Tải bản đầy đủ (.docx) (23 trang)

Thực trạng tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam những năm gần đây

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (597.84 KB, 23 trang )

DANH SCH THNH VIÊN
NHM: 06
STT HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ
1 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG
2 LƯU THỊ MINH PHƯƠNG
3 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
4 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG
5 HOÀNG THỊ THU THẢO
6 ĐÀO THỊ TÂM 11D180036
7 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 11D180097
8 ĐỖ THỊ MINH THÚY
( Nhóm trưởng)
11D180222
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHM 06
LẦN 1

 !"
!#$$
%&'()%*+,-. /.0-
)%*1 23.4.4!"..5..!#15
*6
NHM TRƯỞNG
789
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHM 06
STT Họ và tên Công việc
1 Đoàn Thị Phương Chương 1. Cơ sở lý luận chung về nguồn vốn
ODA
2 Hoàng Thị Thu Thảo Chương 2. Thực trạng tiếp nhận và sử dụng vốn
ODA của Việt Nam những năm gần đây


I Thực trạng tiếp nhận ODA
1 Tình hình cam kết, ký kết và giải ngân
3 Phạm Thị Thu Phương 2 Các nhà tài trợ cung cấp ODA cho Việt
Nam
4 Lưu Thị Minh Phương II Tình hình sử dụng vốn ODA
1 Cơ cấu sử dụng vốn ODA cho đầu tư phát
triển
5 Nguyễn Thị Minh
Phương
2 Vốn ODA phân bổ theo ngành
3 Vốn ODA phân bổ theo vùng lãnh thổ
6 Nguyễn Thị Thanh Tâm III.Những thành tựu, hạn chế trong quá trình
vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA
và một số kiến nghị chính sách
7 Đào Thị Tâm Chương 3. Một số kiến nghị trong vấn đề huy
động và sử dụng hợp lý nguồn vốn ODA
8 Đỗ Thị Minh Thúy
( Nhóm Trưởng)
 Lời Mở đầu + Kết luận
 Tổng hợp bản word
 Thuyết trình
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHM 06
LẦN 2
:
 !"
!#$$
%&'(
• ;<=>5"?@A51'!B'C6

• D#E 2F'GH.?@?(1I6
NHM TRƯỞNG
789
LỜI MỞ ĐẦU
JG"3.4"3*K;%LM>"N*KLLM, O.!OP.#(
3,,(Q  O../?@12& O..4"3R
 S.&.T H'6%IBN.T RU(>.*,1V
.9RN S.WG(G5>+.&Q1 2XYZ?I
U(QN1#[>+.0'. S..56
\4WN S.WG(!-TH..T.0+
!Q*]FR&>5'P.>.^ S..51_1">II.`1a
>U(+.3b S.W!W>..+U("S3.U(+.
. S.21&6N S.W.4*>?#.N!".H."(
U(@..(cBG.15 O.IG71S?#5.^*&!1b
U(1d615*>!"1S31.`e.KfYgM.0..U(+.!a
.e.U(+..*Ehe.5BO6
G.3i>='P!+!G."..'GfYgU(.5
,fYgG.GB&(c!+U(1d+!O31, O.6fYgR
93.93.iWG(H5d..4""N>31
(cBG.>-(.<./.,(H!N51"+./2NjH)
FR& /+"N6(!i>N S.P.#(12 O..4
"3!5Q>.9.j3@(&!='P"(U(@/W..
(cBG..531>T.?"BfYg6
kO5(+.*&.I(/>5'"/!-fYg>*RBG
.d#.e(-“Thực trạng tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA ở
Việt Nam những năm gần đây” V(>B1_G.1N(9!='P
fYgNk"%>U(*H&+@33.5"(U(@(&!
='P(c!+fYg6
Kết cấu bài thảo luận gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về ODA.

Chương II: Thực trạng tiếp nhận và sử dụng ODA ở Việt Nam trong
những năm gần đây.
Chương III: Một số kiến nghị trong vấn đề huy động và sử dụng hợp lý
nguồn vốn ODA.
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN VỐN ODA
1. Khái niệm và đặc điểm nguồn vốn ODA.
1.1. Khái niệm.
 fYgKflm.BYC!CB53Cg.CM .*hBL71S31.`
e..bdBk"1S31.`e.6
- C50?71S31KYC!CB53Cg.C;5CCYg;M
fYg?5c,.@..H5@!"1SH45BN!,.@..H5@.5!
.0;`30>..a.e.U(+.!..a.e.3.`30'.5.. O.
31!.i316
- C5h.0B#S3U(+.I]CnC'%5ofYgB5N&
1S93p!-T.`.0.. O.(>31!..a.e.
U(+..5.. O.q5!31VP.`.31H
FR&6r
- N-(>%+%];Z:.0;`30!-
s(.U(@BE!='P(c!+L71S31.`e..*#(H
"!-fYg (oL71S31.`e. S.(BGS3.
31W O.;&5tR&;0hk"%!O&-(
U(+.>a.e.U(+.r6
1.2. Mục tiêu của ODA:
 155Nj(.0U(1I31fYgP.#(.`.0fYg
B
1 9.uQ1 2?-!W!@q52.. O.316
2 Q. BS`..`1.0.. O.1S6
 %P.#(.0fYg S.Hv!(#?+1_1
1 t*?wI1Nq5.x.G.!(*6

