Tải bản đầy đủ (.doc) (120 trang)

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN THI QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (508.43 KB, 120 trang )

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
PHẦN THI QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN
Theo Điều 3:
Câu 1. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng:
a. Từ 500V trở lên
b. Đến 1000V
c. Từ 1000V trở lên
d- Trên 1000V
Câu 2. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ
chức hoạt động điện lực thực hiện là:
a. Người cấp phiếu.
b. Người cho phép.
c. Người lãnh đạo công việc.
d. Tất cả đều sai.
Câu 3.Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn
vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là:
a. Người lãnh đạo công việc.
b. Người cấp phiếu.
c. Người cho phép.
d. Người chỉ huy trực tiếp.
Câu 4.Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây:
a. Là người của đơn vị công tác.
b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác.
c. Là người của đơn vị công tác hoăc người của đơn vị quản lý vận hành được giao
nhiệm vụ cấp phiếu công tác.
d. Tất cả đều sai.
Câu 5.Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện
trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là:
a. Người lãnh đạo công việc.
b. Người cấp phiếu.
c. Người cho phép.


d. Người chỉ huy trực tiếp.
Câu 6. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực
hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là:
a. Người giám sát an toàn điện
b. Người cấp phiếu.
c. Người cho phép.
d. Người chỉ huy trực tiếp.
Câu 7. Đơn vị công tác được quy định như thế nào:
a.Là đơn vị thực hiện công việc sửa chữa, thí nghiệm, xây lắp v.v.
b.Mỗi đơn vị công tác phải có tối thiểu 2 người, trong đó phải có 1 người chỉ
huy trực tiếp chịu trách nhiệm chung.
c.Cả a và b
d. Tất cả a, b, c đều sai.
Câu 8. Đơn vị làm công việc được quy định như thế nào là đúng:
a.Là đơn vị quản lý vận hành.
b.Là đơn vị ngoài
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 1/120
c.Là đơn vị có quyền và trách nhiệm cử ra đơn vị công tác để thực hiện công
việc sửa chữa, thí nghiệm, xây lắp v.v.
d.Mỗi đơn vị làm công việc phải có tối thiểu 2 người, trong đó phải có 1
người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm chung.
Câu 9. Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng:
a.Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ
huy trực tiếp phân công.
b.L à người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ
huy trực tiếp phân công.
c.Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do
người chỉ huy trực tiếp phân công.
d.Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy
trực tiếp phân công.

Câu 10. Làm việc có cắt điện hoàn toàn được quy định như thế nào là đúng:
a. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời đã được cắt điện từ mọi phía (kể
cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối
ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường
hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc.
b.Công việc làm ở thiết bị điện trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả
đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối
ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường
hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc.
c.Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà đã được cắt điện từ
mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra
phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá
cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 11. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một
phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn
nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên
cạch có điện vẫn mở cửa- là:
a. Làm việc có cắt điện một phần.
b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn
c. Làm việc có điện.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 12. Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị,
dụng cụ chuyên dùng- là:
a. Làm việc có cắt điện một phần.
b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn
c. Làm việc có điện.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 13. Phương tiện bảo vệ cá nhân là gì:
a. L à trang bị mà nhân viên đơn vị công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai

nạn cho chính mình.
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 2/120
b.Là trang bị mà đơn vị công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho đơn
vị công tác.
c.Là các tràn thiết bị kỹ thuật an toàn.
d. Cả a, b và c đều đúng.
Theo điều 4:
Câu 14: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị và vật
liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện và vật liệu điện đang mang điện đều
phải:
a. Thực hiện theo phiếu công tác
b. Thực hiện theo lệnh công tác
c. Thực hiện theo phiếu công tác hoặc lệnh công tác
d. Thực hiện theo phiếu công tác và lệnh công tác
Câu 15: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị và vật
liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện và vật liệu điện đang mang điện đều
phải:
a. Thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ.
b. Thực hiện theo phiếu thao tác và phiếu công tác
c. Thực hiện theo phiếu thao tác và lệnh công tác
d. Thực hiện theo phiếu công tác hoặc lệnh công tác
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 3/120
Câu 16: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị và vật
liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện và vật liệu điện đang mang điện đều
phải:
a. Thực hiện theo phiếu công tác
b. Thực hiện theo lệnh công tác

c. Thực hiện theo a hoặc b
d. Thực hiện theo a và b đều đúng
Câu 17: Đ
ể đảm bảo an toàn điện, cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những
người:
a.
Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện và các quy
trình có liên quan.
b. Chưa biết rõ những việc sẽ phải làm.
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 18: Đ
ể đảm bảo an toàn điện, cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những
người:
a. Chưa được kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc
sẽ phải làm
b.
Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ
những việc sẽ phải làm
c.
Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện và các quy
trình có liên quan
d.
Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện và các quy


trình có liên quan, chưa biết rõ những việc sẽ phải làm
Câu 19: Đ
ể đảm bảo an toàn điện, những mệnh lệnh không đúng Quy trình an toàn
điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ mất an toàn cho người hoặc

thiết bị thì người nhận lệnh có quyền:
a. Không chấp hành
b.
Không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh vẫn
phải chấp hành, sau đó được quyền báo cáo với cấp trên
c. Không chấp hành và báo cáo với cấp trên
d.
Không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh được


quyền báo cáo với cấp trên
Câu 20: Đ
ể đảm bảo an toàn điện, khi phát hiện cán bộ, công nhân vi phạm Quy
trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính
mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải:
a. Lập tức ngăn chặn
b. Báo cáo với cấp có thẩm quyền
c.
Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên
d.
Cả a và b

Câu 21: Đ
ể đảm bảo an toàn điện, người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành,
kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải:
a. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 4/120
b. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp
c. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan
y tế có thẩm quyền cấp

d. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan
y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành
Câu 22: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là
đúng:
a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm
để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được
kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ
b. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người
phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện
và cứu chữa người bị nạn
c. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm,
sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu
cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành
d. Cả a, b và c đều đúng
Câu 23: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:
a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có
trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng
bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ
b. Khi phát hiện có người bị điện giật, nếu trong trường hợp là điện hạ áp thì
người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện
và cứu chữa người bị nạn
c. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa
chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp
theo quy định hiện hành
d. cả a, b và c đều đúng
Câu 24: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:
a.

Mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị và vật liệu điện, ở gần hoặc liên quan


đến thiết bị điện và vật liệu điện đang mang điện đều phải
thực hiện theo phiếu công tác hoặc


lệnh công tác
b. Cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người chưa được huấn luyện, kiểm tra
đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làm
c. Những mệnh lệnh không đúng Quy trình an toàn điện, có nguy cơ mất an toàn
cho người hoặc thiết bị thì người nhận lệnh có quyền không chấp hành, nếu người ra lệnh
không chấp thuận thì người nhận lệnh được quyền báo cáo với cấp trên
d. cả a, b và c đều đúng
Câu 25: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:
a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có
trình độ theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra đạt yêu cầu mới được giao
nhiệm vụ
b. Cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người chưa được huấn luyện, kiểm tra
đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan, chưa biết rõ những việc sẽ phải
làm
c. Khi phát hiện cán bộ, công nhân vi phạm Quy trình an toàn điện, có nguy cơ đe
dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải lập tức ngăn chặn
và báo cáo với cấp có thẩm quyền
d. Cả a, b và c đều đúng
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 5/120
Câu 26: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:
a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có

trình độ theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra đạt yêu cầu mới được giao
nhiệm vụ
b. Khi phát hiện cán bộ, công nhân vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy
trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị,
người phát hiện phải lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp có thẩm quyền
c. Cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người chưa được huấn luyện, kiểm tra
đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làm
d. Cả a, b và c đều đúng
Câu 27: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung về công tác huấn luyện,
kiểm tra về an toàn lao động và quy trình an toàn điện mỗi năm 01 lần cho những
đối tượng nào sau đây là đúng:
a. Q
uản đốc, phó quản đốc phân xưởng, đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật
viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân
b. Q
uản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội
phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, công nhân (nhân viên)
c. Q
uản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội


phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên)
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 28: Đ
ể đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:
a.
Q
uản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội
phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được

huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình an toàn điện mỗi năm 01 lần vào
quí 1
b. G
iám đốc, phó giám đốc kỹ thuật cấp công ty (hoặc đơn vị tương đương) công
nhận kết quả huấn luyện, xếp bậc an toàn điện, lưu giữ theo quy định của cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Theo điều 5:
Câu 29.Để đảm bảo an toàn; Giám đốc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị
trực tiếp sử dụng lao động; Người quản lý, điều hành trực tiếp các công
trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương có nhiệm vụ:
a.Đề ra các biện pháp an toàn lao động,
b. Kiểm tra và giám sát thực hiện các biện pháp an toàn đó trong đơn vị
mình.
c. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những biện pháp an toàn mà mình đã
đề ra.
d.Cả a, b và c
Câu 30.Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp có nhiệm
vụ:
a.Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra và ghi thông báo an toàn
để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn.
b.Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến
tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ,
đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết
định của mình.
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 6/120
c. Cả a, b đều sai.
d.Cả a, b đều đúng.
Câu 31.Để đảm bảo an toàn; Bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm

vụ:
a.Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an
toàn đã đề ra.
b.Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản,
đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn
đã đề ra hoặc được yêu cầu.
c.Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định
về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận.
d.Cả a, b và c
Theo điều 6:
Câu 32.Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp:
a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có
bậc 3 an toàn điện trở lên.
b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sátthao
tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải
có bậc 4 an toàn điện trở lên.
c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 33. Trong trường hợp đặc biệt, nếu thao tác ở nơi có khả năng không liên
lạc được thì quy định nào sau đây đúng:
a. Cho phép thao tác theo giờ đã hẹn trước, nhưng phải so và chỉnh lại giờ
cho thống nhất với đồng hồ của người ra lệnh.
b.Nếu vì lý do nào đó mà sai hẹn thì cấm thao tác.
c.Không được phép thực hiện
d. Thực hiện cả a và b
Câu 34.Khi thao tác đóng, cắt điện bằng sào thao tác và dao cách ly thao tác
trực tiếp tại chỗ hoặc thay dây chì đối với thiết bị ở ngoài trời thì phải tuân
thủ theo quy định nào dưới đây:
a. Cấm thao tác khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ
an toàn và đang có giông sét.

b. Cấm thao tác khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ
an toàn hoặc đang có giông sét.
c. Cho phép có thể thao tác khi trời đang có giông sét
d. Cấm thao tác vào ban đêm (khi trời tối)
Câu 35.Khi cần thao tác đóng cắt, thay cầu chì đối với thiết bị điện ngoài trời
trong khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ an toàn hoặc
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 7/120
có kèm theo giông sét thì phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật an toàn nào để
đảm bảo an toàn khi thao tác?
a. Tìm cách cắt điện nguồn tổng để thao tác không điện
b. Sử dụng đầy đủ trang bị BHLĐ, găng ủng thảm ghế cách điện cao áp.
c. Tuyệt đối không thao tác. Chờ hết mưa giông sét mới thao tác, giám sát
chặt, sử dụng trang bị, dụng cụ an toàn.
d. Thực hiện theo a và c
Câu 36.Thao tác thiết bị điện trong trường hợp đặc biệt cho phép thực hiện
những công việc nào sau đây:
a. Cắt dao cách ly khi trời mưa, giông ở những đường dây không có điện.
b. Thay dây chì của máy biến áp, máy biến điện áp vào lúc khí hậu ẩm ướt
sau khi đã cắt dao cách ly cả hai phía cao áp và hạ áp của máy biến áp, máy biến
điện áp.
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 37. Thao tác dao cách ly quy định nào sau đây được pháp thực hiện:
a. Được phép thao tác không điện hoặc thao tác có điện khi dòng điện thao
tác nhỏ hơn dòng điện cho phép theo quy trình vận hành của dao cách ly đó do đơn
vị quản lý vận hành ban hành.
b.Các trường hợp dùng dao cách ly để tiến hành các thao tác có điện được
quy định cụ thể trong Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia.
c. Được phép thao tác không điện hoặc thao tác có điện khi dòng điện thao
tác nhỏ hơn dòng điện cho phép theo quy trình vận hành của dao cách ly đó. Các

