Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

QUẢN lí HOẠT ĐỘNG của tổ CHUYÊN môn các TRƯỜNG TIỂU học THÀNH PHỐ bảo lộc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 100 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUN MƠN CÁC
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BẢO LỘC

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC
Mã số : 8140114

Người hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN THỊ NHÂN

Nghệ An, tháng 10 năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan tất cả các nội dung chi tiết của bài luận văn này
được trình bày theo kết cấu và dàn ý của tác giả với sự dày công nghiên cứu, thu
thập và phân tích các tài liệu có liên quan, đồng thời được sự góp ý hướng dẫn
của TS. Nguyễn Thị Nhân thành để hoàn tất luận văn.
Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết trên.
Học viên

Nguyễn Thị Thu Hiền

1


LỜI CẢM ƠN
Đề tài: “Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn các trường tiểu học Thành


phố Bảo Lộc” được hoàn thành dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình quý báu của
T.S Nguyễn Thị Nhân, được sự giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của trường đại
học Vinh và Phịng giáo dục thành phố Bảo Lợc
Nhân đây cho phép tơi được tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến T.S Nguyễn Thị
Nhân - người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong suốt thời gian qua, tôi cũng
xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, những nhận xét quý báu của các
thầy cô giáo giúp tôi hồn thành ḷn văn của mình.
Cuối cùng tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đã ln đợng
viên, khích lệ, giúp đỡ tơi trong suốt thời gian làm luận văn
Học viên

Nguyễn Thị Thu Hiền

2


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................2
DANH MỤC VIẾT TẮT.................................................................................................6
PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................................8
1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................8
2.Mục đích nghiên cứu ..................................................................................................10
3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu ............................................................................10
4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................................10
5.Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................................11
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài ..........................................................................11
7. Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................................11
8. Cấu trúc của đề tài .....................................................................................................12
PHẦN NỘI DUNG ........................................................................................................13

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ................................................................................................13
1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề ..............................................................................14
1.1.1. Các cơng trình nghiên cứu ở trong nước......................................................14
1.1.2. Các cơng trình nghiên cứu ở nước ngồi và kinh nghiệm quản lý tổ chuyên
môn ở một số nước ..................................................................................................17
1.2. Các khái niệm cơ bản ..........................................................................................19
1.2.1. Quản lý ..........................................................................................................19
1.2.2. Hoạt động quản lý các tổ chuyên môn .........................................................22
1.2.3. Biện pháp quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu trưởng ..............24
1.3. Lý luận về hoạt động của tổ chun mơn trường Tiểu học ................................27
1.3.1. Vai trị của tổ chuyên môn trong trường Tiểu học .......................................27
1.3.2. Các hoạt động của tổ chuyên môn trường Tiểu học .....................................29
1.4. Quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường Tiểu học ..........30
1.4.1. Tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu
trưởng trường Tiểu học...........................................................................................30

3


1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường
Tiểu học...................................................................................................................32
1.4.3. Chủ thể quản lý hoạt động các tổ chuyên môn ở trường tiểu học ......................39
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ................................................................................................41
Chương 2 .......................................................................................................................42
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở CÁC
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BẢO LỘC .......................................................42
2.1.Vài nét về thành phố Bảo Lợc ..............................................................................42
2.1.1. Đặc điểm địa lí – kinh tế ...............................................................................42
2.1.2. Đặc điểm giáo dục ........................................................................................44

2.2. Khái quát khảo sát thực trạng..............................................................................47
2.2.1. Mục đích .......................................................................................................47
2.2.2. Nội dung .......................................................................................................47
2.2.3. Phạm vi .........................................................................................................47
2.3.Thực trạng hoạt động của tổ chuyên môn trường Tiểu học .................................47
2.3.1. Nhận thức của CBQL về vai trò của tổ chuyên môn trong trường Tiểu học 48
2.3.2.Thực trạng các hoạt động của tổ chuyên môn trường Tiểu học..........................50
2.4.Thực trạng quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường Tiểu
học ..............................................................................................................................53
2.4.1.Thực trạng nhận thức của Hiệu trưởng về tầm quan trọng của việc quản lý
hoạt động các tổ chuyên môn. ................................................................................54
2.4.2.Thực trang thực hiện các nội dung quản lý hoạt động các tổ chuyên môn ...55
2.5. Đánh giá chung ...................................................................................................66
2.5.1. Những ưu điểm .............................................................................................66
2.5.2. Những tồn tại ................................................................................................68
2.5.3. Nguyên nhân .................................................................................................69
Kết luận chương 2 .........................................................................................................71
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHUYÊN
MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG .........................................................72
TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BẢO LỘC ..........................................................................72
3.1.Nguyên tắc đề xuất biện pháp ..............................................................................73
3.1.1. Đảm bảo tính khoa học .................................................................................73
3.1.2. Đảm bảo tính khả thi.....................................................................................73
3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả ..................................................................................74

4


3.1.4. Đảm bảo tính cần thiết ..................................................................................74
3.2.Các biện pháp đề xuất ..........................................................................................74

3.2.1. Quán triệt nâng cao nhận thức về quản lý hoạt động các tổ chuyên môn
trong nhà trường Tiểu học ......................................................................................75
3.2.2. Kế hoạch hóa hoạt đợng các tổ chun môn trường tiểu học.............................77
3.2.3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động các tổ chuyên môn trường tiểu học .81
3.2.4. Đảm bảo các điều kiện làm việc cho các tổ chuyên môn trường tiểu học ...87
3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp ...........................................................................89
3.4.Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp ....................................89
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................................92
PHẦN KẾT LUẬN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ........................................................93
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................98

5


DANH MỤC VIẾT TẮT

STT

Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

1.

