Tải bản đầy đủ (.pdf) (55 trang)

pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử và thực tiễn tại thành phố hồ chí minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.46 MB, 55 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>BỘ CÔNG THƯƠNG </b>

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT </b>

<b>NGUYỄN THỊ THANH THẢO </b>

<b>PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ </b>

<b>VÀ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật kinh tế </b>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>BỘ CÔNG THƯƠNG </b>

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT</b>

<b>NGUYỄN THỊ THANH THẢO </b>

<b>PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ </b>

<b>VÀ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH </b>

<b>KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật kinh tế </b>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan khóa luận: “Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử và thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh” là cơng trình nghiên cứu của riêng tác giả. Các số liệu nêu trong khóa luận là trung thực. Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong khóa luận đã được nêu rõ trong phần trích dẫn tài liệu tham khảo. Tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự khơng trung thực trong thơng tin sử dụng trong khóa luận này.

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

LỜI TRI ÂN

Để có thể hồn thành được khóa luận này tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến:

Ban giám hiệu, các phịng, khoa thuộc Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các Thầy Cơ giảng viên trong trường, các Thầy Cô Khoa Luật đã nhiệt tình giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trong q trình học tập và làm khóa luận.

Đặc biệt, xin cảm ơn Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình để tác giả có thể hồn thành được bài khóa luận này.

Do điều kiện về năng lực bản thân còn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi một số thiếu sót. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được sự đóng góp, nhận xét từ phía Thầy Cơ để khóa luận được hồn thành tốt hơn.

Cuối cùng, xin kính chúc các Thầy Cô sức khỏe dồi dào luôn thành công và hạnh phúc.

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>MỤC LỤC </b>

<b>LỜI MỞ ĐẦU ... 1</b>

<b>CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ... 7</b>

1.1. Các khái niệm liên quan ... 7

1.1.1. Khái niệm giao dịch thương mại điện tử ... 7

1.1.2. Khái niệm người tiêu dùng ... 8

1.1.3. Khái niệm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ... 10

1.2. Sự cần thiết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử ... 11

1.2.1. Dưới góc độ nhà nước ... 11

1.2.2. Dưới góc độ người tiêu dùng ... 12

1.3. Pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử ... 12

1.3.1. Những quy định của pháp luật Việt Nam ... 12

1.3.2. Pháp luật các nước trên thế giới ... 13

2.2. Quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử ... 20

2.3. Quy định về an tồn trong thanh tốn bằng phương thức điện tử ... 23

2.4. Hoạt động giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử ... 24

2.5. Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử ... 27

2.6. Quy định về xử lí vi phạm trong thương mại điện tử ... 29

<b>KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ... 31</b>

<b>CHƯƠNG 3. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ... 32</b>

3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh ... 32

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

3.1.1. Đánh giá chung về việc áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về cung cấp thơng tin về hàng hóa, dịch vụ trong giao dịch điện tử ... 37

3.2.2. Hoàn thiện pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch điện tử và bên thứ ba ... 38

3.2.3. Hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ thơng tin cá nhân ... 38

3.2.4. Hồn thiện pháp luật về hợp đồng điện tử ... 39

3.2.5. Hoàn thiện pháp luật về phương thức giải quyết tranh chấp ... 40

3.2.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh ... 41

<b>KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ... 42</b>

<b>PHẦN KẾT LUẬN ... 43DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài </b>

Trong những năm gần đây, những thành tựu vượt bậc của nhân loại trong khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đặc biệt, khi Intenet phổ cập toàn cầu, hoạt động tiêu dùng và kinh doanh thương mại với sự trợ giúp của các phương tiện điện tử ngày càng phổ biến và tác động mạnh mẽ đến đời sống con người. Thương mại điện tử ra đời như một xu thế tất yếu, trở thành một phương thức kinh doanh không thể thiếu của xã hội hiện đại. Việt Nam cũng khơng nằm ngồi xu thế đó, thương mại điện tử đang ngày càng đóng một vị trí vơ cùng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Giao dịch thương mại điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng như cung cấp nhiều lựa chọn về sản phẩm, dịch vụ, cho phép người tiêu dùng mua sắm mọi nơi, mọi lúc với giá cả và chất lượng hấp dẫn. Nhưng bên cạnh những lợi ích tuyệt vời, những đặc trưng trong giao dịch thương mại điện tử đặc biệt là tính gián tiếp trong giao dịch cũng chứa đựng những rủi ro rất lớn. Trong đó, tình trạng vi phạm quyền và lợi ích của người tiêu dùng đang diễn ra phổ biến với các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Pháp luật Việt Nam đã có những quy định liên quan đến thương mại điện tử tuy nhiên thực trạng vẫn chứa đựng nhiều bất cập đặc biệt là liên quan đến các cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.

Theo Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2020, thị trường thương mại điện tử hiện nay tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ số thương mại điện tử tiếp tục dẫn đầu cả nước với điểm tổng hợp 89,1 điểm, tăng 2,3 điểm so với 2019<small>1</small>. Đây có thể được xem là một đối tượng tiêu biểu để nghiên cứu thực tiễn pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử. Thực tế, trên địa bàn thành phố đã xảy ra rất nhiều vụ việc gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng nhưng chưa được pháp luật dự liệu bảo vệ một cách đầy đủ.