trường hợp dùng dao cách ly để tiến hành các thao tác có điện được quy định cụ
thể trong Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia.
d. Cả a và b.
Câu 38.Nếu xảy ra tai nạn, sự cố hoặc có thể gây ra mất an toàn cho người và
hư hỏng thiết bị thì nhân viên vận hành được phép:
a. Cắt các máy cắt, dao cách ly phải có lệnh hoặc phiếu, nhưng sau đó phải
báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên và người phụ trách trực tiếp của mình biết
nội dung những việc đã làm, sau đó phải ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành.
b. Cắt các máy cắt, dao cách ly mà không phải có lệnh hoặc phiếu, nhưng
sau đó phải báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên và người phụ trách trực tiếp
của mình biết nội dung những việc đã làm.
c. Cắt các máy cắt, dao cách ly mà không phải có lệnh hoặc phiếu, nhưng
sau đó phải báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên và người phụ trách trực tiếp
của mình biết nội dung những việc đã làm, sau đó phải ghi đầy đủ vào sổ nhật ký
vận hành.
d. Cả a, b và c đều không được phép.
Câu 39. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao
nhiêu:
a.Ít nhất 01 tháng.
b. Ít nhất 02 tháng.
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 8/120
c. Ít nhất 03 tháng.
d. Không quy định.
Câu 40.Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao
tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu:
a. Ít nhất 03 tháng.
b. Ít nhất 24 tháng.
c. Ít nhất 24 tháng
d.Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị.
Theo điều 7:

Câu 41.Yêu cầu đối với người ra lệnh thao tác như thế nào là đúng:
a. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ
họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi chép đầy đủ.
b. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện
cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi
truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình. Lệnh thao tác phải được ghi
âm và ghi chép đầy đủ.
c. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện
cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi
truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức
danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm hoặc ghi chép đầy đủ.
d. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện
cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. Khi
truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và xác định rõ họ tên, chức
danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ.
Câu 42.Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện:
a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ
lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao
tác.
b.Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải
thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì
người giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác
xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh.
c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao
tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận
hành và ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám
sát thao tác.
d. Cả a,b và c.
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 9/120
Câu 43: Trong

điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và
người thao tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Khi nhận phiếu thao tác phải đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo
sơ đồ, nếu chưa rõ thì phải hỏi lại người ra lệnh
b. N
ếu nhận lệnh bằng điện thoại thì người giám sát thao tác phải ghi đầy đủ
lệnh đó và nhắc lại từng động tác trong điện thoại, ghi tên người ra lệnh, nhận lệnh,
ngày, giờ truyền lệnh vào phiếu thao tác, sổ nhật ký vận hành
c. Người giám sát thao tác và người thao tác, sau khi xem xét không còn
thắc mắc cùng ký vào phiếu, mang phiếu đến địa điểm thao tác
d. cả a, b và c
Câu 44: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và
người thao tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Người giám sát thao tác hoặc người thao tác, sau khi xem xét không còn
thắc mắc cùng ký vào phiếu, mang phiếu đến địa điểm thao tác
b. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối
chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, đồng thời kiểm
tra xung quanh hay trên thiết bị còn gì trở ngại không, sau đó mới được phép thao
tác
c. cả a và b
d. cả a, b và c đều sai
Câu 45: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao
tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) và đối chiếu
vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, sau đó mới được phép thao
tác
b. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu.
Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người

thao tác mới được làm động tác
c. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục
tương ứng trong phiếu
d. Cả b và c
Câu 46: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao
tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay
công việc để kiểm tra lại toàn bộ, sau đó mới tiếp tục tiến hành.
b. Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu
thao tác và báo cáo cho lãnh đạo biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một
phiếu mới
c. Sau khi thao tác cắt điện để làm việc, ở bộ phận truyền động của dao cách ly
phải treo biển báo “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” và phải có thêm biện pháp
tăng cường (khóa tay truyền động, đặt tấm lót, cử người canh gác…) để không thể đóng
dao đưa điện vào thiết bị có người đang làm việc
d. cả a, b và c
Câu 47: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao
tác phải thực hiện những qui định nào?
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 10/120
a. Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay
công việc để kiểm tra lại toàn bộ, nếu không có bất thường thì mới tiếp tục tiến hành
b. Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu
thao tác và báo cáo cho lãnh đạo biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một
phiếu mới
c. cả a và b
d. cả a, b và c đều sai
Câu 48: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao

tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu.
Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người
thao tác mới được làm động tác. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều
phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếu
b. Nếu thao tác sai và gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu
thao tác và báo cáo cho người ra lệnh biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành
theo một phiếu mới
c. cả a và b
d. cả a, b và c đều sai
Câu 49: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao
tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Sau khi thao tác cắt điện để làm việc, ở bộ phận truyền động của dao cách ly
phải treo biển báo “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc”
b. Phải có thêm biện pháp tăng cường (khóa tay truyền động, đặt tấm lót, cử người
canh gác…) để không thể đóng dao đưa điện vào thiết bị có người đang làm việc
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 50: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao
tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Đóng, cắt dao cách ly tại chỗ trực tiếp bằng tay phải mang găng tay cách điện và
đi ủng cách điện (hoặc mang găng tay cách điện và đứng trên ghế cách điện)
b. Chỉ được đóng, cắt dao cách ly (hoặc cầu chì tự rơi) trên cột bằng sào cách điện
với điều kiện khoảng cách từ phần dẫn điện thấp nhất của các thiết bị này đến người thao
tác không nhỏ hơn 3,0m; trong trường hợp này người thao tác phải mang găng tay cách
điện
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai

Câu 51: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao
tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Đóng, cắt dao cách ly tại chỗ trực tiếp bằng tay phải mang găng tay cách điện và
đi ủng cách điện (hoặc mang găng tay cách điện và đứng trên ghế cách điện)
b. Chỉ được đóng, cắt dao cách ly (hoặc cầu chì tự rơi) trên cột bằng sào cách điện
với điều kiện khoảng cách từ phần dẫn điện thấp nhất của các thiết bị này đến người thao
tác không nhỏ hơn 2,0m
c. Cả a và b
d. Chỉ thực hiện theo b, trong trường hợp này người thao tác phải mang găng tay
cách điện
Câu 52: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao
tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Đóng, cắt dao cách ly tại chỗ trực tiếp bằng tay phải mang găng tay cách điện
hoặc đi ủng cách điện (hoặc mang găng tay cách điện và đứng trên ghế cách điện)
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 11/120
b. Chỉ được đóng, cắt dao cách ly (hoặc cầu chì tự rơi) trên cột bằng sào cách điện
với điều kiện khoảng cách từ phần dẫn điện thấp nhất của các thiết bị này đến người thao
tác không nhỏ hơn 3,0m; trong trường hợp này người thao tác phải mang găng tay cách
điện
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 53: Trong
điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người thao
tác phải thực hiện những qui định nào?
a. Đóng, cắt dao cách ly tại chỗ trực tiếp bằng tay phải mang găng tay cách điện
hoặc đi ủng cách điện (hoặc mang găng tay cách điện và đứng trên ghế cách điện)
b. Chỉ được đóng, cắt dao cách ly (hoặc cầu chì tự rơi) trên cột bằng sào cách điện
với điều kiện khoảng cách từ phần dẫn điện thấp nhất của các thiết bị này đến người thao