TCM

Tổ chuyên môn

2.


CBQL

Cán bộ quản lý

3.

PHHS

Phụ huynh học sinh

4.

CSVC

Cơ sở vật chất

5.

GD

Giáo dục

6.

GD&ĐT

Giáo dục & Đào tạo

7.


TH

Tiểu học

8.

GV

Giáo viên
6


9.

HS

Học sinh

10.

HĐTCM

Hoạt động tổ chuyên môn

11.

TTTCM

Tổ trưởng tổ chuyên môn


12.

QLGD

Quản lý giáo dục

7


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong các lĩnh vực hoạt động tại trường Tiểu học, hoạt động về lĩnh vực
chuyên môn là một trong những hoạt động giữ vai trị quan trọng. Tổ chun mơn
tổ chứcthực hiện, kiểm tra đánh giá ban đầu về kết quả học tập, giảng dạy, phương
pháp dạy học, đổi mới nội dung chương trình,... một cách sát thực nhất.Hoạt động
chuyên môn của nhà trường có chất lượng hay khơng phụ tḥc vào việc sinh hoạt
ở các tổ chuyên môn. Thông qua sinh hoạt tổ chun mơn ở các thành viên có thể
trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, đề xuất các biện pháp giải quyết vướng mắc trong
quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay là vấn đề quan tâm hàng
đầu của ngànhvà của xã hội. Chất lượng giáo dục tiểu học phụ thuộc vào nhiều
yếu tố, trong đó rất quan trọng là yếu tố quản lý. Công tác quản lý cần phải được
cải tiến để quản lí có hiệu quả. Mợt trong những phương hướng cải tiến quản lý
hiện nay là hoàn thiện từng khâu từ phân hệ của hệ thống quản lý để nâng cao
hiệu quả quản lí của hệ thống. Tổ chuyên môn là một hệ thống tổ chứcnhà trường
được ghi trong điều lệ tiểu học .
Trước yêu cầu đổi mới nội dung chương trình dạy học cần đảm bảo kế thừa
những thành tựu của Việt Nam và vận dụng hợp lý kinh nghiệm quốc tế về phát
triển chương trình. Theo tinh thần này chương trình mới sẽ chủ yếu là kế thừa, có
phát triển chương trình hiện thành ở cấp tiểu học nhưng thiết kế mới ở cấp tiểu

học cơ sở và thay đổi căn bản chương trình cấp tiểu học phổ thông; sẽ ít thay đổi
về nội dung và hình thức dạy học nhưng sẽ tăng cường và thay đổi căn bản nợi
dung và hình thứctổ chứccác hoạt đợng giáo dục mang tính trải nghiệm sáng
tạo.Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng đảm bảo tiếp nối từ chương
trình giáo dục tiểu học, đờng thời tạo nền tảng cho chương trình giáo dục nghề
8


nghiệp và giáo dục đại học; đảm bảo liên thông giữa chương trình cấp học, lớp
học, giữa các môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù
hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh; tăng thực hành, vận dụng kiến
thứcvào thực tiễn.
Nội dung giáo dục được lựa chọn là những tri ththức cơ bản, đảm bảo vừa
hội nhập quốc tế, vừa gắn với thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp
hoá, hiện đại hoá; đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
Cải tiến nội dung giáo dục đạo đthức, giáo dục công dân theo hướng coi
trọng các giá trị cơ bản, cốt lõi và nhân văn của đạo lý dân tộc và tinh hoa văn hoá
nhân loại; giáo dục thể chất và giáo dục thẩm mỹ nhằm phát triển hài hoà thể chất
và tinh thần, phát huy năng khiếu và hứng thú riêng của từng học sinh.
Việc thay sách giúp ngành giáo dục nói chung và học sinh nói riêng nâng
cao chất lượng giảng dạy, học tập, mở rộng kiến thứcbắt kịp với trình độ phát triển
của khu vực và thế giới ở tất cả các môn khoa học.
Chương trình Giáo dục phổ thông sẽ là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn
thiện, tổ chứclại các chương trình đã được ban hthành, làm căn cứ cho việc quản
lý, chỉ đạo, tổ chứcdạy học và kiểm tra, đánh giá ở tất cả các cấp học, trường học
trên phạm vi cả nước.
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông, Chuẩn kiến thức, kĩ năng được
thể hiện, cụ thể hóa ở các chủ đề của chương trình môn học, theo từng lớp học;
đờng thời cũng được thể hiện, cụ thể hóa ở các chủ đề của chương trình môn học,

theo từng lớp học; cũng như được thể hiện ở phần cuối của chương trình môn học,
theo từng lớp học. Qua một thời gian thực hành giảng dạy, lấy ý kiến của giáo
viên và cán bộ quản lý ngành giáo dục; để cụ thể hóa hơn Chuẩn kiến thức, kĩ
năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hthành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội
dung dạy học các cấp nhằm điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp
với chuẩn kiến thức, kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù với thời lượng dạy học và
điều kiện thực tế các nhà trường ở các vùng miền trong cả nước.

