Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự huyện hải hà,tỉnh quảng ninh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (212.56 KB, 26 trang )

Phần 1: Giới thiệu chuyên đề
Thi hành án dân sự ( THADS ) là một trong những hoạt động quan trọng
của quá trình tố tụng dân sự nhằm đưa các bản án, quyết định của toà án đã
có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng do tính chất mà
các bản án, quyết định đó phải thi hành ngay trên thực tế. Hoạt động thi hành
án một mặt bảo đảm việc thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước, mặt khác là
công cụ hữu hiệu khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và
tổ chức. Vì vậy, muốn phát huy được kết quả của công tác xét xử thì bản án,
quyết định phải được đem ra thi hành. Thực tiễn cuộc sống cho thấy việc Tòa
án ban hành những bản án,quyết định công bằng ,đúng pháp luật có ý nghĩa
quan trọng nhưng yêu cầu có tính quyết định là thực thi hiệu quả những bản
án,quyết định đó theo đúng thứ tự,thủ tục pháp luật để đảm bảo quyền,lợi ích
hợp pháp của nhà nước,xã hội và công dân.
Ở nước ta công tác thi hành án trên địa bàn các tỉnh,huyện,thành phố
diễn ra rất phức tạp, hiệu quả của công tác thi hành án phụ thuộc vào nhiều
yếu tố, đặc biệt là công tác tổ chức thi hành án tại cơ sở phải được triển khai
kịp thời,đúng lúc,cũng như có sự phối hợp nhịp nhàng của các ban
ngành,đoàn thể và các tổ chức xã hội có liên quan.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Thi hành án trong quá
trình thực tập ở địa phương em xin chọn đề tài “ Thực tiễn công tác thi
hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà,Tỉnh Quảng
Ninh”.Làm đề tài nghiên cứu cho quá trình thực tập.Qua đó em sẽ có cái nhìn
toàn diện nhất về công tác thi hành án dân sự tại địa phương.
Chuyên đề thực tập của em gồm 3 phần:
Phần 1: Giới thiệu chuyên đề thực tập
Phần 2: Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin tại chi cục THADS
Huyện Hải Hà và kết quả xử lí thông tin
Phần 3:Nhận xét và kiến nghị
Chuyên đề thực tập của em được hoàn thành dựa trên kiến thức mà em
có được trong quá trình học tập tại Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội cùng
với thực tiễn tham gia công tác thi hành án.Đồng thời với sự giúp đỡ nhiệt tình


của toàn thể cơ quan thi hành án dân sự huyện Hải Hà,tỉnh Quảng Ninh và
đặc biệt là sự giúp đỡ của chú Chi cục trưởng.
Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp,giới hạn trang viết bị hạn chế đặc biệt
đây là một đề tài nghiên cứu rất mới mẻ ở cấp độ chuyên đề thực tập,cũng
như thực tiễn và lý thuyết có sự cách biệt khá lớn mà kiến thức còn nhiều hạn
chế nên bài viết này không thể tránh khỏi những hạn chế,thiếu sót nhất
định.Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành và quý
báu của các thầy cô đối với bài viết của em,để bài viết của em được hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Phần 2: Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin tại chi cục THADS Huyện
Hải Hà và kết quả xử lí thông tin
I.Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin tại chi cục THADS Huyện Hải

1.Đôi nét về Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà
− Ngày 1/7/1993 đội thi hành án dân sự huyện Quảng Hà được thành lập.
− Năm 2001 Huyện Hải Hà được thành lập,đội thi hành án dân sự huyện
Quảng Hà đổi tên thành thi hành án dân sự huyện Hải Hà,
− Tháng 11/2009 thi hành án dân sự huyện Hải Hà được đổi tên thành chi
cục thi hành án dân sự huyện hải hà.
Tên đầy đủ:Chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà.
Địa chỉ: số 57 – Nguyễn Du – Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh.
Hiện nay, cơ quan có tổng số biên chế được giao 11 .Trong đó
− 03 Chấp hành viên,đồng thời thủ trưởng, phó thủ trưởng
− Thư kí : 02
− Thủ kho : 01
− Kế toán : 01
− Văn thư : 01
− Chuyên viên : 03
Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Hải Hà

• Bộ phận hành chính-tổng hợp, kế toán: giúp Chi cục trưởng thực hiện
các nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, hành
chính quản trị, kế toán - tài vụ, quản lý tang tài vật, thống kê, lưu trữ, thi đua,
khen thưởng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng
Chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà
• Bộ phận nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: giúp Chi cục trưởng hướng
dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và tổ chức thi hành các bản án, quyết định thuộc thẩm
quyền và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng Chi cục
thi hành án dân sự Huyện Hải Hà
2.Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin
Quán triệt tinh thần và kế hoạch thực tập,nhận thức rõ về tầm quan
trọng của khâu tìm hiểu và thu thập thông tin đối với việc viết chuyên đề thực
tập nên trong suốt quá trình thực tập tại Chi cục thi hành án huyện Hải Hà em
đã vạch ra cho mình những định hướng yêu cầu cụ thể để tìm hiểu và thu
thập được nhiều thông tin nhất,đảm bảo chất lượng chuyên đề.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của cơ quan nơi em thực tập,đặc biệt là sự
giúp đỡ của chú Chi cục trưởng,nên trong quá trình tìm hiểu và thu thập thông
tin em có rất nhiều thuận lợi.
Để có được một cái nhìn tương đối khái quát về vấn đề mình chọn làm
đề tài viết chuyên đề thực tập cụ thể ở đây là đề tài : “Thực tiễn công tác thi
hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà” thì công việc
đầu tiên là tiếp xúc hồ sơ tài liệu mà cơ quan đã thực hiện qua các năm nhất
là một vài năm gần đây.Việc nghiên cứu hồ sơ,tài liệu,vụ việc đòi hỏi phải
thật cẩn thận xem xét mọi góc độ,khía cạnh để tìm ra được bản chất từng vụ
việc cụ thể.Song muốn cho việc nhìn nhận đánh giá công tác thi hành án dân
sự thì còn cần đến những yếu tố thực tiễn.Để làm được điều này,việc tham gia
thi hành án với các cô,chú,anh ,chị tại cơ quan Thi Hành Án đã cho phép em
thu được những kiến thức hết sức bổ ích cho việc nghiên cứu chuyên đề thực
tập.
Trong quá trình em thực tập là thời gian có nhiều bản án ,quyết định của

