Tải bản đầy đủ (.pdf) (23 trang)

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN :KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VĂN HÓA ẨM THỰC THÁI LAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (534.9 KB, 23 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN :KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM
CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VĂN HĨA ẨM THỰC THÁI LAN
Giáo viên hướng dẫn : Ths TRƯƠNG CƠNG HẬU
Nhóm : TIA CHỚP
Lớp : DHDI16ATT
Hồ sơ gồm:
1.Các biểu mẫu thành lập nhóm

4.Video thực hiện kế hoạch

2.Kế hoạch thực hiện làm việc

5. Báo cáo kết quả thực hiện

nhóm
3.Hình ảnh thực hiện kế hoạch

6.Biên bản họp nhóm

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH :THÁNG 3 NĂM
2021

0


LỜI GIỚI THIỆU


Kỹ năng làm việc nhóm là kỹ năng tương tác giữa các thành viên trong một
nhóm,nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc, phát triển tiềm năng của tất cả các thành
viên. Một mục tiêu lớn thường đòi hỏi nhiều người làm việc với nhau, vì thế làm
việc nhóm trở thành một định nghĩa quan trọng trong tổ chức cũng như trong cuộc
sống.
Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu
làm việc theo nhóm là cần thiết hơn bao giờ hết. Đơn giản vì khơng ai là hồn
hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những mặt mạnh của từng người và bổ sung
cho nhau. Hơn nữa, chẳng ai có thể hồn thành xuất sắc hết mọi việc.
Vì vậy Kỹ năng làm việc nhóm là một mơn học rất bổ ích và cần thiết. Qua q
trình học tập, mơn học giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất
về nhóm: các khái niệm, tầm quan trọng của làm việc nhóm, quy mơ, phân loại
nhóm... Bên cạnh đó nó cũng trang bị cho sinh viên những kiến thức quan trọng
để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, từ đó có thể áp dụng vào cơng việc học tập
cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không những thế, môn học đã cung cấp
một kỹ năng làm việc rất cần thiết và hữu ích trên con đường lập nghiệp của sinh
viên sau này.
Kỹ năng làm việc nhóm là mơi trường tốt để bạn có thể phát triển kiến thức, kỹ
năng và kinh nghiệm làm việc từ việc học hỏi các thành viên trong nhóm. Nhất là
đối với các bạn sinh viên mới ra trường, mới bắt đầu bước vào môi trường cơng
sở. Và khi bạn đã có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thì việc thăng tiến
trong cơng việc là điều hiển nhiên vì thế mà mỗi chúng ta đều phải phấn đấu nỗ
lực hết sức mình để không ai trong chúng ta phải thất bại và bỏ cuộc

Xin chân thành cảm ơn!

1


MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU ………………………………………………………….....1
MỤC LỤC.........................................................................................................2
I. BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM...............................................................4
1.BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM ...............................................................6
2.NỘI QUY CỦA NHÓM ...............................................................................9
Điều 1: Quy định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm………....9
Điều 2: Quy định nói, nghe, phát biểu ý kiến khi tham gia họp nhóm……….9
Điều 3: Quy định các việc được làm và không được làm…………………....10
Điều 4: Quy định bảo mật thông tin……………………………………..…...10
Điều 5: Quy định về quyền lợi các thành viên trong nhóm..............................10
Điều 6: Quy định bổ sung, loại bớt thành viên trong nhóm…………………..11
Điều 7: Quy định giải thể nhóm……………………………………………....11
Điều 8: Tổ chức thực hiện………………………………………………….....11
Điều 9: năng động nhiệt tình đưa ra những ý tưởng mới, quan điểm………...11
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM 3 ...............................................................12
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ……………………….…..12
Điều 2 : Mục tiêu của nhóm ………………………………………………….12
Điều 3 : Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh ……………..12
Điều 4: nguyên tắc cơ chế làm việc nhóm…………………………………....13
Điều 5: khen thưởng và kỷ luật trong nhóm…………………………………..14
Điều 6: tổ chức thực hiện……………………………………………………...14
II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM.................................................................14
2


