Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

skkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thínhviết đúng phân môn chính tả tại lớp 1b2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (546.83 KB, 19 trang )




 !"#$

 !"#$"%&'()" *+,
-./)$$"012$3'
"1'()4567$"
03/8()/$091 5:()"
 *,;!%328 <921$=
:>'()?@$)3? !
"9)"A,708$B?$!
CD < )$ *31+,
.!/)3 $08$B?;E)1 <
%CD <F2%$ *,E 28$B"@
922$3G$B",E$B0 *@H?
92)1H?91%IH3$JAG!
?%:9,
K!2?FL/?!M'NE?1H1
1,OG!$B?70%I:D8
'?8 !P2$3 5:29
()?,Q""#R$7D8'?
?#2$DH'?S <
0"%10171H):()"
 TR%)U78$D,Q"9: 
"3"V78W%H'G!$B
X
:9H$B7H$,;DV2"
?7V78D%/)$
L,70YH * Z)$I28
5W:"$B:9$'"'109:%6"03


DN%&'()*+, /-0*1-.23'*,.4.*56&.7,.8*5&
91,0 :,6;,.7,.&<&=*>?-

+,E[V2?F2-
U%)1G26781H22L6)" <
5W:W\$6E5W:$B:9O]E),
\$"D:92$"0$)3V2
%7!2X^
_
V1416$""W'1
"WAFH$":L()2678$"\
!2X92_
!@#$
A'B>7>CD,
%&'(&.CD&,0E

`73?">)56) *?
 <6)):R+,E"$)7RH>)
:D#7a?"Cb!c,Q"A
/)72(:$B$ <[!6
)? <H,;00 <
H5T6,E 9::6R69
/8,

_
\9783?">)G2d2V+"#
G<2!e+,-3178G/:FD
G"4()1")$1
26$ !",EH178
/: !()$"1-7()H2 A

$:DW[18"8" * *
D3G5A8,78$ !%I/:
H71H"2d295-/F
"WH7%W"6,
F&G7H&7,.3.I&H,.*+68J3KL :,6;,.7,.&<

f678$"$ *V2%0
'IH/?V781H$A'I
H/?V;'H)1;eI,;09:1
2678H$7/)$$"A A$0
\;H$1g$ *2CH,
K9312678H$7/)$,^g
01)"W3)"W?G$"/$70>
'78"%,`28Tg317
8 <G$72692a\;c1H
5W:$,\$"H1g$A%g2C$
78S <?Y$"Ig26\92
'1]W! 2692 g3
,
N
h
iG 26$"\;17C
9()2678I,^gY1SH30
>'1>8"78"%/)I1
:92,Q"H1$"26:/:F781A
)77: <G$7$"5W:$
5W:]$"G9278,E51$V()
78$"%"")\;3a2L78c3
$$J7H$,
N

f678$"$ *H-V2%
F/:F780>'78jH
1V2%0'IH/?V78,
E"$)2678R$="%%G2e
 7e91HeM1]5 k"?R:/l
;();,
M*+3.23 :,6;,.7,.&<3KL.23'*,.4.*56&.7,.>?-
&=*GC,0&:6C;*N=O&GP4.CO5&&D&Q,0L*
 A$0()%37W\$6
E5W:$B:9O]E) %)N!2?" A
$0%"")()^i"5-O"W"$"m',
\$"H A$0!2X$"_'1'L!2Xn1'
%)!2X^,o!2Xn?" A$00p()!2X?"/:
()^1!2X^?" A$00pp()!2X?"/:
()^,Q"9:g!2X^H2678,R
!24!2_!2q1U!2X',
r
E V)15"WD8'?"#
R?:6)()$B7G
!$B0 *,O3$)"C1)"2!/)?%&
5-$D),E NE&SI1
E71EH):1E01
E1EH,,,E:dD#"
H@ )3V2%7H33
1%I9 </)?1@ 5sWl>
()0" *3,
702678?#2$DH
'F$DU,O35W:?"WA"#"W
'H$"%"")0":L%D
R"WL,;R()?G

W0 *1?g6:I14
H$""W1$]7()14H,;
H7t1V2"?H <
V):F </:FV78,
E?%7!2XG <5s%)
78,?LL/?!26781L
L28"W'1"WA?"/:F,
?RP8'92$VlRd1G1
G7RW135'1
ARD%H,Q"9:? *FU%)
78N
q
Z;"#%)5),75- 0
1j,,,
Z;%)41LT)4H$VLG
),;75- 1j,,,
Z;H$"6,;75-\$"L0t2[
%?+\$"Lt2[%?+,
Z;%)%GU78 * %&5-2-
6L# Nu1u15uu$1u$1,,,
%*NC,0H)*+, /-&.R3.*+,3/30*<* /-3KL9S&T*U
v24U%)?7!2X^_ *
F281 )$)%G22%)3V2?V
A,
.CV,)F3KL0*/W8*X,
`V2LL1%)2L781"L0
3MD <78()%3H !GF
V2k"2.<2!4G <0g!2X^_"%
:97?RF28%G=?"
 NwFd11:A):x,,\4H0$):6V2

