Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

báo cáo tổng hợp về Công ty Phát triển phần mềm VASC.DOC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (144.82 KB, 16 trang )

Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Công ty Phát triển phần mềm VASC là một doanh nghiệp Nhà nước
trực thuộc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (Vietnam Posts
and Telecommunications Corp – VNPT), tiền thân là Trung tâm dịch vụ gia
tăng giá trị, thành lập ngày 19/12/19997. Hiện nay, bộ phận sản xuất kinh
doanh của công ty gồm có : Trung tâm phát triển hệ thống thông tin,
Trung tâm VASC Orient, Trung tâm VASC E-CS, Trung tâm phần mềm
bưu điện và Nhóm M – Commerce. Sau 7 tuần được thực tập tại Trung
tâm VASC E-CS, bản thân em đã thu được nhiều kiến thức bổ ích cho bản
thân.
I. Tổng quan về Trung tâm VASC E-CS.
1. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm VASC E-
CS
Trung tâm VASC E-CS có những chức năng nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu, phát triển giải pháp và sản phẩm VASC CA (Dịch
vụ Chứng chỉ số). Xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ Chứng
chỉ số, cung cấp giải pháp an toàn và bảo mật thông tin trên cơ
sở giải pháp VASC CA.
- Nghiên cứu và phát triển giải pháp VASC Payment (Dịch vụ
thanh toán trực tuyến). Xây dựng mô hình và tổ chức kinh doanh
Dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cơ sở sản phẩm và giải pháp
VASC Payment.
- Nghiên cứu, phát triển giải pháp và sản phẩm VASC E-CS
(Dịch vụ khách hàng trực tuyến). Xây dựng mô hình và tổ chức
kinh doanh Dịch vụ khách hàng trực tuyến cho Tổng công ty Bưu
chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), cung cấp giải pháp và dịch
vụ khách hàng trực tuyến trên cơ sở giải pháp và sản phẩm
VASC E-CS.
- Nghiên cứu, phát triển hệ thống và tổ chức kinh doanh dịch vụ
Truongthi.com ( Luyện thi trực tuyến) trên cơ sở hợp tác với
công ty TMC.


- Xây dựng, quản lý hệ thống VASC CRM (Hệ thống Quản lý
quan hệ khách hàng) cho công ty. Kinh doanh (cung cấp giải
pháp và sản phẩm) VASC CRM cho các doanh nghiệp có nhu
cầu.
- Phát triển các giải pháp, sản phẩm phần mềm theo yêu cầu
của công ty và theo đơn đặt hàng của khách hàng.
- Hỗ trợ kỹ thuật và quản lý mạng lưới tại khối văn phòng công
ty.
2. Cơ cấu tổ chức của trung tâm
Bộ máy tổ chức trung tâm VASC E-CS được xây dựng gồm bộ
máy lãnh đạo và các tổ phân công cơ bản theo các sản phẩm/dự án
cụ thể sau:
- Bộ máy lãnh đạo gồm giám đốc và các phó giám đốc trung
tâm thực hiện quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm.
- Tổ Hành chính - Quản lý có chức năng giúp lãnh đạo trung
tâm trong các công tác hành chính, nhân sự, quản lý hoạt động
của trung tâm:
+ Tiếp nhận, xử lý và quản lý công tác văn thư, công văn của
Trung tâm.
+ Tổ chức thực hiện và quản lý công tác thông tin báo cáo
phục vụ lãnh đạo Trung tâm.
+ Quản lý công tác tài chính kế toán, quản lý các quỹ thuộc
phạm vi trung tâm.
+ Hỗ trợ và phục vụ lãnh đạo Trung tâm trong công tác quan
hệ với đối tác và khách hàng.
+ Hỗ trợ lãnh đạo Trung tâm trong công tác quản lý sản
phẩm /dự án, công tác kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động
chuyên môn của các tổ sản xuất.
+ Hỗ trợ lãnh đạo Trung tâm trong công tác quản lý và phân
bổ sử dụng tài nguyên thiết bị kỹ thuật của Trung tâm.

+ Hỗ trợ lãnh đạo Trung tâm trong công tác quản lý phân công
sử dụng nhân lực của Trung tâm.
- Tổ CA là tổ sản xuất, đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu, phát
triển giải pháp và sản phẩm VASC CA và các nhiệm vụ chức
năng khác có liên quan:
+ Nghiên cứu, phát triển giải pháp và sản phẩm VASC CA.
+ Xây dựng mô hình hoạt động và kinh doanh dịch vụ Chứng
chỉ số phù hợp với công ty trong các giai đoạn cụ thể.
+ Phối hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ Chứng chỉ số theo chỉ
đạo của lãnh đạo Công ty với vai trò quản trị hệ thống, đào tạo
và hỗ trợ kỹ thuật.
+ Thực hiện kinh doanh, cung cấp giải pháp và dịch vụ, đào
tạo cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
2
- Tổ Payment có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển giải pháp và
sản phẩm VASC Payment, tổ chức kinh doanh Dịch vụ thanh
toán trực tuyến:
+ Nghiên cứu, phát triển Dịch vụ thanh toán trực tuyến.
+ Xây dựng mô hình hoạt động và phương án kinh doanh Dịch
vụ thanh toán trực tuyến.
+ Cung cấp dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị tổ chức có
nhu cầu.
- Tổ E-CS là tổ sản xuất có chức năng nghiên cứu phát triển và
tổ chức kinh doanh Dịch vụ khách hàng trực tuyến cho Tổng
công ty:
+ Nghiên cứu, phát triển Dịch vụ khách hàng trực tuyến.
+ Xây dựng mô hình hoạt động và phương án kinh doanh Dịch
vụ khách hàng trực tuyến cho Tổng công ty.
+ Cung cấp dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị tổ chức có
nhu cầu.

