Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đà năng.Doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (564.09 KB, 58 trang )


Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ

PHệN I
MĩT S VN ệ C BAN Vệ
CHấNH SAẽCH PHAI THU KHAẽCH
HAèNG
I. KHAẽI NIM , VAI TROè CUA KHOAN PHAI THU:
1. Khaùi nióỷm, baớn chỏỳt nguọửn gọỳc caùc khoaớn phaới thu:
a. Khaùi nióỷm caùc khoaớn phaới thu:

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 1

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
Khon phi thu l giạ trë ca táút c hng họa v dëch vủ m khạch
hnh cn nåü Cäng ty.
Khon phi thu täưn tải mäüt cạch táút úu trong doanh nghiãûp. Mi
Cäng ty âãưu mún hản chãú âäü låïn ca khon phi thu. Tuy nhiãn, khon
phi thu ca doanh nghiãûp chëu nh hỉåíng båíi nhiãưu úu täú nhỉ thåìi


gian, täúc âäü thu häưi nåü c v tảo ra nåü måïi cng nhỉ sỉû tạc âäüng
kinh tãú nàòm ngoi táưm kiãøm soạt ca doanh nghiãûp.
b. Bn cháút cạc khon phi thu :
Khon phi thu thỉûc cháút l khon tiãưn m doanh nghiãûp cho khạch
hng vay hay nọi cạch khạc doanh nghiãûp ti tråü r cho khạch hng.
Khạch hng cọ thãø dỉûa vo ngưn ti tråü thäng qua hçnh thỉïc bạn
hng tr cháûm ca cạc doanh nghiãûp âãø cọ hng họa, ngun váût liãûu
phủc vủ cho sn xút. Hçnh thỉïc bạn hng tr cháûm ny l ngưn ti
tråü ngàõõn hản quan trng âäúi våïi háưu hãút táút c cạc doanh nghiãûp va
âàûc biãût l âäúi våïi cạc Cäng ty thỉång mải.
c. Ngưn gäúc cạc khon phi thu:
Trong nãưn kinh tãú phạt triãøn ngỉåìi mua thỉåìng âỉåüc mua hng họa
v dëch vủ m cọ thãø tr ngay bàòng tiãưn màût hồûc cọ thãø tr cháûm
mäüt thåìi gian theo sỉû cho phẹp ca ngỉåìi bạn. Cn ngỉåìi bạn hng l
ngỉåìi bạn hng họa, dëch vủ cọ thãø âỉåüc thu tiãưn ngay hồûc phi âåüi
mäût thåìi gian. Ngỉåìi bạn thỉåìng måí räüng tên dủng hån so våïi cạc täø
chỉïc ti chênh -âọ l hçnh thỉïc cáúp tên dủng cho khạch hng. Váûy mäüt
khon phi thu âỉåüc hçnh thnh khi doanh nghiãûp cáúp tên dủng cho
khạch hng.
Chênh sạch tên dủng l cäng củ tạc âäüng mảnh m âãún âäü låïn
cng nhỉ hiãûu qa ca khon phi thu trãn cå såí càn nhàõc ri ro v tênh
sinh låìi do váûy, viãûc thiãút láûp mäüt chênh sạch tên dủng håüp l s giụp
cho viãûc qun l khon phi thu khạch hng âỉåüc hỉỵu hiãûu hån. Ngoi
ra, nọ cn liãn quan chàût ch âãún täưn kho ca cạc doanh nghiãûp.
2. Vai tr ca cạc khon phi thu:
a . Âäúi våïi ngỉåìi bạn:
Âãø cọ thãø âỉïng vỉỵng v cảnh tranh âỉåüc trãn thë trỉåìng thç mi
doanh nghiãûp âãưu phi cäú gàõng táûn dủng triãût âãø mi kh nàng,
ngưn lỉûc cng nhỉ cạc cäng củ m doanh nghiãûp hiãûn cọ. Trong âọ
chênh sạch tên dủng l mäüt thỉï v khê sàõt bẹn nhàòm giụp cho doanh

nghiãûp âảt âỉåüc mủc tiãu vãư doanh säú. Vç khi Cäng ty nåïi lng cạc
biãún säúca bạn tên dủng thç ngoi viãûc tàng säú lỉåüng hng bạn ra cn
tiãút kiãûm âỉåüc âënh phê do pháưn sn lỉåüng tàng thãm khong täún âënh
phê. Tên dủng thỉång mải cọ thãø lm cho Cäng ty ngy cng cọ uy tên,
tảo uy danh tiãúng trãn thë trỉåìng v lm cho khạch hng mua sn pháøm
ca mçnh thỉåìng xun hån. Màût khạc, khi nåïi lng chênh sạch tên dủng
s giụp cho Cäng ty gii ta âỉåüc lỉåüng hng täưn kho, âäưng thåìi gim
cạc chi phê liãn quan âãún täưn kho. Vãư càn bn tên dủng thỉång mải âọ l
sỉû tin tỉåíng ca ngỉåìi ca ngỉåìi cáúp tên dủng v ngỉåìi hỉåíng tên
dủng nãn nọ s lm cho khạch hng hỉåíng âỉåüc mäüt khon tên dủng
våïi cạc th tủc tỉång âäúi âån gin. Âáy l th tủc cáúp tên dủng chỉï

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 2

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
khäng phi th tủc vay nåü do âọ s kêch thêch nhu cáưu mua hng v måí
räüng quy mä kinh doanh. Ngoi ra nọ cn giụp cho khạch hng gàõn bọ våïi
Cäng ty hån, duy trç âỉåüc mäúi quan hãû thỉåìng xun våïi khạch hng
truưn thäúng v tçm kiãúm thãm nhỉỵng khạch hng måïi.
Bãn cảnh nhỉỵng thûn låüi trãn thç khi nåïi lng chênh sạch tên dủng
cọ thãø lm cho khon phi thu tàng tỉì âọ lm tàng väún âáưu tỉ nãn dãù
dáùn âãún viãûc máút âi cå häüi kiãúm låìi tỉì cạc hoảt âäüng khạc. Màût khạc
khi måí räüng cạc âiãưu kiãûn tên dủng s lm tàng kh nàng máút mạt, ri

ro khäng âi âỉåüc nåü. Âäưng thåìi phi täún chi phê qun l nåü ca khạch
hng cng nhỉ cạc chi phê thàm viãúng, giao dëch...
b. Âäúi våïi ngỉåìi âỉåüc cháúp nháûn:
Ngỉåìi âỉåüc hỉåíng tên dủng hay ngỉåìi mua hng s âỉåüc mäüt
pháưn låüi nhûn trêch tỉì nh cung cáúp âọ l cạc khon chiãút kháúu hay
thåìi hản tr âỉåüc kẹo di thãm hồûc khi khạch hng thiãúu väún kinh
doanh hay mún dáud tỉ väún vo cå häüi khạc thç tên dủng thỉåüng mải
l biãûn phạp ti tråü väún hỉỵu hiãûu.
II. NÄÜI DUNG CÄNG TẠC QUN L KHON PHI THU V QUN L
KHON PHI THU KHẠCH HNG:
1.Näüi dung cäng tạc qun l khon phi thu khạch hng:
1.1/ Phán têch vë thãú tên dủng khạch hng :
Khi doanh nghiãûp mún thiãút láûp mäüt chênh sạch tên dủng ph
håüp vọi khạch hng ca mçnh thç doanh nghiãûp cáưn tiãún hnh âạnh giạ
vë thãú tên dủng ca khạch hng. Mäüt phỉång phạp cọ thãø âạnh giạ
khạch hng l phỉång phạp phạn âoạn dỉûa trãn “4 C” vãư tên dủng bao
gäưm:
- Tỉ cạch tên dủng (Character): l tênh cạch riãng hay thại âäü tỉû
nguûn âäúi våïi nghéa vủ tr nåü. Táút nhiãn, tuy khäng thãø âo lỉåìng mäüt
cạch chênh xạc vãư tỉ cạch tên dủng ca khạch hng, nhỉng cng cọ thãø
âạnh giạ âiiu âọ dỉûa trãn cạc dỉỵ liãûu vãư nhỉỵng láưn mua chëu trỉåïc
âọ, qua âọ cọ thãø tháúy khạch hng tiãưm nàng â thanh toạn cạc mọn nåü
nhanh chọng âãún mỉïc no.
- Thãú cháúp (Collateral): L báút cỉï loải ti sn riãng no m khạch
hng cọ thãø sỉí dủng âãø âáøm bo cho cạc khon nåü.
- Väún (Capital): L sỉû âo lỉåìng vãư sỉïc mảnh ti chênh di hản
ca khạch hng. úu täú ny âỉåüc âạnh giạ bàòng viãûc phán têch cạc
bạo cạo ti chênh.
- Âiãưu kiãûn kinh tãú (Condition): âãư cáûp âãún tiãưm nàng måí räüng ca
nãưn kinh tãú hay xu hỉåïng phạt triãøn ca ngnh kinh doanh. Thỉûc tãú cho

tháúy kh nàng tr nåü ca khạch hng gim xúng khi cạc âiãưu kiãûn kinh
tãú trong tçnh trảng xáúu. Cọ thãø âạnh giạ kh nàng thêch ỉïng ca khạch
hng thäng qua nhỉng âiãưu kiãûn kinh tãú báút låüi. Chè cọ nhỉỵng khạch
hng no cọ tçnh hçnh ti chênh lnh mảnh cọ kh nàng thêch nghi cao,
âỉåüc qun trë täút ... måïi cọ thãø vỉåüt qua nhỉỵng giai âoản suy thoại kinh
tãú.