<small>1 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM (2020), “Báo cáo chỉ số TMĐT Việt Nam 2020”, </small>

<i><small> truy cập ngày 4/1/2020. </small></i>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Vì vậy, việc nghiên cứu để làm rõ những vấn đề lý luận, thực trạng và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử và đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh là điều cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả quyết định chọn đề tài: “Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử và thực tiễn tại Thành Phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

<b>2. Tình hình nghiên cứu đề tài </b>

Từ khi Luật Giao dịch điện tử 2005 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 ra đời thì các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trở thành một đề tài được quan tâm rất lớn, bởi vấn đề này gắn kết với nền kinh tế thị trường nên luôn luôn thay đổi và làm nảy sinh nhiều mối quan hệ trong đời sống kinh tế xã hội hiện đại. Vì vậy đã có nhiều cơng trình nghiên cứu về thương mại điện tử và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử như:

<i>- Trần Văn Biên (2012). Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam. Nhà xuất bản </i>

Tư pháp. Hà Nội. Đây là cuốn sách mô tả khái quát những vấn đề lý luận về hợp đồng điện tử, phân tích và đánh giá thực trạng của pháp luật hiện hành và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nhưng vấn đề về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tác giả nêu ở phần thực trạng trên phương diện hợp đồng.

<i>- GS.TS. Nguyễn Thị Mơ (2015). Cẩm nang pháp lý về hợp đồng điện tử. Nhà xuất </i>

bản Lao động Xã hội. Cuốn sách đã làm rõ các vấn đề nội hàm khái niệm của hợp đồng điện tử; khung pháp lý về giao kết hợp đồng điện tử trên cơ sở làm rõ các đặc điểm của hợp đồng thương mại điện tử thời điểm phát sinh hiệu lực và giá trị pháp lý, hậu quả pháp lý đối với việc giải quyết các tranh chấp.

<i>- Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Cương (2014). Giáo trình luật bảo vệ quyền </i>

<i>lợi người tiêu dùng. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Giáo trình đã nghiên cứu về </i>

các quyền của người tiêu dùng, các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, nêu ra thực trạng chung nhưng tác giả chỉ phân tích trên khía cạnh thương mại truyền thống, chưa phân tích sâu về khía cạnh thương mại điện tử.

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Về các bài viết, tạp chí chun ngành thì cũng có một số cơng trình nghiên cứu như: - Trần Văn Biên (2010). “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết hợp

<i>đồng điện tử qua Internet”. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 20, 29-33. </i>

- Nguyễn Thị Hà (2012). “Chế tài pháp lý đối với hành vi vi phạm quyền lợi người

<i>tiêu dùng trong thương mại điện tử”. Tạp chí Tòa án nhân dân, 04, 8-16. </i>

- Lê Văn Thiệp (2016). “Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại

<i>điện tử”. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 02, 30-34. </i>

- Nguyễn Thanh Tuấn (2019). “Bảo vệ quyền của người tiêu dùng trong điều kiện

<i>phát triển xã hội thông tin và thương mại điện tử”. Tạp chí cộng sản, Cơ quan lý luận </i>

<i>chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 927, 70-75. </i>

- Phí Mạnh Cường (2020). “Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại

<i>điện tử”. Tạp chí quản lý nhà nước, 295, 106-109. </i>

Và các cơng trình nghiên cứu, đề tài luận văn thạc sỹ như:

<i>- Nguyễn Thị Thanh Thảo (2011). “Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng </i>

<i>trong giao kết hợp đồng điện tử”. Luận văn thạc sỹ. Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí </i>

Minh. Luận văn đưa ra các khái niệm, lý luận chung về hợp đồng điện tử, các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động giao kết hợp đồng. Tuy nhiên tác giả chưa phân tích sâu quyền lợi của người tiêu dùng trong các hoạt động khác như cung cấp thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, an tồn trong thanh tốn hay giải quyết các tranh chấp, xử lý vi phạm.

<i>- Nguyễn Thị Thu Hằng (2018). “Pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân của người </i>

<i>tiêu dùng trong thương mại điện tử”. Luận văn thạc sỹ. Đại học Luật T3hành phố Hồ </i>

Chí Minh. Luận văn đã phân tích được khái niệm, đặc điểm của thông tin cá nhân trong thương mại điện tử, đánh giá thực tiễn về các hành vi xâm phạm, lạm dụng thơng tin cá nhân.

Có thể thấy, rất nhiều cơng trình đã nghiên cứu các vấn đề về quyền lợi người tiêu dùng nhưng chỉ nghiên cứu một vài khía cạnh như về giao kết hợp đồng điện tử hay bảo vệ thông tin cá nhân nhưng chưa nghiên cứu một cách tổng quan và hệ thống, các bài viết chưa giới hạn thực tiễn cụ thể tại một địa điểm. Chính vì lẽ đó, tác giả lựa <small>552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM</small>

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

chọn đề tài: “Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử và thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu một cách khái quát, đầy đủ những vấn đề lý luận, thực trạng và phân tích thực tiễn cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh qua đó giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách tốt hơn.

<b>3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu </b>

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích đã nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của khóa luận được xác định cụ thể như sau:

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.

- Phân tích thực tiễn về hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đưa ra các gợi mở và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trên cơ sở lý luận, pháp luật và thực tiễn nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

<b>4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu </b>

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu những quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử và thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam và thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, khóa luận cũng sẽ đề cập đến những quy định pháp luật và tình hình thực hiện của những quốc gia khác trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Singapore.

<b>5. Phương pháp nghiên cứu </b>

Để hồn thành được mục đích mà khóa luận hướng đến trong q trình nghiên cứu, tác giả kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, cụ thể như sau:

- Sử dụng phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp để làm rõ các vấn đề mang tính chất lý luận, các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Bên cạnh đó hai phương pháp này cịn được sử dụng để nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, phương pháp tổng hợp cũng được sử dụng cho mục đích tổng kết và khái quát kết quả của quá trình nghiên cứu đề tài.

- Phương pháp so sánh cũng được sử dụng để so sánh đối chiếu các quy định của pháp luật Việt Nam với các quy định của pháp luật các quốc gia, khu vực trên thế giới. Qua đó, tác giả đánh giá những vấn đề tương đồng và có sự tham khảo, học hỏi những quy định tiến bộ nhằm gợi mở và đưa ra một số kiến nghị và hoàn thiện pháp luật.