Tòa Án mà cơ quan Thi Hành Án ở đây phải thi hành nên em được trực tiếp
tham gia,xem xét,cách giải quyết và các trình tự của cơ quan,được trực tiếp
tham gia gặp mặt các được sự đó là người phải thi hành án và người được thi
hành án.
Bên cạnh đó,để viết chuyên đề thực tập của mình thì việc tìm hiểu và
thu thập thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng,qua sách báo,tạp
chí cũng được chú trọng đến.Kết hợp với việc tiếp thu những đóng góp và
những kinh nghiệm thực tiễn của Thủ trương cơ quan thi hành án,các Chấp
hành viên tại cơ quan.
Với tinh thần hăng say, nhiệt tình của một sinh viên mong muốn được
học hỏi đã giúp em hoàn thành tốt quá trình thu thập thông tin phục vụ cho
việc viết chuyên đề.Sau khoảng thời gian là 08 tuần thực tập tại Chi cục
THADS huyện Hải Hà, em đã thu thập được những thông tin cần thiết để hoàn
thành chuyên đề của mình là : “Thực tiễn công tác thi hành án dân sự,tại
chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà”
3.Phương pháp thu thập và nguồn thu thập thông tin.
a,phương pháp thu thập thông tin
Phương pháp thu thập thông tin là những yếu tố quyết định đến hiệu
quả của quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin.Trên cơ sở phương pháp luận
triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,lý luận chung về nhà nước và
pháp luật em đã sự dụng và kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trong mỗi
hoạt động thực tiễn của mình để việc thu thập thông tin đạt kết quả tốt nhất .
Các phương pháp được sử dụng như sau: Phương pháp quan sát kết
hợp với phương pháp phân tích khi trực tiếp xuống cơ sở để thực hiện thi
hành án ,kê biên bản để thi hành án phương pháp thông kê tổng hợp và
phương pháp so sánh lại được dùng trong quá trình xem xét,nghiên cứu hồ
sơ…Đối với những hoạt động cụ thể lại có những phương pháp thích
hợp,những việc áp dụng nó không cứng nhắc mà đòi hỏi cần phải kết hợp
những phương pháp khác để hỗ trợ cho việc tìm hiểu và thu thập thông tin.
b,Nguồn thu thập thông tin

Công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự huyện hải hà
nói riêng và trên địa phương khác nói chung thường bao gồm nhiều công
đoạn,nhiều việc phải làm tất nhiên các tài liệu ghi nhận các công đoạn đó luôn
rất phong phú,nếu không muốn nói là khác phức tạp.Chính vì vậy để phục vụ
cho việc viết chuyên đề thực tập không phải mọi thông tin thu được đều có thể
sử dụng mà cần phải được chọn lọc cho phù hợp với đề tài.Vì vậy,xác định
được đúng nguồn sẽ mang lại hiểu quả cho công tác thu thập thông tin,tránh
được những nhầm lẫn cũng như những thiếu sót không đáng có.Những thông
tin,số liệu trong chuyên đề này được em rút ra từ những nguồn chủ yếu sau
đây:
− Luật Thi Hành án dân sự 2008 và các văn bản hướng dẫn
− Báo cáo tổng kết công tác thi hành án năm 2013 của Chi cục
THADS huyện Hải Hà.
− Hồ sơ thi hành án.
− Tạp chí luật học,Tạp chí Dân chủ và pháp luật
− Kĩ năng thi hành án 2011
− Tạp Chí thi hành án dân sự 2013
− Các hoạt động cụ thể khác:xem xét khả năng thi hành án,phân
tích Bản tài sản kê biên,văn bản đôn đốc thi hành án
4.Các thông tin thu được.
Với yêu cầu của chuyên đề là thực tiễn công tác thi hành án dân sự.Với
các nguồn thông tin và phương pháp thu thập nêu trên thì các tư liệu mà em
đã thu thập được như sau: Khái quát về công tác thi hành án,những hạn
chế.tích cực,những yếu kém,nguyên nhân và cách khắc phục của công tác thi
hành án dân sự ở huyện Hải Hà.Từ những thông tin đó em có cái nhìn khái
quát và toàn diện về công tác thi hành án tại địa phương nơi em thực tập,tỷ lệ
số vụ mà cơ quan Thi hành án phải tiến hành và thực tiễn công tác thi hành án
dân sự tại địa phương.Ngoài ra việc tìm hiểu và thu thông tin qua các phương
tiện thông tin đại chúng,qua sách báo,internet,tạp chí đã giúp em có cái nhìn
tổng quan hơn về pháp luật thi hành án Việt Nam.

