Tải bản đầy đủ (.pdf) (57 trang)

SKKN Đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử khi soạn giảng trình chiếu bằng phần mềm powepoint phần lịch sử việt nam giai đoạn từ 1945 đến 1954 lớp 12 (chương trình chuẩn)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.76 MB, 57 trang )


S GIÁO DC VÀ ÀO TO LÀO CAI
TRNG THPT S 1 TP LÀO CAI


Tên sáng kin:
CÙ TH THU HÀLào Cai, nm 2011
ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ KHI
SOẠN GIẢNG TRÌNH CHIẾU BẰNG PHẦN MỀM POWEPOINT
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954
LỚP 12 THPT( CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU
I- Tính cấp thiết của ñề tài.
Trong thời ñại công nghệ thông tin hiện nay, việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào các lĩnh vực trong ñời sống không còn xa lạ nữa. Và ngành giáo
dục cũng từng bước tiếp cận với công nghệ hiện ñại.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường như một công cụ

lao ñộng giúp Ban giám hiệu nhà trường nâng cao chất lượng quản lí, giúp các
thầy cô giáo nâng cao chất lượng dạy học, trang bị cho học sinh kiến thức về
công nghệ thông tin, học sinh sử dụng các thiết bị kĩ thuật số như một công cụ
học tập, góp phần rèn luyện cho học sinh một số phẩm chất cần thiết của người
lao ñộng trong thời kì công nghiệp hoá, hiện ñại hoá.
Để thực hiện tốt ñổi mới giáo dục phổ thông ñạt kết quả, việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập có một vai trò tích cực. Công
nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc ñổi mới phương pháp dạy và
phương pháp học.
Từ năm học 2008 - 2009 ñược chọn là "Năm học ñẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong giáo dục”. Năm học 2009 – 2010 tiếp tục chú trọng
ứng dụng công nghệ thông tin ñể ñổi mới phương pháp dạy học, ñổi mới kiểm
tra ñánh giá và ứng dụng trong công tác quản lý chuyên môn. Đến năm học
2010-2011, việc ứng dụng công nghệ thông tin ñược nâng cao hơn nữa trong
mọi hoạt ñộng dạy và học. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường ñã nhận thức
ñược rằng: ứng dụng công nghệ thông tin ñể ñổi mới phương pháp dạy học, ñổi
mới kiểm tra ñánh giá và ứng dụng trong công tác quản lý chuyên môn là một
trong những hướng tích cực nhất, hiệu quả nhất. Song ñể ứng dụng công nghệ
thông tin hiệu quả trong giảng dạy thì công việc ñầu tiên và quan trọng ñối với
người giáo viên là phải biết soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng các phần
mềm trong ñó có phần mềm PowePoint .
II- Tình hình nghiên cứu.
Trong thực tế giảng dạy nhiều ñồng nghiệp ñã sử dụng phần mềm
PowePoint ñể soạn giáo án, giảng dạy khá hiệu quả.
Năm học 2008-2009,qua thực tế giảng dạy tôi ñã nghiên cứu làm sáng
kiến soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng phần mềm PowePoint phần lịch sử
Việt Nam giai ñoạn từ năm 1919 ñến năm 1930 lớp 12 THPT (chương trình
chuẩn).
Năm học 2009-2010, tôi ñã nghiên cứu làm sáng kiến soạn giáo án giảng
dạy trình chiếu bằng phần mềm PowePoint phần lịch sử Việt Nam giai ñoạn từ