- Sử dụng phương pháp phân tích vụ việc để phân tích, đánh giá và bình luận một số vụ việc điển hình liên quan đến hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Tạo nên cái nhìn tồn diện trong nghiên cứu pháp luật.

<b>6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài </b>

6.1. Ý nghĩa khoa học

Đối với đề tài này, trên cơ sở phân tích khái niệm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực giao dịch thương mại điện tử, khóa luận góp phần giải quyết một cách thỏa đáng những vấn đề mang tính lý luận. Đồng thời khóa luận cũng nghiên cứu, phân tích, đánh giá có hệ thống và tồn diện thực trạng pháp luật bảo vệ quyền <small>552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM</small>

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Qua đó chỉ ra sự khiếm khuyết, bất hợp lý cần sửa đổi, bổ sung của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử sao cho phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế thị trường. Đưa ra định hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Khóa luận có giá trị định hướng đối với những vấn đề pháp lý liên quan, góp phần làm rõ cơ sở lý thuyết và khung pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Khóa luận có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho quá trình nghiên cứu và học tập cho sinh viên đại học chuyên ngành Luật. Đồng thời có giá trị tham khảo nhất định đối với các cơ quan nhà nước chun mơn.

<b>7. Bố cục của khóa luận </b>

Ngồi phần mở đầu, phần kết luận, khoá luận bao gồm ba chương:

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử

Chương 2. Thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử

Chương 3. Thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh - Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<b>CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI </b>

<b>ĐIỆN TỬ 1.1. Các khái niệm liên quan </b>

<b>1.1.1. Khái niệm giao dịch thương mại điện tử </b>

Sau hơn nửa thế kỉ hình thành và phát triển, internet trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và internet đã tác động mạnh mẽ đến các phương thức tổ chức đời sống kinh tế xã hội và nền kinh tế của chúng ta<small>2</small>. Các hoạt động kinh tế xã hội đang dần chuyển mình sang “số hóa”, điện tử hóa, từ đó các giao dịch điện tử cũng được hình thành và ứng dụng rộng rãi.

Khoản 6 Điều 4 Luật giao dịch điện tử 2005 quy định “Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử”, đó là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính... (khoản 10 Điều 4 Luật Giao dịch điện tử 2005). Với quy định này, Luật Giao dịch điện tử 2005 đã có phạm vi điều chỉnh rất rộng như trong các hoạt động của cơ quan nhà nước về báo cáo thuế, đăng kí doanh nghiệp, các hoạt động trong lĩnh vực dân sự, thương mại và các lĩnh vực khác nếu được thực hiện bằng phương tiện điện tử thì cũng được coi là giao dịch điện tử.

Về khái niệm TMĐT, hiện nay đang có nhiều quan điểm khác nhau. Theo nghĩa hẹp, điển hình như định nghĩa về TMĐT của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì TMĐT chỉ bao gồm những hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thơng qua mạng internet. Còn theo nghĩa rộng, điển hình như định nghĩa của Ủy ban Châu Âu (European Commission)<small>3</small>, thì khơng chỉ những hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua mạng internet mà TMĐT còn bao gồm tất cả các hoạt động thương mại thông qua việc truyền dẫn dữ liệu bằng phương tiện điện tử.

<small>2</small><i><small> Trần Văn Biên. “Khung pháp lý cơ bản về giao dịch điện tử của Việt Nam”. Tạp chí Thơng tin khoa học xã hội, 01, 19. </small></i>

<small>3 Glossary. “E-commerce”, truy cập ngày 1/3/2021. </small>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

Pháp luật TMĐT của Việt Nam cũng định nghĩa TMĐT theo nghĩa rộng. Theo đó tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định TMĐT là việc tiến hành một phần hoặc tồn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lời, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác (Khoản 1 Điều 3 Luật Thương Mại 2005). Về bản chất, TMĐT cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của giao dịch điện tử nhưng là các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thương mại. Hoạt động thương mại là nòng cốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa và thúc đẩy phát triển tất cả các ngành khác của nền kinh tế<small>4</small>. Vì vậy, pháp luật có quy định riêng để điều chỉnh các giao dịch này là điều tất yếu.

Tóm lại, giao dịch thương mại điện tử là các giao dịch trong hoạt động thương mại bằng các phương tiện điện tử có kết nối internet, mạng viễn thơng di động hoặc các mạng mở khác.

<b>1.1.2. Khái niệm người tiêu dùng </b>

Trong kinh tế học, thuật ngữ “Người tiêu dùng” được sử dụng để chỉ những chủ thể tiêu thụ của cải được tạo ra bởi nền kinh tế. Người tiêu dùng là người mua nhưng khác với việc mua nguyên liệu hoặc hàng để bán lại, họ là những người sử dụng hàng hóa, dịch vụ cuối cùng và làm chúng tiêu hao hoặc biến mất qua việc sử dụng đó<small>5</small>.