II.Kết quả xử lí thông tin
1.Tổng quan về pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam
1.1. Lịch sử pháp luật về thi hành án dân sự Việt Nam
Năm 1989 Nhà nước ban hành pháp lệnh thi hành án dân sự (PLTHADS)
đầu tiên tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức và hoạt động thi hành
án. Tuy nhiên, theo quy định của pháp lệnh này thì công tác thi hành án dân
sự do Toà án thực hiện; Toà án nhân dân cấp nào sẽ có luôn bộ phận thi hành
án ở cấp đó; Toà án xét xử xong sẽ làm luôn công việc thi hành những bản án,
quyết định của Toà án mình khi đủ điều kiện thi hành.
Đến năm 1993 PLTHADS được Uỷ ban thường vụ Quốc Hội khoá IX
thông qua ngày 21/4/1993 và có hiệu lực từ ngày 1/6/1993. PLTHADS 1993 là
văn bản pháp lý cao nhất trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Về cơ bản
PLTHADS 1993 được ban hành một cách kịp thời thay thế PLTHADS 1989 để
thi hành Nghị quyết của Quốc Hội về việc bàn giao công tác thi hành án dân
sự từ Toà án sang các cơ quan của Chính Phủ. PLTHADS 1993 đã tạo cơ sở
pháp lý quan trọng trong việc hình thành, phát triển và kiện toàn tổ chức và
hoạt động thi hành án dân sự, tạo ra một bước ngoặc cho công tác thi hành
án dân sự. Thực hiện Pháp lệnh thi hành án dân sự 1993, công tác thi hành
án dân sự được chuyển giao từ Toà án sang cơ quan thuộc Chính phủ cụ thể
là Bộ Tư Pháp, từ đó mà Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đã ban
hành ra nhiều văn bản quy định về tổ chức, trình tự, thủ tục thi hành án dân
sự.
PLTHADS 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh này của
các cơ quan có thẩm quyền đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác thi hành
án dân sự, đã xây dựng được cơ chế quản lý thống nhất đối với công tác thi
hành án dân sự, quy định tương đối về trình tự, thủ tục thi hành án tạo cơ sở
pháp lý, nâng cao hiệu quả trong hoạt động thi hành án dân sự. Các cơ quan
thi hành án kể từ khi được thành lập đã rất nổ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm
vụ của mình đồng thời khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về
việc chuyển giao công tác thi hành án từ Toà án sang cơ quan của Chính phủ

là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì PLTHADS 1993 còn bộc
lộ một số tồn tại: Thực trạng này một phần do PLTHADS năm 1993, văn bản
có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực thi hành án dân sự ra đời trong bối
cảnh nước ta đang chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì vậy
có rất nhiều vấn đề mới phát sinh mà pháp luật thi hành án chưa dự liệu hết.
Sau PLTHADS năm 1993, Nhà nước ta ban hành một loạt văn bản pháp luật
có liên quan đến công tác thi hành án như Bộ luật Dân sự 1995, Bộ luật Lao
động 2001, Luật Đất đai 1993, Luật Doanh nghiệp 1999.… Đặc biệt, với việc
ban hành Luật Phá sản doanh nghiệp 1993, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các
vụ án kinh tế 1994, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
1996, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 1996, Pháp lệnh
Trọng tài thương mại 2003 đã làm cho PLTHADS năm 1993 không bao hàm
được những nhiệm vụ mới. Những trình tự, thủ tục có tính chất đặc thù như
thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, thi hành quyết của trọng
tài thương mại Việt Nam, thi hành án kinh tế, thi hành án hành chính, lao động
đều được Nhà nước giao cho các cơ quan thi hành án dân sự do đó dẫn đến
nhiều vướng mắc trong quá trình thi hành án mà PLTHADS năm 1993 chưa
được hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung một cách kịp thời, đồng bộ.
Chính các lý do này đã tạo ra nhiều vấn đề mới làm cho PLTHADS 1993
chưa có quy định như: Chưa quy định các biện pháp thi hành đối với bên phải
thi hành là cơ quan, tổ chức, kê biên quyền tài sản của người phải thi hành
án, thi hành nghĩa vụ liên đới, … Do vậy, khi gặp những tình huống phức tạp
thì cơ quan thi hành án thường lúng túng, vướng mắc trong việc giải quyết.
Dẫn đến tình trạng án “ tồn đọng” kéo dài, gây mất lòng tin của nhân dân đối
với cơ quan Nhà nước.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế dẫn đến các quan hệ xã hội ngày
càng phức tạp cùng với các văn bản có liên quan đến thi hành án đều đã
được sửa đổi để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội do đó mà Luật thi hành

án dân sự năm 2008 đã ra đời. Luật thi hành án dân sự ra đời đã giải quyết
những tồn tại trên.
Ngoài Luật thi hành án dân sự năm 2008 còn có Bộ luật Tố tụng dân sự
2004 (BLTTDS 2004) đã quy định về vấn đề thi hành án gồm 2 chương với 9
Điều luật từ Điều 375 đến Điều 383.
1.2 Nghề Chấp hành viên
Trong mỗi cơ quan khác nhau thì có những chức danh khác nhau để
thực thi nhiệm vụ của cơ quan đó.Đối với cơ quan Tòa án thì người giữ vị trí
trung tâm để thực hiên chức năng xét xử là Thẩm Phán,hay đối với cơ quan
Viện Kiểm Sát thì người giữ vị trí trung tâm để thực hiện chức năng công tố là
Kiểm sát viên…
Đối với cơ quan thi hành án dân sự thì người giữ vị tri trung tâm hoạt
động thi hành án là Chấp Hành Viên.Theo quy định tại điều 17 Luật Thi hành
án dân sự năm 2008 thì : “Chấp hành viên là người được Nhà nước giao
nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 2 của Luật
này. Chấp hành viên có ba ngạch là Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên
trung cấp và Chấp hành viên cao cấp. Chấp hành viên do Bộ trưởng Bộ Tư
pháp bổ nhiệm.Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thi tuyển, bổ nhiệm Chấp
hành viên”
Là người được nhà nước giao trách nhiệm thi hành các bản án,quyết
định của tòa án khi thi hành nhiệm vụ,Chấp hành viên chỉ tuân theo pháp
luật,chịu trách nhiệm trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ.Chấp hành
viên có vị trí,vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính thực thi của pháp
luật,bởi lẽ phán quyết của Tòa án nhân danh Nhà nước sẽ chỉ là những quyết
định trên giấy nếu không được tổ chức thi hành hoặc thi hành không đầy đủ
trên thực tế.Hoạt động thi hành án kém hiệu quả sẽ gây dư luận xấu,ảnh
hưởng trực tiếp dến lòng tin của nhân dân đối với tín nghiêm minh của pháp
luật.
Từ những cơ sở trên cho thấy,chỉ có Chấp hành viên mới là người được
giao trách nhiệm thi hành các bản án,quyết định của Tòa án và như vậy Chấp