9


Trong quá trình thực hiện việc cần chú ý giải quyết đối với tổ trưởng chuyên
môn trong việc chủ động lên kế hoạch, phân phối chương trình giảng dạy và quản
lý các thành viên của tổ mình thực hiện việc giáo dục theo hướng đổi mới. Vì vậy,
các tổ chuyên mơn có vai trị rất quan trọng họ là những người quản lý cơ sở, trực
tiếp quản lý đội ngũ giáo viên trong các tổ chuyên môn, nơi diễn ra các hoạt đợng
dạy và học.
Vai trị, trách nhiệm của tổ chuyên môn quan trọng là vậy, song trên thực
tế họ đang làm cơng việc quản lý mợt cách cảm tính, theo kinh nghiệm, đặc biệt
là những người mới được giao nhiệm vụ, họ hoàn toàn lúng túng trong việc thực
thi các chức năng của người quản lý. Chính vì vậy, sự non kém về kiến thức, kỹ
năng quản lý hoạt động chuyên môn đã và đang là một nguyên nhân làm ảnh
hưởng tới chất lượng giáo dục theo yêu cầu đổi mới trong các trường tiểu học.
Đề tài “Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn các trường tiểu học Thành
phố Bảo Lộc” sẽ nghiên cứu những chuyển biến tích cực cũng như những điều
hạn chế, tồn tại trong quản lý hoạt động tổ chuyên môn ,tổ chuyên môn theo yêu
cầu đổi mới của giáo dục tiểu học thông qua yêu cầu thực hiện chuẩn kiến thức,
kĩ năng và điều chỉnh nội dung dạy học; qua đó sẽ đưa ra một số kiến nghị để vừa
thực hiện được việc quản lý hoạt dộng tổ chuyên môn theo yêu cầu đổi mới nợi
dung giáo dục vừa đảm bảo q trình dạy học, phù hợp với trình độ và điều kiện

xã hội tại thành phố Bảo Lợc
2.Mục đích nghiên cứu
Đề x́t biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt
động của tổ chuyên môn các trường Tiểu học thành phố Bảo Lộc phù hợp với
yêu cầu đổi mới giáo dục Tiểu học hiện nay.
3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động quản lý các tổ chuyên môn của
Hiệu trưởng các trường Tiểu học.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý hoạt động các tổ chuyên
môn của Hiệu trưởng các trường Tiểu họcthành phố Bảo Lộc và bối cảnh đổi mới
giáo dục Tiểu học.
10


4. Giả thuyết khoa học
Trong quản lý quá trình dạy học ở nhà trường phổ thơng thì quản lý hoạt
đợng của tổ chun mơn có vai trị hết sthức quan trọng. Tuy nhiên việc quản lý
hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn các trường tiểu học thành phố Bảo Lợc
cịn nhiều hạn chế, bất cập cần tháo gỡ. Nếu đề xuất và thực thi các biện pháp theo
hướng kế hoạch hóa hoạt đợng của tổ chun mơn, nâng cao chất lượng sinh hoạt
tổ chuyên môn và bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt đợng chun mơn ,thì sẽ phát
huy được vai trị của tổ chun mơn và giúp nâng cao chất lượng giáo dục và dạy
học của nhà trường tiểu học.
5.Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1.Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lýhoạt động các tổ chuyên môn của
hiệu trưởng trường Tiểu học.
5.2.Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của
hiệu trưởng trường Tiểu họcthành phố Bảo Lộc.
5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của
hiệu trưởng trường Tiểu học thành phố Bảo Lộc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo

dục địa phương.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài
6.1. Đối tượng nghiên cứu:Biện pháp quản lý hoạt động các tổ chuyên
môn của hiệu trưởng trường Tiểu họcở thành phố Bảo Lộc.
6.2. Khách thể khảo sát: Đề tài sẽ tiến hthành khảo sát đội ngũ Ban giám
hiệu trường học; các tổ chuyên môn và các giáo viên ở trường 8 trường Tiểu học
ở thành phố Bảo Lộc.
6.3. Địa bàn nghiên cứu: 08 trường tiểu học ở Thành phố Bảo Lộc:
Trường tiểu học Trưng Vương, Trường tiểu học Hai Bà Trưng, Trường tiểu học
Lộc Sơn 1, Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, Trường tiểu học Lê Văn Tám,
Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Trường tiểu học Tân Sơn và Trường tiểu họcThăng
Long.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
11


Phân tích, tổng hợp các tài liệu lý ḷn
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp Điều tra
Lấy phiếu trưng cầu ý kiến cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường tiểu học
Thành phố Bảo Lộc về thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động tổ chun mơn.
7.2.2. Phương pháp phỏng vấn
Trị chụn với cán bợ quản lý, giáo viên để thu thập thông tin và thăm dị
tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn.
7.2.3. Phương pháp quan sát
Quan sát thực tiễn công tác quản lý của các tổ chuyên môn trong nhà
trường.
7.2.4. Phương pháp chuyên gia
Lấy ý kiến các chuyên gia về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp

quản lý đã đề xuất.
7.2.5.Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Dựa trên hoạt động cụ thể của nhà trường tiểu học trong 4 năm gần đây (từ
năm học 2015 – 2016 đến nay) để rút ra bài học kinh nghiệm về hoạt động quản
lý của hiệu trưởng.
7.3.Nhóm phương pháp thống kê tốn học
Sử dụng các cơng ththức toán thống kê để xử lý kết quả nghiên cứu và rút
ra kết luận.
8. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần Mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục thì
đề tài có cấu trúc gờm 3 chương
Chương 1. Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động các tổ chuyên môn trường
tiểu học.
Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động các tổ chuyên môn ở các trường
tiểu học Thành phố Bảo Lộc.
Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của hiệu trưởng
ở trường tiểu học Thành phố Bảo Lộc.
12


PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ
CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

13


1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các cơng trình nghiên cứu ở trong nước
Trong chiến lược phát triển quốc gia giai đoạn 2021- 2030 tầm nhìn đến 2045;

Chiến lược phát triển GD&ĐT Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 đã nêu rõ: Phát
triển GD- ĐT phải đáp ứng nguyên tắc, phản ánh định hướng, mục tiêu, hoạt động
giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm
2045; phù hợp với xu hướng quốc tế, đồng thời xây dựng chỉ số phát triển con
người Việt Nam phải có những điểm chung với chỉ số phát triển con người của
thế giới và mang đầy đủ những đặc thù, bản sắc dân tộc Việt
Để thực hiện được mục tiêu đó ngoài việc tiếp tục thực hiện Nghị
quyết TWthiI (khóa VIII) về phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến
năm 2020: “ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, khắc phục cơ bản lối
truyền thụ một chiều. Phát huy phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, hợp tác,
giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian tự học…” thì nền GD Việt nam phải
tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học
sinh.
Trước đây, trong Chỉ thị 30/ 1998/ CT – TTG của Thủ tướng Chính phủ và
Nghị quyết số 40 của Quốc hội cũng đã chỉ rõ: “Xây dựng nội dung chương trình,
phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện thế hệ học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực
phục vụ công nghệ hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền
thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục ở các nước phát triển trong khu vực
và trên thế giới.” [30]. Từ những năm 90 trở về trước đã có mợt số cơng trình của
nhiều tác giả bàn về lý luận quản lý trường học và các hoạt động quản lý nhà
trường như: Nguyễn Ngọc Quang, Hà Sỹ Hồ và các bài giảng về QLGD ( Trường
CBQLGD trung ương 1…)….Những năm đầu của thập kỷ 90 đến nay đã có nhiều
cơng trình nghiên cứu có giá trị như: “ Khoa học tổ chứcvà quản lý- một số vấn
đề lý luận và thực tiễn” của trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chứcquàn lý(
NXB Thống kê Hà Nội năm 1999); “ Tập bài giảng lý luận đại cương về quản
14


lý” của Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lợc ( Hà Nội 1998); Tác giả Lê Vũ

Hùng với bài “ Cán bộ quản lý giái dục – đào tạo trước yêu cầu của sự nghiệp
cong nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên tập san Nghiên cứu giáo dục , tháng
01/1999. “ giáo trình khoa học quản lý” của Phạm Trọng Mạnh ( NXB ĐHQG Hà
Nội năm 2001). Bên cạnh đó còn có những bài vthiết đề cập đến lĩnh vực QLGD
như: “ Vấn đề kinh tế thị trường, Quản lý nhà nước và quyền tự chủ các trường
học” của Trần Thị Bích Liễu – Viện KHGD đăng trên tạp chí GD số 43 tháng
11/2002; “Đổi mới QLGD Là khâu đột phá” của tác giả Quế Hương, đăng trên
báp giáo dục& Thời đại ngày 01/12/2002; “ CBQLGD& ĐT trước yêu cầu của sự
nghiệp CNH- HĐH đất nước” của cố Thứ trưởng Bợ GD& ĐT Lê Vũ Hùng trên
tạp chí số 60 tháng 06 năm 2003; PGS. TS. Hoàng Tâm Sơn trong nghiên cứu của
mình ở đề tài cấp Bợ “Một số vấn đề tổ chứckhoa học lao dộng của Hiệu trưởng”
đã đưa ra các giải pháp và kiến nghị về đào tạo, bồi dưỡng QL GD trong các khâu
về tổ chứcquản lý các hoạt động GD các tỉnh phía Nam trước u cầu cơng nghiệp
hóa Hiện đại hóa đất nước trong những năm đầu thế kỉ XXI; TS. Vũ Bá Thế đưa
ra một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực để cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước trong giai đoạn đến năm 2020.
Hiện nay, chúng ta đang ở trong thời kì “ cơng nghiệp hóa- hiện đại hóa”
đất nước thì GD cũng đã được nghị quyết của Đảng khẳng định là “ Quốc sách
hàng đầu”. Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hthành Trung ương Đảng khóa VIII đã
chỉ rõ: “ Để thực hiện được mục tiêu chiến lượcmà Đại hội VIII đã đề ra cần phải
khai thác và sử dụng nhiều nguồn nhân lực khác nhau, trong đó có ng̀n lực con
người là q báu nhất, có vai trị qút định, đặc biệt là đối với nước ta kho ng̀n
lực tì chính cịn hạn hẹp. Ng̀n lực đó là người lao đợng có trí ṭ cao, tay nghề
thành thạo, có phẩm chất đẹp, được đào tạo, bồi dưỡng và được phát huy bởi một
nền GD tiên tiến gắn liền với khoa học, công nghệ hiện đại. GD phải làm tốt nhiệm
vụ đào tạo nguồn lực cho đất nước, đội ngũ lao động cho khoa học và công
nghệ”.[9]
Trong những năm gần đây, có nhiều đề tài công trình nghiên cứu đã đề xuất
ra các giải pháp nâng cao cơng tác quản lý hoạt đợng chun mơn nói chung, quản
15lý hoạt đợng chun mơn tại trường tiểu học nói riêng. Trong đó có các công trình
như:
Nguyễn Thị Hải Yến: “Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn ở
trường tiểu học Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh, năm 2012”; luận văn của tác giả Hoàng
Mạnh Hùng: “Quản lý hoạt động chuyên môn ở trường Tiểu học Đồng Bthành ,
tỉnh Lạng Sơn, năm 2013”. Các luận văn này đã hệ thống hóa được một số vấn đề
lý luận có liên quan đến quản lý chuyên môn và khảo sát thực tiễn quản lý hoạt
động chuyên môn ở trường Tiểu học Đồng Bthành, tỉnh Lạng Sơn, trường tiểu
học Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động
chuyên môn , dựa trên cơ sở các chức năng quản lý: Kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ
đạo, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, góp phần
nâng cao chất lượng GD của nhà trường.
Đề tài: “Các biện pháp quản lý nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của
chuyên môn tại trường Tiểu học chuyên Bắc Giang” của tác giả Ngô Văn Bình
(Năm 2006); đề tài: “ Những biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn để
nâng cao chất lượng dạy học ở các Tiểu học huyện Yên thế, tỉnh Bắc Giang” của
tác giả Trần Thanh Hải (Năm 2016); đề tài “ Phát triển nhà trường Tiểu học ở
Việt Nam theo quan điểm nhà trường hiệu quả”, luận án tiến sĩ của học viên
Nguyễn Mạnh Cường (Năm 2019), đề tài “Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng
chuyên môn đối với giáo viên mới vào nghề ở các trường tiểu học huyện Đoan
Hùng, Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2015” của tác giả Nguyễn Hồng Điệp (Năm
2013); đề tài: “ Quản lý công tác bồi dưỡng Học sinh giỏi tại trường tiểu học
chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn” của học viên Phan Mỹ Hạnh (Năm 2011) và đề
tài “ Những biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại trường TH Sơn
Tây” của tác giả Phạm Thị Thu Huyền (Năm 2012)...
Bên cạnh đó, nhiều tác giả là hiệu trưởng, hiệu phó các trường Tiểu học
cũng có các bài vthiết tham luận chuyên đề về công tác quản lý hoạt động dạy học
theo hướng đổi mới, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên,