1. Mục tiêu, nhiệm vụ………………………………………………………….14
2. Các nguồn lực cần thiết……………………………………………………...15
3. Phương pháp thực hiện....................................................................................15
4. Phương pháp phối hợp ....................................................................................15
Bước 1: Các bước thực hiện................................................................................16

Bước 2+3 : Trình độ cơng việc và thời gian thực hiện……………………........16
Bước 4: Xác định thời điểm bắt đầu, kết thúc ....................................................17
Bước 5: Bảng phân tích cơng việc ......................................................................17
Bước 6: Vẽ sơ đồ Gantt........................................................................................18
5. Phương pháp đánh giá......................................................................................18
6. Phương án dự phòng ( hành động khắc phục)..................................................17
7. Dự tốn chi phí.................................................................................................19
8. Báo cáo tiến độ thực hiện theo bảng................................................................20
III. HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHĨM .........................................18
IV. GIẢNG VIÊN TỔNG HỢP VIDEO ............................................................18
V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH........................................18
1. Kết quả đạt được…………………………………………………………….18
2. Những thuận lợi thực hiện kế hoạch………………………………………...18
3.Những bất lợi và khó khăn gặp phải khi thực hiện kế hoạch………………...20
4. Những kinh nghiệm rút ra ..............................................................................21
5. Đề xuất………………………………………………………………………21

3


I. CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM
1. BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NHĨM
1. Mục tiêu của ∙ Hồn thành bài báo cáo cuối kỳ và đạt kết quả cao trong
nhóm
mơn học.
∙ Gắn kết các mối quan hệ trong công việc cũng như trong
cuộc sống.
∙ Rèn luyện các kỹ năng: giao tiếp tốt trước đám đông, hoạt
bát,...
- giúp cá nhân có được sự tự tin khi đưa ra ý kiến quan điểm

- tạo sự mới mẻ trong cách thức học tập dựa theo xác các ý
tưởng của các thành viên trong nhóm
- tạo sự thoải mái thân thiện giữa các thành viên
2. Các hoạt động ∙ Lên thời gian họp nhóm, thống nhất nội dung đề tài, thống
kiến thức
nhất thời gian, phương tiện di chuyển, kinh phí để thực hiện.
∙ Họp nhóm lên kế hoạch cụ thể.
∙ Lên kịch bản, chụp ảnh và quay video
- đưa ra ý tưởng mới
- hợp nhóm để giải quyết các vấn đề thắc mắc của các thành
viên
3. Các kết quả ∙ Hoàn thành bài tập nhóm và video cuối kỳ( khoảng 10-15
dự kiến
phút).
∙ Giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau và gắn kết nhau
hơn.
∙ Rút ra được nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân và mọi
người.
- giúp các thành viên hiểu hơn tầm quan trọng của làm việc
nhóm
4. Những nguồn ∙ Nhân lực: 9 thành viên trong nhóm( 8 nam, 1 nữ).
lực có sẵn
∙ Kinh tế (tiền quỹ…).
∙ Thiết bị và phương tiện di chuyển: điện thoại, laptop,xe
máy...
5. Các điểm hạn ∙ Một số bạn khơng có phương tiện đi lại nên hơi khó khăn
chế
∙ Quan điểm, tính cách của mỗi cá nhân khác nhau nên cần
thời gian để hiểu nhau và thống nhất quan điểm trong quá
trình làm việc

∙ Phụ thuộc vào thời tiết.
4


- khơng có sự đồng ý của người thân
6. Những kỹ ∙ Kỹ năng tổ chức cuộc họp tốt.
năng và khả ∙ Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, điều hành và lập kế hoạch.
năng cần thiết
∙ Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết xung đột
∙ Khả năng làm việc trên các phần mềm ứng dụng: google,
word,...
∙ Khả năng xử lý tình huống xấu có thể xảy ra và chuẩn bị
phương án
7. Khoảng thời Từ ngày 20/3 đến 20/5
gian