hành viên trở thành người có vai trò quan trọng nhất ,có thể nhan danh Nhà
nước tổ chức thi hành án dân sự.Nói một cách khác,người không phải Chấp
hành viên thì không có quyền ra bất cứ một quyết định nào trong quá trình thi
hành án (nói Chấp hành viên ở đây là bao hàm cả Chấp hành viên
trưởng).Mặt khác,Chấp hành viên được ra các quyết định về thi hành án,phải
tuân theo pháp luật và phả chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành
án được giao và như vậy việc thực thi nhiệm vụ của Chấp hành viên theo quy
định của pháp luật đã thể hiện tính độc lập của Chấp hành viên cả về nhiệm
vụ lẫn quyền hạn,trách nhiệm.Họ phải tuân theo pháp luật và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các quyết định của mình,có nghĩa không thể có một sự can
thiệp nào từ bên ngoài để buộc Chấp hành viên phải ra quyết định trái pháp
luật.
2.Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Huyện Hải Hà
Huyện Hải Hà là một huyện miền núi, biên giới ven biển của tỉnh Quảng
Ninh, đường xá đi lại còn nhiều khó khăn, dân cư thưa thớt, sống dải rác
không tập trung, trình độ dân trí còn hạn chế nhất là lĩnh vực hiểu biết về pháp
luật.
Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hải Hà mấy năm trở lại
đây có chiều hướng ngày càng phức tạp, tăng số lượng việc và tiền, số vụ
việc tồn đến thời điểm hiện tại nguyên nhân chủ yếu do tranh chấp, vay
mượn, kiện đòi tiền, tài sản công dân mất khả năng thanh toán gia tăng, ngoài
ra chủ yếu do đối tượng phải thi hành án hoàn cảnh kinh tế khó khăn sống
chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, làm nông nghiệp và đi rừng, một số khác
đang phải chấp hành hình phạt tù, án ma túy, một số bỏ đi khỏi địa phương,
trước khi phạm tội sống phụ thuộc gia đình, không tài sản, nghề nghiệp, ……
Do đó công tác thi hành án gặp nhiều khó khăn.
2.1. Kết quả công tác
2.1.1. Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số
37/2012/QH13 của Quốc Hội
- Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13

của Quốc hội; Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể của Cục Thi hành án dân sự cho
các Chi cục và từng Chấp hành viên;
- Các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai thực hiện chỉ tiêu:
(văn bản chỉ đạo, quán triệt; thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án; tổ
chức phát động các đợt cao điểm thi hành án; tham mưu cho cấp ủy và chính
quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự có văn bản lãnh đạo, chỉ
đạo công tác thi hành án; thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp xuống làm
việc, hướng dẫn Chấp hành viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình tổ chức thi hành án )
2.1.2. Kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (từ
ngày 01/10/2012 đến ngày 30/9/2013)
2.1.2.1. Kết quả thi hành án dân sự
*) Tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu “Ra quyết định thi hành án đúng
thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo
đúng quy định của pháp luật”
100% các bản án, quyết định về dân sự đảm bảo đúng thời gian quy
định không có sai phạm.
*) Kết quả thực hiện chỉ tiêu “thi hành án xong về việc và về tiền” theo
Quyết định của Cục Thi hành án dân sự giao cho:
Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được Cục THADS tỉnh Quảng Ninh giao
từ đầu năm cho Chi cục THADS huyện Hải Hà (90% về việc; 79% về tiền) và
kết quả giải quyết trong năm:
- Về việc:
+ Tổng số việc đã thụ lý là 285 việc, tăng 16 việc ( 6 %) so với năm
2012, trong đó:
Số việc năm trước chuyển sang là: 69 việc
Số việc thụ lý mới là: 216 việc, giảm 01 việc ( 0,37 %) so với năm 2012.
+ Kết quả phân loại về việc, qua phân loại, thì có:
240 việc có điều kiện thi hành (chiếm 84,2 %), tăng 35 việc ( 17% ) so
với năm 2012;

