Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

Giáo trình Trộn đổ đầm bê tông - Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.11 MB, 48 trang )

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP
KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH
MĐ: TRỘN - ĐỔ- ĐẦM BÊ TƠNG

LƯU HÀNH NỘI BỘ

1


MỤC LỤC

TRANG

Bài 1: Thi cơng thép móng ............................................................................... 4
1. Mục đích và yêu cầu....................................................................................... 4
2. Đọc bản vẽ ...................................................................................................... 6
3. Qui trình thi cơng thép móng ......................................................................... 6
4. Các sai phạm và cách khắc phục .................................................................... 9
5. Kiểm tra sản phẩm........................................................................................ 10
Bài 2: Thi công thép cột ................................................................................. 13
1. Mục đích và yêu cầu..................................................................................... 13
2. Đọc bản vẽ .................................................................................................... 15
3. Qui trình thi cơng thép cột ........................................................................... 15
4. Các sai phạm và cách khắc phục .................................................................. 17
5. Kiểm tra sản phẩm........................................................................................ 18
Bài 3: Thi cơng thép dầm............................................................................... 21
1. Mục đích và yêu cầu..................................................................................... 21
2. Đọc bản vẽ .................................................................................................... 22
3. Qui trình thi cơng thép dầm ......................................................................... 23


4. Các sai phạm và cách khắc phục .................................................................. 25
5. Kiểm tra sản phẩm........................................................................................ 25
Bài 4: Thi cơng thép sàn ................................................................................ 29
1. Mục đích và yêu cầu..................................................................................... 29
2. Đọc bản vẽ .................................................................................................... 32
3. Qui trình thi cơng thép sàn ........................................................................... 32
4. Các sai phạm và cách khắc phục .................................................................. 34
5. Kiểm tra sản phẩm........................................................................................ 34
Bài 5: Thi cơng bê tơng .................................................................................. 38
1. Mục đích và yêu cầu..................................................................................... 38
2. Đọc bản vẽ .................................................................................................... 39
3. Qui trình thi cơng bê tơng ............................................................................ 39
4. Các sai phạm và cách khắc phục .................................................................. 45
2


5. Kiểm tra sản phẩm........................................................................................ 46

3


GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN
Tên mơ đun: Thi cơng bê tơng cốt thép
Mã mơ đun : MĐ26
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trị của mơ đun:
- Vị trí: Mơ đun được bố trí sau mơ đun MĐ17, MĐ25.
- Tính chất: Là mô đun thực hành chuyên môn.
- Ý nghĩa và vai trị của mơ đun: giúp người học thực hiện được công tác
bê tông cốt thép
Mục tiêu của mô đun:

- Kiến thức: củng cố kiến thức của bản vẽ xây dựng; nắm rõ các yêu cầu thi
công bê tông cốt thép cơng trình.
- Kỹ năng: Thực hiện cơng tác bố trí thép và đổ bê tơng đúng u cầu .
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có tính tự giác trong học tập, hợp tác
tốt khi thực tập theo nhóm; tn thủ thực hiện vệ sinh cơng nghiệp, có ý thức
tiết kiệm vật liệu và bảo quản dụng cụ thực tập.
Nội dung của mô đun:

4


BÀI 1: Thi cơng thép móng
Mã Bài: MĐ26-01
Giới thiệu:
Thi cơng thép móng là phần gia cơng, bố trí và lắp đặt thép móng theo
thiết kế ban đầu.
Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức về thép móng
- Thực hiện thi cơng thép đúng bản vẽ thiết kế.
- Có năng lực lựa chọn và sử dụng vật liệu hợp lý
Nội dung chính:
1. Mục đích và u cầu
- Thép được gia cơng và lắp đặt đúng theo thiết kế.
- Người học thực hiện được việc lắp đặt thép móng đúng yêu cầu.

Thực hành thi cơng thép móng trên mơ hình thực tế theo hình sau:
Cho cấu kiện móng có cấu tạo như hình vẽ, các kích thước được thể hiện
như trong bản vẽ kỹ thuật. Người học sẽ luyện tập để thực hiện được kỹ năng
thi cơng thép móng.
Với giả định là hố móng đã được thi cơng xong và đáp ứng được các

kích thước, điều kiện an tồn cho cơng tác ván khn tương ứng.

