Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu của petrolimex v7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (844.47 KB, 154 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
_________________

LÂM KIM NGÂN

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG
KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH
VỤ BÁN HÀNG TẠI CÁC CỬA HÀNG XĂNG
DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ


TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
_________________

M NGÂN

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG
KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH
VỤ BÁN HÀNG TẠI CÁC CỬA HÀNG XĂNG
DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng
dụng)
Mã số: 8340101

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH


TUẤN

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài “Các giải pháp nâng cao sự hài lòng khách
hàng đối với chất lượng dịch vụ bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu của
Cơng ty Xăng dầu Long An” hồn tồn do tôi thực hiện.
Cơ sở lý luận của đề tài dựa trên việc tham khảo các tài liệu có liên
quan, thu thập từ các giáo trình, các nghiên cứu trước đây và các bài báo được
nêu trong phần Tài liệu tham khảo. Dữ liệu sử dụng để phân tích trong luận
văn được thu thập từ kết quả khảo sát qua Bảng câu hỏi khảo sát được thực
hiện trong phạm vi địa bàn tỉnh Long An.
Số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được
công bố trong bất cứ cơng trình nào.
TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2019
Người cam đoan

LÂM KIM NGÂN


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT........................................i
DANH MỤC BẢNG.......................................................................................iii
DANH MỤC HÌNH.........................................................................................v

PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................6
1.

Đặt vấn đề.................................................................................................6

2.

Tính cấp thiết của đề tài...........................................................................7

3.

Mục tiêu nghiên cứu................................................................................9
3.1.

Mục tiêu tổng quát..........................................................................9

3.2.

Mục tiêu cụ thể.............................................................................10

4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................................................10

5.

Phương pháp nghiên cứu.......................................................................10

6.


5.1.

Thu thập dữ liệu............................................................................10

5.2.

Phương pháp thực hiện.................................................................11

Kết cấu bài luận văn...............................................................................12

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ
SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG........................................................14
1.1.

1.2.

Cơ sở lý thuyết về dịch vụ......................Error! Bookmark not defined.
1.1.1.

Khái niệm về dịch vụ.................Error! Bookmark not defined.

1.1.2.

Đặc điểm của dịch vụ................Error! Bookmark not defined.

Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ...Error! Bookmark not defined.
1.2.1.

Khái niệm về chất lượng dịch vụ.............Error! Bookmark notdefined.
1.2.2.
1.3.

Đo lường chất lượng dịch vụ.....Error! Bookmark not defined.

Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng khách hàng.........Error! Bookmark not

defined.
1.3.1.

Khái niệm về sự hài lòng khách hàng......Error! Bookmark not

defined.
1.3.2.

Đo lường sự hài lòng khách hàng............Error! Bookmark not

defined.
1.4.

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng
Error! Bookmark not defined.

1.5.

Đặc điểm chất lượng dịch vụ trong kinh doanh xăng dầu........Error!

Bookmark not defined.

1.5.1.

Thị trường xăng dầu ở Việt Nam.............Error! Bookmark not

defined.
1.5.2.

Mơ hình các cửa hàng xăng dầu hiện nay Error! Bookmark not

defined.
1.6.

Mơ hình nghiên cứu sự hài lịng của khách hàng đối với chất lượng

dịch vụ bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu của Công ty Xăng dầu Long
An

Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BÁN
HÀNG VÀ SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG TẠI CÁC CỬA HÀNG
XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN.....Error! Bookmark
not defined.
2.1.

Giới thiệu về Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.......Error! Bookmark not


defined.
2.2.


Giới thiệu về Công ty Xăng dầu Long An...........Error! Bookmark not

defined.
2.2.1.

Chức năng, nhiệm vụ.................Error! Bookmark not defined.

2.2.2.

Mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ tổng quát. .Error! Bookmark

not defined.
2.2.3.

Loại hình kinh doanh, mặt hàng kinh doanh và phân phối chính
Error! Bookmark not defined.

2.2.4.
2.3.

Cơ sở vật chất kỹ thuật..............Error! Bookmark not defined.

Tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty Xăng dầu Long An
Error! Bookmark not defined.
2.3.1.

Tình hình kinh doanh xăng dầu.Error! Bookmark not defined.

2.3.2.