năm 1930 ñến năm 1945 lớp 12 THPT (chương trình chuẩn).
Trong quá trình thực tiễn giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn tôi ñã sưu
tầm tư liệu, soạn giảng và rút kinh nghiệm qua các tiết dạy. Năm học 2010-
2011, tôi tiếp tục làm sáng kiến kinh nghiệm áp dụng giảng dạy một số bài phần
lịch sử Việt Nam giai ñoạn từ năm 1945 ñến năm 1954.
III- Mục ñích và nhiệm vụ của ñề tài.
Soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng phần mềm PowePoint giáo viên
cần có sự hỗ trợ của máy tính. Các hoạt ñộng dạy và học ñược thiết kế hợp lý
trong một cấu trúc chặt chẽ, sử dụng các công cụ ña phương tiện bao gồm: các
văn bản hình ảnh, âm thanh, phim minh hoạ ñể chuyển tải tri thức và ñiều khiển
người học.
Cũng với sự hỗ trợ của máy tính người giáo viên có thể ứng dụng công
nghệ vào thiết kế, xây dựng bộ câu hỏi học tập, các bài tập thực hành, ñố vui
lịch sử, thư viện thông tin… cho học sinh.
Việc soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng phần mềm PowePoint ñối
với giáo viên, tuy phải ñầu tư khá nhiều thời gian và công sức ñể chuẩn bị một
giáo án nhưng giúp giáo viên hạn chế bớt phần thuyết giảng, có thời gian thảo
luận và tăng cường kiểm soát ñối với học sinh qua ñó giáo viên có thể cung cấp
cho học sinh một khối lượng hình ảnh, phim tài liệu lịch sử… liên quan ñến nội
dung bài học lịch sử mà học sinh ñược học, như vậy mà giờ học trở nên sôi nổi
và sinh ñộng hơn
Đối với học sinh, việc học tập lịch sử thông qua hình ảnh, phim tư liệu
tạo nhiều hứng thú cho các em trong học tập, các em ñược tiếp cận, nhận thức
các sự kiện lịch sử và bài học lịch sử sống ñộng hơn, gần với qúa khứ hơn. Qua
ñó có thể giúp kích thích quá trình tư duy của học sinh, từ ñó, nội dung kiến
thức lịch sử học sinh thu thập ñủ hơn và in sâu hơn vào trong trí nhớ của các em
IV- Đối tượng và phạm vi sáng kiến
- Sử dụng phần mềm Powepoint chèn tranh ảnh, lược ñồ, bản ñồ hoặc các
ñoạn phim tư liệu, bảng biểu khi giảng dạy ñể khai thác kiến thức qua kênh hình
hoặc minh họa bài giảng, qua ñó giúp học sinh thêm yêu thích bộ môn, nâng cao

nhận thức của các em ñồng thời góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy.
- Dạy lịch sử lớp 12 THPT, phần lịch sử Việt Nam giai ñoạn từ năm 1945
ñến năm 1954( chương trình chuẩn) ở trường THPT số 1 thành phố Lào Cai.
PHẦN 2: NỘI DUNG
1. Nội dung cơ bản lịch sử Việt Nam giai ñoạn 1945-1954 lớp 12 trong
chương trình lớp 12 THPT – Chương trình chuẩn.
Năm ñầu sau cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa
trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng, Chính phủ ñề ra biện pháp mềm
dẻo nhưng kiên quyết ñể giải quyết khó khăn và chuẩn bị cho kháng chiến: xây
dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn ñói, nạn dốt, khó khăn về tài
chính, chống thù trong giặc ngoài
Do thực dân Pháp bội ước, từ ngày 19/12/1946, nhân dân ta ñã bước vào
cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược. Trong những năm ñầu cuộc
kháng chiến(1946-1950), ta ñã xây dựng lực lượng mọi mặt, chuẩn bị cho cuộc
chiến ñấu lâu dài và bước ñầu giành thắng lợi với chiến dịch Việt Bắc thu-ñông
năm 1947 và Biên giới thu ñông năm 1950.
Bước sang giai ñoạn từ năm 1951 ñến năm 1953, cuộc chiến tranh xâm
lược của thực dân Pháp, có sự giúp ñỡ của ñế quốc Mĩ ñược ñẩy mạnh; lực
lượng kháng chiến của ta trưởng thành về mọi mặt, quân dân ta giành nhiều
thắng lợi to lớn và toàn diện, tiếp tục giữ vững quyền chủ ñộng trên chiến
trường.
Bước vào ñông-xuân 1953-1954, Pháp – Mĩ âm mưu giành một thắng lợi
quân sự quyết ñịnh nhằm “ kết thúc chiến tranh trong danh dự”; quân ta mở
cuộc Tiến công chiến lược Đông – xuân 1953-1954 với ñỉnh cao là chiến dịch
Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ ñã buộc thực dân Pháp kí Hiệp ñịnh
Giơ ne vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
2. Ưu ñiểm, hạn chế
* Ưu ñiểm: Sử dụng phần mềm Powerpoint khi soạn giảng sẽ giúp giáo
viên sử dụng ñược nhiều ñồ dùng trực quan trong một tiết học, hình ảnh rõ nét,
ñẹp hơn, ñỡ mất thời gian hơn so với việc giáo viên treo ñồ dùng trên bảng. Bên

