Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.28 MB, 123 trang )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC


LẠI THỊ THƯƠNGTIẾP CẬN HỆ THỐNG THEO HƯỚNG VĂN HÓA TRONG
DẠY HỌC TÁC PHẨM "VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC"
CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (NGỮ VĂN 11 - TẬP 1)
LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN
Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Bộ môn: NGỮ VĂN
Mã số: 60 14 10


Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ái HọcHÀ NỘI - 2010

121


1 1
 2
 8
4.  9
 9
 9
.
10

1.1. 















 10
1.1.1.  10
1.1.2. 












 12
1.1.3. 





 15
1.2. 







- 



















 17
1.2.1.  17
1.2.2. 



  

 27
1.2.3. 
















 31
.  
 
34

2.1. 

, 

























 34
2.1.1. 













 34
2.1.2. "






 " 










 40
2.2. "









 " 







 45
2.2.1.  45
2.2.2. 





 46
2.2.3. 







 47122
2.3. Nguyên nhân 49
2.3.1. 






 50
2.3.2. 







 51
2.3.3. 







 53
2.3.4. 


















 53
.  
 
56

 56
 56
 63
3.2. Truyền thống văn hóa dân tc th hiện trong “Văn t ngha s
Cn Giuc” 68
 68
 72
 76

n hóa 78
 78

 83
3.3.3
 84
  87


 89
3.4.1. 







"V





" 







 89
 111
 112

115



s117
1

1. i
1.1. E.





 : 



















 .  ! 




















 . N








,
 























 .












  











, 





  , 



, 




 . 




.  








, 




















 . 



















 , 






, 





 hông gian , 

 , 




, 














  .
1.2. 

phát huy.
1.3. 













 , 

 
 . 



















 







 . 



 




 . 
          

2
 V
  thì còn ít. 































 ( ),






    , 
 .
            

hung và 
 


            


































. 


 - 
      


























sinh?  



 ? 












 ? Bao nhiêu câu
 .
 

 
2. 
2.1. ""

g

3
trong lò   
 
   
Vân Tiên  
     



Tiên

  c  

 lò
          





         
 
             



[39, tr.74]

            


4

  


thành anh hù[39, tr.71]. 

Gi 

             
Liên. 









, 










 , 


,  , 





 . 















 



 , 

 






 

, 




,  





 






 : 































 .






 30/6/1972,  







 
















 . 
 








 









 [39, tr.455].
 





 

























.
2.2.  











 

5
 trung 




 
ta
  


 

Tithê
              
     1951) dù       


 
 


là 











 , 






 



4 : 

, , 




. 





, 
 : 








 ,


































 , 
 ,  dân

6
[39, tr.606]. 
 





   





















 




, 













 [39, tr.616]. 
,  , 










 , 







 , 


. : 





















 

, 


, 

















[39, tr.616].


 





 am  
 

 , 
 .  : 
























,  

































 



 ng
n



 .  













,  , 













 :
, 












 , 
, 




















 , 


.
 




, -

7
  
             

          


 
 







 11 

1(







biên), 








 . 



 , 
 . 





 , 
 4 
 :1.  

 . 2. 











, 







 .
 













 

 a TS. 

 
( 







 ). 


































.  , ph





 ,  







 , TS. 



  5 












 :
1. 












 .
2. 











 .
3. 



 , 




4. 





 : 









n (













 )

8
5. 
















  
.

         





 
-
 
 


Nhìn chung các công 


             


3. N























,  , 









 :
 
 

  
 

9
 
.
 
 .
4.   
 :
- 
nói riêng.
-              

-  
 
5. P









 ,   

   nghiên


 sau:
- .
- Phng pháp i tra .
- Phng pháp x lí thông tin.
- 





,



, , 

.
6. 
Ngoài ph m à ph k lu, lu vn g có ba chng
: 








.
: 











 





 









 .
    


10


1.1. 
















1.1.1. 
1.1.1.1.  
       


ng

1.1.1.2. 

- 

- 

 P

1.1.1.3. 


, t

 8, tr.21].


     


11
      


Ludwig Ber
                
[16, tr.22]
              

[18, tr.22].



    Các b




              





 
th   


 nghiên


12

 

1.1.2. C

     
 


  

- 
- 
  

  
 

  
  là






n

                

13


18, tr.24].










 
 



 

 


      

theo 18, tr.25
hình
               


14

     



         18, tr.25  




 18, tr.25



 




 

           

 - 

 18, tr.26].




15

 



              




nh
1.1.3. 











 



 



  18, tr.27].
1.1.3.1. 

 
               





16


    
               
 và
18, tr. 27].
1.1.3.2. 

              
phân  
 i

) 


, trong nh
 


 
 18, tr.28 ].
           
               
 
 

1.1.3.3.  



17

            






.
            
             


góp p


1.2. 







- 



















1.2.1. 






1.2.1.1. 
* 


 







18



xét 
     


 quá trình



         
hóa


 


6tr.CN  220 sau


               


    





19

khoa 







V   





c nghi
  
hà
1995

 
(2000);             


)

*



20
- 

+     

          [30,
tr.28]
R.Benidice)[30, tr.28]
+ 
[30, tr.29]


- 
 [30, tr.29]
+ 

 - man) [30, tr.30]

-roi- [30,tr.31]
+ 
                
n mà
 - [30, tr.32]


hai 



g 
thiên nhai 

21
             
 [30, tr.32].
- Tr
:
+ 
            
Larousse, 1982) [46, tr.47].
+  
+ 
+ 
+ Qu 
- 
 

 


 
33, tr.15].


 g

[33, tr.16].






22



     
[33, tr.17].
-  :














 , 
 

, 


 , 



 ,  , 

 , tôn
, 

, 



, 











 , ,
. 



. 









































 



















.
- 

 : 





 

. 
















 . 

























 , 



 









, 





.  


nhau,  











. 








 [47, tr.127].
- 













 

: 









































 u 
















 . 











 , 















 , 




  , 
 [29, tr.18].
- 

 : 


 

×