45 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm 15,8%).
+ Kết quả: Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 219
việc, đạt tỷ lệ 91% (so với chỉ tiêu được giao, vượt ( 1%), giảm 30 việc, cao
hơn 16 % so với năm 2012.
+ Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 66 việc, giảm 03 việc
( 4,34% ) so với số việc năm 2012 chuyển sang.
- Về tiền:
+ Tổng số tiền thụ lý là 4.590.008.000 đồng, tăng 115.834.000 đồng
tăng ( 2,6% ) so với năm 2012, trong đó:
Số tiền năm trước chuyển sang là: 1.307.023.000 đồng
Số tiền thụ lý mới là: 3.282.985.000 đồng, tăng 1.233.193.000 đồng
( 60,18% ) so với năm 2012.
+ Kết quả phân loại về tiền, qua phân loại, thì có:
Số tiền có điều kiện thi hành là 3.028.150.000 đồng ( chiếm 66% ), tăng
1.121.363.000 đồng ( 59% ) so với năm 2012;
Số tiền chưa có điều kiện thi hành là 1.561.859.000 đồng ( chiếm 34% )
+ Kết quả: Đã thi hành được 2.608.224.000 đồng, trong số tiền có điều
kiện thi hành, đạt tỷ lệ 86,13% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 7% ), tăng
1.089.251.000 đồng, cao hơn 71,7 % so với năm 2012.
+ Tổng số tiền còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1.981.785.000 đồng,
tăng 638.768.000 đồng ( 52,7% ) so với số tiền năm 2012 chuyển sang.
*) Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước:
- Về việc:
+ Số việc phải thi hành là 255 việc, chiếm 89,5% so với tổng số việc
phải thi hành ( riêng số thụ lý mới là 195 việc ), trong đó:
Số có điều kiện thi hành là 212 việc (chiếm 83%);
Số chưa có điều kiện thi hành là 43 việc (chiếm 17% ).
+ Kết quả: Đã thi hành xong 194 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ
91,5%; (chiếm 89% tổng số việc đã thi hành xong).
- Về tiền:

+ Số tiền phải thi hành là 1.007.315.000 đồng, chiếm 22% so với tổng
số tiền phải thi hành (riêng số thụ lý mới là 449.927.000 đồng ), trong đó:
Số có điều kiện thi hành là 556.356.000 đồng ( chiếm 55% );
Số chưa có điều kiện thi hành là 450.959.000 đồng ( chiếm 45% ).
+ Kết quả: Đã thi hành xong 425.570.000 đồng, đạt tỷ lệ 42,4%; ( chiếm
16,3% tổng số tiền đã thi hành xong ).
*) Về thi hành án đối với phần trách nhiệm dân sự của người phải thi
hành án đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, số việc mà người
phải thi hành án là phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm
giam: 72 việc; tương ứng với số tiền: 215.122.000 đồng. Kết quả thi hành: Đã
thi hành xong tổng số việc: 64 việc tương ứng với tổng số tiền, giá trị tài sản
thu được: 181.996.000 đồng.
*) Về kết quả miễn, giảm thi hành án, tính đến ngày 30/9/2013, đã phối
hợp với Viện Kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân
xét miễn thi hành án đối với 03 việc, với số tiền là 10.704.000 đồng (giảm
so với năm 2012). Kết quả: Đã thực hiện miễn được 03 việc với số tiền
10.704.000 đồng (giảm so với năm 2012).
*) Về cưỡng chế thi hành án, xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án
- Tính đến ngày 30/9/2013, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà:
Không có vụ việc nào.
*) Số lượng các vụ việc thi hành án dân sự còn tồn, nguyên nhân và
hướng xử lý
- Số việc có điều kiện thi hành :
+ Số việc chưa thi hành là 0 việc, số tiền 0 đồng;
+ Số việc thi hành dở dang 18 việc, số tiền 415.744.000 đồng;
+ Số việc thi hành khoản cấp dưỡng nuôi con 01 việc, số tiền 1.000.000.
đồng/1 tháng;
+ Số việc có số tiền phải thi hành nhỏ nhưng tài sản duy nhất của người
phải thi hành án là nhà, đất có giá trị lớn 0 việc, số tiền 0 tỷ đồng; nêu hướng
xử lý;

+ Bản án liên quan đến việc trả vật chứng (tiền và tài sản, giấy tờ các loại),
đã báo nhưng đương sự chưa đến nhận 02 việc, tiền 4.182.000 đồng;
- Chưa có điều kiện thi hành :
+ Người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn 02
việc, tiền …1.110.900.000 đồng;
+ Người phải thi hành án phạm các tội về ma tuý, bản thân đối tượng đang
tù hoặc đã ra tù ở địa phương, hay bỏ đi khỏi địa phương không xác định
được địa chỉ, không có tài sản hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản rất nhỏ chỉ
đảm bảo cuộc sống tối thiểu 07 việc, số tiền 73.408.000 đồng;
+ Người phải thi hành án bỏ đi khỏi địa phương không xác định được địa
chỉ, không có tài sản 05 việc, số tiền 22.850.000 đồng;
+ Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành 31 việc, số tiền
354.710.000 đồng;
+ Số viêc có yếu tố nước ngoài: 0 việc, tiền 0 đồng;
+ Bản án của Toà án tuyên không rõ, khó thi hành, chưa nhận được giải
thích của Toà án: 0 việc, số tiền 0 đồng;
+ Chưa thống nhất ý kiến giải quyết 0 việc, số tiền 0 đồng;
+ Tài sản giao chưa xử lý 0 việc, số tiền 0 đồng;
2.1.2.2. Về công tác thi hành án hành chính và công tác bồi thường
Nhà nước trong lĩnh vực Thi hành án dân sự
*) Về công tác thi hành án hành chính, tính đến ngày 30/9/2013: Không

*) Về công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực Thi hành án dân sự,
tính đến ngày 30/9/2013: Không có
2.1.2.3. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra
- Tính đến ngày 30/9/2013, những vụ án lớn, phức tạp, Chi cục đã tổ
chức họp, có văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Cục ( bao nhiêu
vụ?). Cục đã hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết ( bao nhiêu vụ?).
Không có
+ Số cuộc tự kiểm tra đối của đơn vị và các Chấp hành viên; 01 cuộc

