Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

SKKN Điều chỉnh một số nội dung trong Sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (277.86 KB, 13 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm
ĐIỀU CHỈNH
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG SỔ CHỦ NHIỆM
ĐỂ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ HƠN
 …… 
A/ § Ỉt vÊn ®Ị:
Lµ gi¸o viªn d¹y v¨n hÇu nh n¨m nµo t«i còng ®ỵc ph©n c«ng chđ
nhiƯm, c¸c em ®a phÇn ngoan ngo·n nhng vÉn cã mét vµi trêng hỵp c¸ biƯt,
khã b¶o. V× vËy, t«i lu«n ph¶i liªn hƯ chỈt chÏ, kÞp thêi víi phơ huynh vỊ t×nh
h×nh häc sinh trong líp. §Ĩ b¸o c¸o ®ỵc cơ thĨ, yªu cÇu gi¸o viªn chđ nhiƯm
ph¶i cã dÉn chøng s¸t thùc, chÝnh x¸c th× c¸c em míi t©m phơc khÈu phơc.
§Ĩ lµm ®ỵc ®iỊu ®ã, Sỉ chđ nhiƯm lµ ngêi b¹n ®ång hµnh kh«ng thĨ thiÕu ®èi
víi t«i nãi riªng vµ víi tÊt c¶ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c chđ nhiƯm nãi chung.
Nh÷ng n¨m ®Çu t«i lu«n ph¶i kÌm bªn cn Sỉ chđ nhiƯm mét cn
kh¸c ®Ĩ ghi chÐp mét vµi mơc cÇn thiÕt mµ trong sỉ kh«ng cã nh: Theo dâi
chuyªn cÇn; Theo dâi viƯc ®äc vµ lµm theo b¸o §éi; XÕp lo¹i h¹nh kiĨm….
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t«i xo¸ nh÷ng mơc kh«ng cÇn thiÕt vµ tËn dơng sè
trang kh«ng dïng ®Õn ®Ĩ kỴ thªm nh÷ng mơc trªn. Tuy kh«ng cÇn ph¶i rêm rµ
tíi hai cn nhng nh×n Sỉ chđ nhiƯm tÈy xo¸ ch¼ng ®Đp m¾t tý nµo. V× vËy
trong n¨m häc nµy t«i m¹nh d¹n ®¨ng ký ®Ị tµi vỊ Điều chỉnh một số nội
dung trong Sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn.
1
Saựng kieỏn kinh nghieọm
B/ giải quyết vấn đề:
Để Sổ chủ nhiệm thực sự có tác dụng thiết thực trong công tác chủ
nhiệm tôi xin đợc trình một số ý kiến về cuốn sổ:
1/ Nhìn chung cuốn Sổ chủ nhiệm hiện nay đang dùng:
Trớc hết tôi xin nêu một vài ý kiến cá nhân về cuốn Sổ chủ nhiệm mà
hiện nay giáo viên chủ nhiệm đang sử dụng: Sổ có kích thớc 17 X 24 - kích th-
ớc đủ rộng để ghi chép những thông tin cần thiết, sau trang bìa là một số mục:
1


