Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (175.36 KB, 22 trang )






 !"#
$%!






 !"#
$%!
&'()*)+,) /01234(&
56$78

 
9
Để có kiến thức và kết quả thực tế như ngày hôm nay, trước hết em xin chân
thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Khoa học môi trường và Trái đất đã dìu dắt
tận tình và truyền đạt những kiến thức chuyên ngành quý báu trong thời gian học tập
tại trường. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới Ths.Văn Hữu
Tập - Khoa Khoa học môi trường & Trái đất đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong
suốt quá trình thực tập.
Bên cạnh đó em xin chân thành cảm ơn anh Lục Thanh Hải- Chuyên viên-
Phòng Tổng hợp và Đánh giá tác động môi trường – Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh
Bắc Kạn cùng toàn thể các anh chị trong Phòng Tổng hợp và Đánh giá tác động môi
trường đã tận tình giúp đỡ trong thời gian thực tập tại đây.
Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Bs. Hoàng Anh – Trưởng khoa chống


nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã tận tình giúp đỡ để tôi hoàn thành
bài báo cáo.
Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với tất cả nỗ lực
nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót nhất định. Kính mong sự thông cảm và tận
tình chỉ bảo của các thầy cô trong khoa để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 1 tháng 4năm 2012
Đoàn Thị Mỹ Trà
:$;<=>
6?()1)@.12?()A'B*
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#$%&'&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""

0C+D0E()3F(&GH(
II
6=$ J
 ()'*%+&,-,./'0&(1'234/$/5.- ,67089:';0
.8<"= >?12@?8A'B2 'C0%-,.' ()'(1'234';0
/$/*>DE'(F708/ ';0+,..DG'*-8H'''I(J8<2KL
>DE'8'DA* J9#,.&.8-"89&789M&N8>#*-8H
8<>O'%-85.%-,->P8+90 K89DA #85DE5G'Q88+N"4&8R
'1'8<8<G*89&8.?B';0'Q88+%-,-')2&+S5.'Q88+
T 2U,.2&+VS5.'Q88+/>#'ND'Q8?)WN*'Q8/>#'8<
%.&*'')0'Q8>#'N?8(@89&789M'U>&,.>X89@")5.C
<8H'I5. KT  K89DA*5089X B %-8G'',YW70*
$Z8G8'IT 89Y%-,-,.88[5-%-8\8';0'#>]$/'D
(H89&'Y8<??"
^-,->02&08_^`'aN5.%-,-N8<8_,G7 Kb
DA%-*Bb'%#,'1'] c2&0?d*5D5DEDA%-><
2 8LVVDAe.*,.&>X89@89%M8LVDAe.*$&>)5DE
'Q88+N?8(89&789M&N8>#2 'C0%-'f8DI>H
5G*,-'7+5g'Q88+N<2K8/8;8H884&''7>@8M(h/90
C\7+>8<'"9&C 70*%-,->P89i20X&N8>#
>i7+5g,.Wj5g'Q88+N>i+ 8i8'>#>< K89DA*>+ %+&(F
.5d';0DA%-><>X89@"^'N>)5-')'d8]8NC O8N'<
89&'K8'8& *,\'i,.Wj5g'Q88+N8N^-,->02&08_
^`'aN02Kkl W':>X8.mĐánh giá công tác quản lý chất thải nguy hại
tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn”"
6<$J9
'6'^+& ,-  K89DA8_ ^`' aN>DE'8.5\? 84&n<8>@(H
Vcen^.Veec';0^8_,X,-'8.5\?'6'%+&,- K
89DA8_^`'aN89'I(J/'Q??doK89DA8#'pJ.,.oK
89DA"

