Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại nơi xuất phát doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.84 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động
vật kiểm dịch tại nơi xuất phát
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:các Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú
y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú
y
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:02 ngày
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí Kiểm dịch tại nơi
xuất phát:
3.000đ / lần cấp/ thời
hạn 01 ngày.
Quyết định số 08/2005/QĐ-
BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.
Chủ hàng trước khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật
phải khai báo và gửi hồ sơ kiểm dịch cho Trạm thú y sở tại. Khai
báo trước ít nhất:
- 05 ngày (đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn
miễn dịch);
- 15 – 30 ngày (chưa áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc
hoặc không có miễn dịch)

2.


Trong phạm vi 02 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch
hợp lệ Trạm Thú y có trách nhiệm:
- Xác nhận đăng ký kiểm dịch.
- Thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch.

3.


Trạm Thú y sở tại:
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y
đối với: Địa điểm tập trung; Phương tiện vận chuyển; Vật dụng
khác có liên quan.
- Kiểm dịch theo quy trình, tiêu chuẩn vệ sinh thú y được quy
định đối với động vật lưu thông trong nước; Đánh dấu đối với
động vật, đóng dấu, dán tem vệ sinh thú y.
- Hướng dẫn chủ hàng thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc; Nơi
tập trung, bốc xếp động vật; Phương tiện vận chuyển; Các vật


Tên bước

Mô tả bước

dụng khác có liên quan trong qúa trình vận chuyển.
- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn
vệ sinh thú y; niêm phong phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa
đựng động vật
4.


Trạm Thú y cấp giấy chứng nhận nếu động vật đủ tiêu chuẩn vệ
sinh thú y thì được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch; Nếu động vật
không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì tùy theo mức độ mà cho
phép chuyển mục đích sử dụng hoặc buộc phải tiêu hủy.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển;

2.

Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của
động vật (nếu có);

3.


Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động
vật (nếu có).

Thành phần hồ sơ

4.

Bản sao yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng (nếu có);

5.

Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Số bộ hồ sơ:
01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×