Đặc điểm của lớp Trang 3
2 Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm Trang 4
3 Quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm Trang 5
4 Sơ yếu lí lịch học sinh Trang 6-9
5 Danh sách Ban đại diện phụ huynh Trang 10
6 Thống kê tình hình học sinh Trang 11
7 Danh sách cán bộ lớp. Trang 12
8 Danh sách cán sự lớp Trang 13
9 Sơ đồ tổ chức lớp Trang 14-15
10 Thống kê chất lợng khảo sát đầu năm Trang 17-18
11 Thống kê kết quả xếp loại Trang 20-23
12 Thống kê chất lợng Trang 24-25
13 Kế họach chủ nhiệm năm học Trang 26-29
14 Kế hoạch tháng, tuần Trang 30-47
15 Thành tích đạt đợc Trang 48
16 Phần theo dõi học sinh Trang 49-67
17 Phần theo dõi thuê, mợn sách Trang 68-69
18 Phần theo dõi các khoản thu nộp Trang 70-73
19 Phần ghi chép khác của giáo viên chủ nhiệm Trang 74-76
20 Kiểm tra nhận xét của Hiệu trởng Trang 77
21 Phần hớng dẫn Trang 79
Phần hớng dẫn nhng chính xác là danh mục, đọc kỹ phần danh mục ta
thấy có những mục hầu nh giáo viên chủ nhiệm không sử dụng tới nh Phần
theo dõi thuê, mợn sách, bởi học sinh cấp hai đã có cán sự th viện; Phần theo
dõi học sinh thì số học sinh quá nhiều, với tình hình hiện nay mỗi lớp không
quá 45 em, vậy mà trong sổ số thứ tự tới 60 - trang d quá nhiều, trong lúc giáo
viên rất cần có những phần nh Theo dõi chuyên cần (Nghỉ học, thậm chí trốn
tiết bỏ giờ) Xếp loại hạnh kiểm học sinh thì lại không có. Đâý là nhìn
chung, còn đi vào cụ thể còn nhiều điểm thừa mà thiếu:
2

Saựng kieỏn kinh nghieọm
Chẳng hạn, trang Sơ yếu lý lịch:
t
t
Họ
tên
h.sinh
ngày
sinh
n

chỗ ở
hiện
nay
đội
viên
đoàn
viên
đ t
chiếu
cố
tôn
giáo
lƯu
ban
mới
vào
họ tên cha
mẹ hoặc
ngƯời đỡ đầu

nghề
nghiệp
ghi
chú
Cl
s
đt
k
1


Nhìn vào ta thấy cha thật hợp lý, bởi học sinh cấp II đều là Đội viên thì
cần gì phải có cột Đội, trong lúc đó giáo viên cần có cột ghi Số điện thoại liên
hệ phụ huynh thì không có, ở phần Ghi chú có thể đánh dấu Ban đại diện phụ
huynh mà không cần thiết phải có một trang riêng, hoặc 4 trang Danh sách
cán bộ lớp, cán sự lớp và Sơ đồ tổ chức lớp có thể ghép đầy đủ khoa học vào
hai trang là đủ.
Đấy là một vài nhận xét chung về cuốn sổ, còn sau đây là một số ý kiến
cụ thể trong việc Điều chỉnh sổ chủ nhiệm:
2/ Điều chỉnh một số nội dung trong Sổ chủ nhiệm:
a/ Bổ sung, chỉnh sửa một số cột, mục và nhập các thông tin có nội
dung giống nhau:
Là giáo viên chủ nhiệm, tôi thấy rất cần thiết số điện thoại của phụ
huynh học sinh vì không thiếu trờng hợp các em ốm đau đột xuất, bỏ giờ trốn
tiết cần phải liên hệ ngay với phụ huynh mà trong Sổ chủ nhiệm lại không
có mục này, vì vậy ở trang 6-9 của Sổ chủ nhiệm phần Sơ yếu lý lịch tôi thấy
cột Đội là không cần thiết, tôi thay cột này bằng Số điện thoại liên hệ ngay bên
cạnh cột Nghề nghiệp của phụ huynh. Trong phần này đã có tên học sinh, nơi ở
, họ tên cha mẹ, nghề nghiệp. vậy thì ở mục ghi chú có thể đánh dấu Ban
đại diện phụ huynh mà không cần một trang tách rời mà các thông tin về phụ

huynh vẫn đầy đủ, nhìn tổng quát lại dễ dàng nhận biết những phụ huynh này
ở cùng khối với những phụ huynh nào để tiện trao đổi khi cần liên hệ, cũng
trong phần Sơ yếu lý lịch nếu đánh thứ tự 45 em vẫn còn d một khoảng giấy
trắng, phần giấy trắng này sẽ dùng để Thống kê tình hình học sinh đầu năm,
làm nh vậy vừa thống kê đợc dễ dàng, nhanh chóng, vừa tiết kiệm đợc giấy lại
trình bày gọn, cân đối, dễ nhìn.