Phân tích thị trường – thị phần kinh doanh xăng dầu trên địa

bàn

Error! Bookmark not defined.

2.3. Đo lường chất lượng dịch vụ bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu bán
lẻ của Petrolimex Long An.................................Error! Bookmark not defined.
2.3.1.

Quy trình nghiên cứu.................Error! Bookmark not defined.

2.3.2.

Thiết kế nghiên cứu...................Error! Bookmark not defined.

2.3.3.

Phân tích thống kê mơ tả...........Error! Bookmark not defined.

2.3.4. Phân tích độ tin cậy bằng Cronbach’s Alpha Error! Bookmark not
defined.
2.3.5. Phân tích nhân tố khám phá EFA...Error! Bookmark not defined.
2.3.6. Phân tích hồi quy bội các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng


đến sự hài lòng của khách hàng...............Error! Bookmark not defined.
2.3.7. Kiểm định ANOVA........................Error! Bookmark not defined.
2.4. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến sự hài lòng khách

hàng....................................................................Error! Bookmark not defined.
2.5. Đánh giá thực trạng sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch
vụ bán hàng tại các CHXD Petrolimex Long An............Error! Bookmark not
defined.
2.5.1. Ưu điểm..........................................Error! Bookmark not defined.
2.5.2.

Nhược điểm...............................Error! Bookmark not defined.

2.5.3.

Nguyên nhân..............................Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA
KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÁC CHXD
PETROLIMEX LONG AN..............................Error! Bookmark not defined.
3.1. Định hướng hoạt động Các cửa hàng xăng dầu bán lẻ của Petrolimex
Long An...............................................................Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Định hướng kế hoạch của Petrolimex Long An. .Error! Bookmark
not defined.
3.1.2. Mục tiêu, định hướng kinh doanh của Các cửa hàng xăng dầu bán
lẻ của Petrolimex Long An.......................Error! Bookmark not defined.
3.2. Giải pháp đưa ra sau quá trình nghiên cứu............Error! Bookmark not
defined.
3.2.1. Giải pháp nâng cao sự hài lòng đối với sự đáp ứng................Error!
Bookmark not defined.
3.2.2. Giải pháp nâng cao sự hài lòng đối với phương tiện vật chất hữu


hình...........................................................Error! Bookmark not defined.

3.2.3.

Giải pháp nâng cao sự hài lịng đối với năng lực phục vụ.Error!

Bookmark not defined.
3.2.4.

Giải pháp nâng cao sự hài lòng đối với sự đồng cảm........Error!

Bookmark not defined.
3.2.5.

Giải pháp nâng cao sự hài lòng đối với sự tin cậy.............Error!

Bookmark not defined.
KẾT LUẬN........................................................Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................Error! Bookmark not defined.
PHỤC LỤC........................................................Error! Bookmark not defined.


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
BL

Bán lẻ

CHXD

Cửa hàng xăng dầu

CLSDC


Chất lượng dịch vụ

Công ty

Công ty Xăng dầu Long An

ĐL

Đại lý

EFA

Exploratory Factor Analysis – Phân tích nhân tố
khám phá

Petrolimex

Tập đồn Xăng dầu Việt Nam

Petrolimex Long An

Cơng ty Xăng dầu Long An

PVN

Tập đồn Dầu khí Việt Nam

PV Oil


Tổng Cơng ty dầu Việt Nam

SERVQUAL

Service Quality

SERVPERF

Service Performance

SPSS

Statistic Products for the Social Services – Phần
mềm máy tính hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu

TĐL

Tổng Đại lý

Thuế BVMT

Thuế bảo vệ mơi trường

Thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng

Thuế TTĐB

Thuế tiêu thụ đặc biệt


TNNQ

Thương nhân nhượng quyền

TNPP

Thương nhân phân phối

TP HCM

Thành phố Hồ Chí Minh


Trích lập BOG

Trích lập quỹ bình ổn giá

VN

Việt Nam


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2. 1. Bảng quá trình nghiên cứu.............Error! Bookmark not defined.
Bảng 2. 2. Thang đo nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng của khách hàng đối với
chất lượng dịch vụ bán hàng Các cửa hàng xăng dầu bán lẻ của Petrolimex
Long An...........................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 2. 3. Biến phụ thuộc sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch
vụ bán hàng......................................................Error! Bookmark not defined.

