Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học môn ngữ văn chương trình Trung học phổ thông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (808.32 KB, 112 trang )


1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCLƯƠNG THÚY HÀ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC
MÔN NGỮ VĂN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
(BỘ MÔN NGỮ VĂN)
Mã số: 60 14 10Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Tôn Quang Cường
Tiến sĩ Lê Thời Tân


HÀ NỘI – 2011

3
DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN



GV
Giáo viên


HS

THPT
4
MỤC LỤC

Trang
MỞ ĐẦU


1

3

5

5

5

6

6

6


7
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ
CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC
MÔN NGỮ VĂN CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


8

8

8

8
            


11



17

17

d

18
1.2.3. Nguyên nhân
19
Chƣơng 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN CHƢƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


21

 

21

21

5

22
        


24



24
 


26

thông


28

28



42

49
- sáng tác
63

70
Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ĐỐI VỚI VIỆC TỔ
CHỨC MỘT SỐ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN
LỚP TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN TRƢỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG72
             


72

72

72


73

75
3.3.            


75

76
3.3.3. 







  




77

77
3.4.1. 









78

6

80
- - 
81
3.


81


 3
86
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
88

88

89
TÀI LIỆU THAM KHẢO
91
PHỤ LỤC

1
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
 

             
  
chính sách 
 u . Tuy nhiên qua nghiên
òn vài 

 





 
 
 
nên v         có nh   

 
  Nói

              

           

  

2
 v
             
   

 
             
v
t n

, , Hoá
,  

 
 



.


 


        

 



3

  

“Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học
môn Ngữ Văn chương trình trung học phổ thông”.
2. Lịch sử nghiên cứu
       
 
               
         
              

 (1494 - 1553) - 


 , 

 
 - Xô v





 có 





4


              







 

              





 



 
             






5
,
             




 
 
3. Mục đích nghiên cứu
              
 trong nhà

4. Nhiệm vụ nghiên cứu


- 
-              
 
-       
 
-             


5. Đối tƣợng nghiên cứu

môn  
6
6. Phạm vi nghiên cứu

  

7. Giả thuyết khoa học


.
8. Phƣơng pháp nghiên cứu
* Phương pháp nghiên cứu lí thuyết



           



* Phương pháp nghiên cứu thực tiễn


 các hình




 
7
* Phương pháp phân tích tổng hợp

  


* Phương pháp thực nghiệm sư phạm

 
    

9. Cấu trúc luận văn
Mở đầu, Kết luận và Khuyến nghị, Tài liệu tham khảo, Phụ
lục

 

 
ng 3
8
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC MÔN
NGỮ VĂN CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Tổ chức hoạt động giáo dục


                




             

1.1.2. Hoạt động học tập và các hình thức tổ chức học tập
1.1.2.1. Hoạt động học tập
c và
 


            
   
 

     Lý luận dạy học phải gắn với lý
luận về khoa học, xu hướng chiến lược của lý luận dạy học là chuyển hóa
phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học thông qua xử lý sư phạm


9
[1;tr.
















     

+ Thứ nhất 


+ Thứ hai 

mô-.
Hai cá




10


-  


1.1.2.2. Các hình thức tổ chức học tập



c




                




tr.164].



 





11



  chí





1.1.3. Hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học môn Ngữ Văn chương
trình THPT
1.1.3.1. Khái niệm hoạt động ngoài giờ lên lớp





 

 
         


 


      
         


12
      

 
 

             



Luật giáo dục).
1.1.3.2. Mục tiêu của hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học môn Ngữ
Văn chương trình THPT
 

Thứ nhất 
    - 
             

 

Thứ hai







13

nh               

1.1.3.3. Vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ môn Ngữ Văn trong nhà
trường phổ thông
o
 
 nói

 





  
   

 




 




 

14


  

1.1.3.4. Hiệu quả của hoạt động ngoài giờ lên lớp môn Ngữ Văn trong nhà
trường phổ thông
 
 

     
  

Thứ nhất       





Thứ hai     



y

 

 

  

15



 


Ngoài ra,  



 




tr.318].
1.1.3.5.Đặc điểm của hoạt động ngoài giờ lên lớp môn Ngữ Văn trong nhà
trường THPT
H 



 






16



,
              



môn  
trìn


 
 

môn  
        

 
 

 

  Giáo viên
tuy k           

 là

          không

17
o




        


 

1.2. Thực trạng của việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy
học môn Ngữ Văn chƣơng trình THPT
1.2.1. Đặc điểm của học sinh THPT
 







  

là






18
1.2.2. Thực trạng của việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy

học môn Ngữ Văn chương trình THPT
1.2.2.1. Thực trạng của việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà
trường phổ thông
-BGD&DT ngày 29/11/2002

              
2002 -  - 2007

- 

   

             
        

    







n        




19
1.2.2.2. Thực trạng của việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp môn Ngữ

Văn trong nhà trường phổ thông
 
 
 
     
   


 
         


              
quan              

1.2.3. Nguyên nhân
 

       

  


             
  

 


20



.

 - trò chép.


   
 
.

              



        
nên t
 
 
thú  l

v     
 cho

 

h.×