3
Saựng kieỏn kinh nghieọm
t
t
Họ tên
h sinh
ngày
sinh
n

chỗ ở
hiện
nay
đoàn
viên
đối tƯợng
chiếu cố tôn
giáo
lƯu
ban
mới
vào
họ tên cha mẹ

hoặc
ngƯời đỡ đầu
nghề
nghiệp
số đt
liên
hệ
ghi
chú
Cl
s
đt
k
14
5
THốNG KÊ TìNH HìNH HọC SINH ĐầU NĂM
Tổng số học sinhNữ
Xếp loại học lực-hạnh kiểm
Đội viên Đoàn viên Học lực: Giỏi. Khá
Con thơngbinh
Con bệnhbinh
T.bình Yếu. Kém
Con liệt sĩ Con GĐKK. Hạnh kiểm: Tốt . Khá
Con CBCNVC
T.bình Yếu
Lu ban

Mới vào
Tôn giáo Độ tuổi học sinh
Phật giáo
Thiên Chúa giáo
Tuổi
Tuổi
Tôn giáo khác Không tôn giáo .Tuổi
.Tuổi.
Trong mục Thống kê tình hình học sinh đầu năm tôi bổ sung thêm
mục: Con bệnh binh; Trong phần Đối tợng tôi sẽ thay bằng Xếp loại học lực,
hạnh kiểm : Giỏi - Khá - Trung bình - Yếu - Kém với mục Học lực và: Tốt -
Khá - Trung bình - Yếu ở mục Hạnh kiểm, nhìn vào ta dễ thấy đợc ý thức kỷ
luật, mức độ học tập phấn đấu của các em trong năm qua, và không cần mục
Lên lớp thẳng; Thi lại đợc lên vì phần kết quả học lực, hạnh kiểm đã thấy chi
tiết rõ ràng.
Tiếp theo là Danh sách cán bộ lớp (Trang 12), phần này có Lớp trởng,
lớp phó,.tổ trởng, tổ phó.Trong lúc đó Sơ đồ tổ chức lớp cũng có
Lớp trởng, lớp phóTheo tôi, gọi là Sơ đồ tổ chức lớp mà chỉ có Lớp trởng,
lớp phó thì cha đủ, vậy là trong hai trang này vừa thiếu lại vừa thừa. Trang 13
là phần Cán sự lớp, chỉ có và Khi điền các thông tin ở phần này những
bạn đồng nghiệp mới ra trờng thờng mập mờ không biết cần ghi gì? Tại sao
không ghi rõ ràng để các bạn dễ nhận biết?

Sổ hiện dùng:
4
Saựng kieỏn kinh nghieọm
- Trang 12: - Trang 13:
Danh sách cán bộ lớp cán sự lớp

- Trang 14,15:

Sơ đồ tổ chức lớp
l.p lđ-kl l.p học tập l.p v.t.m

Tổ: Tổ: Tổ: Tổ: Tổ:
Chính vì vậy tôi đã gộp 4 trang này vào hai trang, vẫn gọi chung là Sơ
đồ tổ chức lớp nhng ghép gọn và đủ: phần trên là Cơ cấu ban cán sự lớp gồm
Cán bộ lớp (Lớp trởng, lớp phó), Cán bộ Đội (Chi đội trởng, chi đội phó),
Lớp tr ởng
5
lớp tr ởng:
l.p học tập:
l.p lđ - kl:
l.p v.t.m:
Tổ tr ởng tổ phó
1
2
3
4
5
c.b chi đoàn (đội) - sao_
_
_

