Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (514.77 KB, 58 trang )


 
 


!"#$%& 
 !"#$%&
'()*+,-%./0*1&
'"#$() 
2234,"560%,$%0-)7#"8)9
*1"&
*"#$()
"8"#:,#5,,6
./;&
'*<$%!*1",=:!,
&
+,-
>?@>A @>? ' !0B#2.=3%)"&
@C*D"9&
%./&012345267
!83-9:;
'<=>?
*@>:
1234A?B6CD 45

@/5:0",#!)E)F
)G 6H',60!)E
%:)2!./I$%
&?'-J2
2KL%*J0%
FF%):!G0G)2&



 &
!"#@I
>?>))M,H)E
N%O20 0P20
'*1+)M,H)E&
20Q02'RS-,#0$%3%
  $  T  U%  V    8
#=J
20W:.%' 2")*%
%K6*"X)%/"X:"6:
)/&HK6)2)F-40RY5
*J
20O""0-3%21
60%400-J
@N:20Y)#-"
@206:"Z
>?C2:(RY[+\!
$% 
).$%3%$TU%
V (]0.*1^0 
5 :0)H%)[)",#8K 
 6H'!)E%:&
WHK6)2)F-40$."
,",#K6$%"";:8V:
"6:H!)040)F +K&
OQ0#:).6)_-$%
40)/,D,)2&`8V"H:
$%,#0%:)2,6="%6
=0*,'&

>aNab *<XA0%

*1+=)c]0P*16d2
'(0c2,,:(
RY[+=<95' ",#
 =:!,%:&&&&&&&
 &'(
'
!"#@"
"#,KL%$%
./&
J440-J-

>,e=H,Vf!,
"#g6

?a?0'%
?0.3*1
h>2E4EHi
J2KL%*J
>,)*+"#9E
6V%6:%&
)'*+,
!"# ;0F#/
6(,j%

>?4"f"'
@k5%,V
W
*"'


O
4I0"'
$$%-('
%./0**1234*12
k!)E)*+)F)G [
+,D)K,+V$%Rl.&
',$. 8
4,",#!)E)F)G ")Ed
,L0-4*DV56
H',60!)E%:&
%56734*12
 NH/03)X .3<0-
/ ',0,= 62%5'm
6,0))(,:'n&&
&%8934*12:334
*12
:,D6
,D:"#fR= "20S5'
,6/ "%4 04:% :RHnn&
)%;<76734*12
F0*12:(RY
[+ 00:0/3%#Rl. 2
F)BRl.Z)X,:&
$$$%5,


k5%K6
kG4K6$%" 58V):
:R40K6+KH-4&

W
k5%:(RY
NdI:%$%",6=" F)o
")%"60G6)0)2!%&
O
,#5
%  4
EAF
4#h?f::)H3%i)$/"
GHI5D
" 0"'p q r
NB"X"k=06
>aNab W*<XA0%

 
 
WkstuAsv
=9>?@ :3+#42*A

!"#$%&
=06m8"#,=06,D,6=06
./;&
?-%/=06&
u//=06-0-&
'"#$()
2234,"560%,$%0-)7#"82//=0
6=&
*"#034
N2:).)_- $.,'H0*<!*1=06)_1=:
!,=06./&

+,-
>,@>A @>? ' !0B#2.=3%)"&
N8""X"9&
%./&012345267
!83-9:;
'<=>?
A0%"^=0.,,$%"840JwL%$%!
,)2J
*@>:
1234A?B6CD 45

>,C#k*oU/=x,y
+z,"
'
 %
!"#@I=06-&
>,>))M,H)E&
N%O20':8]
+K&
20Q02L-,E:(RY$%
u%U a*<NH ,$%:_
!8#=J

20W!:RY5)22)0-
J,-%J

20O)E6##% 440 ,#
'!H0*<)22c[+!%
6J?-%J
$% &

{!8#= :RY5$%
u%U a*<NH,:_!
H0*<):)F%'4,
6Vf
{W!:RY5)2)E2)0
/%/%% 6:0% 0
,#0.:,*2:#006)c
]"H(0.)E6#,'H&?-E*1
/=06')*+53K$%0
*1 0Rl./)|<&
{O)E6##%//5
f4)_E2R*D
%}-,#'!H0*<)2
9=,2KL%5?-
>aNab O*<XA0%

N:20Y)#-"~"
206:"Z
>,Z#&
&'('%
!"# HS hiu th no l liờm khit, biu
hin v ý ngha ca tớnh liờm khit trong cuc
sng.
>,e=H?a!"#:
,D//=06&
Jk=06-J
J#$%=06J
JwL%$%/=06J
HĐ 4 : Hớng dẫn học sinh luyện tập .
FG0,!."