công tác bồi dưỡng Học sinh giỏi... trong các Hội nghị, tổ chứcmạng lưới giáo
viên cốt cán của trường TH...Những bài vthiết, những công trình nghiên cứu trên
16


đã đề cập khá toàn diện với cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà trường, quản
lý hoạt động chuyên môn các trường tiểu học và có thể vận dụng phát triển vào
việc“Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn các trường tiểu học Thành phố Bảo
Lộc” trong bối cảnh mới hiện nay .
1.1.2. Các cơng trình nghiên cứu ở nước ngoài và kinh nghiệm quản lý tổ
chun mơn ở một số nước
*Các cơng trình nghiên cứu ở nước ngồi:
Quản lý hoạt đợng của tổ chun mơn là nội dung được nhiều nhà giáo dục,
quản lý giáo dục trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Trên thực tế đã có nhiều công
trình nghiên cứu có liên quan, tiêu biểu như:
Nghiên cứu của các tác giả: Murphy J.(1992), Whitaker K.S. (2003),
Rossow (1990), Amy Mednick (2003), Sergiovanni T. J. (1991), Tirozzi G. N.
(2001), Fullan M. (2002) , Jehl và Kirst (1992), Laurie T. (2002), Chapman J.D.
(2005), Peter Jones (2007), Fiore D.J, (2004), Jean Valérien, Gross M. A. (2008)
và các tác giả Davis S., Darling D., Hammond L., LaPointe M., Meyerson
D.(2005)… Điều này cho thấy các nước trên thế giới rất quan tâm đến nghiên cứu
quản lý hoạt động của tổ chuyên môn, phân tích hoạt động, làm rõ các vai trò của
hiệu trưởng trường học, xây dựng chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng cũng như
hoạch định các chính sách tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng hiệu trưởng theo yêu
cầu phát triển giáo dục của mỗi đất nước. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào phân
tích cụ thể năng lực quản lý hoạt động của tổ chuyên môn của trường tiểu học.

*Kinh nghiệm quản lý tổ chuyên môn ở một số nước:
Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi trọng hoạt động bồi dưỡng chuyên
môn là vấn đề cơ bản trong phát triển giáo dục. Việc tạo mọi điều kiện để mọi

người có cơ hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời để kịp thời bổ

