Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (65.58 KB, 2 trang )

Trường Tiểu học: ...................................
Lớp: Năm/ .....
Họ và tên: ..............................................
Thứ ..... ngày ..... tháng ..... năm 2010
Kiểm tra cuối học kỳ I
Mơn: Lịch sử và Địa lí
Thời gian: ...... phút
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta vào năm nào ?
A.1858
B.1859
C.1862
D. 1930
2. Ai là người được nhân dân tôn làm “Bình Tây Đại Nguyên Soái” ?
A Nguyễn Trung Trực.
B Trương Đònh .
C Phan Tuấn Phát.
D Nguyễn Trường Tộ
3. Nguyễn Tất Thành sinh vào ngày, tháng, năm nào?
A 19 – 5 – 1980
B 19 – 5 – 1890
C 19 – 5 – 1089
D 3 – 2 – 1969
4. Hội nghò thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra ở đâu?
A Hồng Kông (Trung Quốc).
B Pari (Pháp).
C Nhật Bản.
D Thái Lan
5 Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết ra đi tìm đường cứu nước ?
.....................................................................................................................................................
6 Phần đất liền của nước ta giáp với nước nào?


A Thái Lan, Cam – Pu - Chia, Lào.
B Lào, Trung Quốc, Cam – Pu - Chia.
C Thái Lan, Cam – Pu - Chia, Mi – an – ma.
D Lào, Trung Quốc, Thái Lan.
7 Trình bày đặc điểm chính của đòa hình nước ta.
A Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi.
B
4
1
diện tích là đồng bằng,
4
3
diện tích là đồi núi.
C
2
1
diện tích là đồng bằng,
2
1
diện tích là đồi núi.
D
4
3
diện tích là đồng bằng,
4
1
diện tích là đồi núi
8 Dân số tăng nhanh gây khó khăn gì cho cuộc sống ?
A Nhu cầu cuộc sống không đảm bảo.
B Thiếu thốn trường, lớp học.

C Thiếu lương thực, thực phẩm.
D Tất cả các ý trên
9 Trong nông nghiệp, ngành nào là ngành sản xuất chính?
A Trồng trọt.
B Chăn nuôi.
C Trồng cao su.
D Trồng trọt và chăn ni.
10 Nêu tên các nhà máy thuỷ điện lớn ở nước ta.
...................................................................................................................................................
Đáp án:
Mỗi câu đúng 1 điểm
1/ A
2/ B
3/ B
4/ A
5/ Thấu hiểu tình cảnh đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân. Muốn đánh đuổi giặc Pháp,
giải phóng đồng bào.
6/ B
7/ B
8/ D
9/ D
10/ Trò An, Hòa Bình, Thác Bà, ...

×