Bảng 2. 4. Kết quả khảo sát phiếu điều tra sự hài lòng của khách hàng đối với
chất lượng dịch vụ bán hàng khách hàng........Error! Bookmark not defined.
Bảng 2. 5. Bảng mẫu điều tra phân chia theo giới tính. .Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2. 6. Phân tích Cronbach’s Alpha các biến trong mơ hình nghiên cứu
.........................................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 2. 7. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA....Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2. 8. Kết quả số liệu ma trận xoay Varimax kiểm định EFA..........Error!
Bookmark not defined.
Bảng 2. 9. Phân tích hệ số KMO cho biến phụ thuộc....Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2. 10. Đặt tên đại diện trung bình các nhân tố.....Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2. 11. Phân tích tương quan biến trong mơ hình nghiên cứu..........Error!
Bookmark not defined.
Bảng 2. 12: Kiếm định mơ hình hồi quy sự hài lòng của khách hàng đối với


chất lượng dịch vụ bán hàng của các cửa hàng xăng dầu bán lẻ của Petrolimex
Long An...........................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 2. 13. Kết quả hồi qui và kiểm định đa cộng tuyến thông qua kiểm định
phần dư VIF của mô hình nghiên cứu.............Error! Bookmark not defined.
Bảng 2. 14. Kiểm định ANOVA theo giới tínhError! Bookmark not defined.
Bảng 2. 15. Kiểm định ANOVA theo độ tuổi. .Error! Bookmark not defined.

Bảng 3. 1. Đề xuất giải pháp nâng cao tiêu chí sự đáp ứng cho các cửa hàng
xăng dầu bán lẻ của Petrolimex Long An........Error! Bookmark not defined.
Bảng 3. 2. Đề xuất giải pháp nâng cao tiêu chí Phương tiện vật chất cho các
cửa hàng xăng dầu bán lẻ của Petrolimex Long An.......Error! Bookmark not

defined.
Bảng 3. 3. Đề xuất giải pháp nâng cao tiêu chí năng lực phục vụ cho các cửa
hàng xăng dầu bán lẻ của Petrolimex Long An..............Error! Bookmark not
defined.


DANH MỤC HÌNH
Hình 0.1. Độ phủ cửa hàng của các đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
tỉnh Long An 09 tháng đầu năm 2018...............................................................7
Hình 0.2. Sản lượng và thị phần của Petrolimex Long An gia đoạn 2014-2018
...........................................................................................................................8
Hình 0.3. Kết quả khảo sát nhanh về “Thói quen đổ xăng của người sử dụng
xe máy tại Việt Nam” tháng 01/2013................................................................9


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát
triển bền vững địi hỏi phải có sự cạnh tranh bằng năng lực và các lợi thế cạnh
tranh của chính mình. Nói cách khác, doanh nghiệp phải tạo ra được cho mình
một sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Ngày nay, khách hàng khơng chỉ u
cầu sản phẩm có chất lượng cao, giá cả phù hợp mà còn quan tâm đến chất lượng
dịch vụ của người bán. Chính chất lượng dịch vụ sẽ làm gia tăng giá trị cho sản
phẩm, tạo ra sự khác biệt, mang đến tiện ích cho khách hàng, từ đó hình thành
nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Mặt khác, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển sôi
động, hội nhập mang tính tồn cầu, thì việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
trong nước và cơng ty nước ngồi ngày càng trở nên khốc liệt. Hơn nữa, sự kiện
gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Việt Nam
vào tháng 10/2015 lại càng tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các tổ chức kinh

tế trong nước nói chung, và các doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Vì lý do đó,
việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của người
bán đóng một vai trị to lớn trong việc quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp.
Xăng dầu là loại hàng hóa đặc biệt mang tính chiến lược khơng thể thiếu và
liên quan mật thiết đến đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc gia. Tập đoàn Xăng
dầu Việt Nam (Petrolimex) được đánh giá là doanh nghiệp đứng đầu cả nước về
kinh doanh mặt hàng xăng dầu và có tầm ảnh hưởng lớn mạnh đến nền kinh tế
nội địa. Vì vậy từng bước tiến của tập đồn và các cơng ty thành viên tại từng địa
bàn có thể tạo ra sự chuyển mình mới cho nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, trong
vài năm trở lại đây, sự bành trướng thị phần của các đầu mối kinh doanh xăng dầu
khác trong nước như PV Oil, Saigon Petro, Mipec… cùng sự thâm nhập thị
trường bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp Nhật Bản Idemitsu Kosan đã làm cho
thị phần Petrolimex ngày càng bị thu hẹp. Vì vậy, việc nâng cao lợi thế cạnh tranh
nói chung và chất lượng dịch vụ bán hàng nói riêng là vấn đề hết sức quan trọng.
Điều đó khơng chỉ giúp cho Petrolimex giành lại thị phần mà cịn góp phần làm