17


sung kiến thứcvà đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với sự phát triển
kinh tế - xã hội là phương châm hành độngcủa các cấp quản lý giáo dục.
Ở Mỹ: Trong hệ thống giáo dục Mỹ, chính phủ chỉ trực tiếp can thiệp vào
công tác đào tạo thông qua bộ luật về đào tạo và cung cấp nguồn vốn hỗ trợ cho
chính sách đào tạo chung. Tổ chức“Learning Forward” là tổ chứcphi lợi nhuận
lớn nhất Mỹ với mục tiêu bảo đảm sự thành công của tất cả mọi học sinh, sinh
viên thông qua việc phát triển đội ngũ giảng viên và cải tạo trường lớp. Mục tiêu
của tổ chức là “mỗi ngày, mỗi nhà giáo dục đào tạo đều tham gia vào công tác
dạy và học một cách chuyên nghiệp và hiệu quả để mỗi học sinh, sinh viên đều
đạt được thành tích tốt nhất”. Tổ chứcđánh giá cao việc xây dựng một hệ thống
đào tạo đội ngũ giảng viên có chuyên môn và xem đây là điều kiện tiên qút.
Ngoài ra cịn thực hiện các c̣c khảo sát về hệ thống giáo dục trong cả nước, họ
chỉ ra rằng, mỗi bang của Mỹ đều có mthức độ riêng về hiệu quả phát triển chuyên
môn của đội ngũ cán bộ giảng dạy. Năm 2012, trung bình, một số bang ở Mỹ
thành 33 đến 56 giờ trong cả năm cho việc phát triển chuyên môn cho cán bộ
giảng dạy.
Ở Ấn Độ: đã quyết định thành lập hàng loạt các trung tâm học tập trong
cả nước nhằm tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Việc bồi dưỡng chuyên
môn được tiến hthành ở các trung tâm này đã mang lại hiệu quả rất thiết thực.
Đại đa số các trường sư phạm ở Úc, New Zeland, Canada … đã thành lập các
cơ sở chuyên bồi dưỡng chuyên môn ở trường tiểu họcđể tạo điều kiện thuận lợi cho
họ tham gia học tập nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Ở Pakistan: nhà nước đã xây dựng chương trình bồi dưỡng về sư phạm ở
trường tiểu họcvà quy định trong thời gian 3 tháng cần bồi dưỡng những nội dung
gồm: giáo dục nghiệp vụ quản lý và dạy học; cơ sở tâm lý; phương pháp nghiên

cứu, đánh giá và nhận xét HS…

18


Ở Philippin: công tác nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường tiểu học
không tiến hthành tổ chứctrong năm học mà tổ chứcbời dưỡng thành từng khóa
học trong thời gian HS nghỉ hè.
Ở Nhật Bản: việc bồi dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ quản lý giáo dục là
nhiệm vụ bắt buộc đối với người lao động sư phạm. Tùy theo thực tế của từng
đơn vị, từng cá nhân mà cấp quản lý giáo dục đề ra các phương ththức bồi dưỡng
khác nhau trong một phạm vi theo yêu cầu nhất định. Cụ thể là mỗi cơ sở giáo
dục cử từ 3 đến 5 giáo viên được đào tạo lại một lần theo chuyên môn mới và tập
trung nhiều vào đổi mới phương pháp dạy học.
Tại Thái Lan: việc bồi dưỡng chuyên môn được tiến hthành ở các trung tâm
học tập cộng đồng nhằm thực hiện giáo dục cơ bản, huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp
và thông tin tư vấn cho mọi người dân trong xã hội.
Tại Triều Tiên: mợt trong những nước có chính sách rất thiết thực về bồi dưỡng
và đào tạo chuyên môn ở trường tiểu họcvà giáo viên. Tất cả tổ trưởng chuyên môn
và giáo viên đều phải tham gia học tập đầy đủ các nội dung về chương trình nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Nhà nước đã đưa ra “Chương
trình bời dưỡng giáo viên mới” để bời dưỡng đợi ngũ giáo viên được thực hiện
trong 10 năm và “Chương trình trao đổi” để đưa giáo viên đi tập huấn ở nước ngoài.

1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý
Theo Đại bách khoa toàn thư Liên Xô, 1977, “quản lý là chức năng của hệ
thống có tổ chứcvới bản chất khác nhau (xã hội, sinh vật, kỹ thuật), nó bảo toàn
cấu trúc xác định của chúng, duy trì chế độ hoạt động, thực hiện những chương
trình, mục đích hoạt động”.


19


Theo Harold Koontz người Mĩ: “Quản lý là một hoạt động thiết yếu nhằm
đảm bảo sự phối hợp nỗ lực giữa các cá nhân để đạt được mục đích của nhóm (tổ
chức). Mục tiêu của quản lý là hình thành một môi trường trong đó con người có
thể đạt được mục đích của nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất và sự bất mãn ít
nhất”.
Quản lý là yêu cầu tự thân của mỗi tổ chức, khi xuất hiện nhóm yêu cầu phải
có sự quản lý. Các Mác vthiết “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động
chung nào tiến hthành trên quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng cần đến một
sự chỉ đạo để điều hoà những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng
chung phát sinh từ sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một nhạc sĩ
độc tấu thì tự điều khiển lấy mình nhưng một dàn nhạc thì cần có nhạc trưởng”.
Quản lý thực hiện các chức năng: Chức năng kế hoạch hoá, chức năng tổ
chức, chức năng chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chức năng kiểm tra đánh giá.
Quản lý có đặc điểm: Quản lý bao giờ cũng diễn ra với hai hoạt động của
chủ thể quản lý và hoạt động của đối tượng bị quản lý. Nếu không có chủ thể quản
lý thì việc quản lý đặt ra trở thành vô nghĩa nhưng nếu một tổ chứccó nhiều chủ
thể quản lý mà các chủ thể quản lý có thế lực tương đồng nhau nhưng vì những
mục tiêu khác nhau thì việc quản lý trở nên phthức tạp. Đối tượng bị quản lý sẽ
gặp rất nhiều khó khăn vì công việc chồng chéo do vậy trong quản lý phải thực
hiện phân cấp, phân quyền, chức năng rõ ràng.
Quản lý bao giờ cũng liên quan đến việc trao đổi thông tin và đều có mối liên
hệ ngược. Thông tin được coi là mạch máu xuyên xuốt quá trình quản lý. Tất cả
các chức năng quản lý đều dựa vào yếu tố thông tin vì thế thông tin cần đảm bảo
đầy đủ, kịp thời, chính xác.
Quản lý bao giờ cũng phải thích nghi với sự biến đổi, có hai kiểu thích nghi:
đối tượng bị quản lý thích nghi với chủ thể quản lý và ngược lại chủ thể quản lý