6K7L$I*
'6'^+&,- K89DA8_^`'aN')'1'*- ,6'68iD(0
M6)@.(N(&*
'6'^+&,- K89DA8_^`'aN5.'I7089F'8#'pJ.,.
oK89DA*')'1'80  D'& >H'pJ.,.oK89DA%0
.84&8U 7X&O'89M'Q?')8U 7X%0.*?$-8'',%+
??5\8*'DI89M*2<&N'*$F*>X,X%+&,- K89DA';08_,.8R'1'
8F'-'',%+??5\8*'DI89M*2<&N'*$F*>X,X%+&,- K
89DA$&'''I70.DG'J9DI*;%0/$/8_* >H'pJ.
,.oK89DA?$-8&O'%0."
'6'^+&,- K89DA8_^`'aN')8D''??/q')'&$Qq')8.
2&+8N2&%N'.DG'&O'/.q2?r&N8>#';0'6'>DE'/
('.DG'>+ %+&84&7>@';0s?5\8"
O6)0PQDRD'STBU()V(*
'6'^+&,-oK89DA8F'-- ,6*7XN7>@8NK8D
58@'(Heteu^o^.teet';0^#.,.oK
89DA,.^##,6] C>X(0>/
"";89M&O'80 0W/$F'',%+7?N ??5\8*'DI
89M*2<&N'*$F*>X,X%+&,- K89DA84&?/'K';0 >H'pJq8R
'1'8F'-'',%+7?N ??5\8*'DI89M*2<&N'*$F*>X5
70><'1'*- ,6>P>DE''Q?')8U 7X%0.*?$-8q
""0  D'& >H'pJDG$Z''8R'1'*'/8F'-''
7>@,X8'U*7'U2v8\8 K89DA7H'089&''&N8>#(+
WQ8*2$&0,.$@',6q
"b"0  D'& >H'pJ89M;8@'w%0/$/8_*8.?H
89F'8#'9DI,-'8R'1'8U >@%&'&> K89DA'<5DE',.
,-'8U >@*?$-8%&'&>8'># K89DA84&7>@';0??
5\8qx? >H'pJ2i 890,-'8F'-''#$';0%&'&>8'
># K89DA(02>DE'?$-8,.89i20''$F>B8Dq
"y"X890*8H2'']8+*5&N'Q88+,.5DE?88+89>@0%.

8_*8.?H89F'8#'9DIq89M >H'pJ](I>2g.X*'Q?
P(H7+5g'Q88+N84&7>@';0??5\8q2i 890,-'8F'-''
#$>P>2g.X7+5g'Q88+q5. >B H?HE?,G'''I70
' K')570,.''>I,@8#'pJ (8''8R'1'*'/\?2U
?<5-5. 5-(+WQ889>@0%.q
"V"x? >H'pJ?8-,.2<@'''I70')8U 7XWj5g
'''I(J/KT  K89DAq89M >H'pJ,-'W'\'''I(J/K
T  K89DA 89:>P&.8.,-'Wj5g89-8>iKT  K89DA
84&>X@';0'''I(J>)q
"z"*'+%&,.$F%&'I(F'H K89DA89>@0%.8_*
8.?H89F'8#'9DIq>X890*?8-,.W'>@2,F'%@KT  K
89DA*%&'&,.>XWQ8,G >H'pJ''%-??L0*2`'?6'K
T *(8&,.?6'] K89DAq
"t"u. >B H?HE?&O'80 0,G'''I70')57089&,-'
+7<8'',Q>X K89DA5.*58_,.'K8'%+&8]*208'%X
,C8.8*>0$N(:'84&?/'K';0 >H'pJq
"c"x? >H'pJW/$F'DI89M7089`' K89DA*8R'1'8F'
-7089`' K89DA84&#$'DI89M>P>DE'?$-8&O'84&>O8
.';08R'1'*'/qW/$F%&'&-89N K89DA,.W/$F7
&N' N5DG7089`' K89DA89>@0%.8_*8.?H89F'8#'9
DIq84&${*2i 8902v8\8>H,G&N8>#';0 N5DG7089`' K89DAJ
>@0?DIq
"|"R'1'8F'-''- ,62&0:',.'K-*';89M&O'80 0
8F'-''$F89&DG',.E?8'7H'8<89&5},F'%+&,- K89DA84&
?/'K';0 >H'pJq
""0  D'& >H'pJDG$Z-?,6,X7+5g K89DA>H
,Gsd.,.oK89DA-*7\*8@WP*8.?H89F'8#'8_,.
'%#>@0'rW/$FWP*?DA*8@89Qq889X*?R%<*&$6'??
5\8,X%+&,- K89DA84&?/'K';0 >H'pJq
""4&${*2i 890,-''Q?.''7>@';0??5\8,X%+&,- K

