Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố. pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.63 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động
vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập
trung các huyện thị, thành phố.
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện
trực thuộc Chi cục Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện
trực thuộc Chi cục Thú y
Cách thức thực hiện:Tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị,
thành phố
Thời hạn giải quyết:Trong ngày
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí kiểm tra lâm sàng động vật. Lệ
phí kiểm soát giết mổ động vật

Quyết định số
08/2005/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước1.


Kiểm dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận
kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú
y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép. Việc kiểm soát có thể
được thực hiện trước, trong, sau giết mổ.

2.


Kiểm dịch viên kiểm tra lâm sàng và phân loại các động vật như
sau:
- Động vật khỏe mạnh chuyển đến khu chờ giết mổ.
- Động vật gầy yếu tách riêng để chờ giết mổ sau.
- Động vật mắc bệnh đưa đến khu giết mổ riêng để xử lý theo
quy định.
- Động vật phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi giết mổ, kiểm tra
lại sau 12 – 24 giờ tùy theo từng loại gia súc.

3.


Trong quá trình kiểm soát giết mổ nếu phát hiện động vật mắc
bệnh, nghi nhiễm bệnh thì kiểm dịch viên động vật yêu cầu:
- Tạm dừng giết mổ.
- Hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại
cơ sở, tại nơi giết mổ.


Tên bước

Mô tả bước

- Báo cáo ngay cho cơ quan thú y có thẩm quyền.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật;

2.

Giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát
cấp phép.

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

1.

Cấm giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh,
nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ộc các bệnh cấm
giết mổ theo quy định.
Nghị định số
33/2005/NĐ-CP ng

Nội dung Văn bản qui định


2.

Cấm giết mổ động vật mới tiêm phòng Vaccin
chưa đủ 15 ngày.
Nghị định số
33/2005/NĐ-CP ng

3.

Cấm giết mổ động vật đã sử dụng ốc nhưng chưa
đủ thời gian ngừng ốc cần thiết theo hướng dẫn
của nhà sản xuất.
Nghị định số
33/2005/NĐ-CP ng

4.

Việc giết mổ kinh doanh phải được thực hiện tại
cơ sở giết mổ tập trung, sơ chế đủ tiêu chuẩn vệ
sinh thú y.
Nghị định số
33/2005/NĐ-CP ng


×