Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

THỰC TRẠNG HOẠT ĐÔNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ.DOC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.78 KB, 26 trang )

Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp
Thực trạng hoạt đông đầu t phát triển tại công ty cổ
phần thơng mại - xuất nhập khẩu hồng hà
Sau thời gian kiến tập tại công ty cổ phần thơng mại - xuất nhập khẩu Hồng
Hà, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn công tác quản lý, các dự án đầu t phát triển
tại Công ty cổ phần thơng mại - xuất nhập khẩu Hồng Hà .Cùng với kiến thức tiếp
thu tại trờng, em xin trình bày Báo cáo tổng hợp
Nội dung báo cáo gồm các phần:
Chơng I. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty Cổ phần Thơng Mại
- xuất nhập khẩu Hồng Hà
Chơng II. Các hoạt động đầu t phát triển tại công ty
Chơng III. Một số giải pháp nhăm nâng cao hiệu quả hoat động đầu t phát
triển tại công ty
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Chơng I
Quá trình hình thành, phát triển của công ty cổ phần thơng
mại - xuất nhập khẩu hồng hà
I - Tổng quan về Công ty cổ phần Thơng Mại - Xuất Nhập Khẩu
Hồng Hà.
1 . Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần TM XNK Hồng

* Tên công ty: Công ty cổ phần Thơng Mại - Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà
* Trụ sở chính đặt tại: 23 Phố vọng Quận Hai Bà Trng - Hà Nội
Thực hiện đờng lối đổi mới nền kinh tế của đảng, nhà nớc xóa bỏ quan liêu
bao cấp, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần với chính sách mở cửa, khuyến
khích các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều đơn vị kinh tế hình thành đã đợc
cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu.
Công ty kinh doanh tổng hợp Hồng Hà đợc thành lập ngày 10/4/1970 theo
quyết định số 204/HT - TC của Bộ nội thơng (nay Bộ Thơng mại) với tên ban đầu
là công ty kinh doanh tổng hợp Hồng Hà. Là công ty cấp I chuyên ngành của nhà


nớc nên chức năng chính của công ty là: Tổ chức thu mua, bán buôn bán lẻ nông
sản, thực phẩm, lâm sản, thuỷ hải sản .cho các thành phần kinh tế thuộc trung -
ơng và địa phơng, chủ yếu phân bố trên toàn miền Bắc nớc ta.
Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng , cả nớc thống nhất. Đảng và
nhà nớc ta chủ trơng mở rộng và phát triển kinh tế nhằm khôi phục đất nớc sau
chiến tranh. Nhờ đó mà công ty có điều kiện mở rộng phạm vi và loại hình kinh
doanh. Công ty đề nghị Bộ Nội Thơng ra quyết định thành lập thêm một số trạm
kinh doanh.
- Trạm kinh doạnh số I và trạm kinh doanh số II tại Hà Nội với chức năng sản
xuất kinh doanh trên địa bàn Miền Bắc.
- Trạm kinh doanh số III trụ sở tại thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định có
chức năng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở miền Trung.
- Trạm kinh doanh số IV đặt tại thành phố Hồ CHí Minh tổ chức hoạt động sản
xuất kinh doanh trên địa bàn phía Nam.
Mặc dù hoạt động trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung của nhà nớc song
công ty vẫn luôn là đơn vị đầu ngành của Bộ Thơng Mại.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nớc, Chính
phủ có chủ trơng chuyển một số doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần
(theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002). Vì vậy, Bộ Thơng Mại căn
cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức do Chính phủ quy định, ,
đã quyết định chuyển công ty kinh doanh tổng hợp Hồng Hà thành công ty cổ
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
phần theo Quyết định số 946/QĐ-BTM ngày 08 tháng 07 năm 2003 của Bộ trởng
BộThơng Mại. Công ty đợc thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà n-
ớc theo hình thức bán một phần vốn nhà nớc hiện có tại doanh nghiệp ra bên
ngoài, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp.
Do kịp thời đổi mới trang bị hiện đại cộng thêm sự linh hoạt của đội ngũ cán
bộ quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh nên những sản phẩm mà công ty còn
đang trên đà phát triển.
Cơ cấu công ty

Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Thuyết minh sơ đồ
* Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, quyết định mọi vấn đề liên
quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đồng).
Hội đồng quản trị có 5 thành viên gồm 1 chủ tịch và các uỷ viên trong đó
Giám đốc (Tổng giám đốc) là uỷ viên đơng nhiên.
* Ban kiểm soát.
Ban kiểm soát là ngời thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh
doanh quản trị và điều hành của Công ty.
Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm 1 Trởng ban kiểm soát và 2 uỷ viên, do
Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn.
* Ban Giám đốc.
Gồm có: Tổng giám đốc điều hành và 3 Phó tổng giám đốc gồm: Phó tổng
giám phụ trách công tác đầu t; Phó tổng giám phụ trách công tác kế hoạch kỹ
thuật; Phó tổng giám đốc phụ trách công tác nội chính.
Tổng giám đốc là ngời đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch
kinh doanh; là ngời điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty; chịu trách
nhiệm trớc Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành Công ty.
Giúp việc Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc.
* Các phòng chức năng.
- Phòng kế hoạch - kỹ thuật: Là phòng chức năng tham mu giúp Hội động
quản trị và Tổng giám đốc công ty trong lĩnh vực :
+ Công tác kỹ thuật: quản lý kỹ thuật chất lợng; quản lý, xây dựng kế hoạch
và tổ chức thực hiện các dự án do công ty trực tiếp thực hiện; ứng dụng các công
nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quản lý công tác bảo hộ lao
động; quản lý cơ giới, máy móc thiết bị
+ Công tác kế hoạch: công tác Kế hoạch và báo cáo thống kê; công tác kinh

tế; công tác Hợp đồng kinh tế; công tác quản lý và thực hiện đấu thầu xây lắp;
công tác quản lý các dự án đầu t.
*Phòng kinh doanh:
Là phòng chức năng tham mu giúp Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
trong các lĩnh vực: công tác quảng cáo, tiếp thị, bán hàng; công tác xây dựng ph-
ơng án kinh doanh và hồ sơ bán hàng; công tác tổ chức và quản lý bán hàng; công
tác quản lý kinh doanh dịch vụ; công tác kinh doanh trang thiết bị nội thất.
* Phòng tài chính - kế toán:
Là phòng chức năng tham mu giúp Hội động quản trị và Tổng giám đốc công
ty trong lĩnh vực: tổ chức bộ máy Tài chính kế toán từ Công ty đến các đơn vị
thành viên và đội trực thuộc; tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác Tài chính
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
kế toán, tín dụng, thông tin kinh tế và tổ chức hạch toán kinh tế trong toàn bộ
Công ty theo đúng chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nớc về quản lý Kinh tế -
Tài chính tín dụng, Pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nớc và quy chế Tài chính
của Tổng công ty ; quản lý, tìm kiếm nguồn vốn và luân chuyển vốn đầu t của toàn
bộ Công ty đảm bảo hiệu quả đúng với quy định của pháp luật và của Công ty;
giúp Tổng giám đốc kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của
Công ty và các đơn vị phụ thuộc.
*. Phòng đầu t
Có chức năng nghiên cứu, xem xét, đánh giá, phân tích các dự án khả thi hay
không khả thi để đi đến ký kết hợp đồng. Lập báo cáo với lãnh đạo Công ty để có
kế hoạch dự thầu, qua đó chuẩn bị các số liệu, tài liệu, dữ kiện cần thiết của Công
ty để giới thiệu với các chủ đầu t, các khách hàng. Trực tiếp làm hồ sơ và phối hợp
hớng dẫn các đơn vị lập hồ sơ dự thầu - tìm các đối tác liên doanh liên kết phục
vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
*. Phòng xuất nhập khẩu
Nghiên cứu và nắm bắt tình hình thông tin thị trờng trong nớc và nhu cầu mặt
hàng, về nguồn hàng, tình hình sản xuất, giá cả và các biến động.
Xác nhận kế hoạch kinh doanh hàng năm, 6 tháng, đề xuất các phơng án kinh