+ Số cuộc kiểm tra đối với các Chấp hành viên; 01 cuộc
Đánh giá về kết quả kiểm tra: Qua kiểm tra đối với đơn vị và Chấp hành
viên việc ra quyết định thi hành án, thụ lý thi hành án, xác minh, phân loại việc,
tiền thi hành án dân sự, kết quả thi hành án dân sự và công tác thống kê thi
hành án dân sự năm 2013, đều đảm bảo chính xác đúng quy định pháp luật,
không có trường hợp nào sai phạm.
- Tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu chỉ tiêu: “Cơ bản khắc phục tình
trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”
2.1.2.4. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi
hành án dân sự
- Tính đến ngày 30/9/2013, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải
Hà không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo của công dân đối với Cán bộ,
Chấp hành viên cũng như Chi cục Thi hành án.
2.1.2.5. Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
- Về tổ chức cán bộ:
+ Biên chế: hiện có 11 biên chế/ 11 biên chế được giao; còn thiếu:
Không.
+ Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.
+ Các chức danh: có 03 Chấp hành viên (0 Chấp hành viên trung cấp
và 03 Chấp hành viên sơ cấp), có 0 Thẩm tra viên và 02 Thư ký. Về trình độ
chuyên môn, Đại học có 07 đồng chí, cao đẳng 0 đồng chí, Trung cấp 01
đồng chí, còn lại có chuyên môn khác.
- Về công tác đào tạo bồi dưỡng: Có 01 đồng chí Thư ký đi học lớp đào
tạo nghiệp vụ thi hành án tại Học viện Tư pháp Hà Nội.
- Về kỷ luật: Đánh giá tình hình tuân thủ, chấp hành kỷ cương, kỷ luật
Đội ngũ cán bộ công chức Chi cục THADS huyện Hải Hà cơ bản đều
có trình độ chuyên môn, nhiệt tình công tác, có trách nhiệm với công việc
được giao, có ý thức phấn đấu rèn luyện học tập nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, tập thể đoàn kết cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được giao.

Số lượng cán bộ công chức vi phạm phải xử lý kỷ luật (số lượng bị khởi
tố hình sự, nếu có): Không có
2.1.2.6. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, xây dựng cơ sở vật
chất và trang thiết bị phục vụ công tác
- Công tác quản lý kinh phí, tài sản, ngân sách: Năm 2013, tổng kinh phí
được cấp phát là 982.733.000 đồng, trong đó, kinh phí giao thực hiện chế độ
tự chủ là 878.393.000 đồng, kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ là
104.340.000 đồng. Đã thực hiện: 684.309.687 đồng
- Tình hình triển khai về mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc:
90.000.000 đồng
- Các nội dung khác 0
2.1.2.7. Về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự
- Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và quản lý, chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự và tình hình kiện toàn tổ chức
và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
Hàng tháng, quý, năm Chi cục THADS thường xuyên báo cáo kết quả
hoạt động công tác thi hành án với UBND huyện, họp giao ban khối nội chính
theo định kỳ.
Tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS huyện có văn bản số 305/BCĐ
ngày 10/5/2013 chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đặc biệt là trách nhiệm của chủ
tịch UBND xã, thị trấn trong việc chỉ đạo, phối kết hợp giải quyết việc thi hành
án.
Thường xuyên phối hợp chặt chẽ các cơ quan, tổ chức hữu quan, chính
quyền cơ sở trong việc thi hành án nhất là các ngành trong khối nội chính
như: Công an, Toà án, Viện KSND huyện trên cơ sở xây dựng Qui chế, kế
hoạch phối hợp với một số ban ngành, đoàn thế, tổ chức có liên quan như:
UBMTTQ, Hội nông dân, Hội phụ nữ để giải quyết tốt những vụ việc phức tạp,
kéo dài, bức xúc gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị địa phương.
- Tình hình phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát để giải quyết khó khăn,

vướng mắc do án tuyên không rõ, không thi hành được: Không có trường hợp
nào.
- Tình hình Viện Kiểm sát, Hội đồng nhân dân kiểm sát, giám sát về thi
hành án dân sự: về kiểm sát, đã tiến hành 02 cuộc; về giám sát của Ban pháp
chế HĐND, đã tiến hành 02 cuộc (trong đó: 01 cuộc Ban pháp chế HĐND tỉnh
và 01 cuộc Ban pháp chế HĐND huyện)
- Tình hình phối hợp với trại giam, trại tạm giam, cơ quan Công an trong
việc thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành án tại các trại
giam, trại tạm giam? Đánh giá về tình hình thực hiện và hiệu quả của Thông
tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 hướng dẫn trình
tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và
trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành dân sự là phạm nhân?
Thông tư 07 đã tạo được sự gắn kết trách nhiệm giữa cơ quan Thi hành
án dân sự và hình sự, là cơ sở pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực
hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự.
- Phối hợp thực hiện chủ trương đặc xá năm 2013, kết quả xong 26 việc
và thu được 87.750.000 đồng.
Chi cục THADS đã chủ động, tích cực phối hợp, thông báo với các Trại
giam và Trại tạm giam đôn đốc phạm nhân và thông báo cho thân nhân gia
đình người phải thi hành án biết về thi hành tốt trách nhiệm dân sự án đã
tuyên, làm cơ sở để xét đặc xá, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho
phạm nhân.
2.1.2.8. Các mặt công tác khác
- Hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể:
Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự được thành lập từ 01/7/2012 trực
thuộc Đảng bộ cơ quan quan chính quyền huyện Hải Hà, đến ngày 30/8/2013
Đảng bộ huyện Hải Hà có Quyết định số 462 chuyển Chi bộ Chi cục THADS
về trực thuộc Huyện Ủy Hải Hà kể từ 01/9/2013. Về Đảng viên: tính đến
30/9/2013, tổng số Đảng viên: 06 đ/c (trong đó: 05 Đảng viên chính thức; 01
Đảng viên dự bị)