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 3

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
Phán têch vë thãú tên dủng ca khạch hng l mäüt cäng viãûc ráút quan
trng. Mủc âêch ca cäng viãûc ny l xạc minh pháøm cháút tên dủng ca
khạch hng tiãưm nàng v so sạnh våïi nhỉỵng tiãu chøn tên dủng täúi
thiãøu m doanh nghiãûp cọ thãø cháúp nháûn âỉåüc
Âãø lm âỉåüc âiãưu ny trỉåïc tiãn doanh nghiãûp cáưn thiãút phi tiãún
hnh thu tháûp thäng tin tên dủng. Nhỉỵng ngưn thäng tin cáưn âỉåüc sỉí
dủng âãø âạnh giạ tỉ cạch tên dủng ca khạch hng bao gäưm :
• Cạc bạo cạo ti chênh :
Doanh nghiãûp cọ thãø u cáưu khạch hng cung cáúp cạc bạo cạo ti
chênh, säø ti chênh âãø âạnh giạ khạch hng ca h trong nhỉỵng nàm
gáưn nháút.Sau âọ tiãún hnh phán têch cạc k
• Cạc bạo cạo tên dủng vãư lëch sỉí thanh toạn nåü våïi cạc doanh
nghiãûp khạc :

DN cọ thãø tiãún hnh nhỉỵng nghiãn cỉïu hồûc mua thäng tin vãư tçnh
hçnh thanh toạn nåü ca cạc doanh nghiãûp trong quạ khỉï ca khạch hng
tiãưm nàng. Nhỉỵng khạch hng cọ tçnh trảng cäng nåü dáy dỉa cọ thãø bë
tỉì chäúi cáúp tên dủng.
• u cáưu sỉû häø tråü ca ngán hng:
Ngỉåìi bạn cọ thãø u cáưu ngán hng cung cáúp nhỉỵng thäng tin cáưn
thiãút vãư vë thãú tên dủng ca khạch hng v cạc ngán hng thỉåìng häø
tråü doanh nghiãûp.
• Âạnh giạ quạ trçnh thanh toạn cäng nåü ca khạch hng våïi chênh
doanh nghiãûp:
Ngỉåìi bạn cọ thãø tiãún hnh phán têch xạc sút tr nåü âụng hản
ca khạch hng thäng qua cạc giao dëch mua bạn trong quạ khỉï.
Ngoi nhỉỵng ngưn thäng tin trãn DN cn cọ thãø ạp dủng cạc biãn
phạp thu tháûp thäng tin khạc nhỉ phng váún trỉûc tiãúp hay âãún thàm
khạch hng tải nhiãûm såí ca h.
Sau khi â âạúnh giạ vë thãú tên dủng cu khạch hng, ta cọ thãø
dỉûa trãn ngun tàõc “4C” v phỉång phạp cho âiãøm âãø tiẹn hnh phán
nhọm khạch hng. Phỉång phạp cho âiãøm âỉåüc tiãún hnh theo cạc
bỉåïc sau:
- Bỉåïc 1: Liãût kã cạc khạch hng hiãûn âang quan hãû lm àn våïi Cäng
ty trong nhỉỵng nàm qua.
- Bỉåïc 2: Cạc úu täú ca ngun tàõc “4C” âãø lm tiãu thỉïc âạnh
giạ.
- Bỉåïc 3: Gạn cho mäùi úu täú 1 táưm quan trng (tỉì 0 âãún 1)
Chàóng hản : + Bn cháút tên dủng: 0.6 âiãøm
+ Väún : 0.2 âiãøm
+ Thãú cháúp : 0.2 âiãøm
- Bỉåïc 4: Xạc âënh mỉïc âäü tho mn ca mäùi úu täú âãún tỉìng
khạch hng. Cọ thãø quy âënh mỉïc âäü âạnh giạ nhỉ sau:
+ Mỉïc täút nháút : 5 âiãøm

+ Mỉïc khạ : 4 âiãøm
+ Mỉïc trung bçnh : 3 âiãøm
+ Mỉïc úu : 2 âiãøm
+ Mỉïc kẹm nháút : 1 âiãøm

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 4

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
- Bỉåïc 5: Nhán säú âiãøm tha mn våïi cạc hãû säú quan trng tỉång
ỉïng våïi tỉìng úu täú trong ngun tàõc “4C”.
- Bỉåïc 6: Tênh täøng cạc âiãøm tha mn sau â quy âäøi ca tỉìng
úu täú
Khạch hng no cọ täøng säú âiãøm :
Tỉì 4.5 âãún 5 âiãøm :Xãúp vo nhọm khạch hng A
Tỉì 3 âãún 4.5 âiãøm :Xãúp vo nhọm khạch hng B
Tỉì 3 âiãøm tråí xúng:Xãúp vo nhọm khạch hng C
1.2/ Quút âënh måí räüng tên dủng:
Sau khi â tiãún hnh cạc phán têch cáưn thiãút, nh qun trë cáưn âỉa
ra cạc quút âënh tên dủng:
- Quút âënh cọ gåíi hng v måí tên dủng cho khạch nng måïi
khäng ?
- T lãû cáúp tên dủng l bao nhiãu ?
- Âäúi våïi khạch hng â måí tên dủng, cáưn xem xẹt v thiãút láûp

mäüt th tủc âãø âạnh giạ lải mäùi khi nháûn âỉåüc âån âàût hng.
Âãø hiãøu r cạc tiãún trçnh phán têch mäüt chênh sạch tên dủng ta cọ
thãø xem så âäưì sau:
1.3/ Quút âënh vãư thåìi hản tên dủng:
Thåìi hản tên dủng l khon thåìi gian kãø tỉì lục mäüt khon tên dủng
âỉåüc cáúp cho âãún lục nọ âỉåüc hon tr xong.
Thåìi hản cáúp tên dủng ty theo tỉìng ngnh kinh doanh v tuy doanh
nghiãûp. Tuy nhiãn khi thiãút láûp thåìi hản cáúp tên dủng cạc DN âãưu phi
xem xẹt cạc úu täú sau:
+ Xạc sút vãư tçnh trảng khạch hng s khäng tr tiãưn:
Trong trỉåìng håüp khạch hng l nhỉỵng DN thüc nhỉỵng ngnh cọ
ri ro cao hay l nhỉỵng DN cọ vë thãú ti chênh úu thç cáưn ạp dủng
nhỉỵng âiãưu kiãûn tên dủng hản chãú nhàòm loải b ri ro.
+ Âäü låïn ca khon tên dủng:

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 5
Mủc tiãu tên
dủng
Mủc tiãu tên
dủng
Hçnh thnh phỉång
ạn
Âo lỉåìng phỉång
ạn
Âạnh giạ cạc phỉång
ạn
Håüp âäưng tên
dủng

Phán têch
tçnh trảng
ti chênh
ca Cäng ty
Phán têch
âiãưu kiãûn
mäi trỉåìng
âàûc âiãøm
sn pháøm

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
ọỳi vồùi nhổợng khoaớn tờn duỷng coù giaù trở nhoớ, thỗ thồỡi gian baùn chởu
seợ ngừn hồn vaỡ õỏy laỡ nhổợng giao dởch tọỳn keùm vồùi nhổợng khaùch haỡng
khọng quan troỹng.
+ Tờnh chỏỳt õỷc trổng cuớa haỡng hoùa:
Nóỳu haỡng hoùa coù giaù trở thỏỳp vaỡ thuọỹc loaỷi mau hoớng thỗ khọng nón
aùp duỷng tờn duỷng thổồng maỷi.
ọỹ daỡi cuớa thồỡi haỷn cỏỳp tờn duỷng coù taùc duỷng õóỳn giaù caớ, thồỡi
gian caỡng daỡi thỗ giaù caỡng cao vaỡ ngổồỹc laỷi.
Vióỷc mồớ rọỹng thồỡi haỷn tờn duỷng cho khaùch haỡng coỡn dổỷa vaỡo vióỷc
xaùc õởnh thồỡi haỷn tờn duỷng tọỳi thióứu vaỡ thồỡi haỷn tờn duỷng tọỳi õa.
Thồỡi haỷn tờn duỷng tọỳi thióứu : õổồỹc xaùc õởnh dổỷa trón cồ sồớ
- Thồỡi haỷn tờn duỷng cuớa õọỳi thuớ caỷnh tranh
- Kyỡ thu tióửn bỗnh quỏn hióỷn taỷi cuớa Cọng ty
- Chu kyỡ kinh doanh cuớa nhoùm khaùch haỡng tọỳt nhỏỳt.

Thồỡi haỷn tờn duỷng tọỳi õa : õổồỹc xaùc õởnh dổỷa trón cồ sồớ
- ỷc õióứm kinh doanh saớn phỏứm, tióu duỡng saớn phỏứm
- Khaớ nng taỡi chờnh cuớa khaùch haỡng
- Chổùc nng cuớa khaùch haỡng.
Thồỡi haỷn tờn duỷng tọỳi ổu :
Dao õọỹng giổợa thồỡi haỷn tờn duỷng tọỳi thióứu vaỡ thồỡi haỷn tờn duỷng
tọỳi õa. Vỏỷy õóứ coù thóứ xaùc õởnh thồỡi haỷn tờn duỷng tọỳi ổu ta lỏỷp baớng
sau:
Chố tióu Cọng thổùc Mọ taớ
Thồỡi haỷn tờn duỷng
(THTD)
Laỡ nhổợng thồỡi haỷn tờn duỷng
trong khoaớn thồỡi gian tờn duỷng
tọỳi thióứu vaỡ thồỡi gian tờn
duỷng tọỳi õa
Doanh sọỳ baùn tờn
duỷng
Doanh sọỳ baùn tờn duỷng
õổồỹc khi thay õọứi thồỡi haỷn
tờn duỷng, doanh sọỳ naỡy
õổồỹc dổỷ kióỳn dổỷa trón kóỳ
hoaỷch kinh doanh cuớa Cọng ty
Doanh sọỳ baùn tờn
duỷng tng thóm
D
i
- D
i-1
D
i

: doanh sọỳ cuớa
THTD thổù i
D
i-1
: doanh sọỳ cuớa
thoỡi haỷn tờn duỷng
i-1
-Khi tng THTD thỗ doanh sọỳ
seợ tng thóm bao nhióu?
-ổồỹc xaùc õởnh dổỷa vaỡo
khaùch haỡng mua cuớa Cọng ty
bao nhióu vaỡ cuớa õọỳi thuớ
caỷnh tranh bao nhióu?
Thu nhỏỷp tng thóm Doanh sọỳ tng
thóm x chi phờ cọỳ
õởnh bión tóỳ
Phỏửn doanh sọỳ tng thóm khi
thay õọứi THTD seợ khọng tọỳn
õởnh phờ. ỏy chờnh laỡ lồỹi
nhuỏỷn tng thóm cuớa Cọng ty
Kyỡ thu tióửn bỗnh quỏn Thồỡi haỷn tờn
duỷng
Khoaớn thồỡi gian seợ thu õổồỹc
sọỳ tióửn baùn trổồùc õoù.
Khoaớn phaới thu khaùch
haỡng
(Kyỡ thu tióửn bỗnh
quỏn x doanh sọỳ) /
2
Tổồng ổùng vồùi kyỡ thu tióửn

bỗnh quỏn nhổ trón thỗ sọỳ
tióửỡn maỡ khaùch haỡng chổa

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 6

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
thanh toaùn cho Cọng ty.
Vọỳn õỏửu tổ vaỡo
khoaớn phaới thu khaùch
haỡng tng thóm
Chi phờ thu nồỹ tng
thóm
Chi phờ mỏỳt maùt tng
thóm
Khoaớn phaới thu
tng thóm x chi phờ
bión tóỳ tng thóm
% chi phờ thu họửi
x doanh sọỳ tng
thóm
% chi phờ mỏỳt maùt
x doanh sọỳ tng
thóm