?GA,
OG!?HDDFL%F22U"<2l1]
?"0R1g)L8AH%G,
OG!?:A):0 *::92L
F95-D15B",
m
\$ !5W:!"LF5
783H2 A2285W:2.<2[2
"%V2?5s!V78,
i"LM578DL15I
4H5s%)% )2eg,
e$ !G6P<l"2L92
I,
.CV,)F3KL.23'*,.
OL'"e"%$"!2U?_
/:3g781/:3g!21/:3g3:)
H780):":L%D$ !
"gg,
y)H%DL57804
H5s%)$"15.V0W64H"
g2,
o 9:[V2"%35781
$=:4H?%Y)7%)U78A,
;75-NE:)78u\$)XXzuy"")u\;X92
_
\92d2N{]i A+"W4L\{V%"x,,
+0G):%D28"W78H"gg
5.V0W64H15s%) N"+1
2H+1+1C7+1R+4$"g
2,

|
MCO+,923&.YZ,0[COX,N
E V)L 878D <$7
4629:0$ !H% <" !5T
07$"/$0:
?2L"F <5@ 7A8()
78,
i":L%9M"W'1):"WA
L28d278jDL$ !g,;D
LV2?!#1!71!
01!5()"W,`?
! <"#'0V78?%YW <
41%)15),
;75-N78u\$)mmuy"")u\;X92_
\92d2NE"W,
i""%DDL3?F
 <5@ 4H$""W',O#
4H NR)R)1")"81",E4:
?M1!M0%Y$5s%)1
$0:78,
\CO+,8*5&,.*SC>],N
"?92d2"W'1"WADL"#d2
D"W)[$="?>'78,`
DL1?%Y! <$V()14H$"
"W'H]""d2!),\4H?%Y
W%)78,
z
;75-N78u\$)q|uyi`\;X\92_
\92d2N^):t+a4{[:xi#9
HL:+c,

`92^):t+?@ <:L
"g!-7V2?!#,y)H0
35?%Y!710
,
`781? <L)"WL,
E"$)?R <4H N{[:+1)"
+1#+"8" <"S%&)U$ !
7,
y)"1%)":L?W3
%&)U%)$ !H,
E 9:? <$DL14H?%YH>'
V78415s%),
^_NJ,09QN`,0&GR3aCL,H6*,..2LH6; b,0N
`78g!2X0 *:492
H$ !H,OG!9213350 *H
$)Y85()1g$"%"")@
H1"#H8D]91"91%I91,,0V
)H]5.5W:2.<2,ODHV2?0
5$JAD5%YF%6 <%G-47H
$",E 9:%%YF <2L"HDW"
141378?%Y3%)7
}
10()%G41-47?
?H3V4?"710
,
;75-N78u\$)}huyi`\;X92_
\92d2N{")%?+
\$":5W:"%&5-%?9:L
%/)%0%Y: <No%?)1%?
$F1%?4/)%$I2H%YV2?

35V4A,
c.<W>CD,H&GLW9d*N
i"H3P%D710
()4"H3?$8*j"#:L?41
-4%)"3[710
1$ !""?78,{"#" )
$)%G0G-3"%264]6
>)14]>)614H7G
)1xH38"9?"H1H)1,,,%)HH
lC%"),
X~
{0XN{"W8"9H,
e_NJ,03/33:C.b*&Gf3,0.*+6N
i""%6PI)3DV
"#LG!1L# Nu%1u$1u1u1
$u5u1)u)1u1 Au A1,,,
;75-NfL:92uyi`u\$)m}u\;X92_
ODN&G):3.g
`")$R#$ !2V,
X, \x,W:,
a. 
b. $
_, x,,)H,
a. 
b. $
XX
E 9:%%YHDA <&I)
220"V3")",
h=W.i,0&.1.23&D-3.W.23'*,.U
OG!%30W"V92"?H

)$R$/)$?%!2XL
A!?%7g0%I92$Vl()
?$W%"!%0 *,
\$"*7813"%V%23
V1V92"L1:71?
 g2*[U):1H/P1):")3
X~x1.:"% ()4?25-"2.<2!
5W:,
fL:92$"78@$/)$13%
G2L:92"L%&5-D2 A227<2
.:?"59236:V"%H3C
"%?"61C1H"#W"$RA
H7,
;75-N78u$)uX~_uyi`u\;XZ92_
^N:g!2+
fL92NOD3):4•
\Vxt"j€8x,)j€)x,Lj\ !xBjxjE-x *j
i""%A$RA2%+1$ !"
:L921 !5T%A1/:*)1)
!2_HUHr?1)8_%•
X_
D1*_H)H"DV),wU
?S <DX$]:32"W,{*/:
H4,i":LH9dT)%)H
"9d1:5 AH"V)
,
{0_‚hN{"W$RA2%,
€)$RA 9:SW"V$"92
"%RW" <G/)086"
%[V2?HL"1 A