cạnh ñó có những ñồ dùng giáo viên có thể tạo hình ảnh ñộng gây hứng thú học
tập hơn ñối với học sinh.
* Hạn chế: Việc ñầu tư giờ dạy phải công phu, tốn nhiều thời gian hơn.
Cần phải có cơ sở vật chất ñảm bảo cho việc dạy trình chiếu( Brôjêchtơ, máy
chiếu, máy tính). Yêu cầu giáo viên phải có trình ñộ nhất ñịnh về máy tính, về
sử dụng phần mềm Powerpoint
3. Nguồn tư liệu
Khai thác từ nhiều nguồn khác nhau: Tranh ảnh có trong sách giáo khoa,
sách giáo viên, sách tham khảo, tranh ảnh và các ñoạn phim tư liệu khai thác
trên mạng internet
4. Vận dụng thực tiễn
5. Kết quả áp dụng.
Trên thực tế giảng dạy ở các lớp 12ª1( dạy trình chiếu) 12ª6( dạy bình
thường – giáo viên treo tranh ảnh lược ñồ, bản ñồ, sơ ñồ kiến thức…) ở học kì 1
năm học 2010-2011. Kết quả cho thấy dạy trình chiếu học sinh hứng thú hơn,
hiểu bài nhanh hơn, sâu sắc hơn các em có hiểu biết nhiều hơn về hình ảnh các
vị lãnh tụ cách mạng trong giai ñoạn này. Giáo viên có nhiều thời gian ñể ñiều
khiển tổ chức cho học sinh chủ ñộng tìm hiểu kiến thức hơn.
Kết quả kiểm tra: Lớp 12A1 kết quả cao hơn lớp 12A6, cụ thể
Kết quả bài kiểm tra 15 phút
Tổng số Khá – giỏi TB Yếu
12A6 45 15=35% 22=46,5% 8=18,5%

12A1 40 15=37.5% 21=52.5% 4=10%

Bài kiểm tra 1 tiết
Tổng số Khá – giỏi TB Yếu
12A6 45 14= 31,1 % 23= 51,1 % 8= 17,8%
12A1 40 15= 37,5 % 22= 55 % 3 = 7,5 %

PHẦN 3: KẾT LUẬN
1. Tự ñánh giá.
- Sáng kiến có tính khả thi, có thể áp dụng ñể dạy học lịch sử trong các
trường THPT tỉnh Lào Cai
- Ưu ñiểm: Mỗi tiết học giáo viên có thể sử dụng nhiều ñồ dùng trực
quan, hình ảnh ñẹp, chính xác, tiết kiệm ñược thời gian( do không phải treo ñồ
dùng lên bảng)
- Một số lưu ý: Khi giảng dạy giáo viên chỉ nên coi trình chiếu là phương
tiện bổ trợ cho bài giảng chứ không chiếu toàn bộ bài giảng, tiến trình một giờ
giảng giáo viên phải thực hiện ghi bảng và các bước lên lớp như các giờ dạy
khác. Mỗi tiết dạy giáo viên không nên sử dụng quá nhiều tư liệu, nhiều Slide
dẫn ñến khai thác không sâu, hiệu quả không cao. Mỗi bài soạn chỉ nên sử dụng
tối ña 14 ñến 15 Slide.
2. Đề nghị.
- Có thể sử dụng dạy lịch sử lớp 12 ở các trường THPT của tỉnh nhà
- Để tăng cường hiệu quả giờ học lịch sử các nhà quản lí giáo dục cần
trang bị thêm cho giáo viên kiến thức về công nghệ thông tin, cách khai thác tư
liệu từ mạng internet, cách sử dụng phần mềm Powerpoint khi soạn giảng sao
cho hiệu quả.
- Giáo viên các trường phổ thông cần tích cực tự bồi dưỡng kiến thức về
công nghệ thông tin ñể áp dụng soạn giảng ñạt hiệu quả cao.
PHẦN 4: DANH MỤC TƯ LIỆU THAM KHẢO
1. SGK, SGV 12 chương trình chuẩn, chương trình nâng cao