cho Tập đồn phát triển bền vững hơn.
2. Tính cấp thiết của đề tài
Công ty Xăng Dầu Long An (Petrolimex Long An) là đơn vị thành viên của
Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện đang kinh doanh xăng, dầu các
loại và các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn tỉnh Long An. Cơng ty hiện có 61 cửa
hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và 22 cửa hàng là thương nhân nhượng quyền
bán lẻ của Công ty. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Long An có 439 cửa hàng xăng dầu,
trong đó thương hiệu Petrolimex chiếm khoảng 25% (gồm Petrolimex Long An
và Petrolimex Sài Gịn).

25.06%

28.70%


3.42%
3.19%
4.78%

6.83%

18.45%

Petrolimex
PV Oil
Petimex
SaigonPetro
Mipec
ThaLeXim
Nam Sơng Hậu
Khác

9.57%

Hình 0.1. Độ phủ cửa hàng của các đầu mối kinh doanh xăng dầu trên
địa bàn tỉnh Long An năm 2018
(Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Sở Công thương tỉnh Long An năm 2018)
Bán lẻ được xem là phương thức kinh doanh chủ chốt của Petrolimex Long
An vì phương thức này chính là nguồn thu chủ yếu của công ty. Tuy nhiên, vấn đề
đặt ra hiện nay cho công ty là sản lượng tăng qua các năm, nhưng thị phần ngày
càng giảm dần, thị phần hiện tại của Công ty trên địa bàn tỉnh Long An chỉ chiếm
23% – thấp hơn nhiều so với thị phần Petrolimex tính trên cả nước (theo số liệu
tổng hợp của trang web petrolimex.com.vn thì thị phần Petrolimex so với cả nước
chiếm 48-50%). Mặt khác, khách hàng thường xuyên phản ánh về thái độ phục

vụ của các nhân viên bán hàng, chất lượng dịch vụ bán hàng chưa thực sự đáp
ứng được sự mong đợi của khách hàng, việc tiếp thu, ghi nhận ý kiến phản ánh
của khách hàng để khắc phục, điều chỉnh chưa được công ty thực hiện bằng một


quy trình chun nghiệp, chưa có biện pháp chế tài, khen thưởng đối với nhân
viên một cách hữu hiệu. Việc nâng cao chất lượng sự đồng cảm tại các cửa hàng
xăng dầu càng trở nên quan trọng vì đó là một trong những lợi thế cạnh tranh của
công ty.
(Đơn vị: m3)
160,000

35%
31%

31%

140,000

30%

28%
25%

120,000

23%

25%


100,000
20%
80,000
15%

Sản lượng
Thị phần

60,000
10%

40,000

5%

20,000
-

0%
2014

2015

2016

2017

2018

Hình 0.2. Sản lượng và thị phần của Petrolimex Long An gia đoạn 20142018

(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm
2014 đến năm 2018)
Nhằm tìm hiểu về thói quen đổ xăng cũng như đánh giá của người dân về
chất lượng phục vụ tại các trạm xăng, tháng 1/2013, Công ty TNHH W&S đã tiến
hành thực hiện một khảo sát nhanh về “Thói quen đổ xăng của người sử dụng xe
máy tại Việt Nam” với số lượng mẫu tham gia là 274 người. Kết quả cho thấy có
52,2% số lượng người được khảo sát cho rằng “chất lượng phục vụ không tốt”;
chỉ có 21,1% kết luận “chất lượng phục vụ tốt”; 19,4% cho rằng “chất lượng phục
vụ bình thường” và 7,3% cịn lại cho rằng “chất lượng phục vụ tạm được”.
Theo khảo sát, các yếu tố làm cho chất lượng phục vụ tốt bao gồm: Nhân
viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện, chu đáo, ln chỉ tay vào kim đồng hồ trước
đó, thanh tốn tiền chính xác, rõ ràng. Các yếu tố làm cho khách hàng chưa hài
lòng về chất lượng phục vụ ở các trạm xăng hiện nay là: Nhân viên phục vụ chậm
và khơng tận tình, khó tính và gắt gỏng với khách hàng, đổ xăng khơng đúng
trình tự đến trước đến sau, thiếu nhân viên phục vụ; Chất lượng xăng có tình