2 N3a.i35'P.(d.6
3 Q. ?IvO!.5!QBG..53PW
4 X@<B"=!51yC
5 Q. e.HwC?z
6 Zb.+L{kg{YJ>+1|!..?"H.
7 @?@5?-!W41 
8 Bi3U("+.5.j(!IP.`.31
1.3. Đặc điểm của ODA
• fYg OOP.#(9.uQ1 2H!G! S.0
.. O.!.i316
• k+fYgB(c!"1S5T.` (R
• fYg.<?5c..'5'..`U(+.2j.pU(+.K.03
ifYgB.`30U(+.M
• %(c!+fYg151,-(1 S3}B-(+.`1!O"(
U(@H)FR&6
• 0P.fYg1,3e.N3.j-(15..5N.0'G6
1.4. Phân loại
STT Chỉ tiêu phân loại Phân loại ODA
 C5-(H"1S • fYgH41?(&.
• fYg.*1?(&.
• fYg7S3
 C5Ie.G." • fYg71S.
• fYg71S. /1I
 C5(c.(.,3 • fYg53 /
• fYg3 /
• fYg.0..a.e.3.`30K%XfM
 C5./.U(@BE • %(c  !+  fYg  '5  ?#  3  i  -(
K B..H5@!M
• %(c!+fYg'5   1SU(@BE
5?&

• %(c!+fYg..?#.xU(@BE
2. Vai trò của vốn ODA đối với Việt Nam.
e,>fYgBN(cBG..5, O.6fYgB(c!+?a(
93.5.. O.q5@?@5.j( 31>@T.5
. O.6Y5WT.`., (R>(c!+fYg S...
 O.i='P!5..P.`. 
• G."... /1Ij( U(+.>T.?"B..'G.@
N5>.,3>"N5H.,(NjH)FR&B-@
!W.}..5a!Q1 2H>9.uj( .0 
15!5 O.6
• ;@".,B S5'P.>>41 >'' p6
fYg93.. O.3131(cBG.>?@5!"4
1 66
• ~x}3P15..5U(+.K'5i3#(M
.`30.*0U(@BE+/.155N.@
.."+.`.(a"+HK!"1S-(
.<./.,(M6
e>C5..H!".='P!"1S2.. O.3
1VB5N?wG(!+!5N"6
• fYgN5-(H".. O..*!#!+.0..a.e.U(+.>
G."!".5SONU(G93p.0fYg6
• fYg93..'5"3w15 O..*#!+>N5-(H"
.5"(U(@j( .5@F(,H'5>'j'j21&U(4'5
"36
e?>.*(c!+fYgRH(H`.(9j( 15!
5 O.>T.?"B(c!+1G.3 O.5•Y{6k".I!G.
"... /1I>..'G.*!+fYgRN51-(./&BO.5..
.4>..@F(,15!5 O.>*BN51(.j(BO!-..B5N
'.!P!50B5N6;.(.j( S.@?@5 /+.}..}!-
H@Q5 ... /1I.*!+fYgR S.G."1#

O!.. O.F(U(k"%6
e >*33j.5-(H"+.5 '>T.?".0.+!
.5!.0k"%!O.. O.15H(!G.!1#O6
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TIẾP NHẬN V SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA VIỆT NAM
NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
I. Thực trạng thu hút ODA
1. Tình hình cam kết, ký kết và giải ngân
C5i3U(1SU(+.>Q..1Sa.e.L&!"
1SU(+.!i&1S.5..U(+.316+!Ok"%>
(L&?1b!-!"1S31'.5k"%'€1Bjj(#
!5Q::>..&!"1S3C5 S.a#L&%*
!,..1S'.5k"%Kd}BL&;XM!k"%!
BH.R12c.01IL&;X.x!O%O6
a.e.L&;X.^a!".a.e.N O.1S N
Z3>%i~@666!-a.e.Nk"%6
15U(>.&c1SNk"%R S.21&1,
-(!".*1S>?5c$1S53 /!
1S3 /5N&>.(.,3(cfYg!!+! (R.5-(
>Bh!G.H!FR&.0k"%6%5.. O.B!#.0a
.e.f•;Y)Yg;>.b.*..1SOa 1(s(+.>‚&>L())1>
J|.666
\U(@.0U(1I(&!+fYg"N?@!?(c' O

