Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

primary grammar lớp 5 tập 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.14 MB, 99 trang )

NGUYEN THI THU HUE
NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIA HA NOI

Aas. Primary Grammar

Ở cấp Tiểu học, khi các em mới chập chững bước vào những bài
học đầu tiên về tiếng Anh, ngoài việc học phát âm, từ vựng, mẫu
câu... thì việc nắm vững những kiến thức ngữ pháp cơ bản là vô cùng
quan trọng bởi đây là nền tảng giúp các em trở nên thành thạo ở
cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đây cũng là bàn đạp vững chắc
giúp các em tự tin hơn trên chặng đường học tiếng Anh sau này.

Primary Grammar —~ Ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề lớp 5

được biên soạn nhằm giúp các em học ngữ pháp tiếng Anh dễ dàng,
bài bản và tiếp cận đúng phương pháp học chuẩn quốc tế.

Bộ sách được chia làm 2 tập. Mỗi tập gồm các chủ đề ngữ pháp

và các chủ đề từ vựng thông dụng.

Phần chủ điểm ngữ pháp: Giới thiệu các khái niệm ngữ pháp cơ

bản đi kèm biểu đồ ngữ pháp đơn giản trong mỗi bài.

Phần thực hành: Cung cấp đa dạng các hoạt động, các dạng bài
tập phong phú, đưa các em từng bước tiếp cận với các quy tắc ngữ

pháp và sử dụng các quy tắc đó một cách chính xác.

Phần ôn tập: Sau vài chủ điểm ngữ pháp sẽ là một bài ôn tập.Mỗi phần ôn tập gồm hai bài kiểm tra được thiết kế tích hợp các
chủ điểm ngữ pháp đã học giúp đánh giá khả năng tiếp thu kiến

thức của các em.

Các bài học được trình bày ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, kèm
nhiều hình ảnh sinh động giúp các em cảm thấy hứng thú trong
mỗi bài học.

4 | nhasachminhthang.vn

GRAMMAR FOCUS

Past simple (Regular verb): Thì quá khứ đơn của động từ thường
1;Công thức:

Dạng quá khứ đơn của động từ thường hầu hết được tạo bằng cách

thêm “eđd” vào sau động từ nguyên thể mà không phụ thuộc vào ngôi
hay số lượng chủ ngữ.

(+) Khẳng định

S+V, (e4) | watched TV last night.
we a: -
(Tối qua tơi xem tí vi.)

(-) Phủ định She didn’t go to the zoo yesterday.
(Hôm qua cô ấy không đến vườn thú.)

S+did+not+V, senna
didn’t

(?) Nghi van Did he go to the zoo last week?
Di+ d § + V {nguyên thể) ? (Tuần trước anh ấy có đến sở thú
khơng?)

2. Cách dùng:

Thì quá khứ đơn thường dùng để diễn tả những việc đã xảy ra trong

quá khứ.

minhthangbooks - Chuyén sách tiếng Anh | 5 nã

_ Primary Grammar

They lived in London last year.
(Năm ngoái họ sống ở London.)

3. Cách biến đổi động từ thường sang dạng quá khứ:
Với hầu hết động từ: ta thêm “ed” vào sau động từ nguyên thể.

s Với các động từ kết thúc bằng “e”: ta chỉ thêm “d” vào sau động từ.
s_ Với các động từ kết thúc bằng “phụ âm + y”: đổi *y” thành “i” rồi thêm

“ed” vào sau động từ.

Với động từ có một âm tiết tận cùng bằng một phụ âm, trước đó là một
_Pguyên âmm (u, e, 9, a, i): ta gap ddi phy Am cudi rdi thêm “ -ed”


| ted c Past Simple: : Regular V\ erb "

(td I play > played _ wa—>l walk ked _ 4
———~Ssdike@ > liked moe-smoed `
'§phụ âm +y—> +ied_ ` cry cried __ | study studied

| nguyén âm + phụ ââm - | stop > stopped " hug —> hugged

__— gấp đôi phụ âm + ed_

PRACTICE

|. Write the Past Simple form of the following verbs.

1. watch 11. like
2. clean 12. iron

3, stop 13. play

4. arrive 14. study
5. return 15. love
6. cook 16. open
7. walk 17. start
8. visit 18. jump
9. work 19. climb
10. cali 20. wash

SẠ 6 | nhasachminhthang.vn


Ngữ phớp tiếng Anh theo chủ đẻ Lop & - Tap 2 ee

il. Read and write.