Gv : treo bảng phụ bài tập 1:
Hs : quan sát , làm bài tập trên bảng .
Hs : nhận xét , bổ sung .
Tiến hành bài tập 2 nh bài tập 1 .
>F0*18"#)*+!
,#5=06M6=06
./;&
C_- $. 3K*1=06
=H!,=06%0
%0^&:0+&&
>F0*12234,"560
%,$%0-)7#"82/
/=06&
45,7
%./0**#:/
k=06sống trong sạch , không hám danh,
hám lợi , không bạn tâm về những toan tính nhỏ
nhen ích kỷ .
2. 567*#:/
A%0%0 6%0E"
m6'/.nnnn
&%;<767*#:/
k=06F*1/% )
5 6"Xf.,*16:
,)*+0*1R3%6V ,X&
III. Bài tập .

Bài 1:
Hành vi b,d,e thể hiện tính không liêm khiết .


Bài 2:
Không tán thành với việc làm trong phàn avà c vì
chúng đều biểu hiện những khía cạch khác nhau
của không liêm khiết .
4. Củng cố
cho hs nghe chuyện Ch đằng nào trang 27-SGV để củng cố bài học .
5. Dặn dò .
Học bài , làm bài tập 3,4,5 .
Chuẩn bị bài 3 , 'RSD


>aNab p*<XA0%

O: Tôn trọng ngời khác
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng ngời khác , biểu hiện của tôn trọng ngời khác trong cuộc sống
hằng ngày .
Vì sao trong quan hệ xã hội , mọi ngời đều phải tôn trọng lẫn nhau .
2. Về kỹ năng :
Hs biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng ngời khác và khôn tôn trọngngời khác trong
cuộc sống hằng ngày .
Hs rèn luyện thói quen tự kiểm tra đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp , thể
hiện sự tôn trọng mọi ngời ở mọi nơi mọi lúc .
3. Về thái độ :
Có thái độ đồng tình ủng hộ và h tập những nét ứng xử đẹp trong hành vi của những ngời biết
tôn trọng ngời khác, đồng thời phê phán những hành vi thiếu tôn trọng mọi ngời .
II. Chuẩn bị :
Gv : SGK, SGV, ví dụ có liên quan đến nội dung bài học .

Hs : Đọc trớc bài ở nhà .
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .
1. ổn định * .
2. Kiểm tra :
3. Bài mới :
).$%>?,@ Ni dung
Hoạt động 1: H ớng dẫn học sinh tìm hiểu phần
đặt vấn đề .
!"#@I*1
6:&
Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề .
Hs : đọc .
Gv : chi a hs thành 3 nhóm .
Hs : mỗi nhóm sẽ đóng kịch để thể hiện tình
huống và cách giải quyết của nhóm mình .
Hs : nhóm khác theo dõi nhận xét , bổ sung ý
kiến
Gv : Chốt lại các ý chính :
- Luôn biết lắng nghe ý kiến ngời khác , kính
trọng ngời trên , nhờng nhịn trẻ nhỏ , không công
kích chê bai ngời khác khi họ có sở thích không
giống mình là biểu hiện hành vi của những ngời
biết c xử có văn hoá , đàng hoàng đúng mực
khiến ngời khác cảm thấy hài lòng dễ chịu và vì
thế sẽ nhận đợc sự quý trọng của mọi ngời
- Trong cuộc sống tôn trọng lẫn nhau là điều
kiện , là cơ sở để xác lập và củng cố mối quan hệ
tốt đẹp , lành mạnh giữa mọi ngời với nhau . Vì
vậy tôn trọng ngời khác là cách c sử cần thiết đối
với tất cả mọi ngời ở mọi nơi mọi lúc .