_
Saựng kieỏn kinh nghieọm
Cán sự lớp (Sao đỏ, th viện, phòng bộ môn.); Phần thứ 2 là Sơ đồ các tổ: Tổ
trởng sẽ đợc ghi đầu, Tổ phó ghi cuối. Chỉ cần 2 trang ta cũng có thể bao quát
chung tổ chức lớp học mà không mất nhiều thời giờ.
Sổ chỉnh sửa:
cơ cấu ban cán sự
lớp
lớp trởng:
l

p
p
h
ó
H
T
lớ
p
ph
ó

KL
Sao
đỏ: quản:đồ
ch

ng
ồi
họ
c
sin
h
Tổ
1
Tt:tp:

ở phần Kế hoạch tuần, tháng: cuối mỗi trang có ghi: Phần đầu ghi kế
hoạch tháng, phần còn lại ghi kế hoạch tuần, theo tôi nên bổ sung: Phần
sơ đồ tổ chức lớp
6
Phần
Theo dõi
học sinh
tóm tắt:

Nhận xét về học lực, hạnh kiểm và những điều
cần trao đổi với phụ huynh.
Làm t liệu để ghi vào phiếu liên lạc và học bạ.
Saựng kieỏn kinh nghieọm
đầu ghi kế hoạch tháng, tiếp theo ghi kế hoạch tuần, phần cuối cùng ghi kết
quả đạt đợc trong tháng"
Sổ hiện dùng: Sổ chỉnh sửa:


Ghi nh vậy giáo viên dễ nhìn nhận thấy u, khuyết điểm trong tháng để
cô trò có hớng phấn đấu trong tháng sau.
b/ Bỏ một số phần và bổ sung những phần thiết thực:
Trong Sổ chủ nhiệm hiện dùng, tôi thấy có một số điểm cha phù hợp, vì
vậy nên bỏ một số phần và bổ sung những phần sát thực hơn với công tác chủ
nhiệm.
Chẳng hạn phần Theo dõi học sinh gồm
21 trang, trang đầu đợc trình bày:
Những trang tiếp theo dùng để ghi
Họ và tên học sinh trong lớp, mỗi trang
7
Kế hoạch tháng - 200 và các tuần.
Phần đầu ghi kế hoạch tháng, phần còn lại ghi kế
hoạch các tuần
Kế hoạch tháng - 200 và các tuần.
Phần đầu ghi kế hoạch tháng, tiếp theo ghi kế
hoạch các tuần, phần cuối ghi những kết quả đạt đ-
ợc trong tháng
Saựng kieỏn kinh nghieọm
nhận xét đợc 3 em học sinh trong lớp, phần này làm t liệu dùng để trao đổi với
phụ huynh và ghi phiếu liên lạc, học bạ.