1. He dances at the party. — He at the party last night.
2. They walk to school. —> They to school yesterday.
3.1 carry my books. —>l
4, She moves her desk. — She my books this afternoon.
5. He tries the beef. — He her desk last month.
6. It lives in the cave. the beef last week.
7, You wash your car. it
»8. They listen to music. —» You in the cave last year.
— They your car yesterday.
to music last night.

Il. Write the negative and question sentences.
1. My father watched TV last night.
My father didn't watch TV last night.
bid your father watch TV last night?

2. They lived in Hanoi in 2018.

3. Peter stopped his car to take a photograph.

4, My daughter finished her homework last night.

5. It rained heavily two days ago.

6. He waited for you two hours ago.


minhthangbooks - Chuyén sach tiếng Anh | 7 3S

vấn

Ñ2 x

me 22 Primary Grammar
7.\ visited my parents last month.

8. Her son played football last Sunday.

Iv. Complete the sentences with “am, is, are, was, were”.

1.1 a student now.

2. The homework very difficult yesterday.

3. The children in the park five minutes ago.

4. Nha Trang a beautiful place.
5.1
6. Where late for school yesterday.
7. We
8. She she yesterday? - She at home.
9.
10. They tired today. We at the party last night.
unhappy because she doesn’t have any friends in the city.
you at home yesterday morning?

at the museum last Sunday.


V. Write sentences as in the example.

a

/a

me eS

clean the floor | water the flowers | watch TV| listen to the radio

Mike v w

Simon v «

Mr. and Mrs. Hill v v

Helen v v

You v v

Sẽ 8 | nhasachminhthang.vn

Ngữ phóp tiếng Anh theo chủ đề Lớp 5 - Tap 2 ace R
1. Mike cleaned the floor and watered the flowers yesterday.

He didn’t watch TV or listen to the radio.

2. Simon


3. Mr and Mrs. Hill

4, Helen

55]

VI. Put the verbs in brackets into Past Simple.
1. My family and | (visit) my grandparents.
2. My mother
3. She (help) my grandmother in the garden.

4, My brother and | (clean) the windows outside.
5.We (watch) cartoons on TV with my grandfather.

6. She (play) outside in the garden.
7. Our mother (climb) the tree to our tree-house.
8. They
9. His father (call) us because it was time to go home.
(arrive) home at 8 o’clock yesterday.
10. Tuan and Minh
(open) his front door.
(listen) to music last weekend.

Vil. Put the verbs in brackets into Past Simple.

Yesterday my brother and T (1) (help) our mother in
(clean) our rooms and then we
the house. First we (2)
(wash) our clothes. After that we (4)
(3) (not/ be) very

(cook) some spaghetti. The spaghetti (5)
nice, but our mother (6) (be) happy to eat it. ThenT

(7) (have) a bath and my brother and I (8)

(watch) TV.

minhthangbooks - Chuyén sách tiếng Anh | 9 Ss

GRAMMAR FOCUS

* Past simple (Irregular verb): Thi quá khứ đơn của động từ bất quy tắc
Thì q khứ đơn: dùng để nói về những việc đã xây ra trong quá khứ.

1. Công thức:
* Dạng quá khứ đơn của động từ thường hầu hết được tạo bằng cách
thêm ed vào sau động từ nguyên thể mà không phụ thuộc vào ngôi hay
số lượng chủ ngữ.

® Tuy nhiên với các động từ bất quy tắc thì khơng có một quy tắc nhất
định nào để biến đổi chúng thành dạng quá khứ. (Xem bảng động từ
bất quy tắc thông dụng trang 98}

(+) Khang dinh | She taught English last year.
$+ V gusnatt uoy tc (Cô ấy dạy tiếng Anh năm ngoái.)

(-) Phủ định

$+did +not + Vicsuyenthe) She didn’t go to school yesterday.
didn’t (Hôm qua cô ấy không đến trường.)


{?) Nghỉ vấn

id+S+ ¬—-- | Did you meet her last night?
we pow aw a
Did +s Van te) Tối qua bạn có gặp cơ ấy khơng?