Hoạt động 2 : H ớng dẫn học sinh tìm hiểu nội
dung bài học .
@"*1
6: "#,KL%$%,#
*16:./;&
? Thế nào là tôn trọng ngời khác ?
Gv : yêu cầu hs tìm một số hành vi thể hiện sự
thiếu tôn trọng ngời khác .
Hs : lấy ví dụ .
Gv : tôn trọng ngời khác không có nghĩa là đồng
tình ủng hộ , lắng nghe mà không có sự phê
phán , đấu tranh với những việc làm không đúng .
Tôn trọng ngời khác phảI đợc thể hiện bằng hành
I . Đặt vấn đề .
II. Nội dung bài học .
%./0*34A:B
Tôn trọng ngời khác là sự đánh giá đúng mực ,
coi trọng danh dự phẩm giá và lợi ích của ngời khác
, thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi ngời .
2. -C6734A:B%
G4 "*RYTS X5,D
*16:m"j%',]:)0
0$%*16:&&&&
>aNab q*<XA0%

vi có văn hoá.
? ý nghĩa của tôn trọng ngời khác là gì ?
GDBV 34A:,,#0",#
0*1*6R: )Z*D"j%
"l 6F/: 60u9<

. 609, "'3:
1d*%nnnn^V#5
*16:&
Hoạt động 3 : Hớng dẫn hs luyện tập .
!"#;0F@6G86(,
2(f,5./&
Bài 1 :
Gv : treo bảng phụ trên bảng .
Hs : quan sát làm bài tập
Hs : nhận xét , bổ sung
Gv kết luận bài tập đúng .
Bài 2 :
Hs : trao đổi , thực hiện yêu cầu của bài tập
&%;<76734A:B
- *1"*16%)*+*1
6:&
u*1"z%2
03%#Rl.: 0,
/)|&
III. Bài tập
Bài 1 : Hành vi a, g ,i thể hiện sự tôn trọng ngời
khác .
Bài 2 : Tán thành với ý kiến b,c
4. Củng cố
*16:JN,VfJ
GHI5D
?E" 0:"'@>A
40*D"0D 'RSD&Bài 4 : JJK
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
Học sinh hiểu thế nào là giữ chữ tín , những biểu hiện khác nhau của giữ chữ tín trong cuộc sống
hằng ngày .
Vì sao trong các mối quan hệ xã hội , mọi ngời đều cần phải giữ chữ tín .
2 . Về kỹ năng :
Học sinh biết phân biệt những biểu hiện của hành vi giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín .
Học sinh rèn luyện thói quen để trở thành ngời luôn biết giữ chữ tín trong mọi việc .
3. Về thái độ :
Học sinh học tập và có mong muốn rèn luyện theo gơng của những ngời biết giữ chữ tín .
II. Chuẩn bị :
Gv :SGK, SGV, ví dụ có liên quan đến nội dung bài học .
Hs : Đọc trớc bài ở nhà .
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .
1. ổn định * .
2. Kiểm tra :
>aNab r*<XA0%

Kiểm tra bài cũ : Tôn trọng ngời khác là gì ?
Kiểm tra bài tập về nhà của học sinh .
3.Bài mới :
).$%>?,@ Ni dung
Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm
hiểu phần đặt vấn đề .
!"#@I!!
V&
Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề .
Hs : đọc .
Gv : chia hs thành 4 nhóm thảo luận các

câu hỏi .
Nhóm 1: Nhận xét về hành vi của vua Lỗ
và Nhạc Chính Tử , nêu suy nghĩ của
mình.
Nhóm 2 : Nhận xét về việc làm của Bác
Hồ, nêu suy nghĩ của mình .
Nhóm 3 : trả lời câu hỏi mục 3.
Nhóm 4 : trả lời câu hỏi mục 4 .
Hs : thảo luận , cử đại diện trình bày .
Hs : nhận xét , bổ sung .
Gv : bổ sung , kết luận.
Hoạt động 2 : Hớng dẫn học sinh tìm
hiểu nội dung bài học:
!"#@"!!V
"#,KL%$%!!V&
? Giữ chữ tín là gì ?
Gv : Yêu cầu hs tìm và nêu những biểu
hiện của hành vi không giữ chữ tín ( trong
gia đình , nhà trờng , xh ).
Lu ý cho học sinh : Có những trờng hợp
không thực hiện đúng lời hứa , song
không phải do cố ý mà do hoàn cảnh
khách quan mạng lại ( ví dụ : bố mẹ bị ốm
không đa con đi chơi công viên )
? Giữ chữ tín có ý nghĩa nh thế nào ?
Hoạt động 4 : Hớng dẫn hs luyện tập .
!"#>F$/6
(,j%%
Bài 1 :
Gv : gọi học sinh làm bài tập