Bảng 2: Tình hình huy động vốn ODA của Việt Nam giai đoạn 1993-2009
/!1"(nJY
Năm Cam kết Ký kết Giải ngân
1993 6$>$ $>$ 
1994 6:$> 6:>$ 
1995 6> 6> 
1996 6>: 6:> :

1997 6> 6$> 6
1998 6: 6> 6
1999 6 6> 6
2000 6> 6> 6
2001 6::> 6> 6
2002 6 6$> 6$
2003 6$:> 6$>$: 6
2004 > 6:>$ 6
2005 6$ 6>: 6$
2006 6> 6:$:> >$
2007 6> 6$> 6
2008 6:> 6>: 6
2009 $6>$ 6>$ 6
Tổng số 56.417,44 42.399,80 25.718
%(c~&\L5N.!j(
Biểu 1: Tình hình huy động vốn ODA của Việt Nam giai đoạn 1993-2009
%(c~&\L5N.!j(
;.. /1I>'GU(1d!U(4BO15WQj
BF'G !L%&K61"(nJYM>.@"41 
 O.3+L(K$6$1"(nJYM>F'G ?&.5+.~}.]%
K5NZLc.`8)Yj(X!Oa+!+B61"(nJYM'5%
S3.U(+.%i~@Kƒ~{;M1S> B!C?3`%(&.
(!x48#\421&K1"(nJYM'5gY~>„F1B!Ls(+.
c1S>31./2Nj..4!!w2-1(K61"(
nJYM'5gY~1S>3144aS3..<-1(K:61"(
nJYM'5gY~!Z3c1S…
a+!+fYgR@`.(+Q:B>$†nJY?V
>[a1.."3RHE!.H5@>[5!Oa+!+
R.H6


a!+fYgHEH15..-( O.U(+..PQ::
N1#$>†nJY>.>:[a!+fYg.H>15*!+! (R
N>†nJY!.H5@$$>[>!+fYgH45BNN>†nJY!
.H5@>[615i3H†U(>a(c!+fYg@N
>:†nJY>.1#>:[a!+fYgHEH6
;*,e.@!+fYgR.*?&U(..Q5. 
 /Fe!Oe..H6‡#Q12BN>U(.5.0
.`30>7BG..0..>...,3!1S>@.0&+
1SU(4BOK%i~@>%XO]ˆ~MR.*?&! S?i.6†B"
@!+fYg.0%i~@Nk"%QeeI!Q
ee,O>†B"@.0ˆ~Nk"%Q[Q
B#:[Q6
`.,.0..H5@@fYg3@GQB#P.!-e.
&G."... /1I>'G6ae.@fYgH4H..H5@
.5!@!OP.#(.(>.^H4Q1"(
nJYQ::B#1"(nJYQ!Q:B1"(nJY6;.
H5@@@U(!,-..5!-(.<./
.,(R*33jQe.@>T.?"B..H5@!?V-s(‰
-(.<./.,(21&K•Jg•M.0s(‰-"U(+.K{8•M>; /1I`
'P-(.<./.,(KJg;M.0%OKˆ~M>; /1I4
"3.0%31;(ŠKgY~M!`'P*s(‰
8‹.0%i~@6
;.'Gj( F'G .*+.&@.i/..'G7
1SH‰(i>'5?.3+?2&++ .(u?'G'>T.
`3e.N3!-H‰(i>?j( 1@1&>! O}.?j(!-@
3*T?V…;.'G71SH‰(i N!! Se.H5N.-
16(#..'GB5N .*†1d.3`.(#1,BOKO
][1'GM>/W.3` 325k"%6
\U(@.^H4.*IN.#!IF|C5e.&i31(!3
>..'G19!+ B..'Gi31(2&3 /5T.

