Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Gián án Đề Kiểm tra cuối HKI môn Toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.03 KB, 2 trang )

Họ và tên HS:.....................................................
Lớp:..............Trường TH LÊ VĂN TÁM
Năm học: 2010 - 2011
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN LỚP 3
Ngày kiểm tra:.../...../ 2011
Chữ ký GT
Số phách
ĐIỂM Điểm bằng chữ Giám khảo
Số phách
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (3 điểm)
Câu 1: Kết quả của 45 : 9 là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 2: Kết quả của phép nhân 18km x 3 là:
A. 52km B. 54km C. 54 D. 56
Câu 3: 28 giảm 7 lần được:
A. 4 B. 35 C. 21 D. 5
Câu 4: Chu vi hình vuông có cạnh 4m là:
A. 8m B. 12m C. 16m D. 28m
Câu 5: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng 15cm là:
A. 70cm B. 72cm C. 74cm D. 170cm
Câu 6: Đồng hồ chỉ:
A. 6 giờ 2 phút
B. 2 giờ 30 phút
C. 5 giờ 10 phút
D. 6 giờ 10 phút
PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
a) 317 x 3 b) 708 : 5


………………… …………………
………………… …………………
………………… …………………
…………………

Câu 2: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:
a) 93 – 48 : 8 b) (262 – 138 ) x 5
…………………… ……………………..
…………………… ……………………..
…………………… ……………………..
Câu 3: (1 điểm)
Trong hình bên có:
.…… hình vuông.
……. hình chữ nhật
Câu 4: (2 điểm) Mẹ hái được 70 quả cam, chị hái được 35 quả cam. Số cam của
cả mẹ và chị được xếp vào 7 sọt. Hỏi mỗi sọt có bao nhiêu quả cam?
Bài giải:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Câu 5: (1 điểm) Tìm x: (15 x 3 ) – x = (16 + 15)
………………………..
………………………..
………………………..
……………………….
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY

×