doanh, liên doanh, liên kết tiêu thụ hàng hóa và phối hợp thực hiện các phơng án
đó sau khi đã đợc công ty phê duyệt.
Quản lý sử dụng tiền vốn, hàng hóa cơ sở vật chất theo quy định của nhà nớc,
của ngành và theo sự hớng dẫn thực hiện công ty.
*. Phòng tổ chức hành chính
Là phòng chức năng giúp việc cho Hội động quản trị và Tổng giám đốc điều
hành các công việc chủ yếu sau đây: công tác tổ chức cán bộ; công tác tuyển dụng
lao động, quản lý và sử dụng lao động; công tác đào tào; công tác báo cáo thống
kê; công tác tiền lơng; giải quyết các chế độ, chính sách cho ngời lao động; khen
thởng, kỷ luật (tham gia trong thành phần Hội đồng thi đua khen thởng); văn th, lu
trữ; quản trị hành chính, phục vụ; bảo vệ nội bộ, an ninh cơ quan
. Đối với đơn vị trực thuộc
Ngoài các phòng ban chức năng, công ty còn có các đơn vị trực thuộc sau:
+ Chi nhánh kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ Lạng Sơn
+ Chi nhánh thu mua và cung ứng hàng xuất nhập khẩu Đắc Lắc
+ Chi nhánh tại thành phố HCM
+ Chi nhánh tại Quảng Bình
+ Chi nhánh tại Thọ Xuân- Thanh Hóa
+ Chi nhánh tại Hà Nam
+ Trung tâm du lịch lữ hành tại Lê Duẩn
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
+ Cửa hàng ở Minh Khai, Giảng Võ, số 2- Giang văn Minh, số 666- Đờng
Láng.
Các đơn vị trực thuộc trên đợc Công ty phân cấp quản lý, đứng đầu là các thủ
trởng đơn vị. Tuỳ từng trờng hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT Công ty uỷ quyền cho
các giám đốc đơn vị trực thuộc ký kết, nhng phải có giấy uỷ quyền kèm theo (hợp
đồng do Công ty phải có chữ ký của kế toán trởng Công ty, hợp đồng do đơn vị ký
phải có chữ ký của kế toán trởng phụ trách đơn vị). Trong mọi trờng hợp, các đơn
vị đều phải thông qua với Chủ tịch HĐQT và Tổng giam đốc bản hợp đồng và đ-
ợc ký tắt trớc khi ký kết. Các đơn vị không đợc tự ý ký kết sau đó mới báo cáo với