&.,3U(@BE615H..'G19!+.iB..'G.*-(5N&>
-(.,3>-(!I!i./.a.e.'G -(??"!0P.
U(@BE&?&.0'G.^H1 16
a+!+.H>HEH!@C5..L"3!S>!"1S
B#P.QB#Q>"G0&.0..1S+!OW7
BG..@...0k"%.^ WHŒ!d.0d!-W? O..@..
3C5>.4.3i!U(@BE... /1I'G.0k"%
. S..56
-(H".(.,3fYg.'N6;**71SH.
H.(.,3fYg.5k"%-( 1..-(H"1S1#.0IC5
II.P... /1I>'G'53`k"%-F(,!.`. (
#.0..1S6
ZjBO..L"3! (R-(.*N!'K1#QM.*
NNKN',.*B#OQM>e.BR(, (
RK' O[QM>i31(!5..1SBO %i~@>gY~>ˆ~6;b
BNB..H5@!.*N!!N}e.BR(,?I
U(>)>[Q6-(*.*hBh!P1@S+..0..H5@!
R!N!OH+B S.Q6
2. Các nhà tài trợ cung cấp ODA cho Việt Nam
2.1. Các nhà tài trợ song phương và đa phương
66;.1S53 /
;.1S53 /c.*g)F/)BC>g>Š5>~D>~<>;))>
;4)5|>8N.>e.>LD>Ls(+.>L(1>{))B>8‰>%)(>%i~@>…6
66;.1S3 /
•;...`U(+.!..U(‰c.*%*%O
Kˆ~M>s(‰-"U(+.K{8•M>%Z1.(ŠKgY~M>%
j( ~}.Ž(K%{~M>s(‰Z1~}.Ž(K%Y•M>…
•;.a.e.U(+.!B#.`30c.*•?.(Ž(K•;M>;5(†
D#S3U(+.!- •NKn%L;‡M>s(‰Y+.0D#S3U(+.Kn%•ZgM>
; /1IZ1.4"3.0D#S3U(+.Kn%{YfM>%4"3!

D /G.K•gfM>a.e.‘OKˆLfM…
%5(c!+1SfYg>2k".b.*H5@..a.e.3
;`30U(+.5N&!O+-!"1SQB#1"(nJY
15-(Bh!G.H.(>B#U(1G.3+ 'N..
!x44>-9>!x(>!xF>!xc?5'&.6II.
H.01Sj('.5k"%::.(+Qj(
Q S."U(?(c' O
2.2. Một số nhà tài trợ tiêu biểu
666%i~@
%i~@B O..(.,3!"1S31BO.5k"%6K/$[M6
 k"1SH45BN
;`30%i~@RG."-(B5NI!"1SH45BNH.
(.5k"% k"1SH45BN.(’LS3.H‰(i'N'G
’%#.e(31666!Oa1H5@/6†nJY6
%51>4U(. /1IS3.H‰(i>;`30%i~@71S
Bi3..U(5N.a31.. ">54666>5N5.
?&H5d.H‰(i>U(@BEN%i~@>.=.(# !,> I("
k"%B!".666
 `'P (R
H;`30%i~@.`e.+BN!"..(.,3fYg.5k"%
::.5H5:KM>;`30RHE,
.@"3!`'P (R.0%LS3.s(+.%i~@6
a+`'P>?5c.@`'P (R #!`'PT.?"c
‘#>`'P8‹A3`%i~@R.H.5B$6†‘#
K / /†nJYM1HG."...41I!. /1I
31HBO.0 O.15..Bh!G.QB S>54!i
@>Nj4>31..'5"3w!!666
%-('G*1#R5! !5='P>*33j`..G..5
G"331H>FR&.0k"%!`'P YG31H(
.4".5LbDN.>'GF'G ?&.5+.?}.>'G 

}?}.…6
66%O
%OKˆ~MR+BNU("!Ok"%Q
::6L".*'G!+!fYg!Oa1$61"(nJY
 S.G."6;.'G.0ˆ~.0(i31(!5..Bh!G.QB S
K[M>4"3K[M>.,34K[M>54K[M>U(@BEH
K$[M>5'P.K[M>K[M>.4"4K[M666
k-&@>I.(†B"@.b,35!OC(H(!G.6
`15a+/†nJYa.H1S.0ˆ~1 O.O>k"
%"O.<@ S./†nJY6
k-"(U(@G.">C5.0ˆ~>..'GG."I.(
.*"(U(@1,`..G.>&+'G='P!+!fYg(H5R
?}j(3("(U(@ 'GZP.c!31">'G3P.
cs(+.B&5NL%&]k!Z6L;8);j/>L"N5"+
5%>; /1I`'P@q5KZ‡J;M>666
k-5N&71S.0ˆ~155N]>;B S.71S
U(+.K;gJMR S..(;B S.+.U(+.5N)
K;ZJ)MP.#( k"%12 O..*e.(i3
1(?I!5Q6
66%Z1.(Š
k"%B&15W!#Bi3.0%Z1
;(ŠKgY~MH S.Bi3!5Q:> ..5N&
O3.R?BN155N::::>1 O.H S.+BN!5
Q::6a+..H5@71SHHgY~5N&Nk"%?5
c$H5@!.`301>†nJY>'G71SH‰(i1
>:1"(nJY!'G!"1SH45BN1>1"(nJY6gY~
.^R3#'(":H5@!3.`30>H5@?@5BR1015.`1!
&H5@!B5N~!Oa11"(nJY6gY~.b1S.5&+'G
71SH‰(iH(!G.15H(4Ha(!x8#)\421&KX8JM6
H+BNU("1S!5::>gY~R.(.,3