Hiện nay, trên thế giới hầu hết các quốc gia thường đánh giá khái niệm người tiêu dùng trên 3 tiêu chí đó là: Người tiêu dùng là cá nhân (nhưng cũng có thể gồm cả tổ chức); Đối tượng của giao dịch là hàng hóa, dịch vụ; Việc tham gia vào quan hệ khơng nhằm mục đích kinh doanh. Đa số các quốc gia đều có điểm chung về việc xác định đối tượng của giao dịch là hàng hóa, dịch vụ và việc tham gia giao dịch của NTD nhằm mục đích phục vụ sinh hoạt cho cá nhân, hộ gia đình chứ khơng nhằm mục đích kinh doanh, thương mại, nhưng về xác định chủ thể lại có các quan điểm khác nhau:

<small>4 Đinh Thị Hồng Tuyết (2017). “Vai trò của thương mại trong phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam thời kỳ hội </small>

<i><small>nhập”. Tạp chí Cơng thương, 02, 8. </small></i>

<small>5</small><i><small> Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Cương (2014). Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhà </small></i>

<small>xuất bản Công an nhân dân. Hà Nội. </small>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<b>Theo thông lệ, nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng người tiêu dùng chỉ bao gồm </b>

cá nhân chứ không bao gồm tổ chức, đây là cách quan niệm khá phổ biến ở nhiều quốc gia và khu vực lãnh thổ trên thế giới như Hoa kỳ, Nhật Bản, Philippines, Pháp, Đức…Tuy nhiên, trên thực tế cũng có một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới thì họ quy định người tiêu dùng bao gồm cả cá nhân và tổ chức. Trong số đó, phải kể đến một số quốc gia như Ấn độ, Đài Loan<small>6</small>… Có thể thấy, nhiều quốc gia trên thế giới có chung một cách tiếp cận đó là chỉ coi người tiêu dùng bao gồm cá nhân. Quan điểm này xuất phát từ mục đích của việc bảo vệ người tiêu dùng với tư cách là bên yếu thế trong quan hệ với bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ do sự mất cân xứng về trình độ hiểu biết, khả năng tiếp cận thông tin cũng như điều kiện kinh tế của một cá nhân so với một tổ chức hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp.

<b>Tại Việt Nam, khái niệm NTD được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 3 của Luật </b>

BVQLNTD 2010 quy định người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức. Căn cứ vào mục đích sử dụng hàng hóa và dịch vụ mang tính phi thương mại của thì nó khá tương đồng với pháp luật đa số các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trong cách xác định chủ thể của người tiêu dùng bao gồm không chỉ là cá nhân tiêu dùng riêng lẻ mà còn là các tổ chức (như doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội...) tiến hành mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình hoặc tổ chức đó<small>7</small>. Tuy vậy, nếu xuất phát từ mục đích ra đời của pháp luật BVNTD là để bảo vệ quyền lợi cho bên yếu thế bằng cách trao cho NTD những ưu tiên đặc biệt thì việc tiếp cận này lại không hợp lý và đồng thời chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Bởi nếu thừa nhận các tổ chức cũng có thể trở thành NTD thì rất có thể những chủ thể này sẽ bị lợi dụng vị trí được ưu tiên để giành những lợi thế bất hợp lý đối với bên kia, trong khi đó, bản thân những chủ thể này khơng phải là bên bị hạn chế về khả năng tiếp cận và xử lý thông tin kể cả tiềm lực kinh tế so với bên kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

<small>6 Nguyễn Văn Cương (2009). “Quan niệm về người tiêu dùng trong pháp luật của các quốc gia trên thế giới </small>

<i><small>và vấn đề xây dựng khái niệm người tiêu dùng trong dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Tạp chí Khoa học pháp lý, 5, 38. </small></i>

<small>7</small><i><small> Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (2016). Tài liệu hỏi đáp về pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. NXB Hồng Đức, Hà Nội. </small></i>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

Từ đó, ta có thể thấy rằng việc quy định về khái niệm NTD của Luật BVNTD Việt Nam còn chưa thực sự phù hợp với nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển như hiện nay. Dựa trên các tiêu chí đã nêu ở trên, tác giả đề xuất về khái niệm NTD là cá nhân mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng.

<b>1.1.3. Khái niệm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng </b>

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 quy định tại khoản 1 Điều 4: “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội”, tuy nhiên về mặt pháp lý khơng có định nghĩa chính thức về quyền lợi của người tiêu dùng được quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nên ta có thể hiểu một cách đơn giản: Quyền lợi bao gồm quyền và lợi ích. “Quyền là điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được địi hỏi”<small>8</small>. Cịn “lợi ích là điều có ích, có lợi cho một đối tượng nào đó, trong mối quan hệ với đối tượng ấy”<small>9</small>. Như vậy, quyền lợi của người tiêu dùng có thể được hiểu là tồn bộ các quyền và lợi ích của người tiêu dùng được pháp luật công nhận và đảm bảo thực hiện trong mối quan hệ tiêu dùng và việc bảo vệ quyền lợi NTD là trách nhiệm chung của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD và tồn xã hội. Theo đó, NTD chỉ được bảo vệ một cách hữu hiệu khi Nhà nước, với vai trị chủ đạo, thơng qua các chính sách và hệ thống pháp luật ghi nhận quyền và lợi ích của NTD và bảo vệ các quyền và lợi ích đó tránh khỏi sự xâm phạm trên thực tế.

Như vậy, ta có thể đưa ra khái niệm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là: tổng hợp các quy phạm pháp luật được Nhà nước quy định và đảm bảo thực hiện để bảo vệ quyền lợi của NTD khi sử dụng hàng hoá, dịch vụ nhằm ngăn chặn những tổ chức, cá nhân kinh doanh có hành vi gian lận, lừa dối để thu lợi bất chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

<small>8 Hoàng Phê. Từ điển Tiếng Việt. Nhà xuất bản Hồng Đức.Đà Nẵng, 2003, tr.815. 9 Hoàng Phê. Từ điển Tiếng Việt. Nhà xuất bản Hồng Đức. Đà Nẵng, 2003, tr.517. </small>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<b>1.2. Sự cần thiết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử </b>

<b>1.2.1. Dưới góc độ nhà nước </b>

Vai trị của NTD trong nền kinh tế là vô cùng quan trọng trong nền kinh tế, NTD là bộ phận cấu thành của nền kinh tế, là động lực thúc đẩy việc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế thị trường. Để phát triển kinh tế bền vững, bất kỳ nhà nước nào cũng đều phải quan tâm và bảo vệ người tiêu dùng.