@ 10 | nhasachminhthang.va

Ngtr phap tiéng Anh theo chu dé Lop 5 - Tap 2 oe

2. Các trạng từ thường dùng trong thì quá khứ đơn

se yesterday: hôm qua hoursago: ø last night: tối qua
+ ago: cách đây (three |» lastweek: tuần trước
s last month: tháng trước
cách đây 3 giờ)

e last year: nam ngoái

3. Một số động từ bất quy tắc không thêm “ed” Nghĩa -
làm
“Dong từ nguyên thể hất quy tắc | Động từ quá khứ đi
nhin
do did uống
lái xe
Bo went vỡ
đọc
see saw làm
ăn

drink drank
gặp
drive drove
mua
break broke lấy
tìm
read read biết
viết
make made

eat ate

meet met

buy bought

take took

find found

know knew

write wrote

minhthangbooks - Chuyên sách tiếng Anh | 11 ổ 4

. Primary Grammar

PRACTICE


1. Fill in the blanks.
ro - “Present ras

IMP,

| .is/a re

s . break

F;
|

Bee SOS 18. ‘bring "
19. do
.20. meet

il. Fill in the blanks with verbs from the box in the Past Simple.

break swim have make sit write

buy spend drink lose wear wash

1. She

3. The boy aletter 4. They some plates a
yesterday. minute ago.

12 | nhasachminhthang.vn

Ngữ phóp tiếng Anh theo cht dé Lop 5 - Tap 2 Sx ——


5.We alotofbeer 6.He a bath five
last night. minutes ago.

7. She inthe swimming 8.He on the old chair
pool last week. a minute ago.

9. She the clothes 10.He a new car last
yesterday. month.

It. Put the verbs in brackets into the correct tense.
1. She always (go) to church on Sunday.
2.1
3. My family (buy) a new bicycle last week.
4. Tom (not go) to the theatre yesterday.
5, My mother
6. Sam (live) in London three years ago.
7A (make) some coffee now,
8. Sally always
9.1 (go) to the circus tomorrow.
10. We (talk) on the telephone at the moment.

(tidy) her room at the weekend.
(have) dinner in a restaurant last Friday.

(go) to the market yesterday morning.

minhthangbooks - Chuyên sách tiếng Anh | 13 Số

Primary Grammar


11. They (drink) coffee last night.
12. (write) Peter a letter yesterday?

IV. Complete the sentences with the following words or phrases.
onSundays atthe moment intheevening last week usually
last night tomorrow every morning
two months ago yesterday

1.1 walk to school.

2. We are going to visit them

3. Tom went to bed at 11 o'clock

4. She watches TV

5. You didn’t come to school

6. We drink milk for breakfast

7. Father doesn’t work

° œ. She wrote a letter to John

9. Don’t go outside! It’s raining

10. He phoned me

V. Put the sentences into negative and interrogative sentences.

1. | went to the market with my mother yesterday morning.

I didn't go to the market with my mother yesterday morning.
Did you go to the market with your mother yesterday morning?

2, They bought some fruit and vegetables.

3. They watched a film on TV last night.

4. We had a wonderful time.

"33 14 | nhasachminhthang.va

Ngữ phóp tiếng Anh theo chủ đề Lớp 5 - Tộp 2 c6
5, | met my friends yesterday.
6. Tom and Peter lived in city last year.
7. He drove a car to work,
8. She sang an English song last night.
9. They did their homework one hour.ago. :
10. She ate popcorn and drank some orange juice.

Vi. Complete the sentences.

meet friends | read a book | write a letter

1. Jane v v

2. Peter v v
v
3. Pam and Ben | v/

v
4, Linda v

5. You v v

minhthangbooks - Chuyên sách tiếng Anh | 15 ẫ :

_ Primary Grammar

® Jane read a book and wrote a letter yesterday. She didn’t cut the grass
or meet her friends.

@ Peter

® Pam and Ben

® Linda

® You

VIL. Make questions for the underlined words.

1. ?

My parents watched TV last night.

She always goes to the church on Sunday.

tam talking on the telephone at the moment.


4. ?

Tom often tidies his room at the weekend.

Linda went to bed at 10 o'clock.

Her mother is cooking in the kitchen.

She bought an umbrella yesterday.

Xe 16 | nhasachminhthang.vn

Ngữ phớp tiếng Anh theo chu dé Lop §-Tap2 ,¡

8. ?

My school is near the station.

Peter met his friends last week.

10. ?

Their sister made a cake last night.

VIL Fill in the blanks with the Past Simple of the verbs in brackets.

