Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Thảo luận môn Giải phẫu học: Phân khu phúc mạc và các đường vào hậu cung mạc nối ĐH Y dược Thái Nguyên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.65 MB, 10 trang )
TR NG: ĐH Y D C THÁI NGUYÊNƯỜ ƯỢ
MÔN: Gi I PH U H CẢ Ẫ Ọ
CHÀO M NG TH Y CÔ VÀ CÁC B NỪ Ầ ẠTHẢO
LUẬN
Phân khu phú c mạc và
các đường vào hậu cung mạc
nối
Nhóm 11. Đại cương


* Phúc m cạ
-
Là 1 màng thanh m c ạ
tr n láng, óng ánh.ơ
-
Bao b c toàn b h ọ ộ ệ
tiêu hóa, 1 ph n h ầ ệ
ni u d c.ệ ụ1. Đại cươngPhân biệt
b ngổ ụ
Là khoang kí n gi i h n b i ớ ạ ở
thành b ng-c hoành- áy ụ ơ đ
ch u.ậ
Ch a các t ng và c phúc ứ ạ ả
m cạ

phúc m cổ ạ
Là khoang kí n (nam) n m ằ
trong b ng, gi i h n b i lá ổ ụ ớ ạ ở
phúc m c. BT thì các lá thành ạ
áp sát vào nhau.


Phân biệt:
Phúc mạc thành và phúc mạc tạngTạng trong ổ phúc mạc- Tạng trong phúc
mạc- Tạng ngoài phúc mạc-

Tạng bị thành hóa- Tạng dưới thanh mạcCấu trúc: túi cùng- hố- nếp- ngách×