Hs : làm bài tập .
Hs : nhận xét , bổ sung
Gv kết luận bài tập đúng .
Bài 2 :
Gv : chi a hs thành 2 nhóm
Nhóm 1: tìm ví dụ biểu hiện của hành vi
giữ chữ tín
Nhóm : tìm ví dụ biểu hiện của hành vi
không giữ chữ tín .
I . Đặt vấn đề .
-Muốn giữ đợc lòng tin của mọi ngời đối với mình thì mi
ngời cần làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, giữ đúng
lời hứa, đúng hẹn trong mối quan hệ với mọi ngời xung
quanh, nói và làm phải ) đôi với nhau .
- Giữ lời hứa là biểu hiện quan trọng nhất của giữ chữ tín,
song giữ chữ tín không phải chỉ là giữ lời hứa mà còn thể
hiện ở ý thức trách nhiệm và quyết tâm của mình khi thực
hiện lời hứa .

II. Nội dung bài học .
%./0*CCD
Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi ngời đối với
mình , biết trọng lời hứa và biết tin tởng nhau .
2. -C67CCD
>!1(% )l20 !))l%0
6 2:#0,E12 ,,,#0$%"
8&&&
3. ;<767CCD
>!!V "8,*1
6:m*1!!V')*+5' V#0

$%*16:)/,D0-
III. Bài tập
Bài 1:
- Tình huống b: Bố Trung không phảI là ngời không biết
giữ chữ tín .
- Các tình huống còn lại đều biểu hiện của hành vi không
giữ chữ tín , Vì đều không giữ lời hứa( Cố tình hay vô
tình ) - Tình huống a : hành vi không đúng khi thực hiện lời
hứa
Bài 2:
EAF
N0"'@>A
GHI5D
?E",0:"'@>Ac&
40*D"0D 'RSD&
>aNab *<XA0%Bài 5 : LMN"O<PMN
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
Học sinh hiểu bản chất của pháp luật và kỷ luật , mối quan hệ giữa pháp luật và kỷ luật , lợi ích và sự
cần thiết phảI tự giác tuân theo những quy định của pháp luật và kỷ luật .
2 . Về kỹ năng :
Học sinh biết xây dựng kế hoạch rèn luyện ý thức và thói quen kỷ luật có kỹ năng đấnh giá và tự
đánh giá hành vi kỷ luật biểu hiện hằng ngày trong học tập , trong sinh hoạt ở trờng , ở nhà , ngoài đờng
phố . Thờng xuyên vận động , nhắc nhở mọi ngời , nhất là bạn bè thực hiện tốt những quy định của nhà
trờng và xã hội .
3. Về thái độ :

Học sinh có ý thức tôn trọng pháp luật và tự rèn luyện tính kỷ luật , trân trọng những ngời có tính kỷ
luật và tuân theo pháp luật .
II. Chuẩn bị :
Gv : SGK, SGV, ví dụ có liên quan đến nội dung bài học, phiếu học tập , 1 số văn bản pháp luật
Hs : Đọc trớc bài ở nhà .
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .
1. ổn định * .
2. Kiểm tra bài cũ
Em hãy kể một vài ví dụ về hành vi giữ chữ tín ( hoặc kông giữ chữ tín ) mà em biết .
Theo em , học sinh muốn giữ chữ tín cần phải làm gì ?
3. Bài mới :
).$%>?,@
Ni dung
Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu
phần đặt vấn đề .
!"#@I!3)X$%:
',6d'
Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề .
Hs : đọc .
Gv : chia hs thành 3 nhóm
I . Đặt vấn đề .
N1 : Vũ Xuân Trờng và đòng bọn buôn bán , vận
>aNab b*<XA0%

Nhóm 1: Theo em Vũ Xuân Trờng và đồng bọn
có những hành vi vi phạm pháp luật nh thế nào?
Nhóm 2 : Những hành vi vi phạm pháp luật của
Vũ Xuan Trờng và đồng bọn đã gây ra hậu quả
nh thế nào ?
Nhóm 3 : Để chống lại những âm mu xảo quyệt