biến đổi thích nghi với đối tượng bị quản lý.
Theo Aphanaxép: “Quản lý con người có nghĩa là tác động đến anh ta sao
cho hthành vi, công việc và hoạt động của anh ta đáp ứng những yêu cầu của xã
20


hội, tập thể để những cái đó có lợi cho tập thể và cho cá nhân, thúc đậy sự tiến bợ
của xã hợi lẫn cá nhân” [1]
Tác giả Aunapu thì cho rằng: “Quản lý hệ thống xã hội là một khoa học,
nghệ thuật tác động vào hệ thống mà chủ yếu là những con người trong hệ thông
đó nhằm đạt được những mục tiêu quản lý mà trong đó mục tiêu kinh tế - xã hội
là cơ bản.” [2]
H. Koontz khẳng định: “Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo
phối hợp những nổ lực hoạt động cá nhân nhằm đạt được mục đích của nhóm (tổ
chức)” [19]
Theo nghĩa Hán Việt thì “quản lý” được phép bởi từ “quản” và từ “lý”. Quản:
là sự trong coi, chăm sóc, giữ gìn, duy trì ở trạng thái ổn định.
Lý: là sự sửa sang, sắp xếp, đổi mới, làm cho nó phát triển.
Quản lý: là trông coi, chăm sóc, sửa sang, sắp xếp làm cho nó ổn định và phát
triển
Theo từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 1994 thì:
“Quản lý là trơng coi, giữ gìn theo những yêu cầu nhất định. Là tổ chứcvà điều
khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định” [32]
Theo tác giả Hà Sĩ Hờ: “Quản lý là mợt q trình tác đợng có định hướng,
có tổ chức, lựa chọn trong số các tác đợng có thể dựa trên các thơng tin về tình
trạng của đối trượng nhằm giữ cho sự vận hthành của đối tượng được ổn định và
làm cho nó phát triển tới mục đích đã đinh” [20]
Theo tác giả Trần Kiểm: “Quản lý là phối hợp nỗ lực của nhiều người sao
cho mục đích của từng cá nhân biến thành những thành tựu của xã hội” [21]
Tác giả Nguyễn Bá Sơn thì cho rằng: “Quản lý là tác đợng có mục đích đến

tập thể những con người để tổ chứcvà phối hợp hoạt động của họ trong quá trình
lao đợng” [31]
Tác giả Nguyễn Ngọc Quang cho rằng: “Quản lý là tác đợng có mục đích,
có kế hoạch của chủ thể quản lý đến tập thể những người lao đợng (nói chung là
khách thể quản lý) nhằm thực hiện được những mục tiêu dự kiến. [29]
21


Theo tác giả Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt: “Quản lý là mợt quá trình định
hướng, q trình có mục tiêu quản lý một hệ thống nhằm đạt được những mục
tiêu nhất định” [26]
Qua các cách diễn đạt nêu trên, ta thấy mặc dù có nhiều cách diễn đạt khác
nhau, nhưng đều có những dấu hiệu chủ yếu đó là:
Quản lý được thực hiện với một tổ chứchay một nhóm xã hợi.Quản lý là
những tác đợng có tính hướng đích, những tác động phối hợp nỗ lực của cá nhân
thực hiện được mục tiêu có tổ chức.Yếu tố con người giữ vai trị trung tâm trong
q trình hoạt đợng quản lý.
Như vây, có thể hiểu Quản lý là hoạt đợng trí ṭ mang tính sáng tạo bằng
những qút định đúng quy luật và có hiệu quả QL nhưng cũng phải tuân theo
những nguyên tắc nhất định hướng đến mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng của QL là
chất lượng sản phẩm, vì lợi ích phục vụ con người . Người QL tựu chung lại là
nghiên cứu khoa học, nghệ thuật giải quyết các mối quan hệ giữa con người với
nhau vô cùng phthức tạp không chỉ giữa chủ thể với khách thể trong hệ thống mà
cịn có mối quan hệ tương tác với các hệ thống khác nhằm hướng đến mục tiêu
chung của tổ chứcmình.
1.2.2. Hoạt động quản lý các tổ chuyên môn
Hoạt động chuyên môn là một loại hoạt đợng địi hỏi phải được thực hiện
bởi chỉ mợt loại lực lượng lao động có kỹ năng làm việc đặc thù, chuyên nghiệp,
đã được đào tạo nhằm đáp ứng được việc thực hiện các công việc đó. Thực hiện
các công việc chuyên môn, phải qua đào tạo, hay hoạt động chuyên nghiệp. Hoạt

động chuyên nghiệp hoạt động trong môi trường làm việc chuyên nghiệp phù hợp
chuyên môn (thực hiện các công việc đúng chuyên môn).
Hoạt dộng quản lý tổ chuyên mơn là quá trình tác đợng có định hướng, có
kế hoạch của chủ thể quản lý đối với tổ chứcnghề nghiệp là tập hợp các giáo viên
cùng giảng dạy một mơn học hoặc mợt nhóm mơn học, hành đợngtheo mục tiêu
thống nhất.