tác không nhỏ hơn 2,0m; trong trường hợp này người thao tác phải mang găng tay cách
điện
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Theo điều 8:
Câu 54.Những biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện bao gồm:
a. (1)Cắt điện; (2) Kiểm tra không còn điện; (3)Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo
biển báo, tín hiệu
b.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn
điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì
không phải làm rào chắn. Biển báo an toàn về điện quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình
an toàn điện.
c. (1)Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Đặt rào chắn; treo biển
báo, tín hiệu; (3) Kiểm tra không còn điện; (4) Đặt tiếp đất.
d.(1) Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; (2) Kiểm tra không còn
điện; (3) Đặt tiếp đất; (4) Đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu; Nếu cắt điện hoàn toàn thì
không phải làm rào chắn.
Câu 55.Thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc phải cắt điện, trình tự
nào sau đây đúng:
1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc.
2. Cắt điện
3. Kiểm tra không còn điện.
4. Đặt (làm) tiếp đất.
5. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu.
a.2-3-4-5 b.2-5-3-4 c.1-3-4-5 d.1-5-3-4
Theo điều 9:
Câu 56: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp
6kV là:
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 12/120
a. 0,35m

b. 0,6m
c. 0,7m
d. 1m
Câu 57: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp
15kV là:
a. 0,35m
b. 0,6m
c. 0,7m
d. 1m
Câu 58: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp
22kV là:
a. 0,35m
b. 0,6m
c. 0,7m
d. 1m
Câu 59: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp
35kV là:
a. 0,6m
b. 0,7m
c. 1m
d. 1,5m
Câu 60: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp
110kV là:
a. 1m
b. 1,5m
c. 2m
d. 3m
Câu 61: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp
220kV là:
a. 1,5m

b. 2,5m
c. 3,5m
d. 4,5m
Câu 62: Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp
500kV là:
a. 2,5m
b. 3,5m
c. 4,5m
d. 5,5m
Câu 63: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp
6kV là:
a. 0,2m
b. 0,35m
c. 0,6m
d. 0,7m
Câu 64: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp
15kV là:
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 13/120
a. 0,35m
b. 0,6m
c. 0,7m
d. 1m
Câu 65: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp
22kV là:
a. 0,35m
b. 0,6m
c. 0,7m
d. 1m
Câu 66: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp
35kV là:

a. 0,35m
b. 0,6m
c. 0,7m
d. 1m
Câu 67: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp
110kV là:
a. 0,7m
b. 1m
c. 1,5m
d. 2m
Câu 68: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp
220kV là:
a. 2m
b. 2,5m
c. 3m
d. 4,5m
Câu 69: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp
500kV là:
a. 2,5m
b. 3,5m
c. 4,5m
d. 5,5m
Câu 70:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
a. p
hần thiết bị tiến hành công việc phải được nhìn thấy rõ đã cách ly khỏi các
phần có điện từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chì, tháo đầu cáp, tháo
thanh cái (trừ trạm GIS)

b. c
ấm cắt điện để làm việc chỉ bằng máy cắt, dao phụ tải và dao cách ly có bộ
truyền động tự động
c.
phải ngăn chặn được những nguồn điện cao, hạ áp qua các máy biến áp lực, máy
biến áp đo lường, máy phát điện khác có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm
việc
d. thực hiện theo cả a, b và c
Câu 71:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 14/120
a.
phải ngăn chặn được những nguồn điện cao, hạ áp qua các máy biến áp lực, máy
biến áp đo lường, máy phát điện khác có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm
việc
b. đối với những máy phát điện diesel hoặc những máy phát điện bằng nguồn năng
lượng sơ cấp khác khi hoạt động phải tách riêng rẽ, hoàn toàn độc lập (kể cả phần trung
tính) với phần thiết bị đang có người làm việc
c. cả a và b
d. cả a, b và c đều sai
Câu 72:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
a. Đối với những máy phát điện diesel hoặc những máy phát điện bằng nguồn
năng lượng sơ cấp khác khi hoạt động phải tách riêng rẽ, hoàn toàn độc lập (kể cả phần
trung tính) với phần thiết bị không có người làm việc
b.

Phải ngăn chặn được những nguồn điện cao áp qua các máy biến áp lực, máy
biến áp đo lường, máy phát điện khác có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm
việc
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 73:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
a. Nếu cắt điện bằng máy cắt và dao cách ly có bộ truyền động điều khiển từ xa thì
phải khóa mạch điều khiển các thiết bị này, bao gồm: cắt aptomat, gỡ cầu chì
b. Đ
ối với dao cách ly thao tác trực tiếp bằng tay, sau khi cắt điện phải kiểm tra
lưỡi dao đã ở vị trí cắt, ở các bộ phận truyền động của dao cách ly phải treo biển “Cấm
đóng điện! Có người đang làm việc” và có thêm các biện pháp tăng cường (khóa tay
truyền động, đặt tấm lót, cử người canh gác…) để không thể đóng dao đưa điện vào thiết
bị có người đang làm việc
c. C
ấm cắt điện để làm việc chỉ bằng máy cắt, dao phụ tải và dao cách ly có bộ
truyền động tự động
d. Cả a, b và c
Câu 74:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
a. Nếu cắt điện bằng máy cắt và dao cách ly có bộ truyền động điều khiển từ xa thì
không phải khóa mạch điều khiển các thiết bị này, bao gồm: cắt aptomat, gỡ cầu chì
b. Đ
ối với dao cách ly thao tác trực tiếp bằng tay, sau khi cắt điện phải kiểm tralưỡi dao đã ở vị trí cắt, ở các bộ phận truyền động của dao cách ly phải treo biển “Cấm
đóng điện! Có người đang làm việc” và có thêm các biện pháp tăng cường (khóa tay
truyền động, đặt tấm lót, cử người canh gác…) để không thể đóng dao đưa điện vào thiết
bị có người đang làm việc
c. Cho phép
cắt điện để làm việc bằng dao phụ tải và dao cách ly có bộ truyền động
tự động
d. Cả a, b và c
Câu 75:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
a. Nếu cắt điện bằng máy cắt và dao cách ly có bộ truyền động điều khiển từ xa thì
không phải khóa mạch điều khiển các thiết bị này, bao gồm: cắt aptomat, gỡ cầu chì
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 15/120
b. Đ
ối với dao cách ly thao tác trực tiếp bằng tay, sau khi cắt điện phải kiểm tra


