phù hp vnh ch giáo dc ca ngành trong quá trình qun lý. Mun vy
phng chic phát trin GD hin nay, các bin pháp c th  thc hin
chic nâng cao chng dy hng là mt trong nhng
yu t cp bách cc tp trung gii quyt. Các bin pháp qun lý c







 m
nâng cao chng dy h







 ng THPT phi tìm
ra các bin pháp qun lý ca mình. Tính thc tin ca các bii phi tìm các bin

pháp qun lý phù hp vi hoàn cu kin, tn dng các ngun lc (nhân lc, vt lc, tài
lc, tin lng cng THPT, cc thù b 

 tuân th
nghiêm ngt các quy ch ca B 
m bo tính kh thi ca các bin pháp
Yêu ci các bi xut có kh ng vào thc tin hot
ng qun lý ca cán b qung THPT mt cách thun li, tr thành hin thi
hiu qu cao trong vic thc hin các chn lý c







 (lp k hoch, t
chc, ch o, ki u này, khi xây dng bin pháp phm bo tính khoa
hc, trong quy trình vc tin hành c th, chính xác. Các bin pháp phc kim
chng, kho nghim m khách quan và có kh c hin cao. Các bin
pháp, phc thc hin mt cách ru ch ngày càng hoàn thin.
3.2. Biê
̣
n pha
́
p qua
̉
n ly
́
hoa

̣
t đô
̣
ng da
̣
y ho
̣
c môn Sinh ho
̣
c trong giai đoạn hiện nay
3.2.1. Bin pháp 1: Nâng cao chng lp k hoch và thc hin k hoch công tác ca t
chuyên môn
* 
- Nâng cao chng công tác lp k hoch và thc hin k hoch công tác ca t, 
m bo tính chính quy, khoa hc, hiu qu.
* 








- Hoàn thin nhnh c th v h thng k ho
- Nâng cao chng xây dng k hoch c v hình thc và ni dung.
- S dng tt kt qu kim tra vic lp k hoch và thc hin k hoch * Cách thc thc
hin bin pháp
- T chc tp hun cho t ng,    nâng cao
hiu bit và k ng k hoch, thc hin k hoch cá nhân.

- Rà soát li h thng k hoch qun có, kim tra li quy trình xây dng,
mu bin k hoch, phát hin các khim khuyt và tn ti.
- Ch o xây dng hoàn thin h thng k hoch
u kin thc hin bin pháp
3.2.2. Bing xây dng n np k môn hc
* 
Xây dc n np k ng chc trong hong dy hc môn Sinh hc c


ng; to bu không khí dân ch t, tích cc, t giác trong dy hc, góp phn nâng
cao chng giáo dc chung cng.
* Ni dung ca bin pháp
- C th nh v chm v ca cán b nh n np
chuyên môn vn dng vào thc t cng.
- QL cht ch h nh.
- Nâng cao chng QL vic son bài và chun b lên lp ca GV ng dy hc
tích cc.
- i mi công tác QL vic d gi m bài dy
* Cách thc thc hin bin pháp
- Ch o t chuyên môn và GV t chc rút kinh nghim vic thc hin n np DH
- BGH xây dnh c th v thc hin n np chuyên môn
- BGH xây dng K hong v xây dng n np, k a nhà
ng.
- X








, 







.
- Làm tt công tác kim tra thc hin n np chuyên môn
u kin thc hin bin pháp
3.2.3. Bin pháp 3: 
* Mc tiêu
Phát huy tính tích cc, ch ng, sáng to ca HS trong hc tp môn hc; hoàn thin
nhng k n thit ca môn hng kh n dng kin thc vào thc
tin; nâng cao chng hc tp môn hc ca HS.
* Ni dung ca bin pháp
- Thc hii mng dy cng:
- Vn dng sáng to các hình thc t chc DH, thc hin tt các hình thc
hành, thí nghim môn hc.
* Cách thc thc hin bin pháp
- Vn dng lý thuyt qun lý s  ch o nâng cao chi mi PPDH
ca b môn, bao gm:
- BGH cn ch o T chuyên môn thc hin tt các hình thc DH nh trong
ng thng xuyên kim tra nm tình hình, kp thi phát hin các GV làm sai
 có hình thc x lý phù hp.
u kin thc hin bin pháp
3.2.4. Bin pháp 4: i mi hong kit qu hc tp ca hc sinh
* :  , 