Đảng viên Chi bộ Chi cục THADS luôn chấp hành và thực hiện đúng
đường lối, chủ trương chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước. Sinh hoạt Chi
bộ đầy đủ, 100% các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ban hành các cán bộ công
chức đều được tham gia học tập đầy đủ có chất lượng. Xây dựng chương
trình hành động sát với thực tế của cơ quan và tổ chức triển khai thực hiện tốt.
Tập thể Đảng viên Chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đều nhất quán trong thực hiện Chỉ
thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Trung ương IV, nhận thức và cụ
thể hoá các nội dung chương trình hành động đảm bảo công tác lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và của ngành. Giữ vững sự đoàn
kết, thống nhất trong chi bộ, cơ quan. Thường xuyên tiến hành phê và tự phê
bình, lấy đó để cho mọi hành động nhằm đạt được mục tiêu, phương hướng
và nhiệm vụ đề ra.
+ Tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên
Tổ Công đoàn Chi cục THADS huyện Hải Hà hiện nay sinh hoạt chung
gồm 3 cơ quan Thanh tra, Phòng Tư pháp và Chi cục THADS huyện.
Đoàn thanh niên sinh hoạt chung thuộc 3 cơ quan Thanh tra, Tư pháp,
Thi hành án thuộc Đoàn Dân chính Đảng huyện.
Các hoạt động Công đoàn, đoàn thanh niên, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ,
Nữ công: Luôn tham gia đầy đủ, tích cực vào các phong trào do tỉnh, huyện
phát động. Tổ chức toạ đàm ôn lại ngày truyền thống, ngày thành lập các tổ
chức như Công đoàn, phụ nữ, thanh niên… Đã tạo được không khí phấn khởi
cho CBCC.
Chi cục THADS huyện Hải Hà luôn quan tâm, động viên thăm hỏi kịp
thời đến đời sống vật chất, tinh thần của Cán bộ công chức cơ quan cũng như
người thân gia đình CBCC. Thực hiện đúng theo quy định, chi trả lương kịp
thời
- Công tác thi đua khen thưởng: Khen thưởng, động viên kịp thời đối với
Cán bộ, công chức đạt được thành tích và kết quả công việc, đảm bảo công
bằng đúng quy định, tạo khí thế, động lực trong hoàn thành công việc chuyên

môn.
- Công tác thực hiện Quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, thực
hiện tiết kiệm, chống lãng phí:
Công việc cơ quan được công khai, minh bạch bàn bạc đầy đủ trước
tập thể cơ quan, đặc biệt về tài chính. Thực hiện nghiêm chế độ tập thể lãnh
đạo cá nhân phụ trách. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực,
tham ô, gây thất thoát tài sản của nhà nước.
Phần 3. Nhận xét và kiến nghị
I.Nhận xét
Trong thời gian thự tập cơ quan ở đây,em nhận thấy công tác phối hợp
trong thi hành án dân sự ở Huyện Hải Hà vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần
phải khắc phục trong thời gian tới,cụ thể là:
1.Hạn chế, tồn tại:
Những vụ việc tồn đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Hải Hà tập
trung chủ yếu ở các vụ việc kiện đòi dân sự, nguyên nhân chủ yếu do trach
chấp, vay mượn, kiện đòi tiền, tài sản công dân, vay tiền Ngân hàng, kinh
doanh thua lỗ, mất khả năng thanh toán gia tăng, người phải thi hành án phải
thi hành số tiền lớn, khả năng thi hành được thấp do không có tài sản, hoặc có
tài sản (tài sản chung vợ chồng: nhà, đất ở) đang dùng để thế chấp vay tiền
ngân hàng, chiếm phần lớn giá trị tiền, tài sản phải giải quyết của đơn vị,
ngoài ra chủ yếu do đối tượng phải thi hành án hoàn cảnh kinh tế khó khăn
sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, làm nông nghiệp và đi rừng, một
số khác đang phải chấp hành hình phạt tù, án ma túy, một số bỏ đi khỏi địa
phương, trước khi phạm tội sống phụ thuộc gia đình, không tài sản, nghề
nghiệp, …… Do đó công tác thi hành án gặp nhiều khó khăn.
2.Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại
- Về chủ quan:
Cán bộ, chấp hành viên làm công tác thi hành án mặc dù đã được tăng
cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Chấp hành viên, Thư ký, Cán bộ chưa phát huy hết khả năng, trong