trạng pha trộn xăng; Số lượng xăng thường đong bị thiếu/gian lận, kim xăng
không được trả về số 0; và các yếu tố khác như găm hàng, chờ xăng tăng giá,
phương thức thanh tốn khơng linh hoạt.

Hình 0.3. Kết quả khảo sát nhanh về “Thói quen đổ xăng của người sử
dụng xe máy tại Việt Nam” tháng 01/2013
(Nguồn: Trang web của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam –
hiephoixangdau.org)
Từ thực tế nêu trên, là người trực tiếp công tác tại Công ty, tác giả mong
muốn bằng các kiến thức đã được học tập sẽ thực hiện đề tài: “Các giải pháp nâng
cao sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bán hàng tại các Cửa hàng
Xăng dầu của Công ty Xăng dầu Long An” làm đề tài tốt nghiệp của bản thân,
đồng thời thông qua đề tài này nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng

sự đồng cảm của cơng ty hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp giúp công ty nâng
cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn.
3. Mục tiêu nghiên cứu
3.1.

Mục tiêu tổng quát
Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán hàng tại các Cửa hàng Xăng

dầu của Petrolimex Long An, từ đó tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài
lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bán hàng tại các Cửa hàng Xăng
dầu của Công ty.
3.2.

Mục tiêu cụ thể

 Từ nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đó, xác định các


nhân tố cấu thành chất lượng dịch vụ, xác định mức độ ảnh hưởng của chất lượng
dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng tại các Cửa hàng Xăng dầu của Petrolimex
Long An.
 Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán hàng tại các Cửa
hàng Xăng dầu của Cơng ty, thơng qua đó, xác định các vấn đề về chất lượng dịch
vụ cần phải được cải tiến và các nguyên nhân của chúng.
 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối
với chất lượng dịch vụ bán hàng tại các Cửa hàng Xăng Dầu của Công ty.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu: sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch
vụ bán hàng tại các Cửa hàng Xăng dầu của Petrolimex Long An.
 Phạm vi nghiên cứu:

 Về không gian: Tác giả tiến hành khảo sát trong khu vực tỉnh Long An
bao gồm 05 Cửa hàng Xăng dầu tại 05 khu vực với sản lượng lớn của
Công ty: CHXD Tân An 2, CHXD Bến Lức 1, CHXD Đức Hòa, CHXD
Cần Giuộc, CHXD Kiến Tường. Đồng thời tác giả còn phỏng vấn thêm
tại các trường học, siêu thị, nơi các khách hàng có xe máy đi hàng ngày.
 Về thời gian: Tác giả tiến hành khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng
05/2019 đến 06/2019.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1.

Thu thập dữ liệu

5.1.1. Nguồn dữ liệu thứ cấp
 Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
 Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 Báo cáo tài chính các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 Các lý thuyết về dịch vụ, chất lượng dịch vụ và sự hài lịng của khách
hàng… trong các cơng trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngồi nước.


 Những bài báo, bài nghiên cứu có sử dụng công cụ SERVQUAL và
SERVPERF để cải tiến chất lượng dịch vụ.
 Nguồn dữ liệu từ tạp chí xăng dầu, các bài viết trên trang web của Hiệp hội
Xăng dầu, Petrolimex, PV Oil,…
5.1.2. Nguồn dữ liệu sơ cấp
Nguồn dữ liệu từ việc khảo sát các khách hàng mua xăng dầu từ các cửa
hảng của Công ty xăng dầu Long An, cụ thể gồm 05 Cửa hàng: CHXD Tân An 2,
CHXD Bến Lức 1, CHXD Đức Hòa, CHXD Cần Giuộc, CHXD Kiến Tường và
các khách hàng có xe máy đi hàng ngày tại các trường học, siêu thị,… Việc thu
thập dựa trên phương pháp định tính và định lượng.