5


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
2. BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM
Hơm nay ngày: 4/2/2021
Tên nhóm: TIA CHỚP
Số lượng thành viên: 9
Mục tiêu của nhóm: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thơng qua chủ đề thực
hiện kế hoạch tìm hiểu văn hóa ẩm thực Thái Lan . Thể hiện được tinh thần đồn
kết của cả nhóm và đạt được kết quả thật tốt .
Thời gian: 10/10/2021 đến ngày 12/12/2021.
Các thành viên nhóm:


Chức
vụ

Họ
tên

&

MSSV

Chun
mơn
(Ngành
học)

Cơng
việc
Liên hệ
phụ trách
-Lập kế hoạch
nhóm.
Sđt: 0389913852

Trưởng
nhóm
Người
giám sát

Huỳnh

Hồng
Bảo
Nghĩa

-Phân
cơng Email: nghiahoang
cơng việc cho
huynh123@gmail.
Đại
học các thành viên
20020351 điện 16A trong nhóm.
Com
tiên tiến
-Chỉ đạo và
giám sát các
công việc của
các
thành
viên.

6


Nguyễn
Hữu
Phước
Người
thực
hiện


-Thiết kế logo Sđt: 0355746676
cho nhóm.
Email:phanducvan
Đại
học -Cùng
mọi 1123@gmai.com
Phan
20012241 điện 16A người thống
Văn Đức
tiên tiến
nhất ý kiến để
hoàn
thành
mục tiêu.

Nguyễn
Hoàng
Phúc

Người
ngoại
giao

-Theo dõi tiến Sđt: 0344384239
độ công việc.
Email:huuphuoc03
Đại
học -Tổng
hợp 2002@gmail.com
20004401 điện 16A công việc của

tiên tiến
nhóm lại và
hồn thành nội
dung.

Phạm
Nhật
Nam

Nguyễn
Ngọc
Hồng

- Gương mặt Sđt: 0934937136
đại diện cho
Email:hoangphucn
nhóm để chia
g018@gmail.Com
Đại
học sẻ, trị chuyện
20009601 điện 16A với các nhóm
tiên tiến
khác và tạo
các mối quan
hệ bên ngồi
cho nhóm.
sửa Sđt: 0335964914
Đại
học -Chỉnh
19500151 quản

trị chính tả bài
Email:namp27020
15A tiên báo cáo.
1@gmai.com
tiến
- Thủ quỹ của
Sđt: 0934937136
Đại
học nhóm.
20013141 điện 16A
Email:hoangphucn
tiên tiến
g018@gmail.Com

7


Trung

Người
phát
kiến

Trương
Văn
Hiệp

-Quay phim, Sđt: 0399417473
Đại
học chụp ảnh, edit

Email:truonghiep2
20014371 điện 16A video.
9062002@gmai.co
tiên tiến
m

Chữ ký xác nhận của nhóm trưởng và các thành viên:
Nhóm trưởng

Thư ký

Hồng Huỳnh Bảo Nghĩa

Phạm Nhật Nam
Các thành viên

1. Huỳnh Hoàng Bảo Nghĩa
2. Nguyễn Hữu Phước
3. Phan Văn Đức
4. Phạm Nhật Nam
5. Nguyễn Hoàng Phúc
6. Trương Văn Hiệp
7. Phan Văn Thái