.5k"%H5@H5@!!Oa+!+:6$$†nJY!..H5@!"
1SH45BN!O1H5@$1"(nJYG."/'G7
1SH‰(i6%51>.^'&H5@!.5H(!G. 1
1"(nJY6;.H5@! (Rs(‰31;(Š.*NQ15
*.*QN>H4BR(,>.3`U(@BE[Q6
II. Tình hình sử dụng vốn ODA
1. Cơ cấu sử dụng vốn ODA cho đầu tư phát triển
15U(>!".='P!+fYgR S. (#.5.5Bh!G.
j( 314U(..'GF'G...41INj./2U(
1d15&+.0-H)FR& ">54>4
"3!3144>0@>5'P.!5N5>…\5N.3
1H)FR&Q)RF.(.j(!+j( 5FR&
H5@I†c> / /†nJY6+.&Q1 2!+j(
 H5@$[Q>+.&Q1 2HKXYZM?IU(>)$[Q6'G
H(c!+ O.5.H5@[>15*!+71S31.`
e.fYg15Q)'GHN1#:†nJY!+.H>@
'GHQ>†nJYQB#>†nJYQ6`.((c
!+fYg'GH@15Q)“H5@1#†nJY6
%(c!+fYg!!+! (R.0..1S155N)
 S.'GH!+.HH5@)†nJY>!+@H5@)†
nJY6'GHa(.j(!+j( 5FR&15HŒC5G.
H5@6)6I†c> / /j)†nJY>15*
(c!+15 O..H5@)$[(c!+ O.5.H5@
)[6?IU(Q15HŒ)!+fYg!!+! (R
@“NH5@>$)>†nJY6
fYgR?a(&(c!+U(1d*33j.+(c!+j(
 3115..H5N.31H)FR&.0, O.6%(c!+
fYgR?a(>[.5a!+j( 5FR&!1(?IH5@[
aj( .6
2. Vốn ODA phân bổ theo ngành

;Q.e!5(.j(!+j( ! O31C5>Bh!G.
!!xBRa-115...B S.>H5N.31H)FR&>
;`30k"%R 1 O.B S.>.`.!WBh!G.
(#='P!+fYg.5HŒ6Xj,>0 O;`30R
3#'("-” O(9>U(@BE!='P(c!+fYg!..
H5@!+! (RH..0..1SHŒ)”6C5->.*
$!Bh!G. (#(9!='P!+fYg!!+! (R.0..
1S15HŒ)c
•t'G"+H.,(NjHc?&>U(4BO!"N>
?5cNj54K ?&> }>?>.@?! 
0&?&M’Nj4K544>.,35 O.!!"4
1 4>Nj.,3"4M’Nj.4"4’NjQ
B SK (#31QB SN5!QB SOM’Nj0BS
!#-(6BBh!G.='P(c!+fYgBO!O..'GRHE15
U(N1#>†nJYV.@N5>.,3>31O-(
""!0"!O.4(,BO.@N5!31N1(-@!
33+">3@H..'G %""Z98‰{{.4(,
$$8ˆ’""Z@DN{{.4(,8ˆ…
•X54ki@./2Nj? (.`!€4 B3i
!+fYgBO,!Oa1"3HEHNH5@:>$$†nJY6%
(c!+>k"%RH43P.!? O.j(31.."+5
4 ?&> }> H4> ?! 0&
L"+ ?&23`~}.Ks(+.B&>>$M>s(+.B&g> F(#Š
3+Lc;`8)8&.~>j ?&q5L@k>.@? O.(;D>
.@#JK%•M>?J/%,>...j(BO .j(8‰(i>.j(
1I…
L"+4B#BN.!C?>"5N44!C1C.&
c66Lj(..3+BO>..3+1G.(&.<>..FR!&
+1,-(.*.."+.,3 O.5N S.1S?V(c!+
fYg6