lưỡi dao đã ở vị trí cắt, ở các bộ phận truyền động của dao cách ly phải treo biển “Cấm
đóng điện! Có người đang làm việc” và có thêm các biện pháp tăng cường (khóa tay
truyền động, đặt tấm lót, cử người canh gác…) để không thể đóng dao đưa điện vào thiết
bị có người đang làm việc
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 76:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:

a. Nếu cắt điện bằng máy cắt và dao cách ly có bộ truyền động điều khiển từ xa thì
không phải khóa mạch điều khiển các thiết bị này, bao gồm: cắt aptomat, gỡ cầu chì
b. Đ
ối với dao cách ly thao tác trực tiếp bằng tay, sau khi cắt điện phải kiểm tra
lưỡi dao đã ở vị trí cắt, ở các bộ phận truyền động của dao cách ly phải treo biển “Cấm
đóng điện! Có người đang làm việc”
c. Thực hiện theo b và phải có thêm các biện pháp tăng cường (khóa tay truyền
động, đặt tấm lót, cử người canh gác…) để không thể đóng dao đưa điện vào thiết bị có
người đang làm việc
d. Cả a, b và c
Câu 77:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
a.
Cắt điện để làm việc bằng máy cắt, dao phụ tải và dao cách ly có bộ truyền động
tự động
b. Nếu cắt điện bằng máy cắt và dao cách ly có bộ truyền động điều khiển từ xa thì
không phải khóa mạch điều khiển các thiết bị này, bao gồm: cắt aptomat, gỡ cầu chì
c. Đ
ối với dao cách ly thao tác trực tiếp bằng tay, sau khi cắt điện phải kiểm tra
lưỡi dao đã ở vị trí cắt, ở các bộ phận truyền động của dao cách ly phải treo biển “Cấm
đóng điện! Có người đang làm việc”
d. Thực hiện theo b và phải có thêm các biện pháp tăng cường (khóa tay truyền
động, đặt tấm lót, cử người canh gác…) để không thể đóng dao đưa điện vào thiết bị có
người đang làm việc
Câu 78:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:

a. C
ắt điện do nhân viên vận hành đảm nhiệm
b. Cấm uỷ nhiệm việc thao tác cắt, đóng cho người của đơn vị công tác, trừ trường
hợp người thực hiện thao tác đã được huấn luyện, kiểm tra công nhận chức danh vận
hành và được phép của đơn vị vận hành
c. Cắt điện từng phần để làm việc phải giao cho nhân viên vận hành nắm vững sơ
đồ và vị trí thực tế của thiết bị để ngăn ngừa khả năng nhầm lẫn, gây nguy hiểm cho đơn
vị công tác
d. Cả a, b và c
Câu 79:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
a. Cắt điện từng phần để làm việc phải giao cho nhân viên vận hành nắm vững sơ
đồ và vị trí thực tế của thiết bị để ngăn ngừa khả năng nhầm lẫn, gây nguy hiểm cho đơn
vị công tác
b. Có thể uỷ nhiệm việc thao tác cắt, đóng cho người của đơn vị công tác
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 80:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 16/120
a. Người thực hiện thao tác cắt điện phải treo biển: “Cấm đóng điện! Có người
đang làm việc” ở các bộ phận truyền động của các máy cắt, dao cách ly… mà từ đó có
thể đóng điện đến nơi làm việc
b. Với các dao cách ly một pha phải treo biển báo ở từng pha, chỉ có người treo
biển hoặc người được chỉ định thay thế mới được tháo các biển báo này
c. Khi làm việc trên đường dây thì ở dao cách ly đường dây treo biển “Cấm đóng

điện! Có người đang làm việc trên dây dẫn”
d. Cả a, b và c
Câu 81:
Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an
toàn điện
:
a. Người thực hiện giám sát thao tác cắt điện phải treo biển: “Cấm đóng điện! Có
người đang làm việc” ở các bộ phận truyền động của các máy cắt, dao cách ly… mà từ đó
có thể đóng điện đến nơi làm việc
b. Với các dao cách ly một pha phải treo biển báo ở từng pha, chỉ có người treo
biển hoặc người được chỉ định thay thế mới được tháo các biển báo này. Khi làm việc
trên đường dây thì ở dao cách ly đường dây treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang
làm việc trên dây dẫn”
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 82.Những người được phép tháo các biển báo “Cấm đóng điện! ” ở bộ phận
truyền động của máy cắt, DCL mà từ đó có thể đóng điện đến nơi làm việc là:
a. Nnhân viên của đơn vị QLVH thiết bị .
b. Nhân viên thao tác (người treo biển báo) hoặc người được chỉ định thay thế.
c. Người của nhóm công tác tháo khi thực hiện thủ tục kết thúc công tác.
d. a hoặc b hoặc c
Câu 83.Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:
a. Uỷ nhiệm việc thao tác cắt, đóng cho người của đơn vị công tác.
b. Nếu cắt điện bằng máy cắt và dao cách ly có bộ truyền động điều khiển từ xa thì
phải khoá mạch điều khiển các thiết bị này.
c. Nhân viên đơn vị công tác có thể tự treo và tự tháo biển.
d. Cả b, b và c
Theo điều 11:
Câu 84: K
hi kiểm tra không còn điện thì phải thực hiện như thế nào cho đúng quy