89DA89>@0%.8_*8.?H89F'8#'9DIq?HE?,G0890pJ
89&,-'8F'-80890*?8-'',?N ??5\8,X%+&,- K89DA89
>@0%.,.>X@ >H'pJWj5g84&8U 7Xq80 0+7<82<N*8H
'&*890'Q?,X K89DA84&?/'K';0 >H'pJq
""n+5g8.'r*8.(+*8R'1'%# ,.'%#*'K'1'*,'1'
8#''6'84&?/'Q?';0w%0/$/8_*8.?H89F'8#'9DI*
 >H'pJ,.7>@';0??5\8q
6WKX"
6X=Y$Z[Y
-89N7+5g'Q88+9`8N^-,->02&08_^`'aN"
$69
\6M6)3](&^)C^(&)0E(.@T
Phương pháp thu thập số liệu:
+ X8902+&(85DE'Q88+?8(8N''2&0?d';0^-,-
~0 2+&g2<'%#7+5g8MM8& *,\'i*5D89C'Q88+
9`8<"
~M i,X?DI??Wj5g'Q88+9`8<
\6O6)3](&^)C^&0_0STB`1./(&D0P.a3b.&0,+
Tổng hợp số liệu viết báo cáo.
'6'89DJ
sd8RE?
,.o
sd2i (&8K
T
98/ 70
89`' K89DA
sd8D,Q
@',6
sd70
89`'s/8r'

$6#Z
c6M6)d(&(e0GT(&f0`(1)@.gh1)TB`1aia3b..j(&.k
9&8A08F'8\?Jsd8RE?,.8'># K89DA4 >P
>DE'';'HC2<81'570><7+5g K89DAD5\8%+&,- K
89DAV'',%+*@>@*8K8D570><>8'># K89DA"
^'N>)>i&.8.'K,-'>DE'0&5.'K8'7+5g'Q8
8+9`8<8N^-,-02&08_^`'aN>Px?4 i(/(`'I,X]
H'?8(*8.?B*8r'Q8N';0'Q88+8<"
'17'<7+5g'Q88+8<,.''8'U,-80 570
><'Q88+9`8<x?4 89&789M>'K8'7+5g';0%-,"
&.90*4 'd')$@?8M i,.70(8,X'K-Wj5g'Q88+9`
N%=5d>H8"LCM>P8>DE'70#$';0>X8.*(hx?r''&4 /
'0&2+?/8r',.>D090>DE'Cg2<>>H,G#$.
c6O6)d(&fl(N(&1)m.)'()ai) )n0a3b.
9&8A08F'8\?'fD89&789M,<8%&'&2v8F'.
o'9&(&•8€&9$';04 >DE'8F'.8H8I"i&.8.>DE'%.%&'&8M4
89F'8<?><^-,->02&08_^`'aN88\?C8K8*(H5-'B8<8
$&>)?+(j$62v8\8?3,Q>i88\?8K8*(H5- #8''')-7+
Q8"&.904 'd>DE'70(8,.,\.5d>H89'8+8<o4$%949"
c6o6)d(&f0()(&)0PQ1)m.10p(ai1q.)grBa3b.
9&(H8789M8F'8\?*%+8/4 >P8r'5f>DE' #8(H2-
8F'8TD(0
C5g8<8>P:'>DE'89<+>DA,G K89DA8F'8T%
&.2K&.8&.89Y2G?"G%Q8'1 #8,Q>XM'f')8i')C>i
2K8DI>]"M,\*'x80'B')(F890$]2<81'8F'8<*,\$6.d0
C05g8<8,.8F'8<>i')>DE'2<87+8H8Q8"
G •'K,-'>DE'0&>X>33'x80?+')(F>0  *•5F'*2
89M,.7<88/ *')D,\'x80 G')>DE'C2<87+ M & H"
a- 89&'1*8M i789M7+5g'Q88+9`*4 8r'
5v>DE'2- D>i%<8789M7+5g';0:?+%<8''208'8K