Laỡ nhổợng thióỷt haỷi do tổỡ
chọỳi cỏỳp tờn duỷng
Do khoaớn phaới thu KH tng khi
doanh sọỳ tng nón Cọng ty
tọỳn thóm chi hpờ thu nồỹ cho
KPT tng thóm õoù. Chi phờ thu
nồỹ gọửm: chi phi õióỷn
thoaỷi,thu, thuớ tuỷc, cổớ ngổồỡi
õi õồỡi nồỹ...
Xuỏỳt hióỷn nồỹ khoù õoỡi khi
doanh sọỳ tng.
Lồỹi nhuỏỷn roỡng tng
thóm
Thu nhỏỷp tng
thóm - (cp vọỳn
õỏửu tổ + cp thu
mua + cp mỏỳt
maùt)
DN cn nhừc khaớ nng sinh
lồỹi cuớa thồỡi haỷn tờn duỷng
mồùi
Lồỹi nhuỏỷn roỡng bión
tng thóm
LN roỡng bión tng:
vọỳn õỏửu tổ tng
Cổù õỏửu tổ thóm 1 õọửng thỗ
coù bao nhióu õọng tióửn lồỡi.
Thồỡi haỷn tờn duỷng tọỳi ổu õổồỹc choỹn khi lồỹi nhuỏỷn roỡng bión
chuyóứn tổỡ (+) sang (-) vaỡ lồỹi nhuỏỷn roỡng bión >0. Ta coù thóứ xem mọ hỗnh
sau:

Lồỹi nhuỏỷn roỡng
Lồỹi nhuỏỷn roỡng tng thóm
LNR bión > 0
LNR bión > 0 LNR bión < 0
Chờnh saùch tờn duỷng
N
0
N
1
N
2
N
3
N
4
Mọ hỗnh õaùnh giaù tióu chuỏứn tờn duỷng
1.4/ Chờnh saùch chióỳt khỏỳu:
Chióỳt khỏỳu laỡ sổỷ khỏỳu trổỡ laỡm giaớm tọứng giaù trở cuớa hoùa õồn
baùn haỡng õổồỹc aùp duỷng õọỳùi vồùi khaùch haỡng nhũm khuyóỳn khờch hoỹ
mua haỡng thanh toaùn õuùng thồỡi haỷn.

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 7

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHDTh.Sộ

BuỡiNổợThanhHaỡ
Yóỳu tọỳ naỡy laỡ mọỹt trong nhổợng yóỳu tọỳ quyóỳt õởnh sổỷ tổỡ chọỳi
hay chỏỳp nhỏỷn õóử nghở chióỳt khỏỳu giaớm giaù cuớa mọỹt chờnh saùch tờn
duỷng. Nóỳu khaùch haỡng traớ tióửn sồùm hồn, Cọng ty seợ khọng bở chióỳm
duỷng vọỳn lỏu, tióỳt kióỷm õổồỹc mọỹt khoaớn chi phờ vọỳn nhổng Cọng ty laỷi
mỏỳt õi phỏửn giaớm giaù. Vỗ vỏỷy Cọng ty cỏửn cn nhừc kyợ lổồợng giổợa thồỡi
haỷn tờn duỷng vaỡ chióỳt khỏỳu giaớm giaù so vồùi lồỹi nhuỏỷn roỡng tng
thómõóứ õổa ra mọỹt mổùc chióỳt khỏỳu hồỹp ly.ù
Coù 3 õióửu kióỷn chióỳt khỏỳu:
- k/d Net N: thồỡi haỷn thanh toaùn N ngaỡy kóứ tổỡ ngaỡy ghi hoùa õồn, nóỳu
thanh toaùn trong d ngaỡy õỏửu thỗ khaùch haỡng seợ õổoỹc hổồớng mổùc chióỳt
khỏỳu laỡ k.
- k/ Cod Net N: Thồỡi haỷn thanh toaùn N ngaỡy kóứ tổỡ khi ghi hoùa õồn, nóỳu
thanh toaùn ngay õổồỹc hổồớng chióỳt khỏỳu laỡ k.
- k/ EOM Net 30: Thồỡi haỷn thanh toaùn cho pheùp 30 ngaỡy õọỳi vồùi tỏỳt caớ
caùc khoaớn nồỹ trổồùc cuọỳi thaùng, vaỡ õổồỹc hổồớng chióỳt khỏỳu k nóỳu
thanh toaùn trổồùc trong d ngaỡy õỏửu
Khaớ nng khaùch haỡng chỏỳp nhỏỷn hay tổỡ chọỳi tờn duỷng tuỡy thuọỹc vaỡo
caùc yóỳu tọỳ :
- Chi phờ cồ họỹi vọỳn cuớa khaùch haỡng
- Khaớ nng chỏỷm tróự cuớa khaùch haỡng trong thanh toaùn so vồùi thồỡi haỷn
baùn chởu
- Khaớ nng tỗm kióỳm nguọửn taỡi trồỹ , vay ngỏn haỡng.
Sau khi cn nhừc, lổỷa choỹn nóỳu tham gia chiót khỏỳu khaùch haỡng seợ
hổồớng õổồỹc phỏửn chióỳt khỏỳu giaớm giaù. Tuỡy thuọỹc vaỡo sổỷ tờnh toaùn,
cỏn nhừc cuớa khaùch haỡng maỡ coù nhổợng phaớn ổùng khaùc nhau õóứ õaớm
baớo muỷc tióu cuọỳi cuỡng laỡ vỏựn coù lồỹi cho hoỹ
* Cồ sồớ xaùc õởnh chờnh saùch chióỳt khỏỳu : bũng caùch õổa ra 2 bióỳn
sọỳ cồ baớn cuớa chờnh saùch chióỳt khỏỳu laỡ:
+ Xỏy dổỷng thồỡi haỷn hổồớng chióỳt khỏỳu (d) :


Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 8
Ngaỡy ghi hoùa
õồn
Thồỡi haỷn
chióỳt khỏỳu
(d)
Thồỡi haỷn tờn
duỷng (N)
Ngaỡy thanh
toaùn
15/4
25/4
15/5
Ngaỡy ghi hoùa õồn
Thồỡi haỷn tờn duỷng
(N)
Ngaỡy thanh
toùan
Thồỡi haỷn
chióỳt khỏỳu
(d)
25/4 10/5 30/5

Luỏỷn Vn Tọỳt Nghióỷp
GVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
óứớ thanh toaùn lổồỹng tióửn haỡng hoùa mua sồùm hồn kyỡ haỷn õóứ
hổồớng chióỳt khỏỳu, khaùch haỡng phaới huy õọỹng tổỡ nhióửu nguọửn khaùc
nhau nhổ õi vay hay ruùt tióửn gồới ngỏn haỡng, duỡng nguọửn vọỳn chióỳm tổỡ
chờnh saùch tờn duỷng õọỳi thuớ hay lổồỹng tióửn bón trong(d-1) ngaỡy õọỳi vồùi
khaùch haỡng cuớa hoỹ. Cn cổù vaỡo thồỡi gian maỡ caùc thuớ tuỷc trón hoaỡn tỏỳt
hay thồỡi gian maỡ tổỡ luùc nhỏỷn haỡng cho õóỳn khi haỡng hoùa chuyóứn thaỡnh
thióửn thỗ ta choỹn thồỡi haỷn hổồớng chióỳt khỏỳu d.
+ Xaùc õởnh giồùi haỷn hổồớng chióỳt khỏỳu k:
Tyớ lóỷ chiót khỏỳu õổồỹc xaùc õởnh dổỷa trón chi phờ cồ họỹi vọỳn cuớa
Cọng ty vaỡ chi phờ cồ họỹi vọỳn cuớa khaùch haỡng nón chố aùp duỷng chióỳt
khỏỳu cho nhổợng khaùch haỡng coù chi phờ cồ họỹi vọỳn nhoớ hồn so vồùi Cọng
ty. Vỗ vỏỷy mọỹt tyớ lóỷ chióỳt khỏỳu õổồỹc õổa ra thoớa maợn õióửu kióỷn sau:
C
01
< C
0(k)
< C
02
Vồùi C
01
: phờ tọứn cồ họỹi thỏỳp nhỏỳt cuớa khaùch haỡng
C
0(k)
: tyớ lóỷ hổồớng chióỳt khỏỳu
C
02
: phờ tọứn cồ họỹi vọỳn cuớa Cọng ty
Tổùc laỡ taỷi mổùc naỡy vỏựn õaớm baớo lồỹi ờch cuớa Cọng ty khọng bở tọứn

haỷi vaỡ lồỹi ờch khaùch haỡng õổồỹc caới thióỷn
+ Dổỷ õoaùn tyớ lóỷ khaùch haỡng chỏỳp nhỏỷn mổùc chióỳt khỏỳu cuớa Cọng
ty õổa ra
Thọng thổồỡng khaùch haỡng coù doanh sọỳ caỡng lồùn thỗ chi phờ cồ họỹi
cuớa hoỹ caỡng nhoớ. Nón ta coù thóứ dổỷa vaỡo sổỷ caùch bióỷt vóử doanh sọỳ
cuớa khaùch haỡng trong nhoùm õóứ dổỷ õoaùn tyớ lóỷ khaùch haỡng chỏỳp nhỏỷn
mổùc chióỳt khỏỳu maỡ Cọng ty õổa ra.
Sau khi tỗm õổồỹc giồùi haỷn chióỳt khỏỳu, ta cho k giao õọỹng trong
khoaớn õoù vaỡ õóử ra nhổợng phổồng aùn chióỳt khỏỳu k=k1,k2,k3,.....
óứ tỗm õổồỹc phổồng aùn chióỳt khỏỳu tọỳi ổu, ta coù thóứ tờnh toaùn
nhổ sau:
Chố tióu Cọng thổùc Mọ taớ
Phổồng aùn chióỳt
khỏỳu
k1,k2,k3 .... Laỡ nhổợng mổùc chióỳt khỏỳu
nũm trong khoaớn C
01
vaỡ C
02
Doanh sọỳ baùn tờn
duỷng
Doanh sọỳ tờn duỷng coù thóứ
baùn õổồỹc taỷi thồỡi õióứm tờn
duỷng õaợ choỹn.
Kyỡ thu tióửn bỗnh
quỏn
% khaùch haỡng chỏỳp
nhỏỷn chióỳt khỏỳu x
d + (1-%khach haỡng
chỏỳp nhỏỷn chiót

khỏỳu) x N
-Tyớ lóỷ chỏỳp nhỏỷn mổùc
chióỳt khỏỳu
- k caỡng tng thỗ kyỡ thu tióửn
bỗnh quỏn caỡng giaớm
Khoaớn phaới thu (kyỡ thu tióửn bỗnh
quỏn x doanh sọỳ )/
360
Sọỳ tióửn khaùch haỡng cọửn
nồỹ Cọng ty

