Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

De kiem tra cuoi HKII mon Toan 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.52 KB, 2 trang )

Trờng: Tiểu học Cơng Chính
Họ và tên:
Lớp 5
Thứ sáui, ngày 11 tháng 5 năm 2008
Bài kiểm tra cuối học kì Ii năm học 2007
2008
Môn: Toán Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút
Điểm:
I.Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
Câu 1. (0,5 điểm) Chữ số 6 trong số thập phân nào dới đây thuộc hàng phần nghìn ?
A. 16,029
B. 160,29
C. 19,602
D. 19,206
Câu 2. ( 0,5 điểm) Phân số
5
6
viết dới dạng số thập phân là :
A. 6,5 B. 0,12 C. 1,2 D. 12
Câu 3. (0,5 điểm)

Mũi tên chỉ vào số nào trên tia số ?
A. 13,3 B. 13,4 C. 13,5 D. 13,6
Câu 4. (0,5 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chống của 3giờ 15phút = , giờ.
A. 3,15 B. 3,4 C. 3,25 D. 32,5
Câu 5. (1 điểm) Một ô tô đi đợc 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi đợc 60km với vận tốc
30km/giờ. Nh vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đờng là:
A. 1,5 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ
II.Phần tự luận: (7 điểm)


Câu 1. (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
a) 5,006 + 4,5 c) 35,46
ì
4,2

b) 45,362 39,42 d) 5,642 : 7

Câu 2. Tìm x: (2 điểm)
a) x 7,2 = 3,9 + 2,5
b) x -
3
1
= 5
3
2
ìCâu 3. (2 điểm) Một ngời phải đi quãng đờng dài 108km. Ngời ấy đi xe lửa trong 2 giờ đầu với vận
tốc 32,5km/giờ, rồi dùng xe đạp đi tiếp trong 3 giờ với vận tốc 12km/giờ. Hỏi ngời ấy còn phải đi bao
nhiêu kilômét nữa mới đến nơi ?Câu 4 . (1 điểm) Tính nhanh :
(792,81
ì
0,25 + 792,81
ì
0,75)
ì
(11
ì
99 900
ì
0,1 9)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×