- Tổ Truongthi là tổ sản xuất, có nhiệm vụ nghiên cứu phát triển
và điều hành kinh doanh dịch vụ Luyện thi trực tuyến
(Truongthi.com).
+ Nghiên cứu, phát triển dịch vụ Luyện thi trực tuyến.
+ Phối hợp xây dựng, tổ chức phương án kinh doanh dịch vụ
Luyện thi trực tuyến với công ty TMC.
- Tổ chăm sóc khách hàng thực hiện nhiệm vụ triển khai và phát
triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.
+ Nghiên cứu, phát triển hệ thống VASC CRM (Hệ thống quản
lý quan hệ khách hàng).
+ Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh
vực tin học, .
- Tổ kinh doanh thực hiện nhiệm vụ tiếp thị, kinh doanh các sản
phẩm của Trung tâm, tìm kiếm đơn đặt hàng của các doanh
nghiệp có nhu cầu. Phối hợp với các tổ sản xuất kinh doanh có
liên quan lập dự án tham gia các dự án đấu thầu.
3
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trung tâm VASC-ECS:
4
Giám đốc
trung tâm
Phó giám đốc
trung tâm
Tổ
Hành
chính
Quản

Tổ
CA

Tổ
Payment
Tổ
E-CS
Tổ
TruongThi
Tổ
chăm
sóc
khách
hàng
Tổ
kinh
doanh
II. Các vấn đề về chuyên môn đã tìm hiểu.
1. Hệ thống thông tin quản lý của Trung tâm
VASC E-CS
Môi trường tổ chức:
- Trung tâm hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm
phần mềm, các ứng dụng trên Web và các sản phẩm phần mềm
khác.
- Khách hàng của Trung tâm là các doanh nghiệp có nhu cầu tin
học hóa hệ thống quản lý, xây dựng Website, hệ thống thương
mại điện tử của doanh nghiệp. Trong đó đối tác chiến lược quan
trọng của Trung tâm VASC E-CS là các ngân hàng.
- Cách thức quản lý: Cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm ban lãnh
đạo và các tổ phân công theo nhiệm vụ và các sản phẩm/ dự án.
+ Ban lãnh đạo gồm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung
tâm.Giám đốc trung tâm là người chịu trách nhiệm trực tiếp và
hoàn toàn trước Giám đốc Công ty về mọi hoạt động và kết

quả sản xuất kinh doanh của Trung tâm. Phó Giám đốc là
người phối hợp giúp đỡ Giám đốc Trung tâm điều hành các
hoạt động của Trung tâm, chịu sự điều hành và phân công
nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm.
+ Điều hành hoạt động các tổ là Phụ trách tổ. Các Phụ trách
có nhiệm vụ phối hợp giúp ban lãnh đạo Trung tâm điều hành
quản lý các tổ sản xuất kinh doanh, chịu sự điều hành, phân
công của ban lãnh đạo trung tâm.
- Đặc trưng về nhân sự, kinh nghiệm tin học:
+ Cán bộ và nhân viên của Trung tâm đều có trình độ Đại học
trở lên.
+ Cán bộ quản lý và các nhân viên thuộc bộ phận sản xuất
đều có trình độ tin học cao. Các nhân viên thuộc bộ phận hành
chính đều có trình độ tin học văn phòng.
5
Môi trường kỹ thuật:
- Phần cứng
+ Các máy tính trạm đều có cấu hình mạnh: Processor Intel
Pentium III 600Mhz trở lên, RAM 128 MB, HDD 20GB, NIC
Intel Pro/100B.
+ Máy chủ: Processor Intel Pentium III 1000Mhz, RAM 512MB,
HDD 2x 18 GB, NIC Intel Pro/1000XT Server.
+ Các máy tính trong phòng làm việc được nối mạng nội bộ và
nối mạng Internet.
- Phần mềm
+ Hệ điều hành: Các máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft
Windows 98 SE hoặc Microsoft Windows 2000 Advance
Server.
+ Các phần mềm ứng dụng:Bộ phần mềm văn phòng
Microsoft Office XP; Phần mềm quản lý dự án Microsoft

Project 2000; Bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 6.0,
Microsoft Visual Studio .Net; Trình duyệt Web Internet
Explorer, Netscape; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL
Server 2000, Orcale 9i...
Hoạt động chung của hệ thống hiện tại:
- Việc lập các hồ sơ dự án thực hiện trên Microsoft Word,
Microsoft Excel và các tài liệu này được lưu trữ trên các máy tính
của người quản lý và các nhân viên có nhiệm vụ liên quan.
- Quản lý các dự án: Các công tác lập kế hoạch, phân công
nhân lực triển khai thực hiện dự án ... được thực hiện trên phần
mềm Microsoft Project.
- Việc phân công và giao nhiệm vụ của người quản lý và phản
hồi các đề xuất, phản hồi của nhân viên tới người quản lý được
thực hiện qua miệng, giấy, điện thoại hoặc e-mail.
- Mỗi nhân viên tự lập kế hoạch, ghi nhật ký công việc và báo
cáo kết quả bằng Microsoft Excel trên máy tính của mình. Các
báo cáo hàng tuần được in ra giấy và gửi đến người quản lý.
- Các tài liệu hồ sơ dự án, tài liệu thiết kế được lưu trên máy
chủ và được bảo mật trên cơ sở user name và password của mỗi
nhân viên tham gia dự án.
6

×