5


6


2. Đọc bản vẽ
Thực hiện đọc bản vẽ để xác định kích thước và vị trí của thép móng;
xác định các thơng số về chủng loại thép, vị trí neo, buộc, hàn…
Xác định rõ cấu tạo của móng theo thiết kế.
3. Qui trình thi cơng thép móng
3.1. Chuẩn bị vị trí
Trước khi thi cơng thép móng ta cần xác định vị trí của móng để lắp
dựng thép theo đúng hình dạng và kích thước của móng.
- Xác định tim móng.
- Xác định kích thước hai cạnh của thân móng.
- Xác định cao độ của thân móng.
- Xác định cao độ đỉnh móng.
3.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư
- Các loại thép theo bảng thống kê
- Máy duỗi thép, máy cắt thép, máy hàn điện
- Búa sắt, dụng cụ buộc thép..
- Các con kê thép, dây buộc..

3.3. Gia công thép
Thực hiện cắt thép theo kích thước của bản thống kê, gia cơng thép theo
đúng hình dạng, kích thước, số lượng,... trong bản vẽ thiết kế.
Bước 1. Chọn đúng loại thép cần dùng, vệ sinh thép. Duỗi thẳng thép.

7


Bước 2. Xác định thơng số kích thước thanh thép, đo và vạch dấu vị trí
cần cắt
Bước 3. Đưa thanh thép và vị trí của thiết bị cắt.
Bước 4. Vận hành thiết bị cắt theo quy trình sử dụng, tiến hành cắt thép
Bước 5. Uốn thép theo hình dạng quy định
Vì thanh thép có chiều dài theo quy cách nhất định, ta cần tính tốn để
hạn chế thừa thép thành những đoạn nhỏ (kích thước đoạn thép thừa khơng cịn
sử dụng được cho cấu kiện bê tơng).
3.4. Bố trí thép
Trường hợp cấu kiện xây dựng nhỏ
- Bước 1. Vận chuyển thanh thép đến vị trí thơng thống, bằng phẳng để
lắp các thanh thép.
- Bước 2. Bố trí thép lưới móng (thép vỉ móng) theo trình tự lớp dưới rồi
lớp trên. Liên kết buộc các thanh thép lại với nhau.
- Bước 3. Bố trí thép trụ móng, liên kết các thanh thép đứng bằng liên
kết buộc thông qua thép đai.
- Bước 4. Bố trí thép đai theo, bố trí theo cấu tạo. Liên kết buộc giữa
thép đai với thép chủ.
- Bước 5. Vận chuyển thép vỉ, lồng thép trụ đến vị trí thực tế của móng.

Trường hợp cấu kiện xây dựng lớn
- Bước 1. Vận chuyển thanh thép đến vị trí móng
- Bước 2. Xác định vị trí thực tế của thép móng, bố trí thép lưới móng
(thép vỉ móng) theo trình tự lớp dưới rồi lớp trên. Liên kết buộc các thanh thép
lại với nhau. Liên kết với thép cọc nếu có.
- Bước 3. Bố trí thép trụ móng, liên kết các thanh thép đứng bằng liên
kết buộc thông qua thép đai.

8


- Bước 4. Bố trí thép đai vào chiều cao thép trụ, bố trí theo cấu tạo. Liên
kết buộc giữa thép đai với thép chủ.

3.5. Buộc và neo thép
- Sử dụng dụng cụ và dây buộc để liên kết các thanh thép với nhau. Buộc
tại vị trí giao nhau của các thanh thép.
- Sử dụng máy hàn để liên kết thép trụ với thép vỉ (đối với thép có tiết
diện lớn).
- Neo cốt thép đúng vị trí. Sử dụng con kê để nâng thép vỉ lên đúng cao
độ. Sử dụng dây buộc và thanh chống để cố định thép trụ theo phương thẳng
đứng.

9


3.6. Kiểm tra chất lượng vị trí thép
Việc bố trí cốt thép sai vị trí khơng chỉ gây lãng phí vật tư mà cịn dẫn
đến việc tìm ẩn nguy cơ lún nứt, sụp đổ cơng trình về lâu dài. Do đó cơng tác
kiểm tra cần thật sự nghiêm túc chú trọng.
-

Kiểm tra số lượng thanh thép.
Kiểm tra khoảng cách các thanh thép.
Kiểm tra vị trí thép chờ.
Kiểm tra vị trí các thép chủ của trụ móng, để nối thép với các cấu
kiện cột ở bên trên.