trình an toàn điện:
a. Người thực hiện thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra không còn
điện ở các thiết bị đã cắt điện
b. Kiểm tra không còn điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện
áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở tất cả các
pha và các phía vào, ra của thiết bị điện
c. Cấm căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện không còn
điện; nhưng nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thiết bị vẫn có
điện
d. Cả a, b và c
Câu 85: K
hi kiểm tra không còn điện thì phải thực hiện như thế nào cho đúng quy
trình an toàn điện:
a. Người thực hiện giám sát thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra
không còn điện ở các thiết bị đã cắt điện
b. Kiểm tra không còn điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện
áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở tất cả các
pha và các phía vào, ra của thiết bị điện
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 17/120
c. Có thể căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện không còn
điện; và nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thiết bị vẫn có điện
d. Cả b và c
Câu 86: K
hi kiểm tra không còn điện thì phải thực hiện như thế nào cho đúng quy
trình an toàn điện:
a. Người thực hiện thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra không còn
điện ở các thiết bị đã cắt điện
b. Kiểm tra không còn điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện
áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở tất cả các
pha và các phía vào của thiết bị điện

c. Có thể căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện không còn
điện; và nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thiết bị vẫn có điện
d. Cả a, b và c
Câu 87: K
hi kiểm tra không còn điện thì phải thực hiện như thế nào cho đúng quy
trình an toàn điện:
a. Người thực hiện giám sát thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra
không còn điện ở các thiết bị đã cắt điện
b. Kiểm tra không còn điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện
áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; không cần thiết
phải thử ở tất cả các pha và các phía vào, ra của thiết bị điện
c. Phải kiểm tra thiết bị thử ở nơi có điện trước, sau đó mới thử ở nơi không còn
điện. Nếu ở nơi làm việc không có điện để thử thì cho phép chỉ cần kiểm tra- thử bằng
chính tín hiệu đèn, còi… của thiết bị đó
d. Cấm căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện không còn
điện; nhưng nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thiết bị vẫn có
điện
Câu 88: K
hi kiểm tra không còn điện thì phải thực hiện như thế nào cho đúng quy
trình an toàn điện:
a. Có thể căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện không còn
điện; nhưng nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thiết bị vẫn có
điện
b. Kiểm tra không còn điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện
áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện
c. Phải kiểm tra thiết bị thử ở nơi có điện trước, sau đó mới thử ở nơi không còn
điện. Nếu ở nơi làm việc không có điện để thử thì cho phép chỉ cần kiểm tra- thử thử
bằng chính tín hiệu đèn, còi… của thiết bị đó
d. Thực hiện theo b và phải thử ở tất cả các pha và các phía vào, ra của thiết bị
điện

Câu 89: K
hi kiểm tra không còn điện thì phải thực hiện như thế nào cho đúng quy
trình an toàn điện:
a. Người thực hiện giám sát thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra
không còn điện ở các thiết bị đã cắt điện
b. Kiểm tra không còn điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện
áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở tất cả các
pha và các phía vào của thiết bị điện
c. Có thể căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện không còn
điện; và nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thiết bị vẫn có điện
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 90.Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không:
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 18/120
a. Phải thử ở tất cả các pha và các phía vào, ra của thiết bị điện bằng bút thử
điện có cấp điện áp phù hợp.
b. Chỉ thử ở các pha đầu ra bằng bút thử điện có cấp điện áp phù hợp.
c. Có thể căn cứ vào tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện
không còn điện.
Theo điều 12:
Câu 91:
Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào?
a. Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất
b. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến
c. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện và đảm bảo cho toàn
bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất
d. Cả a, b và c
Câu 92:
Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào?
a. Thử hết điện ngay sau khi tiếp đất
b. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến

c. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần không còn mang điện và đảm bảo
cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất
d. Cả a, b và c
Câu 93:
Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào?
a. Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất, bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù
hợp với điện áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải
thử ở tất cả các pha và các phía vào, ra của thiết bị điện
b. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía không có khả năng dẫn điện đến
c. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần không còn mang điện và đảm bảo
cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất
d. Cả a, b và c
Câu 94:
Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào?
a. Thử hết điện ngay sau khi tiếp đất, bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp
với điện áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở
tất cả các pha và các phía vào, ra của thiết bị điện
b. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía không có khả năng dẫn điện đến
c. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần không còn mang điện và đảm bảo
cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 95:
Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào?
a. Thử hết điện ngay sau khi tiếp đất, bằng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp
với điện áp danh định của thiết bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở
tất cả các pha và các phía vào, ra của thiết bị điện
b. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía không có khả năng dẫn điện đến
c. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện và đảm bảo cho toàn
bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất
d. Cả a và c

Câu 96:
Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào?
a. Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất, tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía
có khả năng dẫn điện đến
b. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện
c. Đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất
d. Cả a, b và c
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 19/120
Câu 97:
Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào?
a. Thử hết điện ngay sau khi tiếp đất, tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía
có khả năng dẫn điện đến
b. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần không còn mang điện
c. Đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất
d. Cả a, b và c
Câu 98:
Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện thì phải thực hiện như thế nào?
a. Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất, tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía
có khả năng dẫn điện đến
b. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần không còn mang điện và đảm bảo
cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất
c. Cả a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 99.Theo quy trình an toàn điện,
cắt điện thiết bị để công tác cho phép không cần đặt tiếp đất,
quy định nào sau đây đúng:
a.Không cần tiếp đất trong trường hợp có hình khối gọn; đã được cắt điện bằng DCL ở mọi phía;
không có hiện tượng cảm ứng;.
b. Không cần tiếp đất trong trường hợp có hình khối gọn; đã được cắt điện bằng DCL ở mọi phía.
c.Không cần tiếp đất trong trường hợp có hình khối gọn; đã được cắt điện bằng DCL ở mọi phía;

