Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

De kiem tra cuoi HK II Toan lop 1 2009-2010 (01.05.2010)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.33 KB, 1 trang )

Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm)
38 + 4187+ 2119 + 6048 + 41Bài 2: Tính: ( 2 điểm)
28 + 41 =
68 - 15 =
27cm + 72cm =
66cm - 32cm =
Bài 3: ( 2 điểm)
a) Khoanh vào số bé nhất: 18 ; 90 ; 71 ; 69 ; 45
b) Khoanh vào số lớn nhất: 21 ; 98 ; 59 ; 89 ; 17.
Bài 4: ( 2điểm) Điền dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) vào chỗ chấm ( ) ở các dòng sau
dể có phép tính đúng:
1 1 1 1 1 1 = 6
1 1 1 1 1 1 = 4
1 1 1 1 1 1 = 2
1 1 1 1 1 1 = 0


Bài 5: ( 2 điểm) Bình hỏi Minh: “ Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi? ” Minh đáp: “
Tuổi mình nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi. Mình kém chị mình 4 tuổi”. Hỏi chị
của bạn Minh năm nay bao nhiêu tuổi?
Bài giải
PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM
TRƯỜNG TH BẢO ĐÀI
HỌ VÀ TÊN:…………………………
LỚP :…………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
MÔN TOÁN : KHỐI LỚP 1
NĂM HỌC 2009 – 2010
THỜI GIAN : 40 PHÚT

×