, 


,  ;  , 

 ; 








, 














 , ,


 , 









.
* Ni dung ca bin pháp
- Thc hii m





 a GV
- Vn dng sáng to các hình thc t chc 





, thc hin tt các hình thc











, 




* Cách thc thc hin bin pháp
- Vn dng lý thuyt qun lý s  ch o nâng cao chi mi 




ca b môn, bao gm:
- BGH ch o T chuyên môn thc hin tt các hình thc 





.
-  , 









.
u kin thc hin bin pháp
3.2.5. Bin pháng giáo dc ý thc tp hc
tp ca HS.
* Mc tiêu
- 

 c tn, ý thc hc tp t giác, nghiêm
minh; to nim vui, hng thú trong hc ta HS; xây dc 
pháp hc tp phù hp, hiu qu.
* Ni dung ca bin pháp
- ng vic giáo dc ý thc hc tp ca HS.
- i mi cách hc c

.
- ng t chc t hc
* Cách thc thc hin bin pháp
- Ch o T ng dn cho GV ph bi n
trình môn hc, ni quy, quy ch ca B nh cng; xây dng ý
thc n np trong hc tp.
- Ch  cao vai trò c HS có c
tp tt. Xây dng nhnh c th v n np hc tp ca HS

- Ch o GVCN lp t chc tt các bui sinh hot lp
-  , 




  .
- 















 , 













 10.
- 







 : 

, 


, 
-  , 





























 , tham quan  ,











 .
- ng xuyên phi hp GVCN, GVBM, cán b l np
hc tp ca HS, kp thi phê bình và x lý k lui vi nhi vi phm.
- T chc tt vic bng thi HS gii, thi Ôlimpic môn hc, kt hp vi các cuc thi tìm
hiu v ng, Bác Hi, truyn thp
nhng ngày l l tn khi, hng thú trong hc tp ca HS.
u kin thc hin bin pháp
3.2.6. Bin pháp 6: Hoàn thin công tác trang b, bo qun và s dng có hiu qu CSVC-
TBDH
* Mc tiêu
- ng CSVC, TTBDH môn Sinh hng yêu cu ca
i mh DH; nâng cao ý thc trách nhim ca mng v nhim
v gi gìn, khai thác CSVC, TTBDH.
- c s quan tâm ca các ph huynh, các nhà tài tr và xã hi vi vic
p CSVC, TTBDH môn hc
- ng qun lý và khai thác s dng CSVC, TTBDH môn hc nhm thc hin tt
i mi PPDH, nâng cao chng DH.
- Nâng cao ý thc t giác và k  dng các TTBDH ca GV
* Ni dung ca bin pháp
- Xây dng k hon hn và dài hng yêu cu phát
trin ca s nghip GD.
- i v m bo vic duy trì hong xuyên kt h
cp, xây dng và mua sm mi các TTBDH cn thit phc v dy hc.
- Xây dng h thng qui ch QL, s dng hp lý, kh ng yêu cu công tác QL và
nâng cao hiu qu s dng CSVC, TTBDH.
- QL và s dng có hiu qu nguc cng xây dng các
mi quan h cng v và cá nhân kêu gi s ng b
sung CSVC, TTBDH môn hc và các hong cng.
* Cách thc thc hin bin pháp