Đối với phần này tôi xin đợc trình bày nh sau: Một năm học có 35 tuần,
trừ 3 tuần ôn thi, còn 32 tuần thực học.
Vậy, tôi sẽ xếp bốn tuần vào một trang (Cần 8 trang) trong 8 trang này tôi sẽ
kẻ bảng Theo dõi học sinh hàng tuần về các mặt: Học tập, kỷ luật
Trong bảng Theo dõi học sinh hàng tuần tôi sẽ phân thành năm cột với
các mục nh sau:
Minh hoạ (Một trang):
ý thức học tập, kỷ luật của học sinh
Tuần điểm tốt Lỗi học tập Lỗi kỷ luật Nhận xét chung
1
2
3
4
Cột đầu tiên sẽ dùng để ghi Tuần, cột tiếp theo là Điểm tốt: Em nào
trong tuần đợc điểm 9, 10 đều ghi vào cột này, cuối tuần giáo viên sẽ tuyên d-
ơng kịp thời (Với lớp tôi, em nào đợc ba con điểm tốt trong một tuần tôi sẽ
tặng một cuốn sách tham khảo hỗ trợ cho môn văn). Cột thứ ba dùng để cập
nhật những em vi phạm về mặt học tập nh: Thờng xuyên không phát biểu xây
dựng bài, không tham gia thảo luận nhóm, không học bài, điểm thấp Cột thứ
t dùng để ghi những em cha chấp hành tốt nề nếp kỷ luật nh: Quậy phá, trong
giờ học mất trật tự, nói chuyện, vô lễ Và cuối cùng là phần Nhận xét chung:
Giáo viên sẽ kết hợp nội dung của ba cột Điểm tốt - Lỗi học tập - Lỗi kỷ luật
để nhận xét ngắn gọn về các mặt học tập cũng nh nề nếp kỷ luật hỗ trợ cho tiết
sinh hoạt vào thứ7 hàng tuần.
ở phần sau cuốn sổ hiện dùng có Phần theo dõi thuê , mợn sách; Phần
theo dõi các khoản thu nộp và phần ghi chép khác của giáo viên chủ nhiệm.
Trong các phần này tôi sẽ bỏ Phần theo dõi thuê , mợn sách vì tôi thấy không
cần thiết, bởi Sách giáo khoa, Sách tham khảo hỗ trợ cho việc học thì hầu nh
các em tự mua sắm, còn truyện đọc và sách giải trí các loại thì đã có Cán sự th
viện lớp làm việc với th viện trờng qua sổ sách rất rõ ràng cụ thể nên không

cần phải có phần này.
8
Saựng kieỏn kinh nghieọm
Còn Phần theo dõi các khoản thu nộp tôi vẫn giữ nguyên, mặc dù tiền
xây dựng học phí đã có phòng tài vụ truy thu nhng trong năm học các em lại
có rất nhiều phong trào cần tham gia đóng góp (Chẳng hạn: Cây mùa xuân, áo
lụa tặng bà, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ) tuy chỉ 1000/ 2000
(Hoặc tự nguyện) nhng cũng cần ghi chép cụ thể để Họp phụ huynh cuối kỳ
thông báo để phụ huynh đợc rõ.
Để thêm thuận tiện cho công tác chủ nhiệm, tôi sẽ bổ sung một số phần
nh: Theo dõi chuyên cần; Theo dõi việc đọc & làm theo báo Đội; Xếp loại
hạnh kiểm học sinh và Nhận xét chung. ở phần Theo dõi chuyên cần tôi sẽ kẻ
số cột tơng ứng với số tháng trong mỗi học kỳ, có thêm cột theo dõi học sinh
bỏ giờ trốn tiết và tổng kết cả năm.
Minh hoạ (Dùng trong hai trang):
Theo dõi chuyên cần học sinh
tt
Họ
tên
T9 T10 T11 T12 T1
Trốn
tiết
Hki T2 T3 T4 T5
Trốn
tiết
Hk
ii
Cả
năm
p k p k p k p k p k p k p k p k pk p k p K p k

1


45
Có thêm phần này chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm tra chuyên
cần của học sinh và thuận lợi khi cập nhật điểm danh hàng tháng ở Sổ điểm
lớn, cũng nh vào Phiếu liên lạc hay Học bạ sẽ không phải tốn nhiều thời gian.
Còn Đọc và làm theo báo Đội là một yêu cầu cần thiết đối với học sinh
cấp II, báo là ngời bạn quí của các em - thế nhng không phải em nào cũng
nhận thức đợc điều đó, chính vì vậy cần có thêm mục Theo dõi việc đọc và
làm theo báo Đội, trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ các em có thể trao đổi các
vấn đề trong báo, có thể là những câu chuyện xoay quanh thế giới học đờng,
những cuộc hành trình khoa học lý thú, cũng có thể chỉ là những mẩu chuyện
vui Trong tiết Hoạt động ngoài giờ, tiết Sinh hoạt thứ 7, giáo viên sẽ kiểm
tra bất kỳ em nào dới các hình thức: Có thể là vấn đáp, có thể hái hoa, có thể
xen kẽ trò chơi Phần này giúp giáo viên kiểm tra đợc việc đọc báo Đội của
các em, qua sách báo giúp các em có vốn tri thức phong phú về tình bạn, về
9
Saựng kieỏn kinh nghieọm
khoa học, về các chuyên mục hữu ích và giúp các em có thói quen đọc báo,
biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống thờng ngày.
Minh hoạ (Dùng trong hai trang):
Theo dõi việc đọc và làm theo báo đội
tt
Họ và
tên
T9 T10 T11 T12 T1
Học
kỳ i
T2 T3 T4 T5