Công ty.
*. Đội ngũ CB CNV
Cùng với sự lớn mạnh của Công ty, đội ngũ cán bộ công nhân viên năng nổ
nhiệt tình trong lao động, đứng vững trong cơ chế thị trờng. Là những ngời có
trình độ học vấn rừ trung học trở lên họ là những ngời sành sỏi trong thị trờng
Bên cạnh đó, Công ty không ngừng tuyển chọn đội ngũ trẻ, cùng với việc tạo môi
trờng cho họ phát huy tài năng, phát minh sáng kiến trong công tác qua chế độ
khuyến khích khen thởng của Công ty.
Theo đặc điểm của chỉ tiêu chi phí sản xuất ta chia đội ngũ lao động trên
thành hai lĩnh vực đó là nhân viên quản lý và lực lợng lao động trực tiếp. Số nhân
viên quản lý của Công ty có 24 ngời/ năm (tính từ thời điểm thành lập cho đến
nay), riêng năm qua con số này đã lên tới 33 ngời. Đội gũ lao động bình
quân/năm là 94 ngời và trong năm 2004 vừa qua có 135 ngời.
Qua đó ta thấy số liệu lao động trong Công ty không ngừng gia tăng qua các
năm, các thời kỳ do nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty không ngừng phát
triển.
2. Nhiệm vụ
Nh vậy có thể khái quát nhiệm vụ cơ bản của Công ty cổ phần Thơng Mại -
Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà là trực tiếp xuất khẩu và nhận ủy thác xuất khẩu các mặt
hàng nông lâm, hải sản, thực phẩm chế biến, tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ và các
mặt hàng khác do công ty mua, gia công chế biến hoặc do liên doanh liên kết tạo
ra.
Trực tiếp nhập khẩu và nhận ủy thác nhập khẩu các mặt hàng: công cụ sản
xuất, vật t, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, kể cả chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất.
Tổ chức sản xuất, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu t với các tổ chức kinh tế
trong và ngoài nớc để sản xuất hàng xuất khẩu và tiêu dùng.
Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất,
kinh doanh xuất nhập khẩu, gia công, lắp ráp theo đúng luật pháp hiện hành của
nhà nớc và hớng dẫn của sở Thơng Mại Hà Nội.
Website: Email : Tel (: 0918.775.368

Tổ chức nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, đổi mới trang thiết bị, tổ chức
tiếp thị tốt để nâng cao năng lực kinh doanh và năng cạnh tranh lành mạnh, đảm
bảo kinh doanh có hiệu quả ngày càng cao.
Thực hiện báo cáo theo ngành và chịu sự thanh tra của pháp luật.
Tổ chức tốt bộ máy doanh nghiệp, quản lý toàn diện, đào tạo và phát triển đội
ngũ cán bộ công nhân viên chức theo pháp luật, chính sách của nhà nớc và sự phân
cấp quản lý của sở thơng mại để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công
ty. Chăm lo đời sống, tạo điều kiện thuận lợi cho ngời lao động làm việc, thực hiện
phân phối công bằng.
Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trờng, giữ gìn trật tự an ninh chính trị và an
toàn xã hội trong phạm vi quản lý của công ty theo quy định của pháp luật.

Website: Email : Tel (: 0918.775.368
chơng II
Thực trạng đầu t, phát triển tại của công ty
cổ phần tm xnk hồng hà
i.Thực trạng đầu t hiệu quả của công ty
1. Nhân sự cho hoạt động đầu t
công ty cổ phần TM XNK Hồng Hà là chủ dự án, chủ đầu t, là cơ quan
chủ quản duy nhất quản lý, hỗ trợ các dự án đi vào hoạt động nhằm mục tiêu phát
triển thực hiện tốt nhất những chỉ tiêu kinh tế hàng năm với những biện pháp tối u
nhất. Ngay trong những năm đầu hoạt động, công ty cổ phần TM XNK Hồng
Hà đã chỉ đạo, tham gia tích cực vào các dự án vừa và nhỏ để có đợc sản phẩm có
chất lợng cao, phát triển thị trờng một cách vững chắc phấn đấu có lãi ngay từ
những năm đầu tiên hoạt động. Điều đó không thể phủ nhận vai trò to lớn của
công nhân viên trong công ty. Mà ở đây là phòng Đầu t của công ty. Các dự án
đều đợc tính toán kỹ càng ở đây; dự án có khả thi hay không khả thi; có đem lại
hiệu quả hay không ?. Nhân sự cho hoạt động đầu t này không nhiều nhng vẫn
luôn đáp ứng đợc đầy đủ tiến trình hoạt động của dự án. theo số liệu báo cáo từ
phòng kế toán tài chính thì:

+ Lao động quản lý + văn phòng : 20 lao động
+ Lao động trực tiếp sản xuất: 60 lao động
+ Lao động khác (trông giữ xe, vệ sinh, y tế): 8 lao động
2. Vốn đầu t và nguồn vốn đầu t qua các năm
Khâu quan trọng bậc nhất của toàn bộ tiến trình tổ chức đầu t sản xuất. Công
ty sẽ có kế hoạch cụ thể, khả thi làm việc với các tổ chức tín dụng để hỗ trợ vốn,
đảm bảo kế hoạch tài chính hợp lý, hiệu qủa nhất để không bị động về tài chính
dẫn đến bị động về tiến độ đầu t, tiến độ và kế hoạch sản xuất. Mặt khác khi nhà
máy bớc vào sản xuất ổn định, có thị phần trên thị trờng. Công ty huy động đa
dạng nguồn tài chính một cách tối u nhất vào sản xuất của nhà máy
* Trong tổng mức đầu t tài sản cố định, tỷ trọng vốn Công ty tham gia đợc
xác định trên hai nguồn cơ bản nhất đã và đang đợc triển khai:
- Nguồn huy động vốn bổ sung từ ngời lao động trong Công ty và nhà máy.
Đây là một lợng vốn lớn mà công ty đã từng huy động để đầu t vào những dự án
mà thiếu vốn. Chính nguồn huy động này đã giúp cho công ty có đủ số vốn để
hoạt động đầu t. Theo số liệu báo cáo của Phòng đầu t số vốn đã từng huy động là:
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Bảng: Nguồn huy động vốn từ ngời lao động trong công ty
Đơn vị: Triệu đồng
Năm 2001 2002 2003 2004 2005
Số vốn 187,123 192,520 169,020 305,568 345,201
(Nguồn: Phòng đầu t của công ty cổ phần TM XNK Hồng Hà)
- Từ nguồn liên doanh (đang triển khai) tại 802 Đờng Trờng Chinh Số lợng
vốn hiện tại mà công ty đang liên doanh tại 802 Đờng Trờng Chinh là không nhỏ.
Theo số liệu báo cáo từ phòng đầu t thì con số này vào năm 2005 đã lên tới:
7.864.789.201 đồng.
* Vốn do quỹ ngành hỗ trợ bằng ba nguồn cơ bản:
- Từ quỹ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ: 2.345.564.000 đồng
- Từ quỹ đào tạo nghề, dạy nghề: 2.145.002.400 đồng
- Miễn nộp (trừ) các nghĩa vụ đóng góp của Công ty với ngành.

Vốn tín dụng: Đối với các dự án xây dựng có công nghệ tiên tiến cơ sở vật
chất và thiết bị mới 100% Công ty sẽ làm việc với các tổ chức tín dụng, tài chính
để vay vốn với hai bớc:
Xây dựng quan hệ tín chấp bằng tính khả thi đề án.
Thế chấp quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên đất của Công ty.
3. Số dự án qua các năm mà công ty đã đầu t.
Các hoạt động đầu t phát triển sản xuất, đầu t phát triển cơ sở hạ tầng, đầu t
phát triển văn hóa giáo dục của công ty ngày càng đợc mở rộng trong những năm
trở lại đây nh:
- Đầu t xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Thái Bình
- Đầu t xây dựng nhà máy sản xuất chiếu tre Hà Nội
- Đầu t nhà sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Hà Nội
- Đầu t nhà sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ TP Hồ Chí Minh
- Đầu t vào các công trình Vật liệu xây dựng nhà ở khắp các tỉnh
thành Hà Nội, Thanh hóa, Lạng Sơn, Hà Nam và các tỉnh phía Nam.
Các hoạt động đầu t phát triển bao gồm các hoạt động chuẩn bị đầu t, mua
sắm các đầu vào của quá trình, tiến hành thực hiện đầu t, thi công xây lắp công
trình, tiến hành công tác xây dựng cơ bản khác đều phải thông qua ban lãnh đạo
của Công ty mà ở đây là Chủ tịch HĐQT. Bộ phận Ban lãnh đạo công ty có trách
nhiệm xem xét nghiên cứu các dự án đầu t sau đó trình lên cơ quan cơ quan nhà n-
ớc có thẩm quyền sau đó mới tiến hành thực hiện đầu t.
* Những chi phí tạo ra TSCĐ bao gồm:
- Chi phí ban đầu và đất đai
- Chi phí xây dựng, sửa chữa nhà cửa...
- Chi phí mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, Phơng tiện vận chuyển.
- Chi phí khác.
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
* Những chi phí tạo ra TSLĐ bao gồm:
- Chi phí nằm trong giai đoạn sản xuất: Mua nguyên vật liệu, Trả lơng công
nhân viên chức, chí phí điện nớc....

- Chi phí nằm trong giai đoạn lu thông gồm có sản phẩm dở dang tồn kho,
hàng hóa bán chịu...
Thực tế đã chứng minh trong giai đoạn 2001 - 2002 và 2002 - 2003 Công ty
đã có những dự án đầu t lớn trong sản xuất cũng nh kinh doanh. Tiêu biểu cho hai
thời kỳ này là dự án lớn về đầu t xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia
súc. Giai đoạn 2001 - 2002 khi mà dự án đầu t nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
gia súc ở Tỉnh Thái Bình đi vào hoạt động với tổng số vốn là 15 tỷ đồng và giai
đoạn 2002 - 2003 dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc ở Tỉnh Thái
Bình đi vào hoạt động (trong giai đoạn này Công ty cũng đã giành gần 4 tỷ đồng
để đầu t mua sắm máy móc thiết bị). Có thể nói đây là giai đoạn tiêu biểu của
công tác đầu t tại Công ty, sự chuyển biến theo chiều rộng (>15 tỷ đồng đầu t cho
Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc ) và sự chuyển biến theo chiều sâu ( >
4 tỷ đồng đầu t mua sắm máy móc thiết bị).
Ngoài ra trong năm 2004 công ty đã có những dự án đầu t lớn nh: Đầu t vào
sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Hà nội, với tổng số vốn đầu t là: 10,3 tỷ Việt Nam
đồng. Trong đó đầu t vào máy móc thiết bị 3,56 tỷ, .....Và trong năm 2004 công ty
còn đầu t vào sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh với công
suất: 21.000 cái/ năm. Với tổng số vốn là: 18,568 tỷ VNĐ; trong đó đầu t vào máy
móc thiết bị: 7,8 tỷ, vào phân xởng: 5,8 tỷ...
Ngoài những dự án đầu t trên công ty còn đầu t vào các công trình vật liệu
xây dựng ở khắp các tỉnh thành với tổng số vốn đầu t là: 15,456 tỷ VNĐ và nhiều
công trình khác. Qua các dự án đầu t trên công ty đã đạt đợc những doanh thu lớn,
điều đó đã làm cho công nhân viên và cổ đông trong công ty sự an tâm, hài lòng
làm việc để từ đó ngày càng phát triển công ty một cách lớn mạnh hơn.
4. Nội dung đầu t của công ty.
Những năm vừa qua công ty đã đầu t vào những dự án vừa nhỏ với tổng số
vốn không nhỏ và đem lại một khối lợng doanh thu lớn điều đó ngày càng chứng
tỏ sự đầu t đúng đắn vào các dự án của công ty.
4.1. Đầu t vào nhà xởng.
Những năm trớc đây công ty thờng đầu t vào những dự án nhỏ, lẻ chính vì