Hiện nay, thương mại điện tử đang ngày càng phát triển, đồng nghĩa với đó thì quyền lợi của NTD cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên việc nhà nước ban hành các văn bản pháp luật sẽ giúp điều chỉnh các quan hệ trong giao dịch điện tử và hạn chế được rủi ro, giúp bảo vệ NTD một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, Nhà nước cần khuyến khích vai trị giám sát xã hội, hỗ trợ, trợ giúp của cộng đồng xã hội, đề cao tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vai trò tự bảo vệ của NTD<small>10</small><b>. Việc bảo vệ quyền lợi người </b>

tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích tiêu dùng mà cịn thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định. Việc xây dựng tốt pháp luật về TMĐT sẽ giúp có thêm nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác kinh tế, trao đổi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuyên biên giới, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Ngược lại, nếu không bảo vệ tốt quyền lợi NTD thì trước hết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến NTD, việc bị yếu thế trong giao dịch thương mại điện tử sẽ làm NTD khơng thể kiểm sốt an tồn, chất lượng của hàng hố, thị trường sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hành vi gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng như buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các hành vi vi phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng cũng tinh vi và phức tạp hơn. Nhiều phương thức kinh doanh, hành vi kinh doanh gian dối gây thiệt hại tới lợi ích người tiêu dùng. Những hành vi như vậy không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà cịn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với tình hình kinh tế xã hội nói chung. Chính vì vậy, vấn đề người tiêu dùng và bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử càng trở nên quan trọng.

<small>10</small><i><small> Nguyễn Đức Minh (2008). “Trách nhiệm của Nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Tạp chí Luật học, 12, 41. </small></i>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b>1.2.2. Dưới góc độ người tiêu dùng </b>

Khi tham gia các giao dịch thương mại, đặc biệt là giao dịch điện tử có đặc điểm là giao dịch từ xa, người tiêu dùng và người cung cấp hàng hóa dịch vụ khơng gặp trực tiếp nên sẽ gây ra nhiều rủi ro và bất lợi nên NTD luôn là bên yếu thế hơn ở trên các phương diện như yếu thế về việc tiếp cận thông tin, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ so với tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Nguyên nhân do người tiêu dùng không trực tiếp tham gia vào q trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ, do những hạn chế trong hiểu biết về chuyên môn, kỹ thuật dẫn đến không nhận biết được đầy đủ các tính năng, cơng dụng, chất lượng cũng như các rủi ro liên quan tới q trình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ so với các cá nhân, tổ chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh<small>11</small>.

Bên cạnh sự yếu thế về thông tin, người tiêu dùng còn yếu thế về khả năng đà m phán, thiết lập hợp đồng, về khả năng chi phối giá cả, các điều kiện kinh doanh,

giao dịch trên thị trường, cũng như yếu thế trong việc xử lý và gánh chịu các rủi ro trong quá trình tiêu dùng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ<small>12</small>. Điều này dẫn tới hệ quả quyền lợi của người tiêu dùng rất dễ bị xâm hại. Xuất phát từ tính chất của thương mại điện tử là giao dịch gián tiếp nên tính rủi ro rất cao, chính vì vậy pháp luật cần phải bảo vệ NTD nhất là trong hoạt động giao dịch TMĐT để đảm bảo sự công bằng quan hệ giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với NTD.

<b>1.3. Pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử </b>

<b>1.3.1. Những quy định của pháp luật Việt Nam </b>

Trước năm 2000, thương mại điện tử còn là thuật ngữ pháp lý mới. Hệ thống pháp luật Việt Nam có quy định nhưng chưa thể hiện được bản chất và tầm quan trọng của thương mại điện tử. Đến năm 2005 trở đi thì mới bắt đầu hình thành các văn bản pháp lý chi tiết hơn về những vấn đề như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, thơng tin cá nhân trong thương mại điện tử, cơ chế điều chỉnh các hình thức ứng dụng thương mại điện tử cụ thể, cơ chế xác định chứng cứ và giải quyết tranh

<small>11</small><i><small> Nguyễn Văn Cương (2013). “Một số vấn đề lý luận về quyền được thông tin của người tiêu dùng”. Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 8, 19. </small></i>

<small>12</small><i><small> Nguyễn Thị Vân Anh (2010). “Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Tạp chí Luật học, 11, 8. </small></i>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

chấp. Cho đến nay, khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi cho người NTD trong thương mại điện tử đã được hình thành tương đối đầy đủ với hệ thống các văn bản pháp luật khá toàn diện, đáp ứng được các yêu cầu về mặt pháp lý đối với việc phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. Hai văn bản cốt lõi nhất điều chỉnh việc bảo vệ quyền lợi NTD trong giao dịch TMĐT là Luật Giao dịch điện tử 2005 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 (sau đây gọi là Luật BVQLNTD 2010). Tiếp theo đó, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (sau đây gọi là NĐ 52/2013) ra đời chủ yếu tập trung vào những vấn đề mang tính đặc thù được phát sinh trên mơi trường điện tử, quy định rõ trách nhiệm các bên trong giao dịch thương mại điện tử. Ngồi ra cịn có các Luật và Nghị định liên quan như: Luật An tồn thơng tin mạng 2015, Nghị định 98/2020 về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và BVQLNTD (sau đây gọi là Nghị định 98/2020)