8


8. Nguyễn Ngọc Hồng Trung
9. Huỳnh Thị Ngọc Uyên


9


NỘI QUY CỦA NHÓM

Điều 1. Qui định địa điểm, thời gian và số lần tổ chức họp nhóm.
- Địa điểm: Thư viện IUH.
-Thời gian: Thứ 4 và thứ 7 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trước cuộc họp).
Điều 2. Quy định nói, nghe, phát biểu, đóng góp ý kiến khi họp nhóm.
- Ln chú ý lắng nghe khi nhóm trưởng hay bất kì thành viên nào trong nhóm
phát biểu ý kiến.
- Nếu không hiểu chỗ nào, hãy chờ người phát biểu dừng lại lúc đó giơ tay hoặc
đứng lên hỏi hoặc phát biểu ý kiến của bản thân.
- Người phát biểu phải biết cách làm rõ vấn đề của mình đang trình bày và giải
thích các vấn đề được các thành viên trong nhóm đứa ra.
Điều 3. Quy định các việc được làm và không được làm trong nhóm.
A.Những điều mỗi thành viên trong nhóm phải thực hiện:
- Các thành viên trong nhóm phải tơn trọng lẫn nhau.
- Có tinh thần đồn kết giúp đỡ nhau.
- Tích cực trong phản biện đóng góp ý kiến.
- Có tinh thần chia sẻ lẫn nhau.
- Đi họp đúng giờ, nghiêm túc khi tham gia hoạt động nhóm.
B.Những điều mỗi thành viên trong nhóm khơng được thực hiện:
- Khơng được đùn đẩy trách nhiệm cho người khác khi cơng việc của nhóm không
thực hiện được tốt.
- Đừng cố gắng cho ý kiến của mình là tốt và khơng chấp nhận ý kiến của ai khác.
- Không chú ý đến công việc của nhóm.
10- Đừng hồn thành cơng việc khó một mình mà hãy nhờ sự giúp đỡ của các thành
viên khác trong nhóm.
- Đừng thờ ơ lảng tránh khi các thành viên trong nhóm cần sự giúp đỡ.
- Khơng được vắng mặt khi khơng có lý do.
- Khơng gây mất đồn kết trong nhóm.
Điều 4. Quy định bảo mật thơng tin của nhóm:
- Khơng được tiết lộ bất kỳ thơng tin ý tưởng tài liệu độc quyền nào của nhóm cho
nhóm khác.
- Nếu nhóm bị lộ bất kỳ thơng tin nào về ý tưởng nội dung thì người để lộ thơng
tin đó phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hành vi của mình.
Điều 5. Quy định về quyền lợi của các thành viên trong nhóm.
-Linh động sáng tạo. (1 điểm)
- Tham gia đầy đủ đúng giờ. (1 điểm)
- Hoàn thành nhiệm vụ. (2 điểm)
- Tham gia sơi nổi đóng góp ý kiến. (1 điểm)
Điều 6. Quy định bổ sung, loại bớt thành viên trong nhóm.
A.Bổ sung:
- Khi cơng việc của nhóm q nhiều và số lượng thành viên khơng đủ để hồn
thành cơng việc.
- Cần thêm người để hồn thành cơng việc đúng thời hạn.
B.Loại bỏ:
-Thành viên không tận tâm với công việc, lười biếng.
- Thành viên hay gây gổ, nóng tính, khơng chịu làm việc nhóm cùng các thành
viên làm ảnh hưởng đến cơng việc chung của nhóm.

11


Điều 7. Quy định giải thể nhóm.
Khi đã hồn thành mục tiêu chung của nhóm.

Điều 8. Tổ chức thực hiện.
- Đề ra mục tiêu.
- Lên kế hoạch.
- Thực hiện nhiệm vụ.
- Điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ.
- Báo cáo kết quả

12


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phạm quy điều chỉnh: Nguyên tắc hoạt động, quyền của các thành viên trong
việc giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Đối tượng áp dụng: Giữa các thành viên trong nhóm.
Điều 2. Mục tiêu của nhóm
Hồn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh được phân
cơng trong nhóm.
Nhóm Trưởng:
+ Quyền:
- Là người đưa ra quyết định cuối cùng.
- Là người quyết định kỷ luật, khen thưởng đối với các thành viên
+Nghĩa vụ:
- Tiếp thu, lắng nghe, nguyện vọng từ các thành viên.
- Phân công công việc cho các thành viên.
- Thông báo, nhắc nhở thông tin cho các thành viên ít nhất là trước 1 ngày.
- Quan tâm đến các thành viên trong nhóm.
- Quản lý quỹ, khơng được tham nhũng.

Thành Viên:
+ Quyền:
- Tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm cá nhân.
- Phản đối trưởng nhóm và đưa ra lý do phản đối.

13


- Đưa ra ý tưởng để xây dựng nhóm.
+ Nghĩa vụ:
- Hồn thành tốt cơng việc đã phân cơng.
- Khơng được đi trễ hoặc vắng mặt phải báo trước cho trưởng nhóm.
Điều 4. Nguyên tắc và cơ chế làm việc của nhóm
+ Tránh sự tiêu cực.
+ Tơn trọng ý kiến của từng thành viên.
+ Phân công hiệu quả.
+ Khen ngợi từng thành viên một cách trung thực và thật lòng.
+ Tin tưởng các thành viên trong nhóm.
Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật trong nhóm
Khen thưởng:
+Nếu hồn thành tốt cơng việc đã giao trong nhóm và là tốt cơng việc sẽ được
tun dương trước nhóm.
+ Tích cực tham gia và hồn thành tốt các cơng việc được giao sẽ được cộng thêm
điểm.
Kỷ luật:
+ Nếu đến muộn các cuộc họp hoặc các hoạt động của nhóm sẽ bị khiển trách và
phê bình trước nhóm.
+ Nếu khơng hồn thành tốt cơng việc được giao sẽ bị xử phạt và kèm biên bản
cam kết, và xử phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ nếu tái phạm nhiều lần sẽ bị loại ra
khỏi nhóm.

Điều 7. Tổ chức thực hiện
+ Xác định rõ mục tiêu cần thực hiện.

14


+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
+ Thực hiện mục tiêu đó.
+ Chỉ đạo để hồn thành nhiệm vụ.
+ Kiểm tra và sửa lỗi để hoàn thành nhiệm vụ.
+ Báo cáo kết quả.
II. Kế hoạch làm việc nhóm
1.Mục tiêu, nhiệm vụ: Sử dụng nguyên tắc SMART
-Specific (Mục tiêu cụ thể, dễ hiểu): tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Thái Lan
-Measurable: đo lường được , họp nhóm lên kế hoạch để chuẩn bị buổi đi tìm
hiểu.
-Attainable: có thể đạt được ,khảo sát liên hệ địa điểm, hoạt động ,chuẩn bị đồ để
đi tìm hiểu ẩm thực Thái Lan
-Relevant: Thực tế: Quay phim, chụp ảnh
_Time Bound: Tổng kết
. Ngày khảo sát: 16/3/2021
. Ngày thực hiện: 21/3/2021
2.Các nguồn lực cần thiết: Sử dụng nguyên tắc 5M
- Machine (máy móc hoặc cơng nghệ): áp dụng những cơng nghệ như: google,
laptop, youtube….
- Method (phương pháp làm việc): Làm việc nhóm
- Man (nguồn nhân lực): 9 thành viên (8 nam,1 nữ) có kỹ năng giao tiếp tốt, phẩm
chất đạo đức tốt,...
- Money (tiền): Số tiền ban đầu 100.000đ/người-> 900.000đ và số lần chi ra là 2
lần

- Material (Nguyên vật liệu): xe máy, bản đồ,.....
3. Phương pháp thực hiện
a.Cách tiến hành:
- Ngày 01/06/2021 tiến hành họp nhóm phân chia nhiệm vụ theo nhóm nhỏ, các
thành viên tiến hành cơng việc đã phân, dưới sự giám sát của các thành viên trong
nhóm.

15


- Ngày 02/06/2021 chủng bị các phương tiện để tham gia q trình tìm kiếm thơng
tin
- Ngày 03/06 đến 05/06/2021 cả nhóm tiến hành tìm hiểu các thơng tin về văn
hóa ẩm thực của Quốc Gia Thái Lan
- Ngày 06/06/2021 cả nhóm tiến hành họp nhóm lần 2 để tổng hợp lại kết quả
thơng tin đã tìm hiểu
- Ngày 07/06/2021 nhóm trưởng kiểm tra lại thơng tin đã tìm kiếm xem đầy đủ
thông tin cần thiết chưa và bắt đầu tổng kết
- Làm video và chỉnh sửa video: Bảo Nghĩa, Hồng Phúc
- Cách tìm hiểu các thơng tin về văn hóa ẩm thực Quốc Gia Thái Lan: Tìm kiếm
thơng tin dựa trên các thơng tin trên google, báo chí...
4. Phương pháp phối hợp.
-Để thực hiện kế hoạch đã phối hợp với thầy Trương Công Hậu- giảng viên môn
Kỹ Năng Làm Việc Nhóm , các cơ trong chùa và các thành viên trong nhóm.
+ Mục đích hồn thành bài báo cáo cuối kì đạt kết quả cao
+ Cơng cụ phối hợp
+ Con người: 9 thành viên trong nhóm
+ Phương tiện phối hợp: 5 chiếc điện thoại thông minh, 4 laptop
Bước 1: Các việc cần thực hiện
- Họp nhóm lần 1

+ Lên kế hoạch
+ Phân công nhiệm vụ
+ Chuẩn bị các phương tiện phối hợp
+ Bắt đầu tìm kiếm thơng tin trên mạng, báo chí
- Họp nhóm lần 2:
16


+ Tổng hợp các thơng tin đã tìm kiếm được
+ Bắt đầu rà sốt lại nội dung thơng tin đã tìm kiếm
+ Chỉnh sửa lại video
+ Tổng kết nội dung và hồn thiện bài tiểu luận
Bước 2: Trình tự cơng việc
+ Họp nhóm lần 1: 1 ngày
+ Chủng bị phương tiện tìm kiếm: 1 ngày
+ Tiến hành tìm kiếm thơng tin: 3 ngày
+ Họp nhóm lần 2: 1 ngày
+ Rà sốt lại thơng tin, bắt đầu tổng kết bài tiểu luận và tiến hành chung sửa
video: 1 ngày
Bước 3: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc
+ Tổ chức họp nhóm lần 1: 01/06/2021
+ Chuẩn bị phương tiện tìm kiếm: 02/06/2021
+ Tìm kiếm các thơng tin trên mạng và báo chí: 03/06 đến 05/06/2021
+ Họp nhóm lần 2 tổng hợp thơng tin đã tìm kiếm: 06/06/2021 Rà sốt lại thông
tin, bắt đầu tổng kết và chỉnh sửa video: 07/06/2021
Bước 4: Bảng phân tích mơ tả cơng việc

Nội dung

Họp nhóm lần 1hiệu

Độ dài thời Thời gian bắt Ngày thực hiện
gian( ngày)
đầu

A

1

Ngay từ đầu

01/06/2021

17


Chuẩn bị phương tiện

B

1

Sau A

02/06/2021

Tìm kiếm thơng tin


C

3

Sau B

03/06 đến 05/06/2021

Họp nhóm lần 2 tổng D
hợp thơng tin tìm kiếm

1

Sau C

06/06/2021

Rà soát và tổng kết

1

Sau D

07/06/2021

E

Bước 5: Vẽ sơ đồ Gantt


Nội dung

Ngày
1

2

3

4

5

6

7

Họp nhóm lần 1
Chủng bị phương tiện
Bắt đầu tìm kiếm thơng
tin trên Google, báo chí
Họp nhóm lần 2: tổng
hợp thơng tin đã tìm
kiếm
Rà sốt, và tổng kết bài
tiểu luận
Quay phim và chỉnh
sửa video
5. 5
5.Phương án đánh giá