22


Hoạt động của tổ chuyên môn là hoạt động quan trọng của nhà trường,
thực hiện công tác quản lý hoạt đợng chun mơn của tổ chun mơn góp phần
thực hiện mục tiêu của nhà trường. Hiệu trưởng bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm
vụ cho giáo viên trong các tổ chuyên môn. Quản lý hoạt động chuyên môn của
TCM bao gồm các nhiệm vụ sau
Quản lý, chỉ đạo việc lập kế hoạch hoạt động giảng dạy của từng giáo viên
và của cả tổ theo từng thời gian cụ thể. Xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới nội
dung dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và giảm tải chương trình
được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo quy định. Quản lý, chỉ
đạo việc thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường. Quản lý hoạt động tổ chuyên
môn trong trường tiểu học gồm: quản lý kế hoạch hoạt động giảng dạy của giáo
viên và của tổ cũng như kế hoạch đổi mới chương trình nội dung dạy học; kế
hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và học sinh; hoạt động đổi mới PPDH
và sinh hoạt chuyên môn của giáo viên; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá
chuyên môn, sử dụng phương tiện thiết bị, đồ dùng dạy học, chuẩn bị bài dạy,
soạn giáo án, ra đề kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh; hoạt động
thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi các cấp; vthiết sáng kiến kinh nghiệm; và các
hoạt động chung của nhà trường như: cơng tác giáo dục ngồi giờ lên lớp, xã hợi
hóa giáo dục, cơng tác đoàn thể và thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học
tốt”…

Quản lý việc lập kế hoạch tổ chứcbồi dưỡng và tự bồi dưỡng cho giáo viên
trong tổ theo kế hoạch của cấp trên hoặc theo yêu cầu của từng bộ môn, việc tổ
chứcbồi dưỡng và tự bồi dưỡng giúp giáo viên nắm vững, hiểu rõ ý đồ nội dung
sách giáo khoa mơn mình phụ trách, cũng như những kiến thứcnâng cao đáp ứng
yêu cầu giảng dạy, đây là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy – học.
Quản lý việc thực hiện kế hoạch của tổ chun mơn cịn biểu hiện ở khâu
phân công chuyên môn hợp lý cả về năng lực cũng như hoàn cảnh của từng tổ
viên. Quản lý giảng dạy của các thành viên tong tổ bắt đầu từ lịch giảng dạy mỗi
tthiết, tuần được lên trước đó (thông qua lịch báo giảng), quản lý chuyên môn
thông qua kiểm tra giáo án, dự giờ, thăm lớp, thông qua sinh hoạt chuyên môn
23


hàng tuần nhằm chỉ ra những mặt làm được và chưa được trong q trình thực
hiện hoạt đợng chun mơn của các tổ viên
Hoạt đợng quản lí cịn thể hiện ở bước Kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu
quả công tác giảng dạy, giáo dục của các thành viên theo kế hoạch; tham gia quản
lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, thiết bị giáo dục;
Tổ chức, triển khai tới các thành viên tham gia nghiên cứu khoa học và
SKKN nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường
1.2.3. Biện pháp quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu trưởng
Quản lý hoạt động chuyên môn trong nhà trường được xem như một nhiệm
vụ quan trọng của hiệu trưởng. Hoạt động chuyên môn là hoạt động trọng tâm cơ
bản trong nhà trường, chiếm nhiều thời gian nhất trong các hoạt động quản lý ở
trường học. Thực hiện tốt cơng tác các hoạt đợng chun mơn là góp phần thực
hiện mục tiêu của nhà trường. Vì vậy Hiệu trưởng phải nắm vững các nội dung,
các hoạt động cần thực hiện trong công tác quản lý chuyên môn trong trường Tiểu
học.
Hiệu trưởng xây dựng Quy chế chuyên môn bám sát theo các văn bản chỉ
đạo của các cấp. Quy chế càng cụ thể thì công việc quản lí của Hiệu trưởng càng

thuận lợi và nhẹ nhàng hơn. Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo đổi mới chương trình
Giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc tiểu học, nắm thực trạng nhận thứccủa đối
tượng, lập kế hoạch thực hiện. Nghiên cứu chỉ thị nhiệm vụ năm học mới của Bộ
Giáo dục & Đào tạo, các văn bản chỉ đạo đổi mới giáo dục của các cấp quản lý,
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục & Đào tạo, đặc điểm
tình hình đơn vị, thuận lợi, khó khăn. Xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu,
chỉ tiêu phấn đấu về các mặt hoạt động.
Hiệu trưởng cần chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động
chuyên môn phù hợp với đặc điểm của tổ, của nhà trường; Điều kiện để đảm bảo
kế hoạch: đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết
bị phục vụ cho hoạt động giáo dục, ng̀n lực tài chính trong và ngồi ngân sách,
huy đợng vốn đóng góp của hoạt đợng xã hợi hóa giáo dục, nội dung công việc,
người thực hiện, việc điều chỉnh bổ sung.
24


×