<b>1.3.2. Pháp luật các nước trên thế giới - Hoa Kỳ </b>

Là nước đi đầu trong lĩnh vực TMĐT, Hoa Kỳ đã ấn định các nguyên tắc cơ bản cho thương mại điện tử của riêng mình, đồng thời kiến nghị cho nền thương mại điện tử toàn cầu. Tháng 7/1999, Hiệp hội các thanh tra viên về pháp luật các tiểu bang Hoa Kỳ đã thông qua Luật mẫu về giao dịch điện tử và gửi cho các cơ quan lập pháp ở từng bang để thơng qua và ban hành<small>13</small>. Sau đó, chính quyền Liên bang và chính quyền các bang tại Hoa Kỳ cũng đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định và ban hành một số quy định mới, đáp ứng được yêu cầu của các giao dịch thương mại điện tử, nhất là các quy định về luật hợp đồng, bảo vệ người tiêu dùng…Đặc biệt, các đạo luật bảo vệ người tiêu dùng liên bang chủ yếu được thực thi bởi Ủy ban Thương mại Liên Bang và Bộ Tư Pháp. Ngồi ra, cịn có Ủy ban An tồn sản phẩm tiêu dùng Mỹ do chính quyền liên bang thành lập để bảo vệ NTD và cung cấp những thông tin liên quan cho NTD thông qua các phương tiện truyền thông, ấn phẩm, trang web, đường dây nóng điện thoại…Một đại diện tiêu biểu là Bang California là một trong những bang có

<small>13</small><i><small> Tào Thị Quyên- Lương Tuấn Nghĩa (2016). Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay. Nhà xuất bản Tư Pháp. Hà Nội. </small></i>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

luật bảo vệ người tiêu dùng nghiêm ngặt nhất nước Mỹ nhờ hoạt động mạnh mẽ của các tổ chức người tiêu dùng như Liên đoàn Người tiêu dùng California, Hiệp hội Các vấn đề người tiêu dùng California (CCAA)<small>14</small>.

<b>- Canada </b>

Hiện nay, Canada được coi là một trong những nước đi đầu trên thế giới trong việc nghiên cứu và ứng dụng thương mại điện tử. Để tạo một mơi trường pháp lý hồn chỉnh cho các giao dịch thương mại điện tử, Chính phủ Canada đã tiến hành rà soát, sửa đổi các văn bản hiện hành đồng thời ban hành các văn bản mới liên quan đến thương mại điện tử như luật về chữ ký điện tử, chứng cứ điện tử…Năm 1982, Canada đã ban hành luật bảo vệ thông tin cá nhân và tài liệu điện tử. Đây là một bước tiến mới trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của NTD.

<b>- Hàn Quốc </b>

Hàn Quốc đã xây dựng một luật độc lập (Luật cơ bản về TMĐT) bao gồm 3 nhóm vấn đề cơ bản: thừa nhận các giao dịch điện tử, thừa nhận chữ ký điện tử và quy định về những khía cạnh liên quan tới giao dịch điện tử gồm: quyền và nghĩa vụ của các nhà cung cấp dịch vụ mạng; thanh toán trực tuyến, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên mạng, bảo vệ bí mật cá nhân trên mạng, tội phạm, vi phạm trên mạng và cơ chế giải quyết tranh chấp trên mạng…<small>15</small>Các vấn đề pháp lý liên quan đến BVNTD trong TMĐT ở Hàn Quốc được quy định ở một luật riêng là Luật về BVNTD trong TMĐT (Act on The Consumer Protec-tion in Electronic Commerce) năm 2017 và các nghị định thi hành của Luật này.

<b>- Singapore </b>

Thương mại điện tử ở Singapore đã và đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước này. Năm 1998 Singapore cho ban hành Luật Giao dịch điện tử (Electronic Transaction Act 1998) nhằm giải quyết vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý khi các chủ thể tham gia vào các giao

<small>14 Phương Võ, “Mỹ: Người tiêu dùng được bảo vệ tận răng”, </small>

<i><small> truy cập ngày 4/3/2021. </small></i>

<small>15</small><i><small> Tào Thị Quyên - Lương Tuấn Nghĩa (2016). Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay. Nhà xuất bản Tư Pháp. Hà Nội. </small></i>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

dịch trong một môi trường phi giấy tờ và khơng tiếp xúc trực tiếp với nhau. Sau đó Singapore cũng đã thông qua Luật Bảo vệ người tiêu dùng (CFTA) năm 2003, được sửa đổi 2009. Các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận cũng được thành lập hoạt động hướng tới BVNTD thông qua các chương trình đào tạo, cung cấp thơng tin, thúc đẩy mơi trường thương mại, hình thành trung tâm hịa giải CASE<small>16</small>.

Có thể nói, Việt Nam đã tiếp thu những quy định của Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL cũng như các quy định về thương mại điện tử của các quốc gia trên thế giới để xây dựng pháp luật thương mại điện tử của mình trên phương châm hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Thương mại điện tử là phương thức mới trong hoạt động thương mại toàn cầu, áp dụng thương mại điện tử đã và đang là sự lựa chọn tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, thương mại điện tử đang đặt ra nhiều thách thức trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực pháp lý, bảo đảm sự tin cậy cần thiết cho quá trình hội nhập và phát triển ở nước ta. Bởi vậy, trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, để thương mại điện tử của chúng ta phát triển mạnh mẽ và bền vững thì cần phải đặt vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD lên hàng đầu và cần thiết phải tham khảo kinh nghiệm pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia về vấn đề này, từ đó đưa ra các u cầu và định hướng hồn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của NTD trong giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam.

<b>KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 </b>

Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch TMĐT được ra đời do nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội phát sinh trong quan hệ thương mại được thực hiện bằng các phương tiện điện tử có kết nối Internet, mạng viễn thông và các mạng mở khác. Sau khi nghiên cứu Chương 1 thì bài khóa luận đã đạt được những kết quả sau:

Làm rõ được khái niệm người tiêu dùng, giao dịch thương mại điện tử. Tác giả cũng chứng minh được sự cần thiết phải bảo vệ quyền lợi NTD đối với nhà nước và đối với chính NTD.