4. Các sai phạm và cách phịng tránh
Trong thi cơng thép móng thường mắc phải các lỗi sau: bố trí các đai
thép khơng đồng đều, vị trí nằm của thép bị sai khơng theo bản vẽ thiết kế.
Để khắc phục lỗi này ta cần bố trí lại các thép đai sao cho đều nhau tránh
tình trạng chỗ đai thép nhiều chỗ đai thép ít, bố thép thép móng lại theo nguyên
tắc cạnh phương ngắn nằm trên, phương cạnh dài nằm dưới.
10


5. Kiểm tra sản phẩm
Các tiêu chuẩn để kiểm tra cốt thép bao gồm:
+ Cốt thép phải đúng tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và đảm bảo chất
lượng
+ Kết cấu thép phải đúng thiết kế trên bản vẽ đã được kiến trúc sư và kỹ
sư tính tốn từ trước
+ Cốt thép phải được bố trí ngay hàng thẳng lối, các thanh thép chính và
phụ khơng được xơ đẩy lên nhau để đảm bảo trọng lực sẽ được phân bố đều.
+ Các thanh thép phải đảm bảo sạch sẽ và không được rỉ sét
+ Chiều dài neo cốt thép phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khoảng 30 lần
đường kính.

11


Bài tập thực hành 01
Thi cơng lắp đặt thép móng cho các cấu kiện móng sau đây.
Với giả định là hố móng đã được thi cơng xong và đáp ứng được các
kích thước, điều kiện an tồn cho cơng tác lắp đặt thép tương ứng.

12



Bài tập thực hành 02:
Thi công ván khuôn cho các cấu kiện móng sau đây.
Với giả định là hố móng đã được thi cơng xong và đáp ứng được các
kích thước, điều kiện an tồn cho cơng tác ván khn tương ứng.

13


BÀI 2: Thi công thép cột
Mã Bài: MĐ26-02
Giới thiệu:
Thi công thép cột là phần gia cơng, bố trí và lắp đặt thép cột theo thiết kế
ban đầu.
Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức về thép cột
- Thực hiện thi công thép đúng bản vẽ thiết kế.
- Có năng lực lựa chọn và sử dụng vật liệu hợp lý
Nội dung chính:
1. Mục đích và yêu cầu
- Thép được lắp đặt đúng théo thiết kế
- Người học thực hiện được việc lắp đặt thép móng đúng yêu cầu.

Thực hành lắp đặt thép cột trên mơ hình thực tế theo hình sau:
+ Cho cấu kiện cột có cấu tạo như hình vẽ, các kích thước được thể hiện
như trong bản vẽ kỹ thuật. Người học sẽ luyện tập để thực hiện được kỹ năng
lắp đặt thép cột.
+ Với giả định: sàn dưới chân cột đã được hoàn thiện, các thép chờ cũng
đạt yêu cầu về cấu tạo, vị trí cột được chỉ định và hướng dẫn cụ thể trong mơ

hình thực hành.

14


15


2. Đọc bản vẽ
Thực hiện đọc bản vẽ để xác định kích thước và vị trí của thép cột; xác
định các thơng số về chủng loại thép, vị trí neo, buộc, hàn…
Xác định rõ cấu tạo của móng theo thiết kế.
3. Qui trình thi cơng thép cột
3.1. Chuẩn bị vị trí
Trước khi thi cơng lắp đặt cốt thép cột ta cần xác định vị trí của cột để
lắp dựng thép theo đúng hình dạng và kích thước của cột.
- Xác định tim cột.
- Xác định kích thước các cạnh của thân cột.
- Xác định cao độ của thân cột.
- Xác định cao độ đỉnh cột.

3.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư
- Các loại thép theo bảng thống kê
- Máy duỗi thép, máy cắt thép, máy hàn điện
- Búa sắt, dụng cụ buộc thép..
- Các con kê thép, dây buộc..

16



3.3. Gia cơng cốt thép
Thực hiện cắt thép theo kích thước của bản thống kê, gia cơng thép theo
đúng hình dạng, kích thước, số lượng,... trong bản vẽ thiết kế.
Bước 1. Chọn đúng loại thép cần dùng, vệ sinh thép, duỗi thẳng thép.
Bước 2. Xác định thơng số kích thước thanh thép, đo và vạch dấu vị trí
cần cắt.
Bước 3. Đưa thanh thép và vị trí của thiết bị cắt.
Bước 4. Vận hành thiết bị cắt theo quy trình sử dụng, tiến hành cắt thép
Bước 5. Uốn thép theo hình dạng quy định.
Vì thanh thép có chiều dài theo quy cách nhất định, ta cần tính tốn để
hạn chế thừa thép thành những đoạn nhỏ (kích thước đoạn thép thừa khơng cịn
sử dụng được cho cấu kiện bê tơng).
3.4. Bố trí thép
Trường hợp cấu kiện xây dựng nhỏ
- Bước 1. Vận chuyển thanh thép đến vị trí thơng thống, bằng phẳng để
lắp các thanh thép.
- Bước 2. Bố trí thép chủ của cột theo đúng kích thước. Liên kết buộc
các thanh thép lại với nhau.