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 9

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
Khon phi thu
gim
Khon phi thu (k
2
) -
khon phai thu (k
1
)
Mỉïc chiãút kháúu k â cọ tạc

dủng gia tàng täúc âäü thu
tiãưn bạn hng ca Cäng ty
Tiãút kiãûm chi phê
cå häüi väún
Khon phi thu gim
x C
02
Cäng ty cọ thãm 1 khon tiãưn
tỉì viãûc gim khon phi thu
âãø âáưu tỉ vo cạc cå häüi
kinh doanh khạc
Chiãút kháúu gim
giạ
Doanh säú x % khạch
hng cháúp nháûn
chiãút kháúu x t lãû
chiãút kháúu
Säú tiãưn m nhỉỵng khạch
hng cháúp nháûn chiãút
kháúu âỉåüc hỉåíng .
Tàng chiãút kháúu
gim giạ
CK gim giạ k(i+1)
-CK gim giạ k(I)
Khi mỉïc chiãút kháúu tàng thç
khon chiãút kháúu s tàng
thãm
Låüi nhûn rng
tàng
Tiãút kiãûm cp cå häüi

väún - tàng CK gim
giạ
Låüi nhûn tàng thãm khi ạp
dủng mỉïc chiãút kháúu måïi
T lãû chiãút kháúu täúi ỉu âỉåüc chn khi låüi nhûn rng tàng thãm
>0 tỉïc l tải mỉïc chiãút kháúu k âọ låüi nhûn khäng bë gim.
2. Qun l khon phi thu khạch hng:
Chênh sạch tên dủng thỉång mải tạc âäüng âãïn quy mä khon phi
thu ca doanh nghiãûp. Trong khi âọ, khon ny l mäüt bäü pháûn m väún
lỉu âäüng â âáưìu tỉ. Khi giạ trë khon nåü ny cng låïn v kẹo di thç
doanh nghiãûp s máút âi ngưn ti chênh âãø tại âáưu tỉ cho sn xút kinh
doanh, khi cọ nhu cáưu vãư väún thç âi vay v chëu chi phê li vay. Vç váûy âãø
qun l cạc khon phi thu khạch hng, doanh nghiãûp cáưn phi xem xẹt
chênh sạch tên dủng thỉång mải cng nhỉ cạc biãûn phạp qun l âãø thu
häưi väún këp thåìi
2.1.Chênh sạch thỉång mải tên dủng ca doanh nghiãûp:
Trỉåïc khi âỉa ra mäüt chênh sạch Thỉång mải tên dủng, DN cáưn phi
càn nhàõc âãún ri ro v låüi êch mang lải khi cháúp nháûn cho khạch hng
chiãúm dủng väún trong thåìi hản tên dủng tha thûn.
Âãø âảt âỉåüc âiãưu ny, âi hi phi cọ nhỉỵng dỉû âoạn vãư sỉû
thay âäøi mỉïc cáưu khi ạp dủng cạc tiãu chøn vãư tên dủng thỉång mải
v phi kãø âãún ri ro tỉïc l kh nàng khäng thu häưi nåü âụng hản tỉì
khạch hng. DN nãn xem xẹt âãún cạc úu täú sau khi âỉa ra chênh sạch tên
dủng thỉång mải:
- Tiãu chøn tên dủng: Xạc âënh mỉïc âäü cháúp nháûn âäúi våïi cạc
u cáưu tên dủng, vãư màût l lûn, tiãu chøn tên dủng cọ thãø hả tháúp
âãún mỉïc m tênh sinh låìi ca lỉåüng bạn tàng thãm phi låïn chi phê cho
khon phi thu khạch hng tàng thãm. Nhỉ váûy, khi âỉa ra cạc tiãu chøn
tên dủng ạp dủng cho khạch hng, DN cáưn quan tám âãún kãút qu âạnh
giạ cạc úu täú vãư khạch hng:

+ Cạc thnh têch tên dủng trong quạ khỉï ca khạch hng

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 10

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
+Tçnh trảng ti chênh hiãûn tải ca khạch hng
+ Cạc âạnh giạ ca giåïi ti chênh vãư khạch hng
- Thåìi hản tên dủng : Trãn cå så âạnh giạ vãư khạch hng v cạc tiãu
chøn vãư tên dủng âàût ra, DN âỉa ra cạc thäng säú vãư chênh sạch tên
dủng thỉång mải, bao gäưm:
+Thåìi hản thanh toạn âãø âỉåüc hỉåíng chiãút kháúu (Nd)
+Thåìi hản cú phi thanh toạn (Nc)
+T lãû chiãút kháúu âỉåüc hỉåíng (k%)
Chênh sạch tên dủng thỉång mải s nhỉ sau: k% /Nd Net Nc
Váún âãư âàût ra khi xạc âënh thåìi hản tên dủng l hiãûu qu. Nãúu
khạch hng cháúp nháûn tr cháûm thç doanh nghiãûp phi tênh toạn chi phê
sỉí dủng väún trong thåìi hản tên dủng cho phẹp
Chi phê ny cọ thãø tênh vo trong giạ bạn khi khạch hng cháúp nháûn
thanh toạn cháûm. T lãû chiãút kháúu cng âỉåüc xạc âënh sao cho âm
bo låüi êch ca khạch hng v låüi êch ca doanh nghiãûp khäng bë gim.
T lãû k% âỉåüc xạc âënh sao cho chi phê ca viãûc tỉì chäúi chiãút kháúu
ca khạch hng låïn hån phê täøn cå häüi väún ca khạch hng v nh hån
phê täøn cå häüi väún ca doanh nghiãûp khi cho khạch hng hỉåíng chiãút

kháúu
Phê täøn cå häüi väún k x 360 Phê täøn cå
häüi väún
ca khạch hng (100 - k) x (Nc - Nd) ca doanh
nghiãûp
+ Phê täøn cå häüi väún ca khạch hng cọ thãø l mỉïc li vay ngàõn
hản tênh cho mäüt nàm hay mỉïc li sút tiãưn gåíi khäng k hản tênh cho
mäüt nàm, ty theo trỉåìng håüp khạch hng dng väún tỉû do âãø thanh
toạn hay vay ngàõn hản ngán hng âãø thanh toạn.
+ Phê täøn cå häüi väún ca doanh nghiãûp l chi phê vay väún ngàõn
hản tênh cho mäüt nàm v mỉïc sinh låìi ca väún lỉu âäüng.
2.2. Chênh sạch qun l v thu häưi nåü:
Khi cạc khạch hng cháúp nháûn thanh toạn cháûm trong thåìi hản tên
dủng â tha thûn thç doanh nghiãûp phi cọ cạc biãûn phạp qun l âãø
thu häưi nåü âụng hản. Cáưn thiãút phi theo di chi tiãút tỉìng khạch hng
âãø âän âäúc viãûc thanh toạn khon väún m khạch hng â chiãúm dủng
ca doanh nghiãûp. Hản chãú thu häưi nåü bàòng phạp lût vç s khäng cọ
låüi cho doanh nghiãûp. Tuy nhiãn, biãûn phạp can thiãûp bàòng phạp lût cọ
thãø ạp dủng nãúu nåü tråí nãn khọ âi vạ doanh nghiãûp khäng cn biãû
phạp no khạc.
Khi âãún hản tên dủng m khạch hng chỉa thanh toạn thç khon nåü
ny âỉåüc xem nhỉ nåü quạ hản,ngoi säú väún phi tr , DN cọ quưn
tênh thãm chi phê sỉí dủng väún quạ hản âäúi våïi khạch hng våïi mỉïc li
sút quạ hản tênh theo li sút quạ hản ca ngán hng l 150% li sút
bçnh thỉåìng.
Trong cäng tạc qun l khon phi thu khạch hng, âãø hản chãú thiãût
hải do viãûc khạch hng khäng tr nåü doanh nghiãûp cọ thãø xem xẹt, âạnh
giạ kh nàng xy ra nåü khọ âi trong nàm kãú hoảch âãø têãún hnh láûp
dỉû phng nåü khọ âi vo cúi niãn âäü kãú toạn.


Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 11

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
Cäng tạc kãú toạn giỉỵ vai tr quan trng trong viãûc theo di cạc khon
nåü ca khạch hng, do âọ cạc doanh nghiãûp cáưn phi xáy dỉûng v täø
chỉïc cäng tạc kãú toạn sao cho håüp l âãø theo di chi tiãút âỉåüc cạc
khon phi thukhạch hng cng nhỉ säú nåü â tråí thnh quạ hản. Âënh
k doanh nghiãûp phi âäúi chiãúu, täøng håüp, phán têch tçnh hçnh cäng nåü
ca khạch hng âàûc biãût l nåü quạ hản v nåü khọ âi. Cọ nhỉ váûy
väún ca doanh nghiãûp måïi cọ thãø âỉåüc thu häưi v tiãúp tủc âỉåüc quay
vưng, nàng cao hiãûu qu sỉí dủng v bo ton âỉåüc ngưn väún kinh
doanh.
III. CẠC ÚU TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN KHON PHI THU:
1. Lảm phạt:
Lảm phạt lm cho giạ c hng họa tàng lãn v låïn hån giạ tri tháût
ca nọ, tiãưn phạt hnh quạ mỉïc cáưn thiãút. Màût khạc, lảm phạt cn
lm chi phê låïn, khọ tiãu thủ hng họa, chi phê tr li vay cao. Khi lảm phạt
gay gàõt s gáy nãn hiãûn tỉåüng l tçm cạch thạo chảy khi âäưng tiãưn v
tçm mua báút cỉï hng họa m khäng cọ nhu cáưu. Mủc tiãu kiãưm chãú lảm
phạt khäng âäưng nghéa våïi viãûc âỉa lảm phạt bàòng khäng. Båíi l, lảm
phạt khäng hon ton tiãu cỉûc, nãúu åí mäüt nỉåïc no âọ cọ thãø duy trç
âỉåüc lảm phạt âọ cọ låüi cho sỉû phạt triãøn nãưn kinh tãú.
2.T giạ häúi âoại:

Viãûc thay âäøi t giạ häúi âoại s dáùn âãún tçnh trảng lm cho âäưng
näüi tãû gim hồûc tàng so våïi âäưng tiãưn ngoi nỉåïc, tạc âäüng trỉûc
tiãúp âãún cạc trao âäøi nỉåïc ngoi nhỉ: xút kháøu, âáưu tỉ, viãûc chuøn
âäøi tiãưn, sỉïc mua...
3. Li sút:
Khi cáưn väún âáưu tỉ vo kinh doanh thç doanh nghiãûp s cáưn ráút
nhiãưu âãún sỉû häø tråü ca ngán hng nhỉ li sút ngán hng l váún
âãư ràút räúi ca bao doanh nghiãûp. Viãûc doanh nghiãûp måí räüng chênh
sạch tên dủng nhàòm tàng doanh säú bạn ra l ráút cáưn âãún väún. Nãúu
khon phi thu khạch hanìg váùn khäng gim thç Cäng ty khäng nhỉỵng khäng
tr âỉåüc nåü cho ngán hng m cn chëu li sút vay hng thạng, gọp
pháưn lm gia tàng chi phê ca Cäng ty. Do váy, li sút ngán hng cng l
úu täú tạc âäüng ráút låïn âãún viãûc måí räüng cạc chênh sạch phi thu tải
Cäng ty.
4. Chi phê cå häüi väún:
Chi phê cå häüi ca khạch hng l sỉû máút mạt âi låüi êch m cọ thãø
khạch hng thu âỉåüc tỉì khon väún âọ. Khi âáưu tỉ väún vo cå häüi ny
dáùn âãún viãûc tỉì chäúi âáưu tỉ vo cå häüi khạc.
Gi sỉí mäüt khạch hng khäng cn cọ cå häüi âáưu tỉ no khạc nãn
â âãún âáưu tỉ khon väún âọ vo Cäng ty. Khi âọ chi phê cå häüi väún cho
khon väún ny cọ thãø âỉåüc xem l t lãû tiãưn li ngán hng. Âiãưu ny
cọ nghéa l khạch hng tỉì chäúi khon tiãưn li nãúu gåíi vo ngán hng
âãø vo kinh doanh våïi mong mún cọ kiãúm âỉåüc mäüt khon låüi nhûn
låïn hån. Vç váûy, chụng ta cọ thãø dỉûa vo li sút ngán hng âãø xạc
âënh chi phê cå häüi väún ca khạch hng.

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 12


Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
IV. HẢCH TOẠN CẠC KHON PHI THU KHẠCH HNG:
1/ Ti khon hảch toạn:
Âãø theo di cạc khon thanh toạn våïi khạch hng vãư tiãưn bạn sn
pháøm, hng họa, cung cáúp dëch vủ lao vủ ,ti sn, kãú toạn sỉí dủng
ti khon 131 “Phi thu ca khạch hng”. TK ny âỉåüc theo di chi tiãút
theo tỉìng khạch hng, trong âọ phán ra khạch hng âụng hản, khạch hng
cọ váún âãư âãø cọ càn cỉï xạc âënh mỉïc dỉû phng cáưn láûp v biãû
phạp sỉí l.
Bãn nåü:
- Säú tiãưn bạn váût tỉ, hng họa, lao vủ,dëch vủ phi thu khạch hng
- Säú tiãưn thỉìa tr lải cho khạch hng
- Âiãưu chènh khon chãnh lãûch do t giạ ngoải tãû tàng
Bãn cọ :
- Säú tiãưn â thu åí khạch hng (kãø c tiãưn ỉïng trỉåïc ca khạch
hng)
- Säú chiãút kháúu, gim giạ hanìg bạn v giạ bạn ca hng bạn bë tr
lải trỉì vo khon phi thu
- Cạc nghiãûp vủ khạc lm gim khon phi thu åí khạch hng (chãnh
lãûch gim t giạ, thanh toạn b trỉì, xọa säø nåü khọ âi ...)
TK 131 cọ thãø vỉìa âäưng thåìi cọ säúï dỉ bãn nåü vỉìa cọ säú dỉ bãn cọ
:
- Dỉ Nåü : phn ạnh säúï tiãưn DN cn phi thu ca khạch hng
- Dỉ Cọ : phn ạnh säúï tiãưn ngỉåìi mua âàût trỉåïc hồûc tr thỉìa.
2/ Phỉång phạp hảch toạn:

+ Khi giao hng họa cho ngỉåìi mua hay cung cáúp cạc dëch vủ, lao vủ,
kãú toạn phn ạnh giạ bạn âỉåüc ngỉåìi mua cháúp nháûn:
Nåü TK 131: Täøng giạ thanh toạn
Cọ TK 511: Giạ bạn chỉa thú
Cọ TK 3331 : VAT âáưu ra
+ Cạc khon thu nháûp thüc hoảt âäüng ti chênh hay hoảt âng
báút thỉåìng bạn chëu
Nåü TK 131 : Täøng giạ thanh toạn
Cọ TK 711,721,121,221..:Säú li hồûc giạ gäúc cạc khon âáưu
tỉ hay täøng giạ bạn chỉa VAT
Cọ TK 3331 : VAT âáưu ra
+ Trỉåìng håüp cháúp nháûn chiãút kháúu thanh toạn cho khạch hng v
âỉåüc trỉì vo säú nåü phi thu, kãú toạn ghi:
Nåü TK 811:Säú chiãút kháúu thanh toạn khạch hng âỉåüc hỉåíng
Cọ TK 131: Säú chiãút kháúu thanh toạn trỉì vo säú tiãưn phi
thu åí ngỉåìi mua
+Trỉåìng håüp gim giạ hng bạn trãn giạ tha thûn do hng kẹm
pháøm cháút, sai quy cạch hồûc båït giạ, häưi kháúu cháúp nháûn cho ngỉåìi
mua trỉì vo nåü
NåüTK 532 :Säú gim giạ hng bạn KH âỉåüc hỉåíng thüc hoảt
âäüng KD (khäng VAT)
Nåü TK 711,721: Säú gim giạ hng bạn thüc hoảt âäüng TC v hoảt
âäng báút thỉåìng

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 13

Luỏỷn Vn Tọỳt Nghióỷp
GVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
Nồỹ TK 3331: VAT traớ laỷi cho KH tổồng ổùng vồùi sọỳ giaớm giaù KH
õổồỹc hổồớng
Coù TK 131:Tọứng sọỳ giaớm giaù chỏỳp nhỏỷn cho ngổồỡi mua trổỡ vaỡo
sọỳ tióửn phaới thu KH
+ Trổồỡng hồỹp phaùt sinh haỡng baùn bở traớ laỷi do caùc nguyón nhỏn khaùc
nhau, phaớn aùnh tọứng giaù thanh toaùn cuớa haỡng bở traớ laỷi
Nồỹ TK 531: Doanh thu cuớa haỡng baùn bở traớ laỷi thuọỹc hoaỷt õọỹng KD
Nồỹ TK 711,721: thu nhỏỷp cuớa haỡng baùn bở traớ laỷi thuọỹc hoaỷt õọỹng TC
vaỡ hoaỷt õọng BT
Nồỹ TK 3331: VAT traớ laỷi cho KH tổồng ổùng vồùi sọỳ haỡng baùn bở traớ laỷi.
Coù TK131: Tọứng giaù thanh toaùn cuớa haỡng bở traớ laỷi trổỡ vaỡo sọỳ phaới
thu cuớa KH
+Phaớn aùnh sọỳ tióửn KH õaợ thanh toaùn trong kyỡ
Nồỹ TK 111,112: Sọỳ nồỹ õaợ thu bũng tióửn mỷt hay chuyóứn khoaớn
Nồỹ TK 113: Sọỳ nồỹ õaợ thu õang chuyóứn
Coù TK 131 : Sọỳ nồỹ õaợ thu tổỡ khaùch haỡng
+ Sọỳ tióửn thanh toaùn buỡ trổỡ vồùi nhổợng KH vổỡa laỡ con nồỹ vổỡa laỡ
chuớ nồỹ sau khi 2 bón õaợ lỏỷp baớng thanh toaùn buỡ trổỡ.
Nồỹ TK 331
Coù TK 131
+ Trổồỡng hồỹp khaùch haỡng thanh toaùn bũng vỏỷt tổ, haỡng hoùa
Nồỹ TK lión quan (151,152,153) : giaù thanh toaùn chổa coù VAT
Nồỹ TK 133(1331) : VAT õỏửu vaỡo õổồỹc khỏỳu trổỡ tổồng ổùng
Coù TK 131:Tọứng giaù thanh toaùn cuớa vỏỷt tổ,haỡng hoùa, dởch
vuỷ nhỏỷn vóử
+ Trổồỡng hồỹp ngổồỡi mua õỷt trổồùc tióửn haỡng

Nồỹ TK 111,112 : sọỳ tióửn haỡng ngổồỡi mua õỷt trổồùc
Coù TK 131
+ Khi giao haỡng cho khaùch haỡng coù tióửn ổùng trổồùc
Nồỹ TK 131
Coù TK lq(511,711,721,3331)
+ So saùnh giaù trở sọỳ haỡng õaợ giao vồùi sọỳ tióửn õỷt trổồùc cuớa ngổồỡi
mua, nóỳu thióỳu ngổồỡi mua seợ thanh toaùn bọứ sung; coỡn nóỳu thổỡa traớ laỷi
cho ngổồỡi mua:
Nồỹ TK 131
Coù TK lq (111,112,311)
+ ọỳi vồùi caùc khoaớn nồỹ khoù õoỡi khọng õoỡi õổồỹc, xổớ lyù xoùa sọứ, kóỳ
toaùn ghi:
Nồỹ TK 642 :Tờnh vaỡo chi phờ quaớn lyù DN toaỡn bọỹ sọỳ nồỹ õaợ xoùa
Coù TK 131
ọửng thồỡi ghi
Nồỹ TK 004 : Sọỳ nồỹ õaợ xoùa sọứ

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 14

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
3/ Sồ õọử haỷch toaùn thanh toaùn vồùi ngổồỡi mua:
4/ Sọứ chi tióỳt phaới thu khaùch haỡng (thanh toaùn vồùi ngổồỡi mua):
Sọứ chi tióỳt thanh toaùn vồùi ngổồỡi mua õổồỹc mồớ theo tổỡng õọỳi

tổồỹng, tổỡng khaùch haỡng. Mọựi khaùch haỡng õổồỹc theo doợi trón 1 trang sọứ.
Sọứ naỡy cho bióỳt chi tióỳt sọỳ tióửn khaùch haỡng nồỹ, sọỳ tióửn quaù haỷn trong
thaùng. ọửng thồỡi coù thóứ cho bióỳt õổồỹc sọỳ nồỹ quaù haỷn, õóỳn haỷn cuớa
tổỡng thồỡi õióứm õóứ kởp baùo caùo vồùi nhaỡ laợnh õaỷo khi coù yóu cỏửu gỏỳp.

Sỉ CHI TIT THANH TOAẽN VẽI NGặèI MUA

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 15
TK131TK511, 711,
TK3331
TK531,532
TK3331
TK331
TK111,112
TK642
TK111,112
Giaớm giaù haỡng
Haỡng baùn traớ
VAT tổồng ổùng
vồùi
Giaớm giaù vaỡ haỡng
traớ laỷi
Dthu baùn haỡng
Thu nhỏỷp H
khaùc
VAT phaới
nọỹp
Sọỳ chi họỹ hoỷc

traớ laỷi
Tióửn thổỡ cho ngổồỡi
mua
Buỡ trổỡ cọng
nồỹ
Sọỳ tióửn õaợ
thu
(kóứ caớ ổùng
trổồùc)
Nồỹ khoù õoỡi õaợ xổớ
lyù

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
Ngaỡy
thaùng
nm
Sọỳ
tỏỷ
p
Ngaỡ
y
thaùn
g
Dióựn giaới
TK

õọỳi
ổùn
g
Sọỳ tióửn
Sọỳ tióửn
quaù haỷn
Sọỳ
tióửn
Nồ

Coù
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Sọỳ dổ õỏửu
thaùng
2. Sọỳ phaùt sinh
.......
Cọỹng
3.Sọỳ dổ cuọỳi
thaùng
Cọỹt (1), (2), (3) : Ghi trỗnh tổỷ sọỳ ngaỡy vaỡo sọứ, sọỳ tỏỷp sọứ vaỡ ngaỡy
thaùng cuớa chổùng tổỡ
Cọỹt (4): Ghi nọỹi dung phaùt sinh nghióỷp vuỷ kinh tóỳ
Cọỹt (5): Ghi TK õọỳi ổùng vồùi TK phaới thu
Cọỹt (6), (7) : Ghi sọỳ tión phaùt sinh bón nồỹ, bón coù
Cọỹt (8) : Ghi sọỳ tióửn quaù haỷn thanh toaùn trong thaùng, vaỡo õỏửu thaùng
khi coù sọỳ dổ õỏửu kyỡ thỗ chi tióỳt ra sọỳ tióửn quaù haỷn thanh toaùn trong
tọứng sọỳ dổ.
Cọỹt (9): Nóỳu trong thaùng phaùt sinh nghióỷp vuỷ traớ nồỹ lión quan õóỳn
nồỹ õaợ ghi laỡ quaù haỷn thỗ seợ õổồỹc ghi sọỳ tióửn quaù haỷn õổồỹc traớ vaỡo
cọỹt naỡy.

V. PHN TấCH KHA NNG THU HệI Nĩ:
1.Hóỷ sọỳ voỡng quay cuớa nồỹ phaới thu (hóỷ sọỳ thu họửi):

Hóỷ sọỳ naỡy chố roợ khaớ nng thu họửi nồỹ cuớa doanh nghióỷp. Chố tióu
naỡy sổớ duỷng õóứớ quaớn lyù cọng nồỹ cuớa doanh nghióỷp. Chố tióu naỡy caỡng
lồùn thỗ chổùng toớ DN baùn haỡng thu tióửn ngay chióỳm tyớ troỹng lồùn vaỡ õaợ
tờch cổỷc thu họửi nồỹ
Trong cọng thổùc trón, sọỳ dổ bỗnh quỏn caùc khoaớn phaới thu õổồỹc xaùc
õởnh:


pt1 ...pt(n) : laỡ sọỳ phaới thu õỏửu kyỡ 1 õóỳn õỏửu kyỡ n
Hoỷc

Ngoaỡi chố tióu sọỳ voỡng quay cuớa khoaớn phaới thu khaùch haỡng ngổồỡi ta
coỡn sổớ duỷng chố tióu sọỳ ngaỡy thu họửi nồỹ.

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 16
thuớikhoaớn phaquỏn dổ bỗnh Sọỳ
thuỏửnDoanh thu
õởnh xaùc õổồỹc naỡysọỳ Hóỷ
=

1
)(2/1)1(...212/1

++++
n

nptnptptpt
PT =
2
kyỡ cuọỳi thuPhaới kyỡ õỏửu thuPhaới +
PT =

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
2.Säú ngy (k hản) thu häưi nåü:
Chè tiãu ny cho tháúy âãø thu âỉåüc cạc khon phi thu thç DN nãn
cáưn mäüt khon thåìi gian l bao nhiãu. Nãúu chè tiãu ny gim so våïi k
trỉåïc (gäúc) âiãưu âọ chỉïng t DN â cọ sỉû ci thiãûn trong chênh sạch
bạn hng (thu häưi nåü nhiãưu hån). Ngỉåüc lải nãúu chè tiãu ny tàng so våïi
k trỉåïc thç do DN qun l cạc khon phi thu khạch hng kẹm lm cho
cạc khon phi thu cáưn thiãt thåìi gian måïi thu âỉåüc nåü. Do âọ, phi dỉûa
vo tỉìng âiãưu kiãûn củ thãø ca tỉìng doanh nghiãûp âãø cọ thãø rụt ra
nhỉïng nháûn xẹt âụng âàõn.
3. Láûp bạo cạo cäng nåü phi thu:
Nåü phi thu l pháưn ti sn bë cạc doanh nghiãûp, täø chỉïc cạ nhán
khạc chiãúm dủng ca doanh nghiãûp mçnh. Thäng tin vãư cäng nåü phi thu
KH tråü giụp âàõt lỉûc trong cäng tạc qun l tải doanh nghiãûp. Bạo cạo
cäng nåü phi thu âỉåüc láûp bng sau:
BNG BẠO CẠO CÄNG NÅÜ PHI THU
Chè tiãu
Säú tiãưn
Säú

tiãưn
máút
kh
nàng
thanh
toạn
Sọ phi
thu âáưu
k
Säú phạt sinh
Säú cn phi
thu
Täøn
g säú
Säú
qua
ï
hả
n
Täøng
säú
phi
thu
Säú
â
quạ
hản
Säú
â
thu

Täøn
g säú
Säú quạ
hản
thanh
toạn
1.Pthu KH
2.Pthu NB
3.Pthu TỈ
4.Pthu
khạc
Cäüng
- Cäüt säú phi thu âáưu k chi tiãút ra säú nåü quạ hản
- Cäüt säú phạt sinh trong k chi tiãút ra säú phi thu, säú â thu v säú
nåü quạ hản thu trong k
- Cäüt säú cn lải cng chi tiãút theo täøng säú v säú quạ hản
- Ngoi ra bạo cạo cn cọ thãm 1 cäüt säú tiãưn máút kh nàng thanh
toạn


Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 17
Hãû säú ny âỉåüc xạc
âënh =
tiãưn häưi thusäú Hãû
phán têchk ca ngySäú

Luỏỷn Vn Tọỳt Nghióỷp
GVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
PHệN II
TầNH HầNH THặC T HOAT
ĩNG SAN XUT KINH DOANH
CUA
CNG TY Cỉ PHệN THUY SAN
Aè NễNG
A. KHAẽI QUAẽT Vệ TầNH HầNH HOAT ĩNG CUA CNG TY Cỉ
PHệN THUY SAN Aè NễNG :
I. Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn Cọng ty:

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 18

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
Cäng ty Cäø Pháưn Thy Sn  Nàơng tiãưn thán l xê nghiãûp qúc
doanh khai thạc thy sn QNÂN âỉåüc thnh láûp v chênh thỉïc âi vo
hoảt âäüng tỉì thạng 12 nàm 1977. Våïi mäüt chỉïc nàng l khai thạc hi sn
trãn cạc phỉång tiãûnk thût bạn cå giåïi.
Ngay tỉì khi måïi thnh láûp ton Cäng ty cọ
- Täøng säú väún : 870.759.000 âäưng

- Phỉång tiãûn khai thạc : 25 tu
- Täøng säú lao âäüng : 172 ngỉåìi
Våïi phỉång tiãûn khai thạc thä så (bạn tỉû âäüng ) våïi cäng sút tu
thuưn tỉì 33 CV-110/chiãúc, Cäng ty hoảt âäüng trong mäüt ngnh nghãư
phủ thüc ráút nhiãưu vo thåìi tiãút ma vủ, ngỉ trỉåìng, ngưn låüi v
cọ nhiãưu biãún cäú ri ro vãư ngỉåìi v ti sn. Cho nãn loải trỉì thåìi k
bao cáúp Cäng ty âỉåüc sỉû cung cáúp âáưy âỉ váût tỉ tiãưn väún ca nh
nỉåïc v bao tiãu ton bäü sn pháøm khai thạc âỉåüc. Vç váûy êt khọ khàn
trong sn xút kinh doanh nhỉng hiãûu qu thỉûc tãú thç bë läù.
Chuøn sang cå chãú måïi khäng cáưn sỉû bao cung ca nh nỉåïc,
Cäng ty phi tỉû lo liãûu táút c do âọ gàûp ráút nhiãưu khọ khàn (khọ khàn
trong qun l, âiãưu hnh sn xút kinh doanh, khọ khàn do thiãúu väún
thiãúu váût tỉ, khọ khàn trong tiãu thủ sn pháøm ). Cäüng thãm viãûc âáưu tỉ
kẹm hiãûu qu vo nàm 1986 â âỉa Cäng ty âãún dảng doanh nghiãûp
chøn bë gii thãø theo qut âënh 315 /HÂBT.
Âãø täưn tải mäüt cạch cọ hiãûu qu Cäng ty â quút âënh chuøn
hỉåïng sn xút kinh doanh bàòng viãûc âáưu tỉ mảnh vo dëch vủ nghãư
cạ bàòng ngưn väún huy âäüng trong cạn bäü cäng nhán viãn Cäng ty, khẹp
kên dáy chuưn sn xút kinh doanh tỉì kháu khai thạc âãún chãú biãún cạc
màût hng hi sn. Våïi phng hỉåïng trãn Cäng ty â hoảt âäüng trãn
nhiãưu lénh vỉûc : Khai thạc hi sn, âọng måïi v sỉía chỉỵa cạc loải tu
thuưn, cung ỉïng váût tỉ thiãút bë cho nghãư cạ, ni träưng hi sn, thu
mua v chãú biãún hi sn cạc loải. Sỉû chuøn hỉåïng trãn â giụp cho
Cäng ty äøn âënh v phạt triãøn lm täút nhiãûm vủ ca doanh nghãûp, bo
ton v pháút triãøn ngưn väún, thu nháûp v âåìi säúng ngỉåìi lao âäüng
tàng âm bo cạc khon näüp cho Nh nỉåïc.
Âiãưu cå bn ca thàõng låüi trãn l viãûc sỉí dủng âụng mủc âêch v
cọ hiãûu qu väún kinh doanh, biãút nàõm bàõt âỉåüc thë trỉåìng. Cäng ty â
gim quy mä khai thạc âạnh bàõt, tàng cỉåìng måí räüng quy mä dëch vủ
chãúï biãún Thy sn kinh doanh täøng håüp.