•‘>5'P.5N5>41 >H5d.H‰(iBWBh!G. (
#(9!='PfYg15U(!O... /1I>'GRHE
Na+!+H5@>†nJY6
15Bh!G.5'P.5N5>fYg71S.5!".G.".@..5
'P.2,.@...,3d.65N55!#>Q. QBG..4.H5N.
!U(@BE5'P.>.(.,3d.?a5N5Nd.!(Nd.2 O.56
15Bh!G.>!+fYgH45BN.†1d.5>H5@$[
15a!+fYgKH5@>:†nJYMR S.='PQ. ./2!i
.,!H‰(i.5.4.H!.W?">F'G?"!"!Q
. 1?.5?"!"(<!3+6
Q. .4.H5N.*I>3b.+L{kg{YJ!?"
1(-€ B5>+1|66
•Z14"3!44>?5c.('../.,(!3
1H4"3>NjH)FR&44>F'G44
O6.*... /1I!'GfYgHEH15HŒ::):Na1
H5@>†nJY>15*.*-('GU(4BO YG@q5
..<!x93`~}.>; /1I.,3 O.44>5444
!"H`*44*33j71S314"3.@"
+ '..!x(>!xF>!xc?5'&.(+6
•Q. QBG..!.@...`6
•~@5!"41 !..(c(###>3b.+!
@z1015#>e3*!O?aH`i(>31?-!W!Q
1 2F6%-(. /1I!'GfYg71Sk"%?@5!"41 
!31?-!W ... /1I1c1!30F,1+>c
91d.’... /1I!'GF'G!?@5!"..H(U(>1
U(+.>H(?@5c##>666
•L71S9.u /N>j( >.`>>'(B.!&+
Bh!G.@F(,>H'5VQ. QBG..N1.0-H
>31H(!G. >.a3j*'5"3% O.666
•L71SG."... /1IP.#(U(+.6/†nJY!+fYg

.b S.='P71S.5.4U(..H5@!!!"1S
H45BN}!O.`..0ˆ~>gY~>{8•!&+1S5
3 / 71SG."...`.H15Bh!G..`>-">
6
3. Vốn ODA phân bổ theo vùng lãnh thổ
;5O>,.@..!x15 O.-( S. 2BS(c!+fYg
R S.@6%-(. /1I>Bh!G.(&.(c!+R S.1@
-(1#.@ O. . /1I./2>. /1I#.021&’
. /1Iy.*H5N.’. /1I3b.+L{k’. /1I
 5444…(!iG.#B".!-!+fYgW..!x!–
.bHBO6Y5*>P.#(.0.`30k"%!..1SB3@ (
#j( -(/W.5..!x.bT3-(H*HQC5 Oi3
1(!5./2NjK"> >0BS>H(4…M!NjFR&K
>5'P.>!Q*…M6
Cơ cấu sử dụng ODA theo vùng lãnh thổ từ 1993 đến nay (triệu USD)
Ngành, lĩnh vực Hiệp định ODA ký kết 1993-
2008
6kxc?VJ4Lc 6$>$ $>$$[
6kx1('(-9~}.~& 6:> >[
6kx~}.1(~&!Y(#@
8-1( 6> >[
6kx%(# 6> >[
6kx4%~& 6$:> >[
6kxc?V4;=(D5 6:> $>[
6D#!x 6> $>$[
a+ 6> [
 Vùng trung du miền núi phía Bắc
8e..HfYgQ::N/:>1"(nJY.
>[a(c!+fYg.0.@ O.6
kx1('(!-9~}.~&c<>H*HQBO,!x

3@+TB<B"&q5B#j[)†B".5,5!O..!x
-1#5U(+.6
;`30R'3jBO(c71S1#j( .5Bh!G.4
"3!3144HS3F**@q5>V3,,(@<
B"&q5F(+H5@j>[15Q6a!+fYg'.5Bh
!G.Nj1"(nJY>.j[a!+.H.55!x6
%QB S!.4"3.^BBh!G. S. (#j( VH
.BS.0!x>,B!-0"!H.H5@>.0(2&
+< %(#>D5;>Lb~I6a!+fYg'.5Bh!G.
"N1#1"(nJY>.1#[ae..H6
 Khu vực Tây Nguyên
%(c!+i31(j( F'G./2Nj!31H6 
.7./2!i.,/>>.@H(!G.%(#R.*6.41Ic
.e O.>i3'>1N?/6663eH5@[(.j(!- O#(.5
4"365H(!G..*?>(U(+.B&R S.j( F'G6
`>5H(!G.R.*::>[+FR.* 441(!:$[
+FR.*"B OU(+.6
C5+B"(+H#.0<%(#>Q>5H(
!G.R(9 S.'Gj( 1G.3 O.5>!Oa+!+6†
c!$1"(nJY6‡#(9j( (c!+fYgN>1"(
nJY>.0(B;`30%i~@>O!.(Š>
.H5@>[a(c!+fYg.0.@ O.6
 Vùng đồng bằng sông Cửu Long
;5!–BH(!G.q52k"%>(c!+fYg'.5H(
!G.~J;D.b,3>.<NF,3F<1"(nJY.[a!+fYg6O
5N::)$(c!+fYg.5!x~J;D!–2e.,3N:1"(
nJY.<.$>[15a+!+fYgHEH.5..!x15.@ O.6
%ie. S.jU(15.0!x>.`30@1#†
c?V(c!+fYg31Nj55 .j(8‰(i>.j(
‡N.8€(>.j(;j/>.@;j/>?1%*.>?Z9s(+.…