<small>16</small><i><small> Nguyễn Hồi Anh - Ao Thu Hoài (2010). Thương mại điện tử. Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. </small></i>

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

Đưa ra được quy định pháp luật các nước trên thế giới cũng như nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch TMĐT của Việt Nam hiện hành.

Kết quả nghiên cứu phần lý luận trên là cơ sở để tác giả tiếp tục tìm hiểu tồn diện hơn về thực trạng, thực tiễn pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch TMĐT của Việt Nam, để từ đó đưa ra được các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật.

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<b>CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ </b>

<b>2.1. Quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch thương mại điện tử </b>

Quyền được thông tin của NTD trong các giao dịch thông thường được ghi nhận tại khoản 2 Điều 8 Luật BVQLNTD 2010, theo đó NTD có quyền “Được cung cấp thơng tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thơng tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng”. Tuy nhiên, trong các giao dịch thương mại điện tử thì pháp luật bảo vệ NTD có một số điểm khác biệt:

<b>Thứ nhất, quy định tại Điều 28 NĐ 52/2013 về trách nhiệm cung cấp thông tin </b>

về tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, giấy chứng nhận ĐKKD… của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website hoặc tổ chức, thương nhân cá nhân cung ứng dịch vụ ngồi các thơng tin của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại Luật BVQLNTD 2010. Việc quy định thêm về các thông tin sẽ giúp minh bạch các thông tin, ràng buộc các trách nhiệm của NTD và các chủ thể khác nếu xảy ra tranh chấp, thuận tiện cho NTD trong việc liên hệ, khiếu nại, giải đáp thắc mắc, đảm bảo quyền lợi khi bị xâm phạm.

<b>Thứ hai, thông tin về hàng hóa, dịch vụ và về giá cả được quy định tại Điều 30, </b>

31 NĐ 52/2013 thì quy định các thương nhân, tổ chức phải cung cấp chính xác các đặc tính hàng hóa, dịch vụ và phải thể hiện giá cả rõ ràng đã gồm những chi phí liên quan. Việc quy định như trên chưa đảm bảo được sự thống nhất và minh bạch vì trong các giao dịch thơng thường thì hàng hóa phải có ghi nhãn hàng hóa, cung cấp hướng dẫn sử dụng, điều kiện thời gian, địa điểm bảo hành, cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng đến sức khỏe… mà trong các quy định về giao dịch điện tử thì khơng quy định rõ ràng về các thông tin như vậy sẽ gây ra thực trạng các hàng hóa, dịch vụ bị làm giả, kém chất lượng. Trên thực tế thì trở ngại lớn nhất của NTD khi mua hàng trực tuyến đó là lo ngại về sản phẩm kém chất lượng so với quảng cáo <small>552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM</small>

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

chiếm 72% tỷ lệ NTD năm 2020<small>17</small>. Trên các website TMĐT thường sử dụng các hình ảnh hàng thật, hàng chính hãng để quảng cáo, chào bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với các cửa hàng, địa chỉ bán hàng chính hãng nhằm lơi kéo người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm, sử dụng hàng hiệu nhưng với giá rẻ. Ví dụ như vụ việc ngày 17/3/2021, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) chỉ đạo Tổ 368 phối hợp với Cục QLTT Nam Định và PC 03, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá kho hàng hóa giả nhãn hiệu Hermès, LV, Chanel… Với các chiêu trò như sử dụng mạng xã hội để chào bán, sử dụng một cửa hàng trung gian để làm địa chỉ giới thiệu sản phẩm nhưng thực chất cửa hàng này không hề chứa bất cứ sản phẩm nào. Sau khi tiếp cận được NTD thì hàng hóa giả này sẽ được chuyển phát để vận chuyển hàng hóa<small>18</small>.

<b>Thứ ba, thông tin về điều kiện giao dịch chung được quy định tại Điều 32 NĐ </b>

52/2013 “Phải công bố các chính sách hồn trả, chính sách bảo hành sản phẩm, nghĩa vụ của người bán và người mua…”. Việc công bố các thơng tin về giao dịch là hồn tồn hợp lý, đây là cơ sở xác nhận giao dịch giữa NTD và cá nhân tổ chức kinh doanh và đồng thời là chứng cứ quan trọng để NTD có thể thực hiện việc khiếu nại hoặc khởi kiện trong trường hợp quyền lợi bị xâm phạm. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều vụ việc liên quan đến khơng cho đồng kiểm của một số sàn giao dịch TMĐT gây khó khăn và bất lợi cho NTD khi khơng được kiểm tra sản phẩm xem đúng mẫu mã, chất lượng trước khi nhận hàng, nên việc không quy định về chế độ đồng kiểm nên một số người bán đã lợi dụng để bán hàng không đúng chất lượng, tráo hàng gây tổn thất cho NTD<small>19</small>.

<b>Thứ tư, thông tin về vận chuyển, giao nhận và phương thức thanh toán được </b>

quy định tại Điều 33, 34 NĐ 52/2013. Vì đặc trưng của TMĐT là việc giao kết từ xa nên đây là các thông tin riêng biệt và quan trọng đối với NTD, các tổ chức, cá nhân, thương nhân phải công bố về các phương thức giao hàng, thời gian ước tính giao

<small>17 Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), “Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm </small>

<i><small>2019”, truy cập ngày 15/4/2021. </small></i>

<small>18 Tổng cục Quản lý thị trường, “Kho hàng giả nhãn hiệu Hermès lớn nhất miền Bắc bị triệt phá tại Nam Định”, truy cập ngày 23/4/2021. </small>

<small>19 Như Bình – Đức Thiện, “ Đồng kiểm khi mua hàng online: Không khó, nhưng sao khơng chịu làm?”, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

hàng, giới hạn về mặt địa lý… Ngồi ra cịn phải cơng bố các phương thức thanh tốn, giải thích rõ ràng và chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, thực tế việc vận chuyển, giao nhận vẫn còn gặp nhiều bất cập khi xảy ra tranh chấp nếu lỗi thuộc về bên vận chuyển như hàng hóa bị tráo, khơng có chứng từ hàng hóa. Vì vậy, trong điều khoản này, pháp luật nên quy định thêm về trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ logistiscs trong việc cung cấp chứng từ hàng hóa giúp NTD có thể nhận đúng sản phẩm mình mong muốn, bảo đảm quyền lợi NTD khi xảy ra tranh chấp.