của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an
cần có những phẩm chất gì ?
Hs : thảo luận , cử đại diện trình bày .
Gv : bổ sung , kết luận.
? Những hành vi vi phạm của Vũ Xuân Trờng
và đồng bọn đã phải chịu hình phạt gì ?
Hs : Trả lời .
? ngời hs cần có tính kỷ luật và tôn trọng pháp
luật không ? Vì sao ?
Hs : trả lời
Hoạt động 2 : Hớng dẫn học sinh tìm hiểu nội
dung bài học:
!"#@":' 6d'
0/3%#!%:',6d'
./&
? Pháp luật là gì ? Kỷ luật là gì ?
? Pháp luật và kỷ luật có mối quan hệ nh thế
nào ?
? Tuân theo pháp luật và kỷ luật có ý nghĩa nh
thế nào ?
? Ngời học sinh cần có tính kỷ luật và tuân theo
pháp luật không ? Vì sao ? Ví dụ ?
Hoạt động 4 : Hớng dẫn hs luyện tập .
!"#
("&
Bài 1 :
Gv : gọi học sinh làm bài tập
Hs : làm bài tập .
Hs : nhận xét , bổ sung
Gv kết luận bài tập đúng .

Bài 2 :
chuyển hàng tạ thuốc phiện mang vào Việt Nam hàng
trăm kg hê- rô-in để tiêu thụ .
Mua chuộc cán bộ nhà nớc
N2 : Chúng gây ra tội ác reo rắc cáI chết trắng . Lôi
kéo ngời phạm tội , gây hậu quả nghiêm trọng , che
giấu tội phạm , vi phạm kỷ luật .
N3 : Tổ chức điều tra bất chấp khó khăn trở ngại ,
triệt phá và đa ra xét xử vụ án trớc pháp luật .Trong
quá trình điều tra các chiến sĩ tuân thủ tính kỷ luật
của lực lợng công an và những ngời điều hành pháp
luật .
II. Nội dung bài học .
%./0*B*,E:F*,
- Pháp luật là những quy tắc sử xự chung có tính bắt
buộc , do nhà nớc ban hành , đợc nhà nớc đảm bảo
thực hiện bằng các biện pháp giáo dục thuyết phục, c-
ỡng chế.
- Kỷ luật là những quy định , quy ớc của một cộng
đồng ( tập thể ) về những hành vi cần tuân theo nhằm
đảm bào sự phối hợp hành động thống nhất .
%!GH7C7B*,:F*,
Ad'$%'[+,D:'$%
*D 6)*+:,D:'&
O&;<767B*,E:F*,
kR:)X)*+:#0:8m",#
)*+3E+$%0*1m)E6#:
8,Rl.:&
III. Bài tập
Bài 1: Pháp luật cần thiết cho tất cả mọi ngời , kể cả

ngời có ý thức tự giác thực hiện pháp luật và kỷ luật ,
vì đó là những quy định để tạo ra sự thống nhất trong
hoạt động , tạo ra hiệu quả , chất lợng của hoạt động
xã hội .
Bài 2:Nội quy của nhà trờng cơ quan không thể coi
là pháp luật vì nó không phải do Nhà nớc ban hành và
việc giám sát thực hiện không phải do cơ quan giám
sát Nhà nớc .
4. AF
`:'-JAd'-J
5. HI5D
?E",1:8]@>Ac&
40*D"0D 'RSD&
>aNab *<XA0%Bài 6: XY DNG TèNH BN TRONG SNG, LNH MNH
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
Kể đợc một số biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh .
Phân tích đợc đặc điểm và ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh .
2 . Về kỹ năng :
Biết đánh giá thái độ , hành vi của bản thân và ngời khác trong quan hệ với bạn bè .
Biết xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh .
3. Về thái độ :
Có tháI độ quý trọng và có mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh
II. Chuẩn bị :
Gv : Sgk,Stk, phiếu học tập
Hs : chuẩn bị bài ở nhà .

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .
1 ổn định * .
2 Kiểm tra :
Kiểm tra bài cũ :Pháp luật là gì ? Kỷ luật là gì ? Em phảI làm gì để thực hiện pháp luật và kỷ luật ?
3 Bài mới :
Hoạt động 1: H ớng dẫn học sinh tìm hiểu
phần đặt vấn đề .
@I-"-&
Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề .
Hs : đọc .
Gv : chia hs thành 3nhóm thảo luận các câu hỏi .
Nhóm 1: Nêu những việc mà Ăng ghen đã làm
cho Mác ?
Nhóm 2 : Nêu những nhận xét về tình cảm của
Mác và Ăng ghen ?
Nhóm 3 : Tình bạn giữa Mác và Ăng ghen dựa
trên những cơ sở nào ?
Hs : thảo luận , cử đại diện trình bày .
Hs : nhận xét , bổ sung .
Gv : bổ sung , kết luận.
Tình bạn cao cả giữa Mác và Ăng ghen còn đợc
dựa trên nền tảng là sự gặp gỡ trong tình cảm lớn
đó là : Yêu tổ quốc , yêu nhân dân , sẵn sàng
chiến đấu hi sinh , nó là sự gắn bó chặt chẽ về lợi
ích chính trị và ý thức đạo đức .
? Em học tập đợc gì từ tình bạn giữa Mác và Ăng-
ghen ?
Hs : trả lời
Hoạt động 2 : H ớng dẫn học sinh tìm hiểu nội
dung bài học:

? Từ các ý kiến trên em hãy cho biết tình bạn là gì
? Theo em có thể nảy sinh tình bạn trong sáng
lành mạnh giữa hai ngời bạn khác giới không ?
Hs :Tr li.
I . Đặt vấn đề .
N1 : Ăng ghen là ngời đồng chí trunug kiên
luôn sát cánh bên Mác trong sự nghiệp đấu tranh
với hệ t tởng t sản và truyền bá t tởng vô sản .
- Ngời bạn thân thiết cuả gia đình Mác .
- Ông luôn giúp đỡ Mác trong lúc khó khăn nhất
N2 : -Tình bạn giữa Mác và Ăng ghen thể hiện
sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau .
- Thông cảm sâu sắc với nhau .
- Đó là tình bạn vĩ đại và cảm động .
N3 : Dựa trên cơ sở :
- Đồng cảm sâu sắc .
- Có chung xu hớng hoạt động .
- Có chung lý tởng .
II. Nội dung bài học .
%./0*I
Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều
ngời trên cơ sở hợp nhau về tính tình , sở thích hoặc
có chung xu hớng hoạt động .
%-C67I40BE*
>aNab *<XA0%

? Những "# cơ bản của tình bạn trong sáng
là gì ?
? Cảm xúc của em khi :
- Gặp nỗi buồn đợc bạn chia sẻ .

- Khó khăn đợc bạn bè giúp đỡ .
- Cùng bạn vui chơi , học tập
Hs : nêu cảm xúc .
Gv : chúng ta không thể sống thiếu tình bạn . Có
đợc một ngời bạn tốt là một điều hạnh phúc trong
cuộc sống của chúng ta .
? Tình bạn có ý nghĩa nh thế nào ? Cần phi làm
gì để xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh ?
@1
>?'RS "Z&
Hoạt động 3 : Hớng dẫn hs luyện tập .
!"#;0F@6G8."
&
Bài 2:
Gv : Treo bảng phụ bài tập
Gv : gọi học sinh làm bài tập
Hs : làm bài tập .
Hs : nhận xét , bổ sung
Gv kết luận bài tập đúng .
I%
`[+%,E3%#0/ "-),
% 8 ' 2:#0
0 )_08G,D% F)o
%F626}&&&&&&&&
&%;<767I40BE*I
>F*1HH0: 5< =
*1,./< "5#"
8)//< R():,D""7<&
III. Bài tập
Bài 2:

A,b: khuyên răn bạn .
C : hỏi thăm ,an ủi , động viên ,giúp đỡ bạn .
D : Chúc mừng bạn .
Đ: Hiểu ý tốt của bạn , không giận bạn và cố
gắng sủa chữa khuyết điểm .
E: Coi đó là chuyện bình thờng , là quyền của
bạn , không khó chịu giận bạn về chuyện đó .
4. Củng cố
Hc sinh nờu khái quát nội dung bài học
GHI5D
?E0:"'@>Ac&
40*D"0D 'RSD&Bài 7: KQRRLSTUVKWXYV.
=+70I(0I:J7
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
Hiểu các loại hình hoạt động chính trị xã hội , sự cần thiết phải tham gia các hoạt động chính trị
xã hội vì lợi ích ý nghĩa của nó .
2 . Về kỹ năng :
Học sinh có kỹ năng tham gia các hoạt động chính trị xã hội , qua đó hình thành kỹ năng hợp
tác , tự khẳng định bản thân trong cuộc sống cộng đồng .
3. Về thái độ :
>aNab *<XA0%

Hình thành ở hs niềm tin yêu vào cuộc sống , tin vào con ngời , mong muốn đợc tham gia các
hoạt động lớp , trờng,xh.
II. Chuẩn bị :

Gv : Sgk,Stk, tranh ảnh có liên quan dến nội dung bài học .
Hs : chