Tải bản đầy đủ (.pdf) (38 trang)

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HÓA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.31 MB, 38 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
TPHCM
TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN

----

BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM
CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HĨA
ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC

Giảng viên hướng dẫn: GV.ThS.TRƯƠNG CƠNG HẬU
Nhóm thực hiện: TÍ HON
Lớp: 422000357518-DHDKTD16BTT

Hồ sơ gồm
1.Các biểu mẫu thành lập nhóm 4.Video thực hiện kế hoạch
2.Kế hoạch thực hiện làm việc
5.Báo cáo kết quả thực hiện
nhóm
3.Hình ảnh thực hiện kế hoạch
6.Biên bản họp nhóm


MỤC LỤC
I.BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM.............................................................. 1
1.BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN NHÓM LÀM VIỆC............................... 1
2. BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM ............................................................. 3
3. NỘI QUI ..................................................................................................... 6
Điều 1. Qui định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm .............. 6
Điều 2. Qui định nói, nghe , phát biểu ý kiến khi họp nhóm ......................... 6


Điều 3. Qui đinh các việc được làm, không được làm. .................................. 6
Điều 4. Qui định bảo mật thơng tin nhóm ...................................................... 6
Điều 5. Qui định về quyền lợi của các thành viên trong nhóm ...................... 6
Điều 6. Qui định bổ sung, loại bớt thành viên nhóm...................................... 7
Điều 7. Qui định giải thể nhóm ...................................................................... 7
Điều 8. Tổ chức thực hiện............................................................................... 7
4. QUI CHẾ .................................................................................................... 8
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ......................................... 8
Điều 2. Mục tiêu của nhóm............................................................................. 8
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh ..................... 8
Điều 4. Cơ cấu tổ chức nhóm ........................................................................ 8
Điều 5. Nguyên tắc, cơ chế làm việc của nhóm ............................................. 9
Điều 6. Khen thưởng và kỉ luật....................................................................... 9
Điều 7. Tổ chức thực hiện............................................................................... 9
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ...................................................................... 10
1.Mục tiêu, nhiệm vụ .................................................................................... 10
2. Các nguồn lực thiết yếu: Sử dụng nguyên tắc 5M ................................... 10
3. Phương pháp thực hiện ............................................................................. 10
4. Phương pháp phối hợp .............................................................................. 11
Bước 1 : Các việc cần thực hiện ................................................................... 11


Bước 2+3: Trình tự cơng việc và thời gian thực hiện................................... 11
Bước 4 : Xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc............................. 12
Bước 5 : Bảng mô tả phân tích cơng việc ..................................................... 12
Bước 6 : Vẽ sơ đồ Gantt: .............................................................................. 13
5. Phương pháp đánh giá ( kiểm sốt, kiểm tra ) .......................................... 13
6. Phương án dự phịng (hành động khắc phục) ........................................... 14
7. Dự tốn chi phí.......................................................................................... 14
8.Báo cáo tiến độ hồn thành cơng việc theo bảng sau ................................ 15

III. HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHÓM.......................... 16
IV. TỔNG HỢP VIDEO............................................................................... 16
V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ................................. 17
VI. BIÊN BẢN HỌP NHÓM ....................................................................... 18
1.Biên bản họp để thành lập nhóm ............................................................... 18
2. Biên bản họp để xác định mục tiêu – nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch. .. 19
3. Biên bản họp tổng kết ............................................................................... 20
VII. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN.......................................................................... 21


I.BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM
1.BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN NHÓM LÀM VIỆC
1.Mục tiêu
của nhóm

2.Các hoạt
động dự
kiến

3.Các kết
quả dự kiến

• Hồn thành bài báo cáo trong môn học và đạt kết quả
cao.
• Gắn kết và làm quen được nhiều mối quan hệ trong
cuộc sống.
• Cùng nhau học hỏi trao đổi kiến thức.
• Rèn luyện tốt các kỹ năng: giao tiếp trước đám đơng,
linh hoạt trong cơng việc và học tập.
• Lên thời gian, địa điểm họp nhóm, thống nhất đề tài,

phân cơng nhiệm vụ, tìm hiểu nội dung chủ đề để
thực hiện.
• Họp nhóm.
• Lên kịch bản dựng video.
• Giúp các thành viên hiểu nhau và gắn kết nhau hơn.
• Có người yêu.
• Rút ra được nhiều bài học trong cuộc sống cho bản
thân và mọi người.
• Giảm áp lực trong cơng việc, học tập.

4. Những
nguồn lực
sẵn có
5. Khó khăn


6.Những kỹ
năng và khả
năng cần
thiết

• Kỹ năng tổ chức cuộc họp.

• Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe.
• Khả năng sử dụng máy quay và phần mềm chụp ảnh ,

Nhân lực: 8 thành viên khỏe như heo (5 nam 3 nữ).
Kinh tế ( trích quỹ).
Thiết bị: điện thoại, laptop,…
Một số thành viên khơng có trang thiệt bị như laptop.
Nhóm trưởng khơng có khả năng lãnh đạo thành viên.
Chênh lệch giới tính.
Lựa chọn thời gian.
Phụ thuộc vào mạng di động( trong tình hình mùa dịch
này liên hệ nhau bằng biện pháp online).
• Quan điểm tính cánh từng thành viên khác nhau nên
dễ gây xung đột dẫn đến bất.
• Cá nhân ỷ lại tập thể.

1


edit video, và word ......
• Kỹ năng giải quyết vấn đề.
• Khả năng xử lý tình huống xấu ngồi ý muốn có thể
xảy ra và chuẩn bị phương án đề phịng.
7. Khoảng
thời gian(Từ
khi thành
lập nhóm
cho đến khi
kết thúc học
phần)


• Từ 19/3 đến 20/6

2


2. BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM
Hơm nay, ngày: 19/3/2021
Tên nhóm: TÍ HON
Mục tiêu nhóm: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HĨA ĐẤT NƯỚC TRUNG
QUỐC
Thời gian: từ ngày 19/3/2021 đến ngày 20/6/2021

Các thành viên của nhóm
TT Chức
vụ

Họ và
tên sinh
viên
Nhóm Nguyễn
trưởng Phạm
Minh
Ngọc


MSSV

2

Người Phạm
điều
Anh
phối
Khoa

20108901 Điều khiển
và TĐH

3

Người Trần Gia 20105721 Điều khiển
giám Quý
và TĐH

1

Chuyên
môn(Ngành
học)
20062991 Điều khiển
và TĐH

Cơng việc phụ
trách


Thơng
tin liên
hệ
-Lập kế hoạch cho Email:
nhóm.
npmn0
-Gắn kết các thành 612@g
viên, trong công
mail.co
việc của từng thành m
viên.
Sđt:
-Phân công nhiệm
038843
vụ, cơng việc cho
6646
từng cá nhân trong
nhơm.
-Đóng góp ý kiến
Email:
hồn chỉnh bài báo teolu57
cáo
60@g
-Ngăn chặn những mail.co
sai xót những lỗi
m
nhỏ trong bài báo
Sđt:
cáo.
035938

-Kiểm tra nội dung 3945
thông tin bài báo
cáo
-Theo dõi tiến độ
Email:
công việc của từng trangia
3


4

sát

thành viên
-Đánh giá kết quả
nhiệm vụ được giao
cho từng thành viên

Người Phan Thị 20030591 Kế toán
phát
Kim Chi
kiến

-Đưa ra những ý
tưởng mới, ý tưởng
hay cho nhóm thực
hiện
-Lắng nghe những
ý kiến của từng
thành viên và

những gợi ý hay để
phát triển thêm cho
nhóm

Võ Phú
Quan

20114711 Điều khiển
và TĐH

5

Người Phạm
phản Thành
biện
Nhân

20104041 Điều khiển
và TĐH

-Phân tích, tìm ra
những điểm yếu,
hạn chế để đưa ra
những giải pháp tối
ưu nhất cho nhóm
-Bảo vệ ý kiến
quan điểm của
nhóm

6


Người Nguyễn
ngoại Thị
giao
Dung

20037231 Kế tốn

-Đóng góp ý kiến
hồn chỉnh bài báo
cáo
-Ngăn chặn những
sai xót những lỗi
nhỏ trong bài báo
cáo.
-Kiểm tra nội dung
thơng tin bài báo

quy056
@gmai
l.com
Sđt:
033713
5749
Email:
chibe2
308@g
mail.co
m
Sđt:

034667
4208
Email:
vophuq
uan123
@gmai
l.com
Sđt:
090813
9793
Email:
phamth
anhnha
n9870
@gmai
l.com
Sđt:
078872
5470
Email:
Dungn
guyen2
829@g
mail.co
m
Sđt:
096080
4623
47

Người Văn Phú 20035731 Kế toán
thực
Hồng Ân
hiện

cáo
-Thư ký, thủ quỹ
cuả nhóm
- Tổng hợp cơng
việc của nhóm lại
tổng thể
- Cùng mọi người
thống nhất ý kiến
để hoàn thành mục
tiêu
-Hoàn thành nội
dung

Chữ ký xác nhận của Trưởng nhóm và các thành viên
Trưởng nhóm
Đã ký

Thư ký
Đã ký

Văn Phú Hồng Ân


Nguyễn Phạm Minh Ngọc

Phan Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Dung
Võ Phú Quan
Trần Gia Qúy
Phạm Thành Nhân
Phạm Anh Khoa

Email:
vphan1
401200
2@gm
ail.com
Sđt:
077688
9147

Các thành viên
Đã ký
Đã ký
Đã ký
Đã ký
Đã ký
Đã ký

5


3. NỘI QUI


NỘI QUI CỦA NHÓM
Điều 1. Qui định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm
-Địa điểm: Linh động.
-Thời gian: Linh động.
-Số lần họp: Linh động.
Điều 2. Qui định nói, nghe , phát biểu ý kiến khi họp nhóm
-Nói khơng dài dịng lan man.
-Khơng được ngắt lời người khác.
-Người nói phải có người nghe.
-Khơng làm việc riêng khi có người phát biểu ý kiến.
-Đóng góp ý kiến khi đến lượt.
-Khơng đóng góp ý kiến ngồi lề, vơ nghĩa.
Điều 3. Qui đinh các việc được làm, không được làm.
Những điều thành viên trong nhóm thực phải thực hiện:
-Đi họp đúng giờ, nghiêm túc khi tham gia hoạt động nhóm.
-Tơn trọng lẫn nhau.
-Đoàn kết.
-Giúp đỡ các thành viên khác khi gặp khó khăn.
-Có tinh thần trách nhiệm hồn thành tốt công việc được giao.
-Lắng nghe và đóng góp ý kiến.
Những điều thành viên trong nhóm khơng được thực hiện:
-Gây mất đoàn kết( Nói xấu, đâm chọt, chia bè kéo phái, gây hiềm khích....).
-Trì hỗn cơng việc được giao.
-Khơng được đổ lỗi cho các thành viên khi nhóm đạt kết quả khơng tốt.
-Khơng tiết lộ thơng tin của nhóm ra bên ngồi.
Điều 4. Qui định bảo mật thơng tin nhóm
-Khơng tiết lộ thơng tin, tài liệu, ý tưởng, của nhóm ra bên ngoài.
Điều 5. Qui định về quyền lợi của các thành viên trong nhóm
-Được phát biểu ý kiến và góp ý khi có nhu cầu.

-Đảm bảo tham gia đầy đủ các hoạt động của nhóm.
-Hồn thành nhiệm vụ.

6


Điều 6. Qui định bổ sung, loại bớt thành viên nhóm
• Bổ sung:
+Cơng việc của nhóm nhiều, thành viên khơng đảm bảo để hồn thành
nhiệm vụ được giao.
+Có thể thêm thành viên mới để hồn thành cơng việc đúng tiến độ.
+Thành viên mới phải chấp nhận nghiêm chỉnh thực hiện nội quy.
• Loại bớt:
+Thành viên khơng bận tâm cơng việc chung của nhóm.
+Thành viên ích kỷ, ỷ lại, khơng hợp tác, gây rối, ảnh hưởng đến q trình
hoạt động nhóm.
+Vi phạm quy định mà nhóm đề ra.
Điều 7. Qui định giải thể nhóm
-Khi mâu thuẫn trở nên quá căng thẳng.
-Khi kết thúc học phần.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
-Mọi thành viên đến đúng giờ và địa điểm đã hẹn tránh giờ cao su.
- Các thành viên cần chú í đến mục tiêu và những nơi nhóm đi tránh đi lung
tung.
- Các thành viên nên chuẩn bị tốt về vật chất để thực hiện hiệu quả.
- Thành viên nào vi phạm trên 2 lần sẽ nộp phạt vào quỹ chung 50k.

74. QUI CHẾ

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh: Nhóm
Đối tượng áp dụng: Mọi cá nhân trong nhóm
Điều 2. Mục tiêu của nhóm
Tìm hiểu nội dung nền văn háo đất nước Trung Quốc
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh
*Nhóm trưởng:
Quyền:
+Loại bỏ thành viên khi không đạt yêu cầu.
+Giám sát, điều phối, chỉ định, phân cơng.
Nghĩa vụ:
+Thay mặt nhóm chịu trách nhiệm và giải qút vấn đề chung.
*Thành viên:
Quyền:
+Phát biểu ý kiến, đưa ra ý tưởng.
+Xây dựng nhôm.
+Đóng góp bầu cử loại bỏ thành viên.
+Được các thành viên giúp đỡ.
Nghĩa vụ:
+Tuân thủ lời nhóm trưởng, nhóm trưởng có sai phải góp ý nói năng nhẹ
nhàng vì nhóm trưởng dễ tổn thương.
+Tơn trọng và đoàn kết.
+Hồn thành nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm việc làm của minh.
+Hoạt động nhóm sơi nổi, nhiệt tình, sáng tạo.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức nhóm
- Để hoạt hiệu quả, một nhóm cần có một hệ thống chính thức về giao tiếp,
ra quyết định và hoàn thành nhiệm vụ phù hợp với nhu cầu của tổ chức, có 5

quá trình để hoạt động hiệu quả:
+ Chun mơn hóa cơng việc
+ Phòng ban
+ Phân cấp thẩm quyền
+ Mối quan hệ giữa trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm
+ Phân cấp và tập trung
8


Điều 5. Nguyên tắc, cơ chế làm việc của nhóm
-Nguyên tắc: Khơng vắng q 2 buổi họp
-Cơ chế: Bình chọn theo ý kiến số đông
Điều 6. Khen thưởng và kỉ luật
*Khen thưởng: Ngoan thì được nhóm trưởng thương
*Kỷ luật:
➢ Lần 1: cảnh cáo, nhắc nhở
➢ Làn 2: phạt 100k xung vào công quỹ
➢ Lần 3: Kick
Điều 7. Tổ chức thực hiện
-Có 3 yếu tố để tổ chức thực hiện nhóm hiệu quả và thành công:
+ Thiên thời: Phải gặp đúng thời cơ, thời điểm thích hợp và thực hiện 1 nơi
thích hợp.
+ Địa lợi: Có những ́u tố tḥn lợi cho cơng việc và được sự đồng lịng
của mọi người .
+ Nhân hịa:Cá tính và cái tơi của các thành viên ln để đúng chỗ và cần
hài hịa giữa các cá tính .
-Về quy chế
+ Mỗi thành viên sẽ có mỗi vai trò khác nhau đó là: Người đề xuất, người
phân tích, người tiên phong, người thực hiện, người điều hành, người tổng
hợp.

-Về nguyên tắc:
+ Khuyến khích sáng tạo: tạo động lực để các thành viên trong nhóm hoạt
động hiệu quả.
+ Tạo sự đồng thuận: Sẽ tăng sự đoàn kết của nhóm và giúp nhóm dễ dàng
hồn thành mục tiêu đã đề ra.
+ Linh hoạt: Các thành viên nhanh nhạy trong cơng việc thì dễ dàng gỡ
được những nút thắt cứng.
+ Thiết lập mối quan hệ tích cực: Những mối quan hệ tích cực giữa các
thành viên sẽ giải quyết được bài toán 1 số thành viên rụt rè, nhút nhát...

9


II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1.Mục tiêu, nhiệm vụ
-Mục tiêu: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HÓA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC.
-Nhiệm vụ:
+ Họp nhóm lên kế hoạch tìm hiểu nền văn hóa của Trung Quốc.
+ Khảo sát Trung Quốc có những nền văn hóa gì.
+ Chuẩn bị các thiết bị để thực hiện dựng video, hình ảnh...
+ Thực hiện ghi lại những hình ảnh thước phim hay.
+ Hồn tất, chỉnh sửa và edit video.
+ Tổng kết:
Ngày tìm hiểu: 28/5/2021
Ngày hồn thành: 10/6/2021
2. Các nguồn lực thiết yếu: Sử dụng nguyên tắc 5M
+ Machine (máy móc, cơng nghệ): Áp dụng những ứng dụng như word,
photoshop....
+ Method (phương pháp làm việc): Làm việc theo nhóm
+ Man ( nguồn nhân lực): 8 thành viên (5 nam,3 nữ) có kỹ năng làm việc

hiệu quả, khéo léo, tháo vát trong công việc và giao tiếp
+ Money ( tiền): 0 đồng
+ Material ( nguyên vật liệu):Máy tính điện thoại để liện hệ nhau online.
3. Phương pháp thực hiện
- Cách tiến hành:
+Ngày 27/5/2021:
• Cả nhóm tiến hành họp nhóm,phân chia nhiệm vụ theo các nhóm nhỏ,
các thànhh viên tiến hành công việc theo sự phân công và dưới sự
giám sát của nhóm trưởng cùng các thành viên khác.
+Ngày 28/5/2021:
• Hồng Ân, Phú Quan tham khảo nội dung văn hóa của Trung Quốc
+ Ngày 1/6/2021:
• Kim Chi, Thị Dung dựa vào file nội dung mà Hồng Ân, Phú Quan tìm
hiểu để làm powerpoint
• Minh Ngọc, Anh Khoa dựa vào file nội dung mà Hồng Ân, Phú Quan
tìm hiểu để dựng video.
+ Ngày 5/6/2021:
• Cả nhóm họp lại một lần nữa
10


+ Ngày 6/6/2021:
• Gia Qúy, Thành Nhân làm phần báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch
+ Ngày 10/6/2021:
• Họp lại lần cuối tổng kết bài
4. Phương pháp phối hợp
- Để thực hiện kế hoạch cần sự phối hợp của tất cả thành viên trong nhóm Tí
Hon.
- Mục đích hoàn thành bài báo cáo cuối kì và đạt kết quả cao
- Công cụ phối hợp :

+ Con người: ( 8 thành viên trong nhóm)
+ Thiết bị: Iphone X,Iphone 7 plus, Canon 550D....
+ Laptop Asus, Dell,Hp... để thực hiện edit sản phẩm.
-Sự dụng sơ đồ Gantt để kiểm soát thời gian và công việc
Bước 1 : Các việc cần thực hiện
a.
b.
-

Họp nhóm:
Lên kế hoạch.
Phân cơng nhiệm vụ.
Dự tốn chi phí.
Khảo sát và nghiên cứu sơ lược
Nghiên cứu về văn hóa
Tìm kiếm hình ảnh
Chuẩn bị và test các thiết bị , ứng dụng
Tổng kết

Bước 2+3: Trình tự cơng việc và thời gian thực hiện
✔ Họp nhóm : 3 ngày
✔ Tìm hiểu văn hóa của Trung Quốc: 4 ngày
✔ Làm powerpoint: 4 ngày
✔ Làm video: 4 ngày
✔ Làm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch:4ngày
✔ Tổng kết : 1 ngày

11Bước 4 : Xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc
Tổ chức họp nhóm : 3 lần (27/5/2021 và 5/6 và 10/6/2021)
Tìm hiểu văn hóa của Trung Quốc: (28-31/5/2021)
- Làm powerpoint 1-4/6/2021
- Làm video 1-4/6/2021
-Làm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6-9/6/2021
-Tổng kết ngày 10/6/2021
Bước 5 : Bảng mơ tả phân tích cơng việc

Nội Dung

Kí Hiệu

Độ dài thời
gian ( ngày)

Thời gian bắt Ngày thực
đầu
hiện

Họp nhóm

A

3

Ngay từ đầu

Tìm hiểu văn
hóa của

Trung Quốc
Làm
powerpoint

B

4

sau A

27/5/2021
5/6/2021
10/6/2021
28-31/5/2021

C

4

sau B

1-4/6/2021

Làm video

D

4

sau B


1-4/6/2021

Làm báo cáo E
kết quả thực
hiện kế hoạch
Tổng kết
F

4

sau D

6-9/6/2021

1

sau E

10/6/2021

12


Bước 6 : Vẽ sơ đồ Gantt:
Nội dung
1

2


3

4

5

6

7

Ngày
8
9

10 11 12

13 14 15

Họp nhóm
Tìm hiểu
văn hóa
của Trung
Quốc
Làm
powerpoint
Làm video
Làm báo
cáo kết quả
thực hiện
kế hoạch

Tổng kết
5. Phương pháp đánh giá ( kiểm soát, kiểm tra )
- Kiểm tra tiến độ và mức độ hồn thành cơng việc của các thành viên dựa
vào tiêu chí:
+ Mức độ làm việc của từng thành viên trong nhóm
+ Mức độ hồn thành cơng việc của mỗi người
+ Kết quả hồn thành cơng việc
- Chỉ tiêu đánh giá thành viên trong nhóm:
+ Năng nổ tham gia và hoàn thành tốt cơng việc của mình: 5 điểm
+ Tích cực đóng góp vào mục tiêu chung của nhóm: 2 điểm
+ Có thái độ tích cực và cầu tiến trong lúc làm việc: 2 điểm
+ Tham gia đầy đủ và đúng giờ: 1 điểm
-> Đánh giá sẽ được quy ra điểm trong “Phiếu đánh giá sinh viên” sau khi
hồn thành cơng việc

13


6. Phương án dự phòng (hành động khắc phục)
*Sự cố phát sinh:
+ Thời gian của mỗi thành viên trong nhóm khác nhau.
+ Trong quá trình thực hiện xảy ra mâu th̃n , khơng đồng nhất ý kiến.
+ Tín hiệu mạng kém ảnh hướng đến việc liên lạc.
*Cách khắc phục:
+ Cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau thực hiện vì mục tiêu
chung.
+ Mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề cần khắc phục để hoàn
thành mục tiêu một cách tốt nhất.
+ Mọi thành viên trong nhóm phải biết tôn trọng và lắng nghe ý
kiến của nhau để không xảy ra mâu thuẫn làm ảnh hưởng tới mục

tiêu chung của nhóm.
7. Dự tốn chi phí
-Hình ảnh và nội dung được lấy trên internet nên khơng bị mất chi phí gì
thêm nên chi phí phát sinh để làm là 0đ.

14


8.Báo cáo tiến độ hồn thành cơng việc theo bảng sau
Cơng việc

Nội dung

Thời gian

Người phụ
trách

Kinh phí
(VNĐ)

Đã thực hiện

- Họp nhóm,
lên kế hoạch
- Bàn bạc
thảo ḷn
phân cơng
nhiệm vụ
từng thành

viên

27/5/2021
5/6/2021
10/6/2021

Cả nhómĐang thực
hiện

- Tra cứu tìm
hiểu chủ đề

28/6/2021
đến
31/6/2021

Hồng Ân,
Phú Quan1/6/2021 đến
4/6/2021

Minh Ngọc,
Anh Khoa


-Làm video

-Làm ppt
1/6/2021
-Làm báo cáo đến
tổng hợp
6/6/2021 đến
9/6/2021

Sẽ thực hiện

Tổng kết

25/4/2021

Thị Dung,
Kim Chi
Gia Qúy,
Thành Nhân

Cả nhóm15


III. HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHĨM
Hình ảnh cả nhóm họp online


Hình ảnh các nhóm nhỏ họp riêng

IV. TỔNG HỢP VIDEO
https://hot-f6-zvc-te-vnno-zn1.zadn.vn/6206b6643e9dd7c38e8c/6233367406923888148

16


V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Tên nhóm: Nhóm Tí Hon
Chủ đề báo cáo: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HÓA ĐẤT NƯỚC TRUNG
QUỐC
Thời gian thực hiện kế hoạch: 15 ngày
Mức độ hoàn thành kế hoạch đạt được 99%
1.Kết quả đạt được:
-Cơng tác chuẩn bị đầy đủ
-Mức độ hồn thiện bài đúng theo kế hoạch
-Các thành viên hợp tác rất tốt
-Kiến thức về nền văn hóa đất nước Trung Quốc
-Học hỏi được cách làm việc về một vấn đề cần giải quyết.
2. Những thuận lợi khi thực hiện kế hoạch:
-Sự đoàn kết, hợp tác làm việc của các thành viên trog nhóm.
-Mỗi thành viên đều có trách nhiệm và ln tích cực với cơng việc.
-Tḥn lợi về tài liệu khi tìm hiểu.
-Tḥn lợi về mặt thời gian khi có thể sắp xếp họp 1 cách dễ dàng.
-Vì họp online nên các bạn rất cởi mở dễ giao tiếp hơn.
3. Những bất lợi và khó khăn gặp phải khi thực hiện kế hoạch:
-Máy tính hoặc điện thoại gây ảnh hưởng đến quá trình họp.
-Mạng lagg cũng gây nên một số vấn đề.

-Một vài lúc do thực hiện online nên khi App Messenger,Zalo bị lỗi thì hơi
khó để khắc phục.
-Vì cũng đang trong tình hình dịch bệnh Covid nên không
được trực tiếp bàn luận.
4. Những kinh nghiệm rút ra:
-Sắp xếp thời gian một cách khoa học.
-Chuẩn bị chu đáo, cẩn thận hơn.
-Cố gắng hơn trong từng khâu của cơng việc.
-Tích lũy kinh nghiệm để làm bài sau tốt hơn.
-Chau chuốt mọi thứ thật kĩ càng.

17


VI. BIÊN BẢN HỌP NHÓM
1.Biên bản họp để thành lập nhóm
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
🙦🙤🕮🙦🙤
TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2021
1. Thành phần tham dự gồm 8 thành viên nhóm 3
Hôm này, vào lúc 8h giờ, ngày 27 tháng 05 năm 2021 tại nhà riêng của mỗi
cá nhân diễn ra cuộc họp online qua ứng dụng Messenger. Nhóm “ Tí Hon ”
kỹ năng làm việc nhóm diễn ra cuộc họp với các nội dung như sau:
2. Nội dung cuộc họp :
− Thành lập nhóm mơn học Kỹ năng làm việc nhóm gồm các thành viên có
tên trong danh sách đính kèm.
− Bầu chọn nhóm trưởng, thư ký.
− Tạo nhóm liên lạc trên mạng xã hội…với sự tham gia của tất cả các thành
viên.

− Thống nhất thời gian họp nhóm hàng tuần.
3. Phân công nhiệm vụ tuần tiếp theo.
− Mỗi thành viên đề xuất 01 đề tài và trình bày với các thành viên còn lại
trong buổi họp tiếp theo.
− Bạn Nguyễn Phạm Minh Ngọc tạo nhóm liên lạc Zalo, messenger và
thực hiện thêm các thành viên vào trong nhóm.
4. Kết ḷn
− Thành lập nhóm mơn học Kỹ năng làm việc nhóm gồm 08 thành viên với
tên nhóm là: “ Tí Hon ”
− Thống nhất nhóm trưởng là bạn Nguyễn Phạm Minh Ngọc, thư ký là bạn
Văn Phú Hồng Ân.
− Thống nhất thời gian họp nhóm vào lúc 8h00 giờ thứ 6 hàng tuần.
Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.
Trưởng Nhóm
Đã ký
Nguyễn Phạm Minh Ngọc

Thư Ký
Đã ký
Văn Phú Hồng Ân

18


2. Biên bản họp để xác định mục tiêu – nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
🙦🙤🕮🙦🙤
TP.HCM ,ngày 27 tháng 05 năm 2021
Hôm nay vào lúc 8h ngày 27 tháng 05 năm 2021 tại phòng họp trực tuyến

diễn ra cuộc họp với các nội dung như sau:
1. Thành phần tham dự gồm 08 thành viên nhóm Tí Hon của lớp Kỹ năng
làm việc nhóm (DHDKTD16BTT)
2. Nội dung cuộc họp
- Xác định mục tiêu - nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch theo chủ đề đã chọn.
- Phân công nhiệm vụ.
- Thống nhất thời gian thực hiện.
3. Kết ḷn
- Cả nhóm tìm hiểu nền Văn Hóa Trung Quốc vào 27/05/2021
- Cả nhóm cùng nhau thực hiện.
- Phải hồn thành trong ngày 10/06/2021.
Trưởng Nhóm
Đã ký
Nguyễn Phạm Minh Ngọc

Thư Ký
Đã ký
Văn Phú Hồng Ân

19


3. Biên bản họp tổng kết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
🙦🙤🕮🙦🙤
TP.HCM ngày 27 tháng 05 năm 2021
Hôm nay vào lúc 8h ngày 27 tháng 05 năm 2021 tại phòng họp trực tuyến
qua ứng dụng Messenger diễn ra cuộc họp như sau:
1.Thành phần dự họp gồm 08 thành viên nhóm Tí Hon mơn học kỹ năng làm

việc nhóm( lớp DHDKTD16BTT).
2.Nội dụng cuộc họp
- Kiểm tra lại các biên bản và các vấn đề đã chốt.
- Gửi cho tất cả mọi người biên bản họp và bản báo cáo của những người
trình bày trong cuộc họp.
- Theo dõi mốc thời gian đã đặt ra trong buổi họp.
- Lên kế hoạch thực hiện các việc tiếp theo sau cuộc họp.
Trưởng Nhóm

Thư Ký

Đã ký

Đã ký

Nguyễn Phạm Minh Ngọc

Văn Phú Hồng Ân

20


VII. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN
CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU NỀN VĂN HĨA ĐẤT NƯỚC TRUNG
QUỐC
Trung Quốc là nước có diện tích lớn thứ 3 trên thế giới chỉ sau Nga và
Canada. Đây là nước đông dân nhất thế giới, dân số hơn 1 tỷ người. Hơn
nữa, quốc gia này có nền kinh tế phát triển khá mạnh và đã đạt được nhiều
thành tựu đáng kể. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được cả thế giới biết đến
là một trong những cái nôi của nền văn hóa nhân loại bên cạnh những danh

lam đẹp và nổi tiếng trên thế giới và là một trong những cái nôi văn minh
nhân loại sớm nhất. Văn minh Trung Quốc cũng là một trong số ít các nền
văn minh, cùng với Lưỡng Hà cổ (người Sumer), Ấn Độ (Văn minh lưu vực
sông Ấn Độ), Maya và Ai Cập Cổ đại (mặc dù có thể nó học từ người
Sumer), tự tạo ra chữ viết riêng.. Trung Quốc có nền lịch sử rất lâu đời trải
dài các triều đại khác nhau. Bên cạnh đó, nền văn hóa TQ cũng rất đa dạng,
nền văn hóa ấy được tích lũy và gìn giữ qua hàng ngàn năm lịch sử. tại trung
quốc, có nhiều dân tộc sống với nhau và có khá nhiều tôn giáo song song
cùng tồn tại tạo thành đất nước trung hoa rộng lớn.
Văn hóa Trung Quốc là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất và phức
tạp nhất trên thế giới. Các vùng mà văn hóa Trung Quốc thống trị trải dài
trên một khu vực địa lý rộng lớn ở miền Đông châu Á với các phong tục và
truyền thống rất nhiều điểm khác nhau giữa các thị trấn, thành phố và tỉnh.
Văn hóa Trung Quốc đã lan truyền và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các dân tộc,
quốc gia lân cận như Triều Tiên (bây giờ gồm Bắc Triều Tiên và Hàn
Quốc), Đài Loan, Nhật Bản và Việt Nam.

21


Một trong những nét văn hóa đặc trưng của văn hóa Trung Quốc
*Con người Trung Hoa
Trung Quốc chính thức cơng nhận 56 dân tộc trong đó người Hán chiếm số
dân đông nhất khoảng 91,51 % tổng dân số. Hiện nay, Trung Quốc có
khoảng 20% loài người sinh sống với số dân là 1,3 tỷ người trên tổng số 6,4
tỷ dân toàn thế giới.
Người Trung Hoa
chú trọng
đến rất nhiều vấn
đề:

Cất
nhà, mở rộng cơ
sở buôn
bán, cửa hàng,
chuyện gả
chồng cho con
gái… Đặc
biệt đối với dân
tộc
Á
Đông, nhà là nơi
ngụ quan
trọng nhất đời
người liên
quan đến vận
mệnh,
thành bại các
thành viên
trong gia đình. Do đó, họ luôn chú ý và cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ.
*Văn hóa ẩm thực Trung Hoa
Đất nước Trung Hoa khơng chỉ được biết đến là đất nước có lịch sử văn hóa
lâu đời nhất nhì thế giới. Nền ẩm thực văn hóa Trung Hoa vô cùng đặc sắc
và độc đáo bởi sự kết hợp giữa sắc, vị, hương và cả cách thức trình bày món
ăn.
Họ cực kỳ coi trọng sự trọn vẹn, vậy
nên trong cả những món ăn đều được
thể hiện đầy đủ. Nếu như bị thiếu đó
sẽ là điều chẳng lành với hàm nghĩa
sự việc không được “đầu xuôi đuôi
lọt”. Chẳng hạn như, các món ăn từ cá

đều được làm nguyên con, gà chặt
miếng rồi xếp đầy đủ lên đĩa… đồng
thời món ăn phải có màu sắc và hương
vị hấp dẫn say lòng thực khách.
Khi ăn, các món ăn đều được đặt
trong đĩa lớn và xếp vị trí giữa bàn để tất cả thành viên trong gia đình dùng
chung. Khi ở nhà hàng, các món ăn bày biện trên mặt bàn tròn lớn xoay
được ở giữa giúp mọi người có thể xoay thức ăn qua chỗ mình. Bạn có biết,
đôi đũa dụng cụ để ăn do chính người Trung Hoa phát minh ra đầu tiên đó.

22


×