5.2.

Phương pháp thực hiện

5.2.1. Nghiên cứu định tính
Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng bao gồm thảo luận tay
đơi, thảo luận nhóm và phỏng vấn thử nhằm điều chỉnh thang đo sự hài lòng
khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bán hàng tại các CHXD của Cơng ty theo
mơ hình nghiên cứu đề xuất. Nghiên cứu định tính thực hiện thơng qua hai bước:
 Bước 1: Lập bảng câu hỏi thô về các thơng tin cần thu thập dựa trên mơ
hình lý thuyết, các nghiên cứu trước đó có liên quan và thảo luận nhóm với đối
tượng khách hàng mua xăng dầu tại các CHXD của Công ty. Đồng thời, tác giả
cũng tiến hành thảo luận tay đôi với các cán bộ/chuyên viên quản lý kinh doanh
xăng dầu của Công ty, là những đối tượng thường xuyên nhận phản hồi từ khách
hàng. Từ các kết quả trên, tác giả điều chỉnh thang đo về sự hài lòng của khách
hàng đối với chất lượng dịch vụ bán hàng tại các CHXD của Công ty cho phù
hợp. Thang đo được sử dụng trong nghiên cứu là thang đo Likert với 5 điểm: 1 –
Hồn tồn khơng đồng ý, 2 – Khơng đồng ý, 3 – Bình thường, 4 – Đồng ý, 5 –
Hồn toàn đồng ý.
 Bước 2: Tiến hành phỏng vấn thử đối với một số khách hàng thân quen
mua hàng tại CHXD Tân An 2 – là CHXD có sản lượng bình qn tháng lớn nhất
Cơng ty (Theo số liệu năm 2018), mục đích nhằm kiểm tra mức độ hiểu câu hỏi


của người được phỏng vấn, kiểm tra lỗi chính tả, sự chính xác của các biến trong
thành phần có phù hợp với tình hình thực tế liên quan đến chất lượng dịch vụ bán
hàng tại CHXD của Công ty hay không. Sau khi điều chỉnh bảng câu hỏi cho phù
hợp thì đây sẽ là bảng câu hỏi chính thức sử dụng cho việc khảo sát.
5.2.2. Nghiên cứu định lượng
Tác giả tiến hành thu thập thông tin bằng cách khảo sát trực tiếp các khách

hàng đổ xăng tại 05 cửa hàng xăng dầu lớn của Petrolimex Long An trên địa bàn
tỉnh Long An. Do điều kiện khảo sát có nhiều hạn chế về thời gian và kinh phí
nên để tiết kiệm, tác giả chọn phương pháp chọn mẫu phi xác suất – lấy mẫu
không thuận tiện.
Trước khi xử lý dữ liệu, tác giả loại bỏ những bảng khảo sát không hợp lệ
như điền thiếu thông tin, chỉ đồng nhất trả lời ở một mức độ,… Dữ liệu sau khi
được thu thập sẽ được mã hóa và xử lý bằng phần mềm SPSS.
Trước khi kiểm định thang đo, tác giả tiến hành loại bỏ lỗi nhập liệu, làm
sạch dữ liệu. Tiếp theo tác giả tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng
hệ số Cronbach’s Alpha, loại bỏ các biến khơng đủ độ tin cậy. Sau đó phân tích
nhân tố khám phá EFA, và cuối cùng là thống kê mô tả tìm giá trị trung bình và
độ lệch chuẩn của các thành phần thang đo để phân tích các nguyên nhân đang
tồn tại trong chất lượng dịch vụ bán hàng có ảnh hưởng đến sự hài lịng khách
hàng tại các CHXD của Công ty.
6. Kết cấu bài luận văn
Bài luận văn bao gồm 05 phần chính:
Phần mở đầu: Đặt ra vấn đề đang tồn tại của doanh nghiệp, từ đó nêu lên
tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu,
phương pháp nghiên cứu.
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách
hàng.
Chương 2: Thực trạng về chất lượng dịch vụ bán hàng và sự hài lịng
khách hàng tại các cửa hàng xăng dầu của Cơng ty Xăng dầu Long An.


Chương 3: Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất
lượng dịch vụ bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu của Công ty Xăng dầu Long
An.