2. Tranh ảnh, phim tư liệu trên mạng internet( mạng google; giáo án
violet…)
3. Lịch sử Việt Nam tập 1.
Lào Cai 25/3/2011
Người viết


Cù Thị Thu Hà

CHƯƠNG III:
VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN
NĂM 1954
T27 BÀI 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN
CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2-
9-1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY
19-12-1946( tiết 1)
Slide 1: GV dùng khi hướng dẫn HS hiểu về thù trong giặc
ngoài ở nước ta năm ñầu sau cách mạng tháng Tám
Quân ñội THDQ vào Hải Phòng
Xác những nạn nhân bị bọn VNQDĐ
giết ở số 7 Ôn Như Hầu
Slide 2: Sử dụng khi nói về thù trong giặc ngoài
( Anh tạo ñiều kiện cho Pháp trở lại xâm lược nước
ta)
Quân Anh ñến Sài Gòn năm 1945
Quân Pháp ñến Sài Gòn năm 1945
Slide 3: GV s

d


ng m

t
ñ
o

n Clip v

ch

ng gi

c
ñ
ói gi

c
d

t, khi gi

ng v

bi

n pháp gi

i quy
ế
t khó kh

ă
n, qua
ñ
ó t

ng
h

ng thú h

c t

p cho HS.
Nhân dân ph Hà Trung (Hà Ni) tham gia diu
hành c ñng phong trào dit gic dt, ngày 6-
12-1945.
Slide 4
Sử dụng khi giảng về
biện pháp chống giặc
dốt
Tác dụng: HS hiểu
khí thế quyết tâm
chống giặc dốt của
nhân dân ta
Ý ki
ế
n chung
c

a nhóm

ý
ki
ế
n

nhân
Ý ki
ế
n cá nhân
Ý
ki
ế
n

nhân
Ý ki
ế
n cá nhân
Thảo luận nhóm( Kĩ thuật khăn trải bàn): 5 phút
Kết quả ñạt ñược khi giải quyết khó khăn năm ñầu sau cách mạng tháng
Tám có ý nghĩa như thế nào?
Bài 18. Những năm ñầu của
cuộc kháng chiến toàn quốc
chống thực dân Pháp
( 1946-1950)
T29 Mục I + II
I- Kháng chiến toàn quốc chống thực dân
Pháp bùng nổ.
1. Thực dân Pháp bội ước và tiến công
nước ta

Slide 1:
GV sử dụng khi giới thiệu sự kiện Trung ương
Đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến
Ngôi nhà ở làng Vạn Phúc
Slide 2+3+4+5
Slide 2: Sử dụng khi giới thiệu vè ngày Toàn
quốc kháng chiến ñể học sinh hiểu khí thế
kháng chiến của nhân dân ta chống Pháp.
Slide 3
: Sử dụng khi giới thiệu sự kiện Hồ Chủ
Tịch ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến
Slide 4
: Sử dụng ñể học sinh hiểu tinh thần anh
dũng quyết tử của Cảm tử quân Thủ ñô
Slide 5
: Sử dụng ñể học sinh hiểu về bom ba
càng – một trong những vũ khí của Cảm tử
quân dùng ñánh xe tăng Pháp.
Slide 2: Những ngày toàn quốc kháng chiến ở Sài Gòn
Slide 3: Trích lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch
Slide 4: Cảm tử quân Hà Nội ôm bom ba càng ñón
ñánh xe tăng quân Pháp trong ngày ñầu toàn
quốc kháng chiến, cuối 1946.
Slide 5: Bom ba càng- Quyt t quân Th ñô dùng
chng xe tăng quân Pháp trong nhng ngày ñu
toàn quc kháng chin,tháng 12-1946
T30 Bài 18: Mục III + IV
Slides 1 + 2
Slide 1: GV sử dụng giới thiệu hướng
tấn công quân dù, bộ, thủy, ñường rút

lui của ñịch, hướng tiến công của ta ñể
học sinh hiểu rõ hơn vị trí diễn ra chiến
dịch
Slide 2: Gv giới thiệu cho học sinh tàu
giặc bị ta tiêu diệt trên sông Lô
Slide 1:
Slide 2: Tàu giặc ñắm sông Lô

×