không có hiện tượng cảm ứng;.đã phóng điện áp dư.
d- cả a, b và c đều sai.
Theo điều 13:
Câu 100. Tiếp đất khi làm công việc có cắt điện hoàn toàn ở trạm biến áp phân phối
hoặc tủ phân phối:
a. Không phải tiếp đất ở thanh cái và tất cả các mạch đấu.
b. Được phép chỉ phải tiếp đất ở thanh cái và mạch đấu trên đó sẽ tiến hành công
việc. Nếu chuyển sang làm việc ở mạch đấu khác thì mạch đấu sẽ làm việc không phải
tiếp đất.
c. Được phép chỉ phải tiếp đất ở thanh cái và mạch đấu trên đó sẽ tiến hành công
việc. Nếu chuyển sang làm việc ở mạch đấu khác thì mạch đấu sẽ làm việc phải tiếp đất,
trong trường hợp này chỉ được làm việc trên mạch đấu có tiếp đất.
d- cả a, b và c đều sai.
Câu 101. Tiếp đất khi làm việc ở trạm biến áp phân phối hoặc tủ phân phối,
quy định nào đúng?
a. Được phép chỉ phải tiếp đất ở thanh cái và mạch đấu trên đó sẽ tiến hành công
việc. Nếu chuyển sang làm việc ở mạch đấu khác thì mạch đấu sẽ làm việc không phải
tiếp đất.
b. Khi sửa chữa thanh cái có phân đoạn thì trên không nhất thiết mỗi phân
đoạn phải có một bộ tiếp đất.
c. Khi sửa chữa thanh cái có phân đoạn thì trên mỗi phân đoạn phải có một bộ
tiếp đất.
d. Cả a, b và c đều sai.
Theo điều14:
Câu 102.Tiếp đất khi làm việc trên đường dây, việc làm nào sau đây là đúng:
a. Tại vị trí làm việc phải có tiếp đất dây dẫn, nếu tiếp đất này cản trở đến
công việc thì được phép làm ở vị trí liền kề gần nhất vị trí làm việc về phía nguồn
điện đến. Khi công việc có tháo rời dây dẫn thì phải tiếp đất ở hai phía chỗ định
tháo rời trước khi tháo.
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 20/120

b. Tại vị trí làm việc không phải tiếp đất dây dẫn, nếu đã cắt điện và cô lập
máy cắt xuất tuyến mà từ đó có thể đóng điện đến nơi làm việc.
c. Tại ví trí làm việc không phải tiếp đất dây dẫn, nếu đã cắt dao cách ly
phân đoạn mà từ đó có thể đóng điện đến nơi làm việc.
d. Cả a, b và c.
Câu 103. Tiếp đất khi chỉ làm việc tại (hoặc gần kể cả khi mang dụng cụ) dây
dẫn một pha của đường dây trên không điện áp 35kV, quy định nào đúng?
a. Tại nơi làm việc phải tiếp đất cả ba pha của dây dẫn.
b. Tại nơi làm việc chỉ cần tiếp đất dây dẫn của pha đó. Được làm việc trên
dây dẫn của cả ba pha.
c.Tại nơi làm việc chỉ cần tiếp đất dây dẫn của pha đó với điều kiện khoảng
cách giữa dây dẫn các pha không nhỏ hơn 2,0m đối với đường dây 35kV. Chỉ được
làm việc trên dây dẫn của pha đã tiếp đất, dây dẫn của hai pha không tiếp đất phải
được coi như có điện.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 104.Tiếp đất khi cùng làm việc ở nhiều vị trí trên một đoạn đường dây
không có nhánh rẽ:
a. Phải làm tiếp đất ở hai đầu khu vực làm việc, trong mọi trường hợp khoảng
cách xa nhất giữa hai bộ tiếp đất không lớn hơn 2km.
b- Phải làm tiếp đất ở hai đầu khu vực làm việc, khoảng cách xa nhất giữa hai
bộ tiếp đất không lớn hơn 2km. Nếu đoạn đường dây nói trên đi bên cạnh (song
song) hoặc giao chéo với đường dây cao áp có điện thì khoảng cách xa nhất giữa
hai bộ tiếp đất không lớn hơn 500m.
c. Chỉ cần làm tiếp đất ở một đầu khu vực làm việc phía nguồn điện đến.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 105.Tiếp đất khi làm việc trên đường dây tại khoảng cột vượt sông lớn:
a. Phải tiếp đất tại cột vượt ở cả hai phía.
b. Chỉ cần tiếp đất tại cột vượt và cột hãm liền kề ở một phía.
c. Phải tiếp đất tại cột vượt và cột hãm liền kề ở cả hai phía.
d. Cả a, b và c đều sai.

Câu 106.Tiếp đất khi làm việc trên đường dây trường hợp trong đoạn đường
dây có nhánh rẽ mà không cắt được dao cách ly:
a. Không cần làm tiếp đất ở đầu mỗi nhánh.
b. Không cần làm tiếp đất ở đầu mỗi nhánh, nhưng phải cắt dao cách ly vào
máy biến áp có trong mỗi nhánh.
c. Phải làm một bộ tiếp đất ở đầu mỗi nhánh.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 107.Tiếp đất khi làm việc trên đường dây đối với nhánh rẽ vào trạm, nếu
dài không quá 200m:
a. Không cần làm tiếp đất, chỉ cần cắt dao cách ly đầu nhánh.
b. Phải làm một bộ tiếp đất ở phía nguồn điện đến và đầu kia phải cắt dao
cách ly vào MBA.
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 21/120
c. Phải làm một bộ tiếp đất ở phía nguồn điện đến và đầu kia cắt aptomat của
trạm.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 108.Tiếp đất khi công tác trên đường cáp ngầm:
a. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 1 đầu của đoạn cáp tiến hành công
việc.
b. Trong mọi trường hợp, phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công
việc.
c. Phải tiếp đất 2 đầu của đoạn cáp tiến hành công việc. Trường hợp làm
việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đ.u cáp
này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu cáp còn lại.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 109.Tiếp đất khi công tác trên đường dây bọc, nếu không tháo rời dây
dẫn:
a. Phải làm tiếp đất ở hai đầu khoảng dừng có nối dây dẫn trong khu vực làm
việc.
b. Không phải làm tiếp đất hai đầu khu vực làm việc.