- Xây dng k hoch:
- Thc hin bàn giao CSVC, TTBDH cho tp th hoc cá nhân qun lý theo phân cp.
- Ch o xây dng ni quy, quy ch s dng, qun lý CSVC, TTBDH; ph bin GV.
- T chc tp hun khai thác, s dng TTBDH cho nhân viên trông gi và GV.
- Ch o cht ch vic khai thác, s dng có hiu qu TBDH trong quá trình ging dy,
hc tp cng xuyên kiu qu vic
trin khai s dng TBDH ca các t, nhóm chuyên môn và cc.
- Kêu gi cng tham gia xây dng CSVC, TTBDH bng nhiu hình thc
- Kt hp nhiu bin pháp hành chính kt hp vi bin pháp kinh t ng

- Kim tra, c hin k hoch khai thác s dng CSVC, TTBDH
u kin thc hin bin pháp
- T chuyên môn và GV phi nhn thc vai trò to ln ci vi
vii mi PPDH, nâng cao chng DH; thc hin tt trách nhim cùng các b phn liên
quan trong vic QL, s d xut hoàn thin CSVC, TTBDH cho môn hc.
- ng và s GD-n xây dm bo kinh
phí cn thit cho bo qun và duy trì tt trng thái hong ca CSVC, TTBDH môn hc.
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất
6 



  xut 








, 
















 , 









, 






 các 










 .
3.4. Khảo nghiệm tính khả thi, câ
́
p thiết của các biện pháp quản lý đề xuất
 c tính kh t ca các bi xut  trên, d








 , tác gi   b 







QLGD, 









 c  






. :
- Bƣơ
́
c 1: Lâ
̣
p phiê
́
u điê
̀

u tra.
- Bƣơ
́
c 2: Chọn đối tƣợng điều tra
Gm 03 











 13 



 ng THPT Nam
 .
- Bƣớc 3: Phát phiếu điều tra.
- Bƣớc 4: Thu phiếu điều tra, xử lý số liệu.
Kt qu kho sát th hin trên Bng 3.1 cho thy: các bin pháp do tác gi  xut là
t và kh i vi công tác quc cng.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trong nhc  ng THPT Nam



 u tin b, song vn còn khá nhiu bt cng
tt yêu cu giáo dc trong tình hình phát trin hi n nghiên c  c
c các bin pháp quc nhm nâng cao chng
dy và hc môn hc  



 u ht sc khách
quan và cn thit.
Luu mt cách có h thng lý lun v QL, qun pháp
qui dung qung nng THPT nói riêng;
mt s v n quc  ng THPT. Lu
nghiên cu nhn ca môn Sinh hc  n qun lý
; ni dung qun lý môn Sinh hc  ng THPT, các yu t n vic
qun lý môn Sinh hc  ng THPT.
Vic nghiên cu m và h th lý lu  khoa
h  nghiên cu thc trng qu   c  


Châu t t  ra mt s bin pháp qu thi nhm nâng cao
chng dy hc môn Sinh hc cng.
Lu v thc tr
Sinh hc  



p d liu, qua phiu
kho sát ý kii vi CBQL, GV và HS v các v có liên quan. S lic x lý bng

ng kê toán hc, kt qu y.
Kt qu nghiên cu cho thy, công tác qu c cng THPT




 u c gng, bên cn còn khá nhiu bt cp và
hn ch cn khc phc. Lu c nhng nguyên nhân thành công và hn ch
ca các bin pháp qun lý 

n khai và áp dng.




 , , 





















 ,  
 . 




























, 





 .
2. Khuyê
́
n nghị
i vi s 
- C th hóa ch , , cng v ; 
h êu ngành, yêu ngh, ht lòng vì HS.
- ng b các trang thit b dy hng THPT ca huy
GV thc hii mi mi PPDH môn Sinh hc nói riêng.
-  ng t ch     a bàn huy   c tp kinh
nghim ca nh ng có thành tích cao, có nhiu kinh nghim, sáng to trong qun lý
c.
- nh k t chc các lp tp hun bng nghip v QL, t chc các cuc hi tho
 QLGD t cp t tr lên cng.
ng xuyên t chc bng cho GV b môn theo các cng, gn vi thc tin
bài hc và lp hc c th.
i vng THPH 





- Làm tt công tác giáo dc nâng cao ý thc trách nhi QLGD và GV.
c tio, ca GV b môn trong DH.
- T chc tt công tác tuyên truyn, giáo dc cho cán b QLGD và GV v s cn thit phi
i mi quc, thc hin ti mi vi nhp.
- ng xuyên giáo dnh tt nhim v hc tp, t chc tt phong trào thi
c tp.
- Cn chú tra trong công tác ch  môn thc hin tt các hình
thc t cht ng ngoi khóa môn hc.