Âãún nàm 1997 Cäng ty âỉåüc thnh phäú chn lm âiãøm cäø pháưn
họa v Cäng ty âäøi tãn thnh Cäng ty Cäø pháưn Khai thạc v Dëch vủ
Thy Sn  Nàơng theo quút âënh säú 5011/ Q - UB ngy 17 thạng 12
nàm 1997. Cäng ty chênh thỉïc âi vo hoảt âäüng âáưu nàm 1998 theo giáúy
chỉïng nháûn âàng k kinh doanh säú 059534 ngy 07 thạng 01 nàm 1998 do
såí kãú hoảch v âáưu tỉ thnh phäú Â Nàơng cáúp.
Vç váûy âỉåüc sỉû ng hä mảnh me,ỵ têch cỉûc ca ton thãø cạn bäü
cäng nhán viãn trong Cäng ty m thỉûc tãú âãún nay Cäng ty â hoảt âäüng
våïi trãn 50% väún ca cạn bäü cäng nhán viãn trong Cäng ty cho vay. Âiãưu âọ
âi âãún gii nghéa cho viãûc Cäng ty xin tiãún hnh thê âiãøm cäø pháưn họa

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 19

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
Doanh nghiãûp vç thỉûc trảng Cäng ty â v âang hoảt âäüng ráút gáưn våïi
Cäng ty Cäø pháưn.
Âãún âáưu nàm 2000 Cäng ty â âäøi tãn thnh Cäng ty Cäø Pháưn Thy
Sn  Nàơng. Theo u cáưu phạt triãøín ca Cäng ty trãn cå såí cạc phán
xỉåỵng sn xút cọ sàơn, Cäng ty â thnh láûp 2 Xê nghiãûp trỉûc thüc
âọ l: Xê nghiãûp Thy Sn Nải Hỉng v Xê Nghiãûp Thy Sn Ha
Cỉåìng.
- Tãn Cäng ty: Cäng ty Cäø Pháưn Thy Sn  Nàơng.
- Tãn giao dëch: Danang City Seaproducts Corporation

- Tãn viãút tàõt: Seafish Corp
- Âëa chè Cäng ty: Âỉåìng 2 thạng 9, phỉåìng Ha Cỉåìng - Qûn Hi
Cháu - TP Â Nàơng .
- H v Tãn Giạm Âäúc : Nguùn Vàn Viãût.
- Âiãûn thoải Cäng ty : 0511-826457-815204- 831266- 831155
- Fax: 84511- 815204
- Ti khon Viãût Nam : 362121- 370079 tải Ngán Hng Ngoải Thỉång Â
Nàơng
- Ti Khon ngoẵi tãû : 362131-370079 tải Ngán hng Cäng Thỉång
 Nàơng
- Väún âiãưu lãû : 3.892.500.000 âäưng
Trong âọ : Väún cäú âënh : 3.609.000.000 âäưng
Väún lỉu âäüng : 283.500.000 âäưng
II. Chỉïc nàng - nhiãûm vủ ca Cäng ty:
1. Chỉïc nàng:
- Khai thạc v thu mua hại sạn
- Kinh doanh xút nháûp kháøu v kinh doanh näüi âëa .
- Ni träưng, chãú biãún hi sn.
- Cỉa x gäù gia cäng, âọng måïi v sỉía chỉía tu thuưn.
- Sn xút nỉåïc âạ.
2. Nhiãûm vủ:
- Täø chỉïc thỉûc hiãûn kinh doanh âụng ngnh nghãư â âàng k, thỉûc
hiãûn kinh doanh xút kháøu hại sn, nháûp kháøu váût tỉ thiãút bë v
hng tiãu dng phạt triãøn nghãư cạ ca dáút nỉåïc
- Tảo ngưn väún cho sn xút kinh doanh, dëch vủ âäưng thåìi qun l
khai thạc täút v sỉí dủng cạ hiãûu qu ngưn väún âm bo âáưu tỉ
måí räüng sn xút.
- Gii quút cäng àn viãûc lm cho ngỉåìi lao âäüng, náng cao âåìi säúng
ca ngỉåìi dán trong khu vỉûc.
-Quan hãû mua bạn v häù tråü cho cạc xê nghiãûp âäng lảnh trong khu

vỉûc, håüp tạc âãø náng cao trçnh âäü k thût, cháút lỉåüng sn pháøm.
3. Âạnh giạ khại quạt vãư kãút qu hoảt âäüng kinh doanh ca Cäng
ty qua cạc nàm:
Nhçn chung dỉåïi hçnh thỉïc l mäüt Cäng ty cäø pháưn, âiãưu kiãûn vãư
väún v cå såí váût cháút cn ráút hản chãú, sau nhiãúu nàm hoảt âäüng
cng våïi sỉû miãût mi v näø lỉûc hãút mçnh ca táûp thãø cạn bäü
cäng nhán viãn trong hoảt âäüng sn xút kinh doanh, ngưn väún ca
Cäng ty khäng ngỉìng tàng lãn củ thãø:

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 20

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
TầNH HầNH HOAT ĩNG SXKD CUA CNG TY QUA 3 NM
Chố tióu

V
T
1999 2000 2001
00/
99
(%)
01/
00

(%)
1.Giaùtrở SL haỡng
hoùa
Giaù trở ngoaỷi
tóỷ
2.Saớn phỏứm chuớ
yóỳu
Thuớy saớn xuỏỳt
khỏứu
Nổồùc õaù
oùng mồùi taỡu
thuyóửn
3.Tọứng doanh thu
4.Tọứng chi phờ
5.Lồỹi nhuỏỷn
trổồùc thuóỳ
6.VAT õổồỹc
khỏỳu trổỡ
7.Thu nhỏỷp bỗnh
quỏn
USD
Tỏỳn
Cỏy
Chióỳc
1000.õ
1000.õ
1000.õ
1000.õ
õọửng
1.285.6

30
331.93
8
235.69
7
15
13.776.
797
13.641.
724
135.07
2
250.89
1
570.00
0
1.706.8
00
370.40
1
292.38
2
16
24.974.
57724.
713.17
1
261.40
6
384.37

4
600.00
0
1.852.5
04
401.32
5
375.62
1
18
28.999.
602
28.747.
742
251.85
9
620.00
0
132
,8
111
,6
123
,6
106
,7
181
,3
181
,1

193
,5
153
,2
105
,3
108
,5
108
,3
128
,9
112
,5
116
,1
116
,3
96,
4
103
,3
Vồùi sọỳ lióỷu ồớ baớng phỏn tờch trón cho ta thỏỳy õổồỹc rũng hoaỷt õọỹng
saớn xuỏỳt kinh doanh cuớa Cọng ty tng õóửu qua caùc nm vóử giaù trở ngoaỷi
tóỷ, thuớy saớn xuỏỳt khỏứu, nổồùc õaù vaỡ õoùng mồùi taỡu thuyóửn. Vỗ vỏỷy doanh
thu qua caùc nm cuợng õaợ tng lón roợ róỷt.
Coù theớ noùi trong 3 nm 1999, 2000, 2001 Họỹi õọửng quaớn trở, Ban giaùm
õọỳc vaỡ toaỡn thóứ caùn bọỹ trong Cọng ty õaợ nọứ lổỷc hóỳt sổùc cuỡng thổỷc
hióỷn kóỳ hoaỷch, chố tióựu õaợ õóử ra, baớo õaớm õổồỹc vióỷc laỡm vaỡ thu
nhỏỷp ọứn õởnh cho ngổồỡi lao õọỹng.

Tọứng doanh thu cuớa nm 2000 õaợ tng hồn rỏỳt nhióửu so vồùi nm 99 laỡ
181,3% tổồng ổùng vồùi mổùc laỡ 11.197.780.000 õọửng laỡ do aớnh hổồớng cuớa
nhỏn tọỳ :
- Do dỷc thuỡ rióng cuớa ngaỡnh thuớy saớn chởu aớnh hổồớng rỏỳt nhióửu
vaỡo thồỡi tióỳt, nón trong nm 99 õaợ coù nhổợng khoù khn do thión tai gỏy ra nón
doanh thu vaỡ lồi nhuỏỷn õaợ ờt hồn õaùng kóứ so vồùi 2 nm 2000, 2001. Vỗ lyù do
phaới ngổng hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh nhổng phaới traớ chi phờ cho caùn
bọỹ cọng nhỏn vión trong thồỡi gian naỡy.
Lồỹi nhuỏỷn thỗ vỏựn tng qua caùc nm, tuy nhión nm 2001 lồỹi nhuỏỷn coù
giaớm õi so vồùi nm 2000 laỡ 9.547.175 õọửng tổồng ổùng vồùi tyớ lóỷ 96,4% laỡ
do phaới chởu aớnh hổồớng cuớa nhỏn tọỳ:
- Cọng ty õaợ mồớ rọỹng quan hóỷ hồỹp taùc laỡm n vồùi mọỹt sọỳ nổồùc
khaùc, ngoaỡi nhổợng khaùch haỡng truyóửn thọỳng laỡ Trung quọỳc, aỡi loan,
Singapore,... Nay laỷi mồớ rọỹng quan hóỷ thóm vồùi Nhỏỷt Baớn, trauslia, Haỡn
quọỳc. Tổỡ õoù ta thỏỳy õởa baỡn tióu thuỷ cuớa Cọng ty ngaỡy caỡng rọỹng. Do

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 21

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
âáy l nhỉỵng khạch hng åí khạ xa so våïi Cäng ty nãn chi phê b ra trong
váún âãưì váûn chuøn cng nhỉ trong cäng tạc thu häưi nåü l tỉång âäúi
låïn. Âáy l mäüt ngun nhán quan trng trong viãûc lm tàng chi phi ca nàm
2001 so våïi nàm 2000.

- Nhỉỵng màût hng Cäng ty xút cho Hn qúc v Nháût Bn l ch
úu nhỉỵng màût hng tỉåi, vç chi phê b ra khạ låïn trong cäng tạc bo
qun lỉu trỉỵ håüp l âãø trạnh tçnh trảng hỉ hng nãn låüi nhûn âem lải
cho Cäng ty khäng cao so våïi viãûc xút kháøu cạc loải thy sn khạc.
Nhçn chung Cäng ty â âạp ỉïng âỉåüc u cáưu ca thë trỉåìng âm
bo âỉåüc ngưn hng cung cáúp cho ngỉåìi mua, âm bo âỉåüc sỉû äøn
âënh âåìi säúng ca cạn bäü cäng nhán viãn trong Cäng ty, hon thnh täút
nghéa vủ âäúi våïi nh nỉåïc. Cäng ty âang täưn tải v phạt triãøn åí täúïc
âäü cao.
III. Mäüt säú âàûc trỉng cå bn vãư täø chỉïc qun l v täø chỉïc sn
xút tải Cäng ty cäø pháưn Thy sn  Nàơng:
1/ Âàûc âiãøm sn xút kinh doanh:
Do âàûc th ca Cäng ty l khai thạc v dëch vủ thy sn (ch úu l
chãú biãún hi sn). Cäng ty sn xút hon ton theo âån dàût hng, chênh
vç bë âäüng trong thë trỉåìng âáưu ra nãn tiãún hnh sn xút chãú biãún
gàûp khäng êt khọ khàn. Màût khạc ngưn ngun liãûu hi sn âáưu vo l
tỉåi säúng, thåìi gian lỉu kho khäng láu do âàûc tênh mau hỉ hng. Thãm vo
âọ säú lỉåüng chng lai, cháút lỉåüng, quy cạch phủ thüc hon ton
vo tỉìng ma, kh nàng khai thạc âạnh bàõt ca Cäng ty v ca ngỉ dán.
Nãn âãøí äøn âënh sn xút, thỉûc hiãûn täút cạc håüp â k kãút v gii
quút cäng àn viãûc lm cho ngỉåìi lao âäüng ln l váún âãưì cáưn quan tám
hng âáưu tải Cäng ty.
Chênh vç bë âäüng trong cå cáúu thnh pháøm nãn Cäng ty phi càn nhàõc
k lỉåỵng khi k kãút cạc håüp âäưng våïi khạch hng âàûc biãût l våïi
nhỉỵng khạch hng måïi v nhỉỵng khạch hng khäng thỉåìng xun ca
Cäng ty. Tuy nhiãn, trong tçnh hçnh hiãûn nay do sỉû cảnh tranh gay gàõt trong
thu mua ngun liãûu âáưu vo cng nhỉ thë trỉåìng âáưu ra v sỉû biãún
âäüng ráút låïn ca giạ c sn pháøm, nãn cọ thãø nọi Cäng ty âang hat
âäüng trong âiãưu kiãûn kinh doanh våïi hiãûu qu tháúp, ri ro cao.
Cäng ty cọ chỉïc nàng sn xút kinh doanh xút kháøu trỉûc tiãúp theo

giáúy phẹp kinh doanh säú 3112067/GP ngy 19 thạng 2 nàm 1998 ca bäü
thỉång mải cáúp.
Kinh doanh näüi âëa cạc màût hng hi sn, váût tỉ hng họa våïi cạc
âån vë sn xút kinh doanh trong nỉåïc.
2/ Âàûc âiãøm vãư sn pháøm kinh doanh:
Do Cäng ty hoảt âäüng trong lénh vỉûc thy sn nãn thnh pháøm ca
Cäng ty ráút âa dảng v phong phụ vãư màût chng loải, cạc màût hng ca
Cäng ty gäưm:
Cạc loải täm âäng lảnh nhỉ täm sụ, täm hm...,cạc loải cạ âäng lảnh
nhỉ cạ thu fillet, cạ b ngun con, cạ bạnh âỉåìng, cạ leo..., cạc loải ghẻ
mnh, ghẻ ngun con, ... cạc thnh pháøm â qua chãú biãún nhỉ cạ b
khä táøm gia vë, mỉûc khä táøm gia vë.

Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 22

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
3/ ỷc õióứm quy trỗnh cọng nghóỷ chóỳ bióỳn haới saớn cuớa Cọng ty :
Do õỷc thuỡ cuớa ngaỡnh thuớy saớn, nón nguyón lióỷu õỏửu vaỡo cuớa quaù
trỗnh saớn xuỏỳt laỡ rỏỳt phong phuù vaỡ õa daỷng. Do õoù cuợng coù nhióửu quy
trỗnh chóỳ bióỳn khaùc nhau õóứ phuỡ hồỹp vồùi tổỡng loaỷi haới saớn.
Sau õỏy laỡ 2 quy trỗnh cọng nghóỷ tióu bióứu cuớa mỷt haỡng caù õọng laỷnh
vaỡ caù tỏứm gia vở:
Sồ õọửỡ quy trỗnh chóỳ bióỳn caù õọng laỷnh

Quy trỗnh cọng nghóỷ chóỳ bióỳn caù boỡ tỏứm gia vở
Tổỡ 2 quy trỗnh cọng nghóỷ chóỳ bióỳn tióu bióứu trón cho ta thỏỳy quy trỗnh
saớn xuỏỳt laỡ ngừn, nguyón lióỷu phaới õaớm baớo õọỹ tổồi sọỳng tổỡ khỏu tióỳp
nhỏỷn õóỳn khỏu õoùng goùi vaỡ baoớ quaớn thaỡnh phỏứm nón vióỷc bọỳ trờ saớn
xuỏỳt vaỡ quaớn lyù laỡ coù nhióửu neùt rióng.
4/ Cồ cỏỳu tọứ chổùc quaớn ly:ù
4.1/ Sồ õọử cồ cỏỳu tọứ chổùc quaớn lyù :
Do õỷc õióứm ngaỡnh nghóử saớn xuỏỳt kinh doanh cuớa Cọng ty vaỡ tỗnh
hỗnh õọứi mồùi kinh tóỳ hióỷn nay cuớa õỏỳt nổồùc, õọửng thồỡi õóứ tinh giaớm bọỹ
maùy quaớn lyù nhổng vỏựn õaớm baớo vióỷc õióửu haỡnh coù hióỷu quaớ toaỡn bọỹ
quaù trỗnh kinh doanh saớn xuỏỳt kinh doanh. Cọng ty Cọứ Phỏửn Thuớy Saớn aỡ

Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 23
1.Baớo quaớn sồ .ọỹ
2.Rổớa
3.Phỏn cồớ
4. Ngỏm nổồùc õaù
laỷnh
8.Taùch khuọn
7.Cỏỳp õọng
6.Chồỡ õọng
9.Cỏn
5.Xóỳp khuọn 10.Maỷ bng
Nguyón lióỷu tổồi
sọửng
Xổớ lyù ban õỏửu
Loỹc Fillet (nóỳu coù)
Baớo quaớn laỷnh

Xóỳp vộ
Phồi khọ
Rổớa saỷch
Tỏứm gia vở
Bao goùi
Baớo quaớn thaỡnh phỏứm

Luỏỷn Vn Tọỳt NghióỷpGVHDTh.Sộ
BuỡiNổợThanhHaỡ
Nụng quyóỳt õởnh tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù theo kióứu trổỷc tuyóỳn coù
thóứ hỗnh dung qua sồ õọử sau:
Sồ õọử bọỹ maùy quaớn lyù cuớa Cọng ty
: : Quan hóỷ chổùc nng : Quan hóỷ trổỷc tuyóỳn
: Quan hó nghióỷp vuỷ chuyón mọn

4.2/ Chổùc nng - nhióỷm vuỷ cuớa caùc phoỡng ban:
* Họỹi õọửng quaớn trở : laỡ tọứ chổùc õaợ thaỡnh lỏỷp ra Cọng ty cọứ phỏửn
thuớy saớn aỡ Nụng ngổồỡi õóử ra phổồng hổồùng saớn xuỏỳt kinh doanh vaỡ
õióửu haỡnh Cọng ty trong quaù trỗnh kinh doanh.
* Ban giaùm õọỳc : gọửm 1giaùm õọỳc vaỡ 2 phoù giaùm õọỳc.
Giaùm õọỳc Cọng ty laỡ do Họỹi õọửng quaớn trở cổớ ra, coù traùch nhióỷm
quaớn lyù hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt cuớa Cọng ty vaỡ chởu moỹi traùch nhióỷm vóử
hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt, kinh doanh vaỡ õồỡi sọỳng cuớa Cọng ty. óứ coù thồỡi gian
tỏỷp trung vaỡo caùc vỏỳn õóử lồùn, Giaùm õọỳc Cọng ty giao quyóửn chố huy saớn
xuỏỳt, kyợ thuỏỷt cho nhổợng phoù giaùm õọỳc. Phoù gờam õọỳc coù nhióỷm vuỷ


Svth:NguyóựnThởThaớo

Trang 24
PG kyợ thuỏỷt PG nọỹi
chờnh
Phoỡng
KT - TV
Phoỡng
TC - HC
Phoỡng
KH - KD
PX

Chóỳ

Bióỳn
PX
Nổồùc
õaù
Cổớa
haỡng
xng
dỏửu
Traỷm
thu
mua
PX
õoùng
thuớy
saớn

aỡu
PX cồ
khờ
Traỷm
KD thuớy
haới saớn
GấAẽM
C
Xờ nghióỷp SX & DV
Họỹi õọửng quaớn trở

Lûn Vàn Täút NghiãûpGVHD Th. Sé 
Bi Nỉỵ Thanh H
giụp âåỵ cho giạm âäúc v chè huy âãún cạc phán xỉåíng sn xút, bäü
pháûn cung ỉïng váût liãûu âãø këp gii quút cạc váún âãư sn xút k
thût.
* Phng kãú toạn ti vủ :
Chỉïc nàng: chëu trạch nhiãûm trỉåïc giạm Âäúc Cäng ty vãư hãû thäúng:
thäúng kã, kãú toạn, ti chênh v ngán sạch ca Cäng ty, tham mỉu cho
Giạm Âäúc hảch toạn kinh tãú näüi bäü v sn xút kinh doanh cọ hiãûu
qu.
Nhiãûm vủ : phn ạnh këp thåìi, chênh xạc tçnh hçnh sn xáút kinh doanh
ca Cäng ty hàòng ngy, hng thạng, hng qu, hng nàm. Hoảch toạn kinh
tãú näüi bäü cho phán xỉåíng v Cäng ty. Täø chỉïc qun l ti sn, thỉûc
hiãûn chãú âäü kiãøm tra, âạnh giạ âënh k nhàòm xỉí l nhỉỵng ti sn hỉ
hng, täø chỉïc lỉu trỉỵ hãû thäúng Sẹc v tiãưn màût ca Cäng ty .

Quưn hản: phạt hiãûn këp thåìi nhỉỵng quưn hản vi phảm thäúng
kã, hoảch toạn ti chênh âãø bạo cạo cho Gêam Âäúc xỉí l, cọ quưn
duût hồûc khäng duût nhỉỵng chi phê khäng âụng ngun tàõc .
* Phng kãú hoảch kinh doanh:
- Lm tham mỉu cho giạm Âäúc trong viãûc hỉåíng chênh sạch chãú âäü,
chỉång trçnh kãú hoảch cäng tạc.
- Láûp kãú hoảch sn xút kinh doanh ca Cäng ty
- Täø chỉïc âiãưu hnh thu mua ngun liãûu, cạc màût hng thy sn
- K kãút cạc håüp âäưng tiãu thủ sn pháøm âäưng thåìi thỉûc hiãûn cạc
cüc tiãúp xục våïi khạch hng trong nỉåïc v ngoi nỉåïc .
- Cọ nhiãûm vủ kiãøm tra âän âäúc cạc thnh viãn trong lénh vỉûc âỉåüc
phán cäng .
- Nghiãn cỉïu xáy dỉûng kãú hoảch sỉí dủng ti chênh v âiãưu phäúi
qu ti chênh chung cho ton Cäng ty mäüt cạch håüp l v hiãûu qu.
- Phán têch hoảt âäüng kinh tãú thỉåìng k nhàòm phạt hiãûn màût úu
âãø tçm biãûn phạp khàõc phủc.
- Láûp kãú hoảch sỉí dủng ngưn väún âáu tỉ trang thiãút bë cho Cäng ty
cng nhỉ mạy mọc cho cạc âån vë sn xút sỉí dủng cọ hiãûu qu.
* Phng täø chỉïc hnh chênh:
Chỉïc nàng: Hỉåïng dáỵn nghiãûp vủ lao âäüng tiãưn lỉång, täø chỉïc
qun l âåìi säúng cho cạn bäü cäng nhán viãn, täø chỉïc bo vãû tưn tra
canh gạc.
Nhiãûm vủ: Láûp kãú hoảch hng nàm cho ton Cäng ty theo u cáưu
qun l lao âäüng, phäúi håüp cạc bäü pháûn liãn quan thỉûc hiãûn chãú âäü
xãúp lỉång, náng báûc cho nhán viãn theo quy âënh hiãûn hnh, täø chỉïc âo
tảo thi náng báûc, náng cao tay nghãư cho cäng nhán viãn.
Quưn hản : Cọ quưn u cáưu cạn bäü cäng nhán viãn thỉûc hiãûn
nhỉỵng quy âënh,quy chãú, näüi quy ca Cäng ty, âỉåüc quưn kiãøm tra chãú
âäü lao âäüng, thåìi gian lm viãûc ca cạn bäü cäng nhán viãn .
* Phán xỉåíng chãú biãún :


Svth: Nguùn Thë Tho

Trang 25

×