Học
kỳ ii
Cả năm
1


45
Còn phần Xếp loại hạnh kiểm học sinh trong Sổ chủ nhiệm không có.
Theo tôi, đây là phần quan trọng không thể thiếu đối với giáo viên chủ nhiệm
vì vậy cần phải bổ sung thêm phần này, cuối mỗi tháng giáo viên sẽ kết hợp
với các phần mục phía trớc để xếp loại hạnh kiểm cho các em và điền vào phần
Xếp loại hạnh kiểm học sinh để có cơ sở xếp hạnh kiểm cuối kỳ, cuối năm. ở
phần này tôi cũng chia số cột tơng ứng với mỗi tháng, mỗi kỳ và cả năm, bảng
biểu đợc minh hoạ nh sau:
Minh hoạ (Dùng trong hai trang):
xếp loại hạnh kiểm học sinh
tt
Họ và
tên
T9 T10 T11 T12 T1
Học
kỳ i
T2 T3 T4 T5
Học
kỳ ii
Cả năm
1


45

Nhìn vào bảng trên ta thấy rõ hạnh kiểm của các em trong mỗi tháng để
nhắc nhở kịp thời và giáo viên cũng dễ nhận thấy mức độ tiến - lùi của mỗi
thành viên nói riêng cũng nh của tập thể nói chung để có biện pháp giáo dục
thích hợp hơn.
Trong cuốn Sổ chủ nhiệm, ngoài những phần nêu trên - tôi còn dành 4
trang cuối của phần Theo dõi học sinh để Nhận xét từng em qua từng học kỳ
và cả năm. ở phần này tôi chia làm năm cột: Cột thứ nhất đánh số Thứ tự, cột
thứ hai ghi Họ và tên, cột thứ ba nhận xét Học kỳ I, cột thứ t dành để nhận xét
10
Saựng kieỏn kinh nghieọm
Học kỳ II, và cuối cùng là nhận xét Cả năm, phần Nhận xét chung đợc trình
bày nh sau:
Minh hoạ (Dùng trong hai trang):
Nhận xét chung
(T liệu để ghi vào phiếu liên lạc và học bạ)
tt
Họ và
tên
Học kỳ i Học kỳ ii Cả năm
1


45
đối với phần này mỗi ô trừ đủ rộng để giáo viên nhận xét ngắn gọn về ý
thức học tập cũng nh kỷ luật của mỗi học sinh trong từng học kỳ và cả năm,
phần này đợc dùng để trao đổi với phụ huynh trong các cuộc họp phụ huynh
cũng nh khi vào Phiếu liên lạc hay ghi Học bạ.
c/ Sắp xếp các mục trong sổ hợp lý hơn:
Theo tôi, một cuốn sổ chỉ đúng thì cha đủ mà phải sắp xếp các phần
mục trong sổ cần hợp lý, chính vì vậy mà tôi đã mạnh dạn sắp xếp các phần