quá trình đôn đốc và giải quyết công việc vẫn chưa kịp thời, chưa nhiệt tình,
thời gian thi hành xong còn kéo dài, quá trình làm việc còn nể nang, ngại va
chạm dẫn đến tiến độ giải quyết xong còn chậm.
- Về khách quan:
Huyện Hải Hà là huyện miền núi biên giới ven biển, chủ yếu là phát triển
kinh tế nông nghiệp, làm nghề đi biển đánh bắt hải sản nhỏ lẻ, đời sống người
dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, dân cư phân bố không đồng
đều.
Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế làm cho giá trị của tài sản giảm, hoạt
động kinh doanh, mua bán của người phải thi hành án trong nhiều trường hợp
gặp khó khăn. Một số trường hợp người phải THA muốn bán tài sản là
nhà+đất để thực hiện nghĩa vụ thi hành án nhưng không bán được, mặc dù đã
treo biển bán nhà từ nhiều tháng nay.
Một số ít chính quyền cơ sở và cơ quan hữu quan chưa thực sự quan
tâm đến công tác thi hành án dân sự cho rằng việc thi hành án chỉ do cơ quan
thi hành án giải quyết, từ đó việc chỉ đạo, phối hợp chưa được kịp thời, các
đoàn thể trong việc động viên thuyết phục còn hạn chế.
Công tác tuyên truyền về pháp luật đặc biệt là về lĩnh vực thi hành án dân sự
chưa được sâu rộng, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật của một số tổ chức và
công dân còn thấp, nhận thức về việc phải thi hành phần dân sự trong Bản án, quyết
định chưa đúng cho rằng họ đã đi tù thì không phải nộp tiền nữa.
Cơ sở vật chất: Trụ sở Chi cục THADS Hải Hà hiện nay quá nhỏ và diện
tích phòng làm việc không đủ sử dụng, trang thiết bị và phương tiện làm việc
hiện nay đã cũ, xuống cấp
II.Đề xuất phương hướng – kiến nghị
1.Phương hướng
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện theo Nghị quyết số
37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Chương trình của Thủ tướng
Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác
thi hành án năm 2013, chỉ tiêu mà Bộ, ngành, huyện đã giao Chi cục Thi hành

án dân sự huyện Hải Hà yêu cầu Chấp hành viên, Cán bộ cơ quan thời gian
tới cùng với tập thể cơ quan cần tập trung giải quyết công việc chuyên môn,
cụ thể như sau:
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/6/2011 của Tỉnh Ủy
Quảng Ninh và Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 08/6/2012 của Huyện Ủy Hải Hà về
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự.
Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Quảng Ninh, sự chỉ
đạo của cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS huyện
Hải Hà cũng như sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể,
chính quyền cơ sở trong quá trình giải quyết việc thi hành án.
Thực hiện tốt các khâu công tác: xử lý, tiếp nhận Bản án, Quyết định
của toà án; xác minh, phân loại và giải quyết tốt, dứt điểm các việc có điều
kiện thi hành án; Kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các Trại giam, tạm
giam thể động viên, thuyết phục người phải thi hành án hoặc gia đình người
phải thi án tự nguyện thi hành.
Yêu cầu Chấp hành viên, Thư ký đẩy mạnh giải quyết các vụ việc dân sự
có số tiền phải thi hành chiếm tỷ lệ cao, làm ảnh hưởng đến kết quả chung
của đơn vị. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế với các đối tượng có
điều kiện nhưng cố tình trốn tránh, không chấp hành án. Kết hợp cùng Ngân
hàng xử lý tài sản của người phải thi hành án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án,
phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án đươc giao, giảm đến mức thấp nhất
tỷ lệ án tồn đọng.
Tập trung việc rà soát, xác minh phân loại chính xác số việc chưa có điều
kiện thi hành để làm rõ nguyên nhân qua đó đề ra biện pháp giải quyết hiệu
quả. Rà soát, xác minh phân loại số án chưa có điều kiện thi hành để phối
hợp với Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân huyện làm thủ tục xét
miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định pháp luật.
Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong
lĩnh vực thi hành án, giải quyết kịp thời, chính xác theo đúng qui định của
pháp luật. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan.

Trú trọng công tác giáo dục, trau dồi phẩm chất đạo đức của đội ngũ Cán
bộ, Chấp hành viên thi hành án, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm
trong công tác thi hành án, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm đạo
đức nghề nghiệp, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân trong hoạt động thi hành
án dân sự.
Quản lý tốt, chặt chẽ công tác tài chính kế toán, không để thất thoát, xâm
tiêu tiền quỹ và mất mát tang tài vật thi hành án.
2. Đề xuất, kiến nghị:
Quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cán bộ, chấp
hành viên làm công tác thi hành án dân sự. Có chế độ đãi ngộ phù hợp, đặc
thù đối với cán bộ làm công tác thi hành án. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp
xếp nhân sự hợp lý. Tạo điều kiện cho cán bộ công chức học các lớp nghiệp
vụ, lý luận để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn.
Cần có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời hơn nữa của Cấp Uỷ Đảng chính
quyền địa phương, sự phối kết hợp của các cơ quan ban ngành hữu quan,
các đoàn thể trong việc đôn đốc giải quyết việc thi hành án.
Quy định rõ trách nhiệm và chế tài xử lý hoặc gắn trách nhiệm của người
đứng đầu các cơ quan hữu quan trong việc phối kết hợp giải quyết thi hành
án.
Lời kết
Đến đây em xin được dừng phần trình bày của mình. Bài viết mới chỉ khái quát
qua được thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự Huyện
Hải Hà.Em rất mong nhận được những ý kiến quý báu của các thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn!
Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo
1) Báo cáo tổng kết công tác thi hành án năm 2013 của Chi cục THADS
huyện Hải Hà.
2) Tạp chí thi hành án dân sự 2013
3) Kĩ năng thi hành ánh 2011
4) Tạp chí dân chủ và pháp luật 4/2012

5) Bộ luật Dân sự 2005;
6) Bộ Luật Tố tụng dân sự 2004;
7) Luật thi hành án dân sự 2008;
8) Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 Quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản
lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm
công tác thi hành án dân sự.
9) Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Hướng
dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà
nước có giá trị không quá 500.000 đồng.
10) Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
ngày 25/5/2010 Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với
khoản thu nộp ngân sách nhà nước.
11)Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 Hướng dẫn kế toán
nghiệp vụ thi hành án dân sự.
12) Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
ngày 26/7/2010 Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự
và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
13) Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thi hành án dân sự Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự
14) Nghị định 125/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2009/NĐ-CP
hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (Hiệu
lực: 01/12/2013)

×