17


- Bước 3. Bố trí thép đai theo, bố trí theo cấu tạo. Liên kết buộc giữa
thép đai với thép chủ.
- Bước 4. Vận chuyển lồng thép trụ đến vị trí thực tế của cột.
Trường hợp cấu kiện xây dựng lớn
- Bước 1. Vận chuyển thanh thép đến vị trí cột
- Bước 2. Xác định vị trí thực tế của thép cột. Bố trí thép chủ của cột
theo đúng kích thước, liên kết các thanh thép đứng bằng liên kết buộc thơng
qua thép đai.

- Bước 3. Bố trí thép đai vào chiều cao thép trụ, bố trí theo cấu tạo. Liên
kết buộc giữa thép đai với thép chủ.
3.5. Buộc và neo thép
- Sử dụng dụng cụ và dây buộc để liên kết các thanh thép với nhau. Buộc
tại vị trí giao nhau của các thanh thép.
- Sử dụng máy hàn để liên kết thép trụ với thép vỉ (đối với thép có tiết
diện lớn).
- Neo cốt thép đúng vị trí. Sử dụng dây buộc và thanh chống để cố định
thép trụ theo phương thẳng đứng.
3.6. Kiểm tra chất lượng vị trí thép
Việc bố trí cốt thép sai vị trí khơng chỉ gây lãng phí vật tư mà cịn dẫn
đến việc tìm ẩn nguy cơ lún nứt, sụp đổ cơng trình về lâu dài. Do đó cơng tác
kiểm tra cần thật sự nghiêm túc chú trọng.
-

Kiểm tra số lượng thanh thép.
Kiểm tra khoảng cách các thanh thép.
Kiểm tra vị trí thép chờ.
Kiểm tra vị trí các thép chủ của trụ cột, để nối thép với các cấu kiện
cột, dầm ở bên trên.

4. Các sai phạm và cách phòng tránh
Thép cột bị nghiên, cần phải dùng cây chống giúp khung thép đứng
thẳng trước khi lắp đặt ván khn cột.
Bố trí các đai thép khơng đồng đều, vị trí nằm của thép bị sai không theo
bản vẽ thiết kế. Để khắc phục lỗi này ta cần bố trí lại các thép đai sao cho đều
nhau tránh tình trạng chỗ đai thép nhiều chỗ đai thép ít, bố thép thép móng lại
theo ngun tắc cạnh phương ngắn nằm trên, phương cạnh dài nằm dưới.

18



5. Kiểm tra sản phẩm
Các tiêu chuẩn để kiểm tra cốt thép bao gồm:
+ Cốt thép phải đúng tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và đảm bảo chất
lượng
+ Kết cấu thép phải đúng thiết kế trên bản vẽ đã được kiến trúc sư và kỹ
sư tính tốn từ trước
+ Cốt thép phải được bố trí ngay hàng thẳng lối, các thanh thép chính và
phụ khơng được xơ đẩy lên nhau để đảm bảo trọng lực sẽ được phân bố đều.
+ Các thanh thép phải đảm bảo sạch sẽ và không được rỉ sét
+ Chiều dài neo cốt thép phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khoảng 30 lần
đường kính.

19


Bài tập thực hành 01:
Thi công ván khuôn cho các cấu kiện cột sau đây.
Với giả định: sàn dưới chân cột đã được hoàn thiện, các thép chờ cũng
đạt yêu cầu về cấu tạo, vị trí cột được chỉ định và hướng dẫn cụ thể trong mơ
hình thực hành.

20


Bài tập thực hành 02:
Thi công ván khuôn cho các cấu kiện cột sau đây.
Với giả định: sàn dưới chân cột đã được hoàn thiện, các thép chờ cũng
đạt yêu cầu về cấu tạo, vị trí cột được chỉ định và hướng dẫn cụ thể trong mơ

hình thực hành.