78@ 
j5&.k-8?* J.CO,.U
;2G<2!2-:$/)$1V2""
8 *'%H$BF <0092%I()$B1
4HH"W-33V2?H$"
V,E"$)1*)@D[$Bg)01
)t1 *'%H$BH3="$B,
{ !5T2-:."0g0)%G2-
:DW$"D)"2[7!"
:97()0,
Xh
fG<2!"3Fg1GF[V2
?92GA,
\$6:S%G22 <%&5-2C3V2
?7V2678g!2X^_W
\$6E5W:$B:9O]E),O3$="?>'
V02825-?"22"-
3H3<2D22!)3?W/8G
,OD/)$$=>'28$0 <$=:
I$"*)5,
@l@mn#$
.R3&G=,08*5&3.7,.&<&=*>?-

GC,0&:6C;*N=O&GP
4.CO5&&D&Q,0L*9]C,o6.23pqp
y>%GN}uh
 A$02678!2X^
_
NX_uL,
*5&U

ZO78
Z;4H
Z;78
*5&U
Z o:Wa?%)Dc
Z o:921I
Xr
 
!
"#$%&!' (!' !
%*NC,0
=& .YL9=&
yG
 <
ƒ yG
 <
ƒ
;V4 h hh1h m mm1|
;V1(4$"6 _ __1_ | ||1z
;V1 ( 6  $"
"W
X XX1X z zz1}
E:6N
ZQ"%RPC192$Vl$"*R
d"?R%)D1#4
%)5),
Z;G710()?RW
t25TG4()?R7,Q"9:?
F <5@ FF27
0"?R%)1

4,
ZoLL?/?!2678R
Dkk,? )! <#5"L
()?4$]$V$)$]$V$)6L!,Q"9:
?HM'L?3,
Q":6$5T%7!2X^
_
%)DU78,O3F2- <U:L
822G 12.<2!#3()?,
Xq
5&aC<8*5&3.7,.&<&=*>?-
 
GC,0&:6C;*N=O&GP
4.CO5&&D&Q,0L*3C(*,o6.23pqp
„25-22D$)18"%!2X^
_
 W\$6
E5W:$B:9O]E)1%)*)9:
/8%)N
%*NC,0
=& .YL9=&
yG
 <
ƒ yG
 <
ƒ
;V4 } X~~ ~ ~1~
;V1(4$"6 | ||1z _ __1_
;V1 ( 6  $"
"W

| ||1z _ __1_
H/8$5"%7FF7
$)1 3>)()4RW,\ *%
):L4H61LG) 5)),
709:RH%3%)>)45T%)
4,E"$)L()%7G!
%0 *,??"/:$0L$ !1%)
Hd2L3W"$)41?41$ !%)
H!26730LL,Q"9:?HM
'L1?SH3! <45"1
 <%&5-DL,
\/)/8$":V2%
7V78$/)$,V)28C!
2 A22"2.<2!$01)C1
Xm
:()?,H 9:!?W/8G $"
5W:,
#r@sH@tuv!w
O3"5-$B:9H$B7H
$W/8)"1H%GD1: %)N
(*8?**/W8*X,U
Z LDS5 A$092"2.<2!
4$0%I:()%,
Z o0R1%W"1<2"W2 A2210
C5W:"82"2VG%1
2:G)77I(()%"/$092,
Z \W"792 A1"81:7
LI()%,
Z OL 1%W"17I$"]5.5W:2-
-"85W:,

Z `4P36)"1>'5W:$B
7,
(*8?*.23'*,.U
ZLl <92()0,
ZHL92I)",
ZE")"6*L:1" *'%H,
(*8?*L,*/69(3GC,0&:6U
Z OL DA%g912RU$<2-]
'"%:9H12R2.<2!#
3%7H$,
X|
Z \' *2 A5W:,
Z \C)" 1$)"C92!
$ *W,
(*8?*0*L9x,.8T3%,09Q,0U
yf%!"?%7 <)
))2%!VC,
Z {U$<:$<7L:(1 <,
Z `<2#Y!"(1$ *$"
"5-,
Z €)61U$<VD#"%I()
%,
• 5&>CD,U
{):1V))GF6)" <5W:
$""5-$B:9H3R)92!%)
:,
;V2?7V78$/)$1
S$"2678R$",
E"V2?HG32--%G1
VR2 AV2?)"2!G

A,
^g28)@73)"2!
?1$"5W2C1V2"
]H3)"2!)5s5A,
O3W <D:$ !H%I/)6()^)i
GDA%g91%ISW"%6%()C:,{A
L$)"() *"1H6!D19-:
: A$B:9@ WH'$"2
Xz
5-2 A22""$B7H32
/8,€)$86?H
%IUI21 </)703R)92!%G,
$@n"
X,E6)"8'5W:$B`7a; <
2$3c,
_,2 A225W:$B`:9,a; <2
$3c,
h,y"1"")!2X92_a^i"5-O"W"c
E8'_~~h,
r,i"$0f A225W:\;XNfiy,\y,o
f AE)Zfiy,\y,on1\y,o{\S1\y,OUv6\8"1\y,
O#`E),aE8OWy 2W'_~~m,
^{R)1:X~q'_~X_,
E *
E:s\\V:{[
X}

×