Tải bản đầy đủ (.pptx) (15 trang)

Dạy học tích hợp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.09 MB, 15 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

NGUYÊN TẮC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC VĂN

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

NỘI DUNG CHÍNH

Cơ sở lập luận của tích hợp.

Nội dung yêu cầu của nguyên tắc tích hợp.

02.

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>CƠ SỞ LẬP LUẬN CỦA TÍCH HỢP</b>

<b>I</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

Theo khoa học: Tích hợp là sự hợp nhất, hòa nhập, kết hợp. Hiểu một cách khái quát, nó là sự hợp nhất hay sự nhất thể hóa đưa tới một đối tượng mới như một thể thống nhất trên nét bản chất nhất của các thành phần đối tượng.

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Theo lí luận dạy học, tích hợp là sự kết hợp một cách hữu cơ, có hệ thống, ở những mức độ khác nhau các kiến thức, kĩ năng thuộc các môn học khác nhau hoặc các học phần của bộ môn thành một nội dung thống nhất, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn được đề cập đến trong các môn học hoặc học phần của các bộ môn.

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

Bên cạnh các trào lưu sư phạm theo mục tiêu, giải quyết vấn đề, phân hoá, tương tác... Trào lưu sư phạm tích hợp xuất phát từ quan niệm về quá trình học tập, trong đó tồn thể các q trình học tập góp phần hình thành ở HS những năng lực rõ ràng, có dự tính những hoạt động tích hợp trong đó HS học cách sử dụng phối hợp các kiến thức, kĩ năng và thao tác đã lĩnh hội một cách riêng rẽ.

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

Khái niệm năng lực ở đây được hiểu là một khái niệm tích hợp bao hàm cả những nội dung, những hoạt động cần thực hiện và những tình huống trong đó diễn ra các hoạt động. Theo ý nghĩa đó, năng lực được định nghĩa là sự tích hợp các kĩ năng (các hoạt động) tác động một cách thích hợp và tự nhiên lên các nội dung trong một loại tình huống cho trước để giải quyết những vấn đề do tình huống này đặt ra. Năng lực này là một hoạt động phức hợp địi hỏi sự tích hợp, phối hợp các kiến thức và kĩ năng, chứ không phải là sự tác động các kĩ năng riêng rẽ lên một nội dung.

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<small>Chẳng những dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn được đề cập trong các phân môn Văn học, Tiếng Việt, Làm văn cũng như các bộ phận tri thức khác như hiểu biết lịch sử xã hội, văn hoá nghệ thuật... mà còn xuất phát từ đòi hỏi thực tế là cần phải khắc phục, xoá bỏ lối dạy học theo kiểu khép kín, tách biệt thế giới nhà trường và thế giới cuộc sống, cô lập giữa những kiến thức và kĩ năng vốn có liên hệ, bổ sung cho nhau, tách rời kiến thức với các tình huống có ý nghĩa, những tình huống cụ thể mà HS sẽ gặp sau này. Nói khác đi, đó là lối dạy học khép kín “trong nội bộ phân môn”, biệt lập các bộ phận Văn học, Tiếng Việt và Làm văn vốn có quan hệ gần gũi về bản chất, nội dung và kĩ năng cũng như mục tiêu, đủ cho phép phối hợp, liên kết nhằm tạo ra những đóng góp bổ sung cho nhau cả về lí luận và thực tiễn, đem lại kết quả tổng hợp và vững chắc trong việc giải quyết những tình huống tích hợp hoặc những vấn đề thuộc từng phân môn.</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>NỘI DUNG YÊU CẦU CỦA NGUYÊN TẮC.</b>

<small>4</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b><small>Nguyên tắc tích hợp trong dạy học văn diễn tả sự cần thiết phải phối hợp những tri thức và kĩ năng gần gũi, có quan hệ mật thiết với nhau trong thực tiễn của các phân môn Ngữ văn, Tiếng Việt, Làm văn để chúng bổ sung, hỗ trợ và tác động vào nhau, phối hợp với nhau nhằm đạt được hiệu quả trong việc giải quyết những tình huống, vấn đề tích hợp hoặc thuộc về môn học, hay về các phân môn.</small></b>

<small>-NỘI DUNG YÊU CẦU CỦA NGUYÊN TẮC</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b><small>Trong quá trình dạy học văn phải giúp học sinh tích hợp các kiến thức và kĩ năng đã linh hội bằng cách tổ chức, thiết kế các nội dung, tình huống tích hợp để học sinh vận dụng phối hợp các tri thức và kĩ năng riêng rẽ của các phân mơn, từ đó dẫn đến việc tích hợp các kiến thức đã lĩnh hội.</small></b>

<small>-NỘI DUNG YÊU CẦU CỦA NGUYÊN TẮC</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<small>Dạy văn theo nguyên tắc tích hợp đòi hỏi:</small>

Phải tổ chức, thiết kế các hoạt động phức hợp để học sinh học cách sử dụng phức hợp những kiến thức và kĩ năng đã thụ đắc trong “nội bộ các phân mơn”.

Phải biến q trình truyền thụ tri thức thành quá trình học sinh tự ý thức về cách thức chiếm lĩnh tri thức và hinh thành kĩ năng, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<small>Dạy văn theo ngun tắc tích hợp địi hỏi:</small>

Chú trọng mối quan hệ giữa học sinh và sách giáo khoa; buộc học sinh chủ động tự đọc, tự làm việc độc lập theo sách giáo khoa, theo hướng dẫn của giáo viên.

Thiết kế bài dạy học văn phải xây dựng một hệ thống việc làm, thao tác tương ứng nhằm dẫn dắt học sinh từng bước thực hiện để chiếm lĩnh đối tượng học tập, đồng thời hình thành và phát triển năng lực, kĩ năng tích hợp.

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<small>Dạy văn theo ngun tắc tích hợp địi hỏi:</small>

Giờ học văn phải là một giờ học hoạt động phức hợp địi hỏi sự tích hợp các kĩ năng, năng lực liên môn để giải quyết nội dung tích hợp, chứ khơng phải sự tác động các hoạt động, kĩ năng riêng rẽ lên một nội dung riêng rẽ thuộc “nội bộ môn học”.

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

Thank You!

</div>

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×