21


BÀI 3: Thi công thép dầm
Mã Bài: MĐ26-03
Giới thiệu:
Thi công thép dầm là phần gia cơng, bố trí và lắp đặt thép dầm theo thiết
kế ban đầu.
Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức về thép dầm
- Thực hiện thi công thép đúng bản vẽ thiết kế.
- Có năng lực lựa chọn và sử dụng vật liệu hợp lý
Nội dung chính:
1. Mục đích và yêu cầu
- Thép được lắp đặt đúng théo thiết kế
- Người học thực hiện được việc lắp đặt thép móng đúng yêu cầu.

Thực hành lắp đặt thép dầm trên mơ hình thực tế theo hình sau:
+ Cho cấu kiện dầm có cấu tạo như hình vẽ, các kích thước được thể
hiện như trong bản vẽ kỹ thuật. Người học sẽ luyện tập để thực hiện được kỹ
năng lắp đặt thép dầm.
+ Với giả định: các cột đã được hoàn thiện, các thép chờ cũng đạt yêu
cầu về cấu tạo, vị trí dầm được chỉ định và hướng dẫn cụ thể trong mơ hình
thực hành.
22


2. Đọc bản vẽ

Thực hiện đọc bản vẽ để xác định kích thước và vị trí của thép dầm; xác
định các thơng số về chủng loại thép, vị trí neo, buộc, hàn…
Xác định rõ cấu tạo của móng theo thiết kế.
23


3. Qui trình thi cơng thép dầm
3.1. Chuẩn bị vị trí
Trước khi thi cơng lắp đặt cốt thép dầm ta cần xác định vị trí của dầm để
lắp dựng thép theo đúng hình dạng và kích thước của dầm.
- Xác định tim dầm.
- Xác định kích thước các cạnh của thân dầm.
- Xác định cao độ của thân dầm.
Vệ sinh vị trí thi cơng để gia cơng lắp đặt cốt thép dầm
3.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư
Chuẩn bị một số vật dụng cần thiết như
- Các loại thép theo bảng thống kê
- Máy duỗi thép, máy cắt thép, máy hàn điện
- Búa sắt, dụng cụ buộc thép..
- Các con kê thép, dây buộc..
3.3. Gia công cốt thép
Thực hiện cắt thép theo kích thước của bản thống kê, gia cơng thép theo
đúng hình dạng, kích thước, số lượng,... trong bản vẽ thiết kế.
Bước 1. Chọn đúng loại thép cần dùng, vệ sinh thép, duỗi thẳng thép.
Bước 2. Xác định thông số kích thước thanh thép, đo và vạch dấu vị trí
cần cắt.
Bước 3. Đưa thanh thép và vị trí của thiết bị cắt.
Bước 4. Vận hành thiết bị cắt theo quy trình sử dụng, tiến hành cắt thép
Bước 5. Uốn thép theo hình dạng quy định.
3.4. Bố trí thép

Trường hợp cấu kiện xây dựng nhỏ
- Bước 1. Vận chuyển thanh thép đến vị trí thơng thống, bằng phẳng để
lắp các thanh thép.
- Bước 2. Bố trí thép chủ của dầm theo đúng kích thước và vị trí trên
dưới. Liên kết buộc các thanh thép lại với nhau.
- Bước 3. Bố trí thép đai theo, bố trí theo cấu tạo. Liên kết buộc giữa
thép đai với thép chủ.
- Bước 4. Vận chuyển lồng thép dầm đến vị trí thực tế của dầm.

24


Trường hợp cấu kiện xây dựng lớn
- Bước 1. Vận chuyển thanh thép đến vị trí dầm
- Bước 2. Xác định vị trí thực tế của thép dầm. Bố trí thép chủ của cột
theo đúng kích thước, liên kết các thanh thép đứng bằng liên kết buộc thông
qua thép đai.
- Bước 3. Bố trí thép đai vào chiều cao thép trụ, bố trí theo cấu tạo. Liên
kết buộc giữa thép đai với thép chủ.
Kết cấu của diện nằm ngang chịu tác động của lực dọc và dưới tác động
của lực momen là các phần trong dầm. Trong quá trình thi cơng cần cân nhắc
việc tính khả năng chịu lực của dầm cũng như nguyên tắc bố trí thép cột dầm.

3.5. Buộc và neo thép
- Sử dụng dụng cụ và dây buộc để liên kết các thanh thép với nhau. Buộc
tại vị trí giao nhau của các thanh thép.
- Sử dụng máy hàn để liên kết thép trụ với thép vỉ (đối với thép có tiết
diện lớn).
- Neo cốt thép đúng vị trí. Sử dụng dây buộc và thanh chống để cố định
thép trụ theo phương thẳng đứng.

25


×