8D$YC'/3,L08<@*,L0$Ti>i5Q8K8*2K$Y
C'/32)4*C'/3 08r' K75. DA'B3
2K H89+5A&O'2K%<889+5A"‚4 84 ,.&ƒ
&.90*>i8M i8H8,Q>X>)'B8M >x>H8DE>i208'8K8
‚4 84 ,.&ƒ
a- 2'')8i70(88F'8<-89N>i>'K8'7+5g*
1'>#KT !"‚4 84 ,.&ƒ
!!!4 %@084 C8K82- ?YE?,G#$>P8
8\?>DE'
c6\6C.f`1ST_.sg0E(ST,(
c6\6M)C0(0PQL^)t(g+V0.)u11)_0B1`
Q88+8<5.'Q88+?8(89&'''I(J8<*'I(J'1*8L''
&N8>#2 'C0%-*' ()'*W„8- *?d%-,.,?d"&.90)
'd')8i%0&] 'Q88+?8(8L'']81<DC818N&9089&
2' ()'(1'2348N0>M"
4&7<8>@(Hybeten^.beet';0^#8<,X,-'%0.
7'<7+5g'Q88+8<,.$F0,.&''>O'>i 5g*)0*(:'*8r'Q8
N8M'Q88+89&'''I(J8<>DE'?/8.V) 
Q88+5/T ] 
~Q88+(`':‚5&N…ƒu.'Q88+')8i/90'',<8'`8&O'':'
8;*')8iT 2U%0&] %I 2 8 *>B(`':';0$/89X*5D†
$0& R*> R*'D0*''H8 * +,†8;8,.'',\8$6(`':2'(j
$689&''&N8>#8<"
~Q88+5/T 2K(`':‚5&N^ƒ5.'Q88+%@8Q  *8Q 
$@'(:'';0'I8i,.'''Q88+?8(8L%]%-''5"
~Q88+')'I5/T '0&‚5&Nƒ5.'Q88+?8(89&''
?dW„8- D%-?U ,.$6'6>F$r%-?U "
~Q88++?Z‚5&Nƒ^0&] '' K*'I70*%#?\'I8iDA*
9080*%.&80,.W'>#,\88r- "
vQ88+)0:'N] 

~DE'?U 7N*2„ ?U 'Q82K')2+(j$6"
~Q8)0:'N(j$689&8<"
~Q8>#'8<%.&,3'''08H'*5:8H'*''$6'6$r8H'/>#'8<
%.&*,.'''Q88<88LDA%->DE'>X89@%=)089@5-"
~Q88+'102 5&NO8;/‚8L-82<*<8?2<8;/%@
,†*'Q88+8L&N8>#02&0ƒ*'0'$ ‚?*`'7ƒ*'M‚8Q •%:''M&O',\8
5-89'M(j$689&80WN8L''2&0'U>&M+*WN89@ƒ"
Q8?)WN] '''Q8?)WN9`*53,.2r?8(8L''&N8>#
'U>&*>X89@*'1,.(+WQ8
^M'10?WQ8^0&] %M>F&W*‡

*%M0*%M2r$
Q88+8K8DA5.'Q88+2K'10''<8H5/T *)0:'
N*?)WN*$T'*R] 
~Q88+(&N8?8(8L''%]%-‚89L''%]''5ƒ
~Q88+?8(8L''&N8>#' K8<D'''05:8;8*
'0<880*'',\85-F0*''5&N%#8%)89&PWDI2r"C'Q88+
.2K$r *$@'(:',.'''Q8)0:'N"
~Q88+?8(8L'''K,-'.'rQ*%&*8.&5-*,\85-
>))*8Y''8K*8x5&*8x>F? "
~Q88+&N'+5'/,.9'8L2,F'&N'+"
c6\6O6&Tw(&k.^)C1x0()L1)'()^)y(Lf)k0g3b(&.)u11)_02z(B1`.j,P()D0P(
a,f)+,1{()z.V(6
0F01)0PTDUAP()D0P(,f)+,1{()z.V(*
^--0a&08_^`'aN89DG' ||t5.%-,-^8#'8_^`'
‚'fƒ,G7 KDA%-?6',6'K8'2 'C0%-'&'%#/
,?r0^`'';08_^`'"
< ||t8N7<8>@(HVben^.y8 ||t';0^
8_^`'aN"X,-'8.5\?%-,-0a&08_^`'aN5.%-,-N
8<8_$Q889>@0%.8_*= 898RsDAT@oa0*8@