Một trong các quy định mới là việc quy định về trách nhiệm của bên thứ ba (các phương tiện thông tin đại chúng, các công ty quảng cáo) phải liên đới chịu trách nhiệm liên đới về chất lượng thông tin đã cung cấp cho NTD được quy định tại Điều 13 Luật BVQLNTD 2010. Tuy nhiên, trong quy định về TMĐT thì bên thứ ba ở đây được quy định tại Điểm c, Khoản 3 Điều 26 NĐ 52/3013 trường hợp người bán trực tiếp đăng thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình trên website thương mại điện tử thì thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng không phải là bên thứ ba cung cấp thông tin theo quy định của Luật BVQLNTD 2010. Tuy nhiên, trên thực tế trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được quy định ở Điều 36 NĐ 52/2013 thì phải yêu cầu người bán cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho NTD và việc đảm bảo các thơng tin phải đầy đủ, chính xác là việc phát sinh ra quyền và nghĩa vụ và là trung gian cung cấp thông tin giữa người bán và NTD, vì vậy pháp luật nên quy định bên thứ ba bao gồm cả thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT để nhằm ràng buộc trách nhiệm và đảm bảo việc cung cấp thông tin theo pháp luật về BVQLTD, tăng cường trách nhiệm cho bên thứ ba trong việc kiểm chứng, xác thực thơng tin về hàng hóa trước khi cung cấp tới NTD, khắc phục được việc né tránh trách nhiệm, đùn đẩy cho nhau khi bị phát hiện các sản phẩm đó được quảng cáo khơng đúng sự thật.

Việc quy định về quyền thông tin của NTD trong giao dịch điện tử đã đảm bảo được tính hợp lý vì đã giúp NTD nắm được các thơng tin cơ bản về hàng hóa, dịch vụ đầy đủ chính xác đó là yếu tố giúp NTD mua và sử dụng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình và đồng thời góp phần giúp cân bằng về thông tin hàng <small>552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM</small>

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

hóa và bảo đảm về lợi ích giữa các chủ thể trong quan hệ tiêu dùng và cũng đảm bảo được tính minh bạch, thống nhất giữa Luật BVQLNTD 2010 và Nghị định 52/2013.

<b>2.2. Quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử </b>

Về vấn đề này pháp luật Việt Nam quy định tại Mục 1 Chương 5 Nghị định 52/2013 quy định về những nội dung sau:

<b>Thứ nhất, về trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của NTD tại Điều 68 NĐ </b>

52/2013 đã quy định rõ trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu thập thông tin và trách nhiệm khi tổ chức, cá nhân kinh doanh ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thu thập, lưu trữ thì phải quy định rõ trách nhiệm các bên và nếu trường hợp khơng quy định thì khi chính tổ chức, cá nhân kinh doanh phải chịu trách nhiệm. Việc quy định như vậy hoàn toàn hợp lý và tránh sự trốn tránh trách nhiệm.

<b>Thứ hai, về chính sách bảo vệ TTCN quy định tại Điều 69 NĐ 52/2013 </b>

“Thương nhân, tổ chức, cá nhân thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng phải xây dựng và cơng bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân”, các nội dung phải hiển thị rõ cho NTD hoặc nếu việc thu thu thập thực hiện thơng qua website thì phải được cơng khai ở vị trí dễ thấy. Việc bắt buộc thương nhân, tổ chức, cá nhân thu thập và sử dụng TTCN của NTD xây dựng chính sách bảo vệ TTCN là một quy định cần thiết, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, góp phần hiệu quả vào việc bảo đảm an toàn cho TTCN, ngăn ngừa các hành vi xâm phạm TTCN của NTD. Tuy nhiên, thực tế áp dụng các quy định này vẫn còn mang nặng tính hình thức, chưa thực sự phát huy hiệu quả, bởi vẫn cịn tồn tại tình trạng khơng xây dựng chính sách bảo vệ TTCN hoặc tuy có thực hiện nhưng sơ sài, mang tính chất đối phó hơn là thực sự hướng tới bảo vệ TTCN của NTD. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên xuất phát từ chính những quy định của pháp luật hiện hành khi quy định nghĩa vụ xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thơng tin NTD trong TMĐT, nhưng khơng có chế tài cụ thể áp dụng với những chủ thể không thực hiện nghĩa vụ này. Đồng thời, quy định hiện hành về các nội dung của chính sách bảo vệ thơng tin cịn sơ sài, chỉ đưa ra tiêu đề nội dung cần có, cịn lại chủ thể thu thập và sử dụng TTCN tự xây dựng và thực thi mà khơng hề có cơ chế kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực thi trên thực tế của chính sách bảo vệ TTCN của NTD (có hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách <small>552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM552410068:23:07 PM8:23:07 PM</small>

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM55Monday, June 10, 20248:23:07 PM8:23:07 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhPhap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi Minh

55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM55Monday, June 10, 20248:23:08 PM8:23:08 PM

55Phap luat ve bao ve quyen loi nguoi tieu dung trong giao dich thuong mai dien tu va thuc tien tai Thanh pho Ho Chi MinhMonday, June 10, 2024

</div>

×