mục, nội dung trong sổ. ở phần này tôi xin trình bày một số ý kiến sau:
Trang đầu cuốn sổ là Đặc điểm của lớp, đặc điểm là những điểm đặc
biệt, nổi trội của lớp, nhng Phần hớng dẫn lại ghi: Truyền thống trờng lớp (nếu
có), hớng dẫn nh vậy là cha hợp lý, trang đầu theo tôi nên ghi Truyền thống tr-
ờng lớp thì hơn. Hai trang tiếp theo là nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên chủ
nhiệm, theo tôi nghĩ nên in vào hai mặt trong của trang bìa để nhấn mạnh
nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên.
Trong cuốn sổ hiện dùng tôi thấy các phần về tình hình học sinh rồi kế
hoạch của giáo viên xen kẽ nhau cha khoa học, nên trong cuốn sổ chỉnh sửa tôi
sẽ sắp xếp thành hai phần: Phần đầu là Kế hoạch của giáo viên, còn phần sau
dùng để Quản lý theo dõi học sinh về mọi mặt. Trong phần dành cho học sinh
thì phần trớc dùng để thống kê các mặt chung của lớp nh Sơ yếu lý lịch; Sơ đồ
11
Saựng kieỏn kinh nghieọm
tổ chức lớp; Sơ đồ học sinh; Thống kê hai mặt giáo dục Phần sau để theo dõi
quản lý học sinh về các mặt học tập, nề nếp, phong trào nh theo dõi ý thức học
tập của học sinh; Theo dõi chuyên cần; Theo dõi các khoản thu nộp; Theo dõi
việc đọc và làm theo báo Đội; Xếp loại hạnh kiểm; Nhận xét chung làm nh
vậy vừa hợp lý lại vừa khoanh vùng đối tợng thì sẽ dễ quản lý hơn.
(Phần này đợc minh học ở PHần phụ lục).
Trên đây tôi đã trình bày một số phần mục trong Sổ chủ nhiệm đã đợc
chỉnh sửa và bổ sung để góp phần hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm đợc thuận lợi
hơn.
B/ Kết luận:
Là giáo viên chủ nhiệm ai cũng luôn trăn trở để tìm ra giải pháp tối u
nhất để giáo dục các em học sinh thân yêu trở thành Con ngoan trò giỏi, trở
thành những con ngời toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Để đạt đợc điều đó
không phải là việc một sáng một chiều mà rất cần tới lòng hăng say nhiệt tình
nghề nghiệp, sự kiên trì của chính mỗi chúng ta.
Để hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm tôi đã vận dụng rất nhiều biện pháp,

trong đó chỉnh sửa sổ chủ nhiệm là một trong những việc đã làm và tôi thấy
hiệu quả đạt đợc rất khả quan: Giáo viên có thể trực tiếp quản lý các em tất cả
các mặt học tập cũng nh kỷ luật ngay trên phần Theo dõi học sinh mà không
mất nhiều thời gian công sức, còn ở phần Thống kê thì gọn rõ, dễ dàng bao
quát Với những phần bổ sung chỉnh sửa nh đã trình bày thì giáo viên sẽ nắm
bắt kịp thời u khuyết của mỗi em để có phơng pháp giáo dục phù hợp Trong
năm học, lớp tôi chủ nhiệm thờng đạt kết quả cao trong các phong trào bởi tôi
luôn khuyến khích khen chê kịp thời (Sổ chủ nhiệm đã giúp tôi có số liệu cụ
thể).
Điều chỉnh Sổ chủ nhiệm chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, tôi đã vận dụng
vào thực tiễn và thấy sử dụng có hiệu quả, tuy nhiên để công tác chủ nhiệm đạt
kết quả tốt thì giáo viên cần bám sát lớp, luôn cập nhật các thông tin vào Sổ
12
Saựng kieỏn kinh nghieọm
chính xác kịp thời và phải xác định Sổ chủ nhiệm chỉ là giáo cụ hỗ trợ cho
công tác chủ nhiệm chứ không phải sổ quyết định mọi công việc.
Trên đây là một số ý kiến của tôi trong vấn đề chỉnh sửa và sử dụng sổ
chủ nhiệm, để cuốn sổ đạt hiệu quả cao hơn tôi rất mong sự góp ý của bạn bè
đồng nghiệp và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

13

×