Last Saturday my father (1) (take) my friends and me to the

circus. We (2) (see) lots of things. My father (3)


(buy) us some sweets and fruit juice. We (4) (eat) the sweets

and (5) (drink) the fruit juice. We (6) (laugh)

at the funny clowns. There (7) (be) a lion-tamer. The lions

(8) (do) tricks. They (9) (jump) through

hoops. A girl (10) (ride) an elephant around the ring, We all

(11) (have) a wonderful time.

minhthangbooks - Chuyén sach tiéng Anh | 17 ee

LY GRAMMAR FOCUS

& ADJECTIVES: tinh tly

1. Tính từ là những từ dùng để miêu tả tính chất của con người, sự

vật, sự việc,...

tall (cao) ị short (ngắn) ế big (to) 4

2. Vị trí của tính từ

* Đứng sau động từ to be: “am, is, are, Was, were”:

Lan is beautiful. (Lan xinh đẹp)
s Đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ:


He is an intelligent boy.
(Cậu ấy là một cậu bé thông minh.)
°_ Đứng sau động từ liên kết: smell (ngửi), look (nhìn), seem (dường như),
feel (cam thay), sound (nghe như)...
They look tired. (Ho tréng mét mdi.)

3. Trật tự của tính từ

Có thể có nhiều tính từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ

Thứ tự của các tính từ như sau: material’

opinion. size. . age’ shape . color origin’ chất liệu purpose
nhàn
quan -- kích: tuổi hình. - màu sắc: nguồn. mục đích
điểm -_ thước -' dáng - gốc

m`i 18 | nhasachminhthang.vn

Ngữ phóp tiếng Anh theo chủ đề Lớp 5 - Tập 2 „

s three long red plastic cooking spoons = ba cái thìa nấu ăn bằng nhựa

dài màu đỏ

« an old green and white T-shirt = một cái áo cộc tay cũ màu xanh lá cây

và trắng


opinion | size | age | shape | color | origin | material | purpose

quan | kích | tuổi | hình | màu | nguồn | chất liệu | mục đích
điểm | thước dáng gốc
red plastic | cooking
long

old green,
white

angry

pretty
handsome

Primary Grammar

a. new weer eee eee

expensive

old

ll. Underline and write the adjective and noun. NOUN

ADJECTIVE small
noisy
1. My friends live in small villages.
2. Does she like cold weather?
3. Tom and Mary had a big dinner last night.

4. They bought an expensive car yesterday.
5. We want to drink some hot coffee.
6. She has a large house.
7. That is a fat donkey.
8. The pretty girl sang an English song.
9. Mary is a beautiful teacher.
10. They are poor men.

. Write the opposite adjectives.

soft early dirty heavy quiet

thick pretty dry cheap old

1. ugly 2. large

3. noisy 4. wet
5. clean
7. thin 6. expensive
9. hard
11. late 8. new

10. quiet

. 12. light

20 | nhasachminhthang.vn

Ngữ phớp tiếng Anh theo chu dé Lop 5 - Tap 2 ec


IV. Write the words in the correct order to make the right sentences.
1. a/ she/ has got/ house/ big/:
2. watch/ a/is/ that/ new/?
3. doesn’t/ phone/ a nice/ have/ he/.

4, wearing/ they/ are/ shirts/ blue/.

5, like/ I/ shoes/ new/.
6. cat/ beautiful/ a/there/ is/,
7. you/:got/ have/ black/ a/ bag/?
8. white/ pink/ and/ is/ her bag/.

9. runner/a/Henry/ is/ fast/.

10. butterflies/ likes/ Mary/ yellow/.
11: smells/ this pizza/ good/.

12. house/ this/ is/ expensive/.

mínhthangbooks - Chuyên sách tiếng Anh | 21 Oe

Primary Grammar

V. Choose and write the correct adjectives.

cold rich special small dry expensive
—_ favourite new
noisy popular dark delicious

1. My grandpa is very . He has a lot of money. students.

2. They have a very class. There are only five
3. It’s outside. Wear your gloves!
4. Tomorrow is a day. It’s my birthday.
5. Jack is at school. Everyone likes him.
6.| needa towel. This one is wet.
7. My dad has an
8. It’s bike. It’s light and fast.
in the city. There are so many cars.
9. This sofa is
. We bought it yesterday.

10. These apples are . They taste great.
11. English is my subject. | like it very much.
12. It’s here. | can’t see anything.

VI. Choose and write the correct adjectives. Then underline the linking

verbs. sad
busy
1. The dinner smells . tired good interesting
hungry
2. The sofa feels . easy comfortable spicy
delicious
3. The new books sound . tired nervous terrible
careful
4, The bike looks . expensive angry lazy
happy
5. Korean food tastes . messy bitter

6. The stadium looks . sad big


7. Pyew! Something smells . sweet good

8. The new audio system sounds. sad wonderful

9. What’s wrong? You look . happy sad

10. It’s my favourite cake. Ittastes_ ss. good slow

oS 22 | nhasachminhthang.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×