*Chỉ tiêu đánh giá cơng việc tìm hiểu văn hóa ẩm thực Thái Lan đạt yêu cầu :
18


+ Đầy đủ nội dung khái quát sơ lược về đất nước Thái Lan .
+ Sơ lược về ẩm thực Thái Lan .
+ Các món ăn đặc biệt của Thái Lan phong tục khi ăn của người Thái .
+ Nội dung rõ ràng , khơng sai chính tả có đầy đủ hình ảnh , video dẫn chứng cụ
thể .
*Chỉ tiêu đánh giá thành viên:
+ Năng nổ tham gia và hoàn thành tốt cơng việc : +3
+ Tích cực đóng góp vào mục tiêu chung của nhóm : + 1
+ Có thái độ tích cực : +1
+ Tham gia đầy đủ và đúng giờ : +3
+ Mặc đồng phục của trường giày dép đầu tóc sạch sẽ : +2
Đánh giá sẽ được quy ra điểm trong “ Phiếu đánh giá sinh viên’ sau khi hồn
thành cơng việc.
6. Phương án dự phịng ( hành động khắc phục )
* Sự cố phát sinh :
+ Thời gian của mỗi thành viên trong nhóm khác nhau .
+ Trong q trình tìm kiếm có thể có thông tin sai lệch không đúng nội dung .
+ Không tìm được hình ảnh rõ ràng .
+ Khơng thống nhất được ý kiến .
+ Hư file thuyết trình .
+ Thiếu dụng cụ quay phim ghi hình .
Cách khắc phục:
+ Họp nhau sắp xếp thời gian vì mục tiêu chung .

19+ Kiểm tra thông tin một cách rõ ràng .
+ Trao đổi xin mượn dụng cụ ghi hình từ nhóm khác .
+ Kiểm tra đầy đủ trước khi bắt đầu thuyết trình .
III. Hình ảnh thực hiện kế hoạch của nhóm ( kèm theo)
IV. Tổng hợp video (kèm theo)
V. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch
- Tên nhóm : TIA CHỚP
- Chủ đề báo cáo : TÌM HIỂU VĂN HĨA ẨM THỰC THÁI LAN
- Mức độ hồn thành kế hoạch : 80%/100%
1. Kết quả đạt được :
- Mỗi thành viên trong nhóm đều được trang bị thêm cho bản thân những kiến
thức mới như
- Có những kỹ năng nhất định như kỹ năng giải quyết vấn đề , kỹ năng tìm kiếm
thơng tin , kỹ năng thuyết trình….
- Bổ sung thêm kiến thức về vài nét ẩm thực phong phú của Thái Lan
2. Những thuận lợi khi thực hiện kế hoạch:
-Những nét đặc trưng của Thái Lan đã được những người đi du lịch, những
chuyên gia đã đem lên trên mạng lưới internet để mọi người có thể tìm hiểu.
- Những tư liệu khổng lồ trên mạng lưới internet có thể dễ dàng tìm hiểu và thực
hiện bài thực hành
- Vì là gần nước ta nên có những người đi du lịch qua những lời kể tả lại sinh
động hơn về Thái Lan từ đó dễ thực hiện bài thực hành
3. Những bất lợi và khó khăn gặp phải khi thực hiện hiện kế hoạch:
- Kĩ năng tim kiếm thơng tin chưa được nắm chắc cịn dư ý, gặp phải các vấn đề
về mạng và phương tiện tìm kiếm.
20


- Kĩ năng giám sát chưa được tốt còn thiếu sót nhiều.

4. Những kinh nghiệm rút ra:
- Kinh nghiệm về cách sử dụng những cơng cụ tìm kiếm thơng tin như qua google
sách báo
- Kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết
trình,...
- Kinh nghiệm về Thái Lan nếu sau này đi du lịch thì cũng sẽ tự tin hơn
5. Đề xuất cải tiến chu trình PDCA (nếu có)

..................................Hết..................................................

21


22×