Kết luận: Đưa ra một số hạn chế của bài luận văn.CHƯƠNG 1:

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN
CỨU
Chương 2 nhằm mục đích hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài
và xây dựng mơ hình nghiên cứu. Chương này bao gồm 5 phần chính: (1) Tổng
quan về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển; (2) Sự
hài lòng của khách hàng; (3) Giới thiệu về thị trường bảo hiểm hàng hóa
xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam; (4) Tổng kết các
nghiên cứu chính có liên quan đến đề tài; (5) Mơ hình nghiên cứu đề xuất về các
nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm hàng
hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam.

2.1TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP
KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
2.1.1

Khái niệm về bảo hiểm
Theo Triệu Hồng Cẩm (2006, trang 342) thì “Bảo hiểm là một chế độ

cam kết bồi thường về mặt kinh tế, trong đó người được bảo hiểm
(Insured) có trách nhiệm phải đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm
(Insurance Premium) áp dụng cho một đối tượng được bảo hiểm (Subject Master Insured) tương ứng với một điều kiện bảo hiểm (Insurance
Condition); còn người bảo hiểm (Insurer) có trách nhiệm bồi thường
những tổn thất (Loss) của đối tượng bảo hiểm do các rủi ro (Risk) nằm
trong các điều kiện bảo hiểm gây nên”. Theo Điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo
Hiểm số 24/2000/QH10 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam ban hành thì “Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh

nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm
chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm
đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người
thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo


hiểm. Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc
pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải
trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo
hiểm”. Theo Ifejionu và Toyosi (2011) thì dịch vụ bảo hiểm là loại hình dịch
vụ xuất phát từ nhu cầu của các cá nhân và các tổ chức trong việc hạn chế


các thiệt hại gây ra do những rủi ro không chắc chắn tạo bởi tự nhiên và con
người. Tóm lại có thể định nghĩa dịch vụ bảo hiểm là một công cụ hạn chế
những tổn thất do những rủi ro không chắc chắn gây ra đối với những đối
tượng được bảo hiểm, người được bảo hiểm đóng một khoản tiền gọi là phí bảo
hiểm cho người bảo hiểm.
Xét về mặt bản chất thì bảo hiểm cũng là một loại hình dịch vụ với sản phẩm là
phạm vi bảo hiểm, điều này làm cho dịch vụ bảo hiểm có những khác biệt so với
một số dịch vụ thông thường. Sự khác biệt này thể hiện ở tính khơng thể tách
rời tức là quá trình mua sản phẩm bảo hiểm và tiêu dùng sản phẩm bảo hiểm
không xảy ra đồng thời. Quá trình tiêu dùng sản phẩm bảo hiểm ở đây được
hiểu là q trình người được bảo hiểm được các cơng ty bảo hiểm đền bù thiệt
hại cho những tổn thất do rủi ro gây ra (Zeithaml và các cộng sự, 1998). Tuy
nhiên cũng có quan điểm cho rằng, q trình mua và tiêu dùng bảo hiểm xảy ra
đồng thời, tức là bảo hiểm vẫn có tính đồng nhất như các loại dịch vụ khác,
thể hiện việc các khách hàng mua bảo hiểm là mua sự yên tâm đối với việc
hạn chế những tổn thất do rủi ro gây ra (Anderson và Skog, 2003).


2.1.2

PHÂN LOẠI BẢO HIỂM

Nếu xét theo sự tham gia của Nhà Nước trong lĩnh vực bảo hiểm thì có thể
chia làm 2 loại:
- Bảo hiểm xã hội: là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và
quản lý nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật chất ổn định cuộc sống của người
lao động và gia đình họ khi gặp những rủi ro làm giảm hoặc mất khả năng lao
động. Các chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm trợ cấp y tế, chế độ thai sản…
- Bảo hiểm kinh doanh: là một hoạt động dịch vụ tài chính nhằm phân
phối lại những tổn thất khi rủi ro xảy ra. Bảo hiểm kinh doanh được xem là
một công cụ cho các doanh nghiệp và các cá nhân nhằm hạn chế tổn thất do
rủi ro gây ra. Ngoài ra, các cơng ty kinh doanh bảo hiểm cũng có nguồn lợi từ


×