 Vùng bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
a+!+fYg!5!xN1#>1"(nJY.>[5!O
a+!+ S.3?a6%(c!+.0( S.i31(F'G..H
.,(NjH)FR&L71S1c1>H5(4>?@5!"13b&>
1j((c@B^>W O.>?@5@5.5...41I(†BS>
(†"15!x>1c1!C?.}.>QT’&.C30
.01B#][6t'G.."+(†BS>c.e O.!?@5@
a(c O..5@F(,4"3! O.5N.5'
15!x ?N>.^ @zi(U(@#>B^BP6
 Vùng Đông Nam Bộ
15WQU(R(9&H+B S!+fYg16$:>
1"(nJY.>[a(c!+fYg3?a.5..!x15.@ O.66
%(c!+ S.i31(.0(!5./2Nj 54>Q
B S>?@5!"1>FR&>F**@q5…
 Liên vùng
D S!+fYg@B#!x15WQU(.>
1"(nJY.H5@$>$[6
III. Những thành tựu, hạn chế trong quá trình vận động, tiếp nhận và
sử dụng nguồn vốn ODAở Việt Nam.
1 Những thành tựu đạt được
• ;*-H).`1a#  S.GcI0&.0..a.e.
.`U(+.>..1S #(c1SfYg'.5k"%B
 /+BO6
• %(c!+fYgR*33jaH!h4>,B15WQ
j(.0i3H†:Hk"%uN.@.. -(.<./.,(H
>aO'5"3 O.>71S31H(!G.H >
.@..>"+.`U(+.>71Se3*!OW.
&#(.G..0H05@!1I1".0-H5.j(!WH*
HQ&N.0Hk"%15WQj6
• k+fYgR71S"(U(@!".#.e(!F'G.`.31>

31"+..0-H1  OtL;%4
U(!".71SF'G..B(i!!Q?@U(3N33B(i' OB(i>
5N&1(-4!5N533B(i>3eH3(.j(F
'G% O.33U(-151I.(-H1 
 OtL;%>&i3(!5H(!G.!O>,B15U(1I
.(u?i3ˆf!i(ˆf6
• %(c!+fYgR*33jU(1d314"3’F**@
q5’.@"41 4!44’@z#!e3*
!O?aH`i(6
• k+fYg71SQ. QBG..5 4U(..5N&5
N515!5 O.>.(5.4">.(.,31e.>.yH
"#!-U(@BEH!FR&’.@...`.42...,3
1( /3 /
2. Những mặt hạn chế
• †B"@,3>+.&@.i!3?+H4c-(6`
.(.@ O.155N::]†B"@!+fYg.<N
H5@[!+fYgHEH.
• H.0&+. /1I>'GfYg. !OG.k"%*
.(!.0..3 /*1#68&+'GfYg!+!!!"1S
H45BNR`W4I31 `'PU(4w>
U(@BE!H'5 O.N.>31H>?@5!"!311…
 W4I.<5N&H.b'GH4 S.
1&!3'P15G.(H'GH9.6
• %QBG.U(@BE'G>QBG.-(.03 /!?U(@BE.b
(H|>I1N^15..'G.b-(6
• ;/.U(@BE.b. 1_1>.b.*G.c.|5W>4'G.b
(.`F.>H4?N.6k++eH40>.4.@3*
T?V>-?x.b.i'–-('GH49!O&#(.j(
3. Nguyên nhân của những hạn chế
8&B>&?&3i.?&2...,3>H.@.?&BRN5. (1_!

1b!?@.,.0fYg6`., (R.0!+!!!"1SH45BN
 '–!".H4.9E#(.j(!-"(U(@.0!".='PfYg>
. U(j0!".F... (#j( ’(3(!1b
B.015U(1I.(u?'G’.4.>C5'_!'G
H4 S.G."#9.2...,36
LB>H4?@5@j0!H3!++e.5... /1I!
'GfYgC5&R.H15..-( O.U(+..P!-fYgR
 S.HEH!O..1S6+!O..'GF'G.41I .i
&'5.4.-?x>. T3-(H*HQ>3e.N3B#U(
.`.>./.(,U(!a6
~B>s(1I!0P.33BE... /1I!'GfYg.0k"
%.b3e.N3!(,U(>c.b.*WGH.?"5!O
..1S>,B15..H(U(1dc,(j((}’-?x>
''!. >U(@BE.`.0... /1I>'G'–I
1N1I'("oH|3r6
~+B>k".G."..!Q?@U(3N33B(i!-U(@BE!='P
(c!+fYg. ,U(>.*/.*B9.. #6JG3+S315&
?&..~&>W1( /!3 /!!O..1S. G.
G4(+>,B..Bh!G..*G.0-(1S5T...
. /1I>'G!P.#(6
%QB>a.e.U(@BE'G.b(`.(#"36%QBG.!1I
&.(#4.0&^.?&U(@BE'G.b-(N.>,
B2..3 /6%G..~U(@BE'G H4a>15
-(1 S35N&3@5N&H#"6;4.5N5U(@BE
'G. G." F(#>.*"+!??@6
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG V SỬ DỤNG
HỢP LÝ NGUỒN VỐN ODA
155NaOk"%RH431!.(
* O..*(i3,3* O..*(i31(?I>-( (R
!-!+fYgR?@?O>-(bw3@.5/W"(U(@j(

