Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa. potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.44 KB, 3 trang )

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động
vật kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch động vật biên giới và
nội địa.
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện
trực thuộc Chi cục Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện
trực thuộc Chi cục Thú y
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:trong ngày
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp giấy
chứng nhân
20.000đ / lần cấp / thời
hạn 1 ngày.
Quyết định số 08/2005/QĐ-
BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.
Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa thực hiện các thủ
tục kiểm dịch động vật xuất, nhập tỉnh như sau:
- Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại động vật, mã
số, tem vệ sinh thú y, dấu niêm phong phương tiện vận chuyển.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe của động vật; Kiểm tra thực trạng
vệ sinh thú y của phương tiện, vận chuyển và các vận dụng có
liên quan trong qúa trình vận chuyển.

2.


Kiềm dịch viên đổi giấy chứng nhận kiểm dịch xuất tỉnh, nếu
nhập tỉnh thì phải xác nhận động vật, phương tiện vận chuyển
các vật dụng khác có liên quan bảo đảm vệ sinh thú y.

3.


Trong trường hợp phát hiện không có giấy chứng nhận kiểm dịch
hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận
chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ
sinh thú y hoặc xuất phát từ địa phương dang phải tạm đình chỉ
việc xuất động vật do dịch bệnh thì cán bộ kiểm dịch, kiểm dịch
viên động vật:
- Tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển.
- Xử lý theo quy định của pháp lệnh thú y.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển;

2.

Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của
động vật (nếu có);

3.

Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động
vật (nếu có).

4.

Bản sao yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng (nếu có);

5.

Các giấy tờ khác có liên quan.

Số bộ hồ sơ: 01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không


×