c. Làm tiếp đất ở một khoảng dừng có nối dây dẫn trong khu vực làm việc.
d. Cả a, b và c đều sai.
Câu 110.Tiếp đất khi làm việc trên đường dây hạ áp:
a. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính.
b. Cho phép làm tiếp đất bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối
với đất.
c. Cả a và b đều sai.
c. Cả a và b đều đúng.
Câu 111. Tiếp đất khi làm việc trên đường dây, quy định nào sau đây đúng?
a.Tại vị trí làm việc phải có tiếp đất dây dẫn, nếu tiếp đất này cản trở đến
công việc thì được phép làm ở vị trí liền kề gần nhất vị trí làm việc về phía nguồn
điện đến. Khi công việc có tháo rời dây dẫn thì phải tiếp đất ở hai phía chỗ định
tháo rời trước khi tháo.
b. Khi chỉ làm việc tại (hoặc gần kể cả khi mang dụng cụ) dây dẫn một pha
của đường dây trên không điện áp từ 35kV trở lên thì tại nơi làm việc chỉ cần tiếp
đất dây dẫn của pha đó với điều kiện khoảng cách giữa dây dẫn các pha không nhỏ
hơn 2,0m đối với đường dây 35kV. Chỉ được làm việc ở dây dẫn của pha đã tiếp
đất, dây dẫn của hai pha không tiếp đất phải được coi như có điện.
c. Trường hợp trong đoạn đường dây có nhánh rẽ mà không cắt được dao
cách ly thì mỗi nhánh phải làm một bộ tiếp đất ở đầu nhánh.
d. Cả a, b và c
Câu 112. Tiếp đất khi làm việc trên đường dây, quy định nào sau đây đúng?
a. Khi cùng làm việc ở nhiều vị trí trên một đoạn đường dây không có nhánh
rẽ phải làm tiếp đất ở hai đầu khu vực làm việc, khoảng cách xa nhất giữa hai bộ
tiếp đất không lớn hơn 2km. Nếu đoạn đường dây nói trên đi bên cạnh (song song)
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 22/120
hoặc giao chéo với đường dây cao áp có điện thì khoảng cách xa nhất giữa hai bộ
tiếp đất không lớn hơn 500m.
b. Đối với nhánh rẽ vào trạm, nếu dài không quá 200m phải làm một bộ tiếp
đất ở phía nguồn điện đến và đầu kia phải cắt dao cách ly vào máy biến áp.

c. Đối với đường cáp ngầm phải làm tiếp đất hai đầu của đoạn cáp tiến hành
công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp mà theo yêu cầu công việc không
thể tiếp đất được tại đầu cáp này thì trong thời gian thực hiện công việc đó phải có
tiếp đất ở đầu cáp còn lại.
d. Cả a, b và c
Theo điều 15:
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 23/120
Câu 113:
Lắp và tháo tiếp đất phải thực hiện như thế nào?
a. Lắp và tháo tiếp đất do hai người thực hiện, trong đó một người phải có bậc an
toàn điện từ bậc 4 trở lên, người còn lại từ bậc 3 an toàn trở lên
b. Khi lắp tiếp đất phải đấu một đầu dây tiếp đất với đất trước, sau đó dùng sào
cách điện (hoặc đeo găng tay cách điện đối với thiết bị điện hạ áp) để lắp đầu còn lại vào
dây dẫn. Tháo tiếp đất làm ngược lại
c. Đầu dây đấu xuống đất phải bắt bằng bu-lông, cấm vặn xoắn. Nếu đấu vào tiếp
đất của cột hoặc hệ thống nối đất chung thì phải cạo sạch rỉ chỗ đấu nối đất. Trường hợp
nối đất cột bị hỏng, khó bắt bu-lông phải đóng cọc sắt (hoặc đồng) sâu 1,0m để làm tiếp
đất
d. Cả a, b và c
Câu 114:
Lắp và tháo tiếp đất phải thực hiện như thế nào?
a. Lắp và tháo tiếp đất do hai người thực hiện, trong đó một người phải có bậc an
toàn điện từ bậc 3 trở lên, người còn lại từ bậc 2 trở lên
b. Khi lắp tiếp đất phải đấu một đầu dây tiếp đất với đất trước, sau đó dùng sào
cách điện (hoặc đeo găng tay cách điện đối với thiết bị điện hạ áp) để lắp đầu còn lại vào
dây dẫn. Tháo tiếp đất làm ngược lại
c. Đầu dây đấu xuống đất phải bắt bằng bu-lông, cấm vặn xoắn. Nếu đấu vào tiếp
đất của cột hoặc hệ thống nối đất chung thì phải cạo sạch rỉ chỗ đấu nối đất. Trường hợp
nối đất cột bị hỏng, khó bắt bu-lông phải đóng cọc sắt (hoặc đồng) sâu 1,2m để làm tiếp
đất

d. Cả b và c
Câu 115:
Lắp và tháo tiếp đất phải thực hiện như thế nào?
a. Khi lắp tiếp đất phải đấu một đầu dây tiếp đất với đất trước, sau đó dùng sào
cách điện (hoặc đeo găng tay cách điện đối với thiết bị điện hạ áp) để lắp đầu còn lại vào
dây dẫn.
b. Tháo tiếp đất làm ngược lại
c. Thực hiện theo a và b
d. Cả a, b và c đều sai
Câu 116:
Lắp và tháo tiếp đất phải thực hiện như thế nào?
a. Lắp và tháo tiếp đất do hai người thực hiện, trong đó một người phải có bậc an
toàn điện từ bậc 4 trở lên, người còn lại từ bậc 3 trở lên
b. Khi lắp tiếp đất phải đấu các đầu dây tiếp đất với dây dẫn trước, sau đó dùng
sào cách điện (hoặc đeo găng tay cách điện đối với thiết bị điện hạ áp) để lắp đầu còn lại
vào đất
c. Đầu dây đấu xuống đất phải bắt bằng bu-lông, cấm vặn xoắn. Nếu đấu vào tiếp
đất của cột hoặc hệ thống nối đất chung thì phải cạo sạch rỉ chỗ đấu nối đất. Trường hợp
nối đất cột bị hỏng, khó bắt bu-lông phải đóng cọc sắt (hoặc đồng) sâu 0,8m để làm tiếp
đất
d. Thực hiện theo b và khi tháo tiếp đất thì làm ngược lại
Câu 117:
Lắp và tháo tiếp đất phải thực hiện như thế nào?
a. Khi lắp tiếp đất phải đấu các đầu dây tiếp đất với dây dẫn trước, sau đó dùng
sào cách điện (hoặc đeo găng tay cách điện đối với thiết bị điện hạ áp) để lắp đầu còn lại
vào đất. Tháo tiếp đất làm ngược lại
b. Đầu dây đấu xuống đất phải bắt bằng bu-lông hoặc vặn xoắn. Nếu đấu vào tiếp
đất của cột hoặc hệ thống nối đất chung thì phải cạo sạch rỉ chỗ đấu nối đất. Trường hợp
nối đất cột bị hỏng, khó bắt bu-lông phải đóng cọc sắt (hoặc đồng) sâu 1,0m để làm tiếp
đất

c. Lắp và tháo tiếp đất do hai người thực hiện, trong đó một người phải có bậc an
toàn điện từ bậc 4 trở lên, người còn lại từ bậc 3 trở lên
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 24/120
d. Cả a, b và c
Theo điều 16:
550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 25/120

×