(c!+6
15QU(>aB S!+fYg..1S.H'.5k"
%NH5@>†nJY>?IU(N>$†nJYQ>15e.?IU(
QR.*F( /.5B#U(..HIKHI::)::N61"(
nJY>HI::)N6:1"(nJY>HI)N6:$1"(nJY>
HI)N61"(nJY>HI)N61"(nJYM6
aB S!+.H!@!O†1d!+BO>!O-(. /1I>
'G S...>Bh!G.54!i@>? (.`!€4>Q
B S!.4"3>4"3>44!F**@q5>.,35
 O.!314>>5'P.)5N5>'+!H5T.*I>
41 >H5d.>Hh(i>71SG."...`.…
1 Dự báo việc thu hút và sử dụng ODA trong tương lai
 /(9>U(@BE!='P!+fYYg!..H5@! (R
H..0..1S5N) S..`303#'("?5c
..&'((
e,B>5&+Bh!G. 15HŒ::)> O
(9fYgHŒ.bi31(!5&3.B S.Nj>(c
BG.!.6
e>'GH15HŒ))>B S!+fYg.HNH5@
)†nJY>?IU(QNH5@>)>$†nJY.5,34e.?I
U(Q.0HŒ::)6kQ).b3@(9j>
†nJY>e.BN[>Q.bBNN>)$>†nJY6;<#(.*`H@
6
e?>'GH15HI)>B S!+fYg@N)
†nJYK?V[a!+j( 5FR&M>15+.*[B S!+fYg
RHEH15&).(6`/?&Q!
R@Nj>†nJY>?Vj&=e.'GHQ’e..bB
B>)>$†nJY>?IU(Q>)>:†nJY>*Be.H@6
2 Một số kiến nghị trong việc huy động và sử dụng hợp lý nguồn ODA
15O>T.?"H, O..31Ic!+fYg

“@>!".!i&fYgI.('“.H*H5Q6.*!i
& S.B SfYg.j.jbwG7BG..0,.@..?B#
U(>1 O.TI3@.5"(U(@='Pc!+U(E?(6
%.5"(U(@='P(c!+fYgH4WB--.5.4
.!i&fYg.bB**3&3jU(1d.5G31.(
.054!i@6
Z(WG(N S.15WQ!U(>!O&^
(cBG.. S..5?U(@B`'G> !,>O..
j(15!".1H..'G641V54!i@k"%
"*1#!..H.*.(“N S.P.#(-1!! /O
Wj.5O1 / /B6
;jF.1_!1b.0.0'G!1."U(@BE>='P!1@
S66!++e.^.j S.F.-((c!+!1.".0.0
(c'G>. /1I…
KẾT LUẬN
s(!".3`.G.1N(&>U(@BE!='P!+fYg15
U(>,fYg.*&!1bU(1d71S.5U(1I31
H)FR&.0k"%!1#G.W. /1I>'G='P
!+fYg S.G."i31(!5WBh!G.>k"%
.j S.71S 5N5>31(cBG.>.(5.4">
F**@q5>?@5!"41 …*BWBh!G.j( .*`F9..
!.*.'P1 O.}>cB./2B('.5G"3;%L)LL,
 O.6
(#>'5ie..0.9!-(c!+fYg4H.b(
9}>. .*H"15!".3ifYg>.4.U(@BEfYg.b
-(.c.|5>. 1_1…#!".='P(c!+fYg. G.G
"(U(@6B&!,-.9.j3@U(>3`.>>
 1W@33.5!".='P(c!+fYg&+/63
P.G.".`.U(@BE!='P&...*"(U(@(c!+fYg
3P.!P.B S.31H)FR&.0, O.15O>.j

B (EfYg}B-!O..-(H".`16;9.j3@" S.`
.0&.0I15!".='PfYg>T.?"15!".F'G>I
'G>u..!QH"'G>I./.!-U(@BE-(6

×