References
1. Ban bí thƣ Trung ƣơng Đảng (2004), Ch th 40 - CT/TW v vic xây dng, nâng cao chng
i  qun lý giáo dc, Hà Ni.
2. Đặng Quốc Bảo. (2009) Tp bài ging Quc v giáo dc và mt s v xã hi
ca phát trin giáo d 











.
3. Đặng Quốc Bảo. (2009) Tp bài ging : Phát trin ngun nhân lc  phát trin













.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Quy ch t chc và hong ca
trung tâm giáo dng xuyên (Ban hành kém theo quynh s -
02/01/2007 ca B ng B Giáo do), Hà Ni.
5. Bộ giáo dục và đào tạo. 

10,11,12 
6. Bộ giáo dục và đào tạo. ng dn dy h

10,11,12 
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), nh Chun ngh nghip giáo
viên trung h  , giáo viên trung hc ph        :
30/2009/TT-a B ng B Hà Ni.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), nh Chu



(
s: 42/2010/TT-a B ng B Hà Ni.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), u l ng trung hng trung hc ph thông
ng ph thông có nhiu cp bc hc (Ban hành kèm theo thông : 12/2011/TT-
ngày 28/3 /2011 ca B ng B Hà ni.
10. Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc. 2010), c qun lý. i
hc Quc Gia Hà Ni.
11. Nguyễn Đức Chính (2008) Tp bài ging Qun lý chng trong giáo d dành cho










.
12. Vũ Cao Đàm (2009) n nghiên cu khoa hc. Nxb Giáo dc.
13. Đảng cộng sản Việt Nam. Ngh quyt TW 2 khóa VIII. Nxb Chính tr quc gia, Hà Ni.
14. Đảng cộng sản Việt Nam. i hng toàn quc ln th X. Nxb Chính tr Quc
gia Hà Ni 2006.
15. Đảng cộng sản Việt Nam. i hng toàn quc ln th XI. Nxb Chính tr Quc
gia Hà Ni 2011.
16. Nguyễn Tiến Đạt. Giáo dc so sánh i hc Quc gia Hà Ni
17. Trần Khánh Đức. Qun lí và kinh cho nhân lc theo ISO, TQM. NXB
Giáo dc, Hà Ni, 2004.
18. Trần Khánh Đức.(2009) Tp bài ging S phát trim giáo dc t truyn thn hin







.
19. Đặng Xuân Hải (2008). Tp bài ging Quc v giáo d


l









.
20. Phạm Minh Hạc (1991). Góp phi mc, NXB Giáo dc, Hà Ni.
21. Nguyễn Trọng Hậu (2009), Bài ging c qu

p











.
22.Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (2008), Bài ging lí lun dy hc hii.
23. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Bài ging Tâm lí hc qun lí (theo cách tip cn hành vi t chc). Tài
liu dành cho lp cao h
24. Luật giáo dục (2009) NXB chính tr quc gia
25. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1990) Giáo dc hc Tp 1-2, NXB Giáo dc.
26. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt. Quá trình dy hci hm, Hà ni 2006.
27. Nguyễn Ngọc Quang, Nhng khái nin ca Qun lý giáo dcng Cán b qun
i.
28. Quốc hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Lut giáo dc s
 Hà Ni
29. Tô Bá Trƣợng (2004), c KCQ  Vit Nam. Tp chí thông tin KHGD
(102) trang 9-13.

×