Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

DE KIEM TRA CUOI HKI MON TOAN L.1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.7 KB, 4 trang )

Trường TH An Hoà Tây 2 Thứ ...........ngày........tháng ......năm 2010
Lớp………………………..
Họ và tên……………………… ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NH: 2010 - 2011
MÔN : Toán
Thời gian: 40 phút
Đề 1:

Điểm
Người coi ……………..
Người chấm …………….
Nhận xét

Bài 1 : ( 1 điểm )
a ) Viết các số từ 0 đến 10 :……………………………………………….
b ) Viết các số từ 10 đến 0 : ……………………………………………….
Bài 2 : Viết các số 3 , 8 , 6, 10, (1 điểm):
a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn :………………………………………………..
b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………….
Bài 3 : Điền dấu ( < , > , = ) ( 1 điểm) .
2 + 5………8 5 + 5 …….4 + 6
9 – 4 ……...5 3 + 4 …….9 – 3
Bài 4 : Tính ( 3 điểm ) .

+
2
8
+
6
3
-


3
8

6
10

+
5
3

9
10

……… ………. ..….. ……… ..….. ………
6 + 3 = …… 7 – 0 = …….. 2 + 3 + 4 = ………
2 + 4 =……. 9 – 6 = …….. 8 – 5 + 4 = ………
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp . ( 2 điểm)
a) Có : 10 quả bóng
Cho : 3 quả bóng
Còn : …quả bóng ?
b) Tổ 1 : 6 bạn
Tổ 2 : 4 bạn
Cả hai tổ : …...bạn ?
Bài 6: ( 1 điểm) Điền số thích hợp để có phép tính đúng

= 8
Bài 7 ( 1 điểm ) .

a ) Hình bên có..…..hình tam giác
b) Có ……… hình vuông
Trường TH An Hoà Tây 2 Thứ ...........ngày........tháng ......năm 2010
Lớp………………………..
Họ và tên……………………… ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NH: 2010 - 2011
MÔN : Toán
Thời gian: 40 phút
Đề 2:

Điểm
Người coi ……………..
Người chấm …………….
Nhận xét

Bài 1 : Viết các số 10 , 5 , 3, 7, (1 điểm):
a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn :………………………………………………..
b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………….
Bài 2 : ( 1 điểm )
a ) Viết các số từ 0 đến 10 :……………………………………………….
b ) Viết các số từ 10 đến 0 : ……………………………………………….
Bài 3 : Điền dấu ( < , > , = ) ( 1 điểm) .
5 + 5 …….4 + 6 9 – 4 ……...5
3 + 4 …….9 – 3 2 + 5………8
Bài 4 : Tính ( 3 điểm ) .

-
3
8


6
10


9
10

+
2
8
+
6
3
+
5
3

…… …… ..….. …… ..….. ……
8 – 5 + 4 = …… 2 + 3 + 4 = …… 2 + 4 =…….
9 – 6 = …….. 6 + 3 = …… 7 – 0 = ……..
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp . ( 2 điểm)
a) Tổ 1 : 6 bạn
Tổ 2 : 4 bạn
Cả hai tổ : …...bạn ?

b) Có : 10 quả bóng
Cho : 3 quả bóng
Còn : …quả bóng ?
Bài 6: ( 1 điểm) Điền số thích hợp để có phép tính đúng


= 7
Bài 7 ( 1 điểm ) .

a ) Hình bên có..…..hình tam giác
b) Có ……… hình vuôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×