vậy số lợng đầu t vào nhà xởng của các dự án này là không lớn . Còn những năm
trở lại đây công ty đã mạnh dạn đầu t vào những dự án lớn với tổng số vốn lớn vì
thế Vốn đầu t vào nhà xởng cũng khá lớn. Qua số liệu báo cáo ở phòng kế toán tài
chính tại công ty cổ phần TM XNK Hồng Hà, thì vào năm 2003 công ty đã
đầu t vào nhà xởng sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc tại tỉnh Thái Bình với: Diện
tích 10.000 m
2
. Với tổng số vốn đầu t vào nhà xởng là: 6,450 tỷ VNĐ
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
1. Nhà sản xuất chính: 700 m
2
2. Kho nguyên liệu + Kho hàng hoá: 4000 m
2
3. Nhà làm việc điều hành sản xuất: 300 m
2
4. Nhà cơ khí, phụ tùng: 100 m
2
5. Nhà bếp, nhà ăn ca: 2.500 m
2
6. Nhà xe: 150 m
2
7. Bãi tập kết: 1.5.000 m
2
8. Hệ thống đờng nội bộ: 1.000 m
2
9. Phòng thí nghiệm, câu lạc bộ: 100 m
2

10. Hệ thống tờng rào, thoát nớc, cây
xanh sinh thái, hồ nớc, khu văn hoá thể thao... 3.250 m

2
Ngoài ra công ty còn đầu t vào những dự án xây dựng nhà xởng lớn nh: Dự
án sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Hà nội: 4,5 tỷVNĐ; dự án đầu t sản xuất đồ thủ
công mỹ nghệ TP.Hồ Chí Minh: 8,4 tỷ VNĐ; dự án sản xuất chiếu tre Hà Nội: 5,7
tỷ VNĐ.
Qua các số liệu trên ta thấy Công ty đã có những bớc ngoặt lớn và đã mạnh
dạn đầu t vào những dự án lớn. Điều đó ngày khẳng định sự lớn mạnh của công ty
với đội ngũ công nhân viên năng động và có trình độ cao trong công ty.
4.2. Đầu t vào m áy móc thiết bị
Đối với công cuộc đầu t mua sắm máy móc, thiết bị thi công các công trình
thì hiệu quả của nó khi phân tích nếu ta tính các dòng tiền hay chỉ tiêu nh trên là
rất khó khăn, các yếu tố lợi ích mà nó mang lại tuy có thể lợng hoá đợc. Thời gian
là chi phí hay lợi nhuận, thời gian là tiền bạc do vậy càng đầy nhanh đ ợc tiến
độ thi công, càng giảm đợc chi phí mà nâng cao hiệu quả.
Máy móc, thiết bị là khâu có liên quan và quyết định chất lợng sản phẩm, giá
thành sản phẩm. Hiện nay trên thế giới có nhiều nớc sản xuất thiết bị máy móc ,
các nớc sản xuất với qui mô, công suất khác nhau.
Tuỳ theo từng dự án khác nhau mà công ty mua sắm máy móc thiết bị mới
hay thuê máy móc về để giảm chi phí. Theo thông tin tại phòng đầu t của Công ty
thì với dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc ở tại Tỉnh Thái Bình vì khoảng
cách, phơng tiện đi lại xa xôi nên công ty đã quyết định thuê mớn máy móc thiết
bị của một Nhà máy sản xuất thức ăn khác ở gần đó vởi tổng số tiền thuê mớn là:
1,2 tỷ VNĐ. Còn nếu mua mới thì công ty phải bỏ ra > 4 tỷ VNĐ để có máy móc
sản xuất. Qua sự chênh lệch đó ta thấy việc thuê mớn đó là có lợi và đem lại hiệu
quả đầu t cao. Ngoài dự án đầu t trên Công ty còn đầu t vào sản xuất Đồ thủ công
mỹ nghệ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Vì là hai dự án với cùng một mục đích nên
Công ty đã đầu t mua sắm hoàn toàn máy móc thiết bị mới của Nhật Bản. Với tổng
số tiền là: 11,245 tỷVNĐ. Với số tiền lớn nhng để đầu t vào 2 dự án lớn đó Công
ty đã quyết định mua là đúng đắn.

×