WP^`'aN*W70')X$/'D((H*,@89r8\8-5D8K,.>5N
';0%-/><2 'C0%-"
-0%-,->P>DE'>B8DW/$F,G7 KbDA%-*|
2&05/ (.*y2&0'\5/ (.*V?d'1'"
)'1'*- ,62 'C0%-*8F'-''2v8\8>i'U>&
>X89@*' ()'"^-/5.''%#*/$/''$/8#'89&8_*(H5DEDA
><2 'C0%-,.>X89.'.8"&>)'Q88+%-,-8+90'f9Q8
X*)+DJ9Q85G8G K89DA%-,-,.'+70'"&,\>i>?
1>DE'- ,62 'C0%-*>X89@';0%-,-,.8N&'& K89DA%-
,-89&5.'fD K89DA(H';0C#$/'D(HW70%-
,->DE'>+ %+&'Q85DE'#'(H*8M,-'Wj5g'Q88+8N%-,-5. #8,Q
>X<8(1'7089:"
c6\6O6M&Tw(&k.^)C1x0()6
Q88+9`8<';<?8(8L''&N8>#' K89&789M
8<.2 'C0%-*&N8>#(&N8';0%-/*/,8<,.DA
.';0%-/"G7 KbDA%-*DG'8r789M2 'C0%-
?88+2&+"VV2e8'Q88+9`8K8DA*"2e8'Q88+9`
N"&>)808Q'Q88+N'< 8[5-25G"]H'?8('Q8
8+9`';0%-,->DE'8H2D(0
''Q88+?8(8L&N8>#' K*8L''789M2 'C0
%-
''Q8T 2U%0&] ,\85-8Q  *8Q $@',.'''Q8%.
8<8';0DA%-D%*N'*%K*080*8N?$X*&'&.*%#8%)*>],+*''
8x\ K/8N&*$/89X *''H8K*$/,.8x$$@'$Z5D"
Q8'+'',\8(`':%0&] %I 8 *2 8 *5D†$0&' R*'D0*
'' +8;8,†,. :,\85-')8i/90,<8'`8&O'':'8;'&$Y'x
')T 2U02K"
''Q88+')'I5/T '0&*?8(8L''?d8r- %0&
] 080*H- *%-?U (02('<8*W„8- *K'Q*8xsl
>F !"

Q88+$DE'?U %0&] $DE'?U 7N*$DE'?U %@T
2U*$DE'?U %@>R*$DE'?U 2K'd'B(j$6*8H'/>#'8<%.&"
' K,.'I70DA%0&] 8Q8'+'' K'I8i‚$YT 2U0
2Kƒ*'''I70*'/80*9080*%.&80*W'(x',\8!
Q88+?)WN?8(8L''&N8>#'U>&*)089@5-,.
'1%0&] >;''8i5&N89,G 1'T ?)WN2'0
''Q8)0:'Nˆ&9 05$4$4‚>DE'(j$689&2&0+
?Z%-*5:' *DG?W',.%+&7+'' ZW„8- ƒ*'')0'Q8)0:'•
E?‚''$$@'5. (N',.2j2UD?4&5*$B †*''$$@'5. ,-
(!"ƒ
''Q88+(&N8';0%-/*8//*'%#/,8<?8
(8N%-,-Q,6*,3>]#?*81'8L0*90*,389'/!""
Q88+8L&N8>#'';0%-,-D5'/*Q5&N!"
c6\6O6O)'()^)y(6
Q88+9`8<';0^-,->02&08_^`'aN] C8.?B(0
.?B,\85g
^K,+(E^K%*N'*7B&*250*,+89+!""
Q#?>F$6'6*,3#?*Q8+8L.,-(
F0#?>F*%I 8 *$/89X *8x>F."
;8'05:*%I 8 8;8*H8 *H-
a 5&N$0&*2„& R*2 8
.?B8'908L'I8i  ;8L%N'*%#?\';0'I8i%@'`8
%3"
.?B)0:'
K'I)0'Q8*8H'8j"
C'I],+(E*?B'I8i*8H'
.?B(:'
o*%-?U *%#?\'I8i%@'`8%3
.?B'Q88+9`8<84&8[5-?B89 5.
.?B';0'Q88+9`(&N8

p .?B [5-2H5DE‚Sƒ
 ‰'C'I t
 F0'Q8$Š& b
b ''Q82' 
y ‰',K'I t
.?B';0'Q88+9`N
p .?B [5-2H5DE‚Sƒ
 ''Q8C'I''5&N Vb*
 Q''5&N b
b ;8 b*
y ^K%*8N''0& c*c
V s50(8' *
z a 5&N *t
t Q88+9`2' 
c6\6O6O)k0g3b(&
aH5DE';0'Q88+9`8<N>DE''„?84&${..*'d
2H5DE';0'Q88+9`8<8K8DA>DE''/>@2‹.8"
aH5DE I,@ uB uB uBb 9%M
Q88+8< ae. byt* b|c*| yt*b bcy*y
Q88+5/T ae. c*z bt*y yb*b bz*y
Q88+)0:' ae.    
Q88+8K8DA ae. byz by bVz byc
e^
pHDA%- ^ b
uDEe^ ae. *c *V *t *
uDEe^ ae. *| * *y *
uDEe S c*b |*bt *zb |*y
( Theo báo cáo của bệnh viện năm 2011)
M,.&%+(H5-808Q
 aH5DE'Q88+8<89%Me.5.bcy*y2e.

 aH5DE'Q88+5/T 89%M5.bz*y2e.
 aH5DE'Q88+8<89DA%-5.*2eDA%-
 aH5DE'Q88+8<N89DA%-5.*2eDA%-
'< |*y5DE'Q88+8<"
uDE'Q88+5/T ';08L2&089%M •.2&+a&0
8\/8N&‚V*2ƒ*a&0](1'‚b*V2ƒ*sd R‚b2ƒ*a&0(+‚2ƒ*#
^‚*2ƒ*#…‚*2ƒ*a&0%DG‚2ƒ*a&005T‚2ƒ*a&0&N'_
M‚*V2ƒ*a&0&N'Q8DI‚*2ƒ*sd2 ‚b*2ƒ*a&00 f
:‚*2ƒ*a&0K‚b*2ƒ*a&0u/‚*2ƒ
c6\6o)m.12V(&ST_(gh.)u11)_02z(1V0AP()D0P(a,f)+,1{()z.V(
c6\6o6M)m.12V(&1)T&+QL^)t(g+V0.)u11)_0B1`
G5DE'Q88+8<DG'8rbcy*y2e.89&>)'Q88+N5.
by*y2"<5DE'Q88+2K>DE'8& *Wj5g8M(h/+ 89:><
K89DA"i>+ %+& K89DA89&%-,-'fD K89DAW70*
89&%-,-5K')/,#5g&N'+8DAW7„8$:*8& 9'
8+8<"Q8'+''5&N'Q88+9`>DE'?/5&N08N?d%-84&>x7
''';0%#8<"pI>]8& ,.?/5&N8N%-,->DE'8i-70M(0


‚Sơ đồ thu gom,vận chuyển,phân loại chất thải rắn y tế bệnh viện Bắc Kạn)
Q88+(&N8
x .W0
\'i><.
'109'
Œ4>U& 'Q8
8+(&N8
Q88+8<
x .>4
Q88+8
'<

Q88+
(`':
Q88+5/
T
Q88+
N
x .
,.
\'i><.
'109'
x .89`
#?7
'U
\'i
><2&0a
H88N5d>H8%-
,-
^8'<aWj5g'Q88+
';08@WP
n89M?/5&N'Q88+(&N8>DE'8F'-08N?d%-"‰'
8+(&N8>DE'>F89&8x .W0*'d'Q88+8<>DE'?/5. y) 
H,G'Q88+)0:'N>DE''&,.&8x .>4"Q88+5/T >DE'
'&,.&8x .,."Q88+(`':>DE''&,.&#?7'UD8F''Q8
'D0')#?7'U ./,8<8DA'`8%M$@'89X'&'Q88+(`'
:,.&>Q9]$%$r5N"H,G'Q88+8'<>DE''&,.&8x .89`
>i%8'<"
Q88+8<>DE'8& . #85B*')C.?8(X8M
>DE'8& .05B"H,G'Q88+(&N8';0%-/*8//')8Y
8& 9'>O8J'',@89r.50'K'#,.I?8('Q88+')5`?>\,.
8Y>F9'>DE',-(. #85B"N%-,-'D0')%+'_$Z*?/5&N

'Q88+8NI>O88Y>F'Q88+84&8'U';0%#8<"
c6\6o6O)m.12V(&D|(.)TB}(g3T12d.)u11)_02z(B1`
-08N%-,-'D0')W4'$6>i,\'i'Q88+8<
N><.2&*5d>H8>i8; .'_>DE'''/,#5gW'80 0
><"H,G'Q88+(&N88M5DEW4>U8& 9'2&+z'<'>DI'>iJ
89&.9'"o•(>DE'''/,>D090&.(/8& 9',.&>Q>i
'H./,';0'K8 K89DA>K8@'i>"
4&8'U';0%#8<8M'Q88+?+>DE',\'i%=W4>U
'$6*'i84&A7>@*,\'i84&'&>DA9';0'Q88+
8<DJ%-,->X'D0')$&8<82<';0%-,-8L89DG'><0'D0')
.50'*'r,M'D0')W4>U8M89N9I,PDG'8+*9'8+/
YK89&789M,\'i,Z'd"&.902''/,#5gW'80
'Q88+N2K'U8\9Q8$T,07-8,.&DA2'"
H,G'Q88+9`N')8;%+&K>i5DC*%+&7+89&89DA
E?'D0'&,.&5d>H889&."H,G'Q88+9`8'<*';<5.'''05:
8;8(02Wj5g8M'D0').2&5D89C>i%8'< .'&,.&8x5&
.89`W<?J2,F'5d>H8"
c6\6o6o)m.12V(&~•gh.)u11)_02z(B1`
Q88+(&N8>DE'E?>]'K5Q?E?,-(8N%P9''K5Q?
';0@WP"
Q88+8'<>DE'?/5&N*8& %'&'''I(J8'<
Q88+N>DE'Wj5g89&5d>H89''Q88+8<
G8-,X5d>H8N%-,->02&08_^`'aN(j$65d>H8
o4$%949?$6'K-->N';0ov*')2+8;8G|tS2H5DE
,.8i8r'9'>D0,.&*,G'K(Q8b2e Š'& •5B>H8"
89M>H8
<8%@>X'_2r'& •%]>H8>i?YE?,G8[89: • Š'Q8
9'*>O'%-8>+ %+&'<8,.2K8N&2)ud>H89'o4$$0>DE'>X2i%J
-8H>-8j"-8H>X2i>-8j&N8>#$F089mA0>H8•$&
DA,\.5F0':"G'' Š>H8')8[89:9'8+8Q?8M'_'B?$6'

89M8A0>H8`I(&,G'' Š>H8')8[89:9'8+5G>i8<82- 8A
0,.5-
^]>H8(I'Q?,.81'Q?
~ud>H8')b%]>H8q%]>H8(I'Q?*%]>H881'Q?,.%]>H8?6*
&N8>#84&5g-8?/b%]>H8"
~0%]>H8'r,G-8>#89
&
"
~^]>H8(I'Q?,.81'Q?DE'8<82<'10$8r'5G*')b5G?*5G?81
Q85.5G?8„?$.c '@-8>#'0&*'H d';00W8*5G?815.5G?WH?
''-8>O'%-8'@-8>#b

$.V *5G?81b5.5G?%8K'@5j0'@
-8>#'0&t

$.V "
~^]>H8?6ˆbcW‚ ƒ>DE'8<82<')05G?*5G?81Q85.5G?
8„&$.V 5G?8105G?%8K'@5j0'@-8>#'0&t

$V
ud>H89'o4$%9495.+??>I+,.08&.'&,-'8[''5&N
9'T 89Y,.%-?U ")2+$'i,.,\. #8''$T$.*5d
>H89'o4$$0>H8'8&.%#8L'Q88+';0?d8r- '&><W'>#,\8"
-8H,\. #8''>I+Q89',.&%]>H8*>)'j0,.%\8 "_
'B #82)0>.&8N&8H8i*DA,\.')8i$T$.>D0-8H5d>H89'
o4$%949,.&&N8>#
c6\6\C()&0C)0P(12V(&ST_(gh.)u11)_02z(B1`.j,P()D0P(a,f)+,1{()z.
V(
M''K8'7+5g'Q88+9`8<';0^-,->02&08_^`'
aN$B>,.&X<?(&,G'' 89DG'"

 X8& *?/5&N
uDE'Q88+9`8<8L2/?/5&N*8& M'>DE'7+5g8H8
2K>i8]>:5N9'8+
^-,->P8F'-?/5&N'Q88+8<8N'•*'68i>P?/'Q88+
8<8.''5&N'Q88+)0:'*'Q88+5/T *'Q88+(`':*'Q88+8
'<84&7'<%0.8N7<8>@(Hybeten^"^-,-'f>P8'
'Q88+(`':9023'Q88+8<
>i7+5g'Q88+>x''2K'_8F'-?/5&N8N'•
.>X7089:5.?/5&N>x84&) 'Q88+,.84& P .7>@"Ž
%-,->02&0^`'aN*'Q88+8<')7>@?/5&N84& P . .W0
>H,G'Q88+(&N8* .>4>H,G'Q88+)0:'N* .,.>H,G
'Q88+5/T * .89=>H,G'Q88+8'<"DJ #8(H2&0'd?/
5&N(07>@>i5Z'Q88+N,.'Q88+5/T ,G'Q88+(&N8*
$&>)'Q88+N,.'Q88+5/T 2K>DE'8; .>DE',\'i
>'Y,G'Q88+(&N890&.%P9'';08@WP"
-'8& 9'J%-,->DE'8F'-. #85B*')C.
5DE9'8+88M,-'8& >DE'8F'-.05B"D,\*%-,->P
8F'-8& 'Q88+8<..84&7>@"
Y>F'Q88+(&N8>X>DE'''#5gJ •2&0,-(.
."a,F'(/*2K,';0%-,->X')#5g&N'+,-(*8& 
'Q88+(&N8,.& •%R(9]>D0,.&.'109'"
X,\'i*5D89C*Wj5g
H,G'Q88+8<N8M')8;%+&K89DG'2>D0,.&5d>H8"
 M'5d>H8'Q88+8<>+ %+&84&tbc,X'B2v8\8*
>DE'5`?>O8''W0%-,-2&+ *5d>H8')0%](I'Q?,.81'Q?*,35d
>DE'5. %=2 5&N*89&2>H88M%](I'Q?,.%]81'Q?>X')-8>#
89
&
*,G'X'0&';0'#8H2)(&,G O8>Q5.c *'K(Q8b2e Š*
5DE2r8L5d>H88+90289&>+ %+&8'U*70>Q2K')2$/'D

$&>)2r8+8L5d>H82K+DJ5G>< K89DAW70"
H,G'Q88+8'<>DE'?/5&N'i><2&0'HT 2U
9]>4 %8'<"
^'N>),-'7+5g'Q88+9`J%-,-'d8]8NCN'<(0
-'?/5&N'D089-8>i>H,G #8(H2&0*'d>i(0 P ."i5Z
'Q88+N,G'Q88+(&N8"Z'd8M89N.5.$&g81'';0 #8(H
#5g'D08F'-8H8,-'?/5&N"
6'6*8908<8%@?6',6'&'K,-'8& 'd8<"BDJ
''2&0#?>F'Q88+(`':'d'D0>x7'' .(j$6$6'68F8N&
2K>DE'08&.D'0$@'89X*'0DG'2&0#?Q,-'(j$6
#?8F8N&5.C'I/8DI8r''&''#5g8$:*':'8;8x>6
9'/KT '& K89DA8& *,\'i9'';0%-,-"
-'?/5&N>H,G8L5&N'Q88+>P8F'-8H8D'D0')8Y
>F'Q88+ .'_'&,.&8x5&*5],.&WK*2K')5`?>\"D,\'Q88+
')'I$&(Ig>R90X."&.908x5&'d78&,. 3$T%@9'$&7
O,.$&'',\8(`':':'8;"
Œ4>U*8908<8%@,\'i';0%-,-'d'D0')*'Q88+0
';<>DE'''#5gJ8L2&0W'80 0>"D,\5.2K08&.>H,G
#5g,.CDAW70<'• 0,07-8?+'Q88+(`':"&.
90DG'8+*9'8+9Q8$T?8(9I,P89&789M,\'i
-8N'D0').2&>i9'8'< .5DE9'8'<>i&.89A89K
9Q8 Q8'+70"
#
Q88+9`8<<2K')(F7+5g'O8'h(h9Q8N*'B>U
N'K8'889X*&$6'= /'0&\81'';0DA$/*/,
8<,X 1'>#N';0)"-'7+5g'Q88+9`8<?+>DE'8R'1'8\?
Q'&/,89&%-,-,X?DI???/5&N*8& *5D89C*,\
'i,.Wj5g84&>x7>@"LC,-'5. >)(h>4 5N-7+'0&89&
,-'7+5g5DE'Q88+..*Wj5g89-8>i''5&N9'84&7>@"
p0 #88A08M i,.'18N%-,-0a&0^`'aN*4 >P

8>DE'C2<87+Q8>@"1Q85.>P8M i>DE'(FM8.,.?8
89i*7 K*'I'Q8R'1'';0%-,-"105.>P8M i>DE']H'?8
(*8.?B*2H5DE'Q88+9`8<';0%-,-,.8MMWj5g'Q88+
9`8<8N%-,-*70,-'8M i.4 'd')$@?>DE'8<?'\,G'K-
Wj5g9'8+N%=5d>H8o4$%949?$6'K-';0ov70>)890$]
8 2<81''&4 *)(h89Ex??B.&'&4 (029089DA,.?$6,.&
8F'8<'&'K,-'';0 M"L789M8M i,.88\?(H5->P?B.&
x?4 >>DE'-89N7+5g'Q88+9`';0%-,-"

" ^&'&-89N K89DA8_^`'aN 
" '18F'89N7+5g'Q88+8<8N%-,-02&08_^`'aN
^("^<:'o
b" ^#8<‚cƒ*n'<7+5g'Q88+8<*n<8>@(Hybeten^
.beet
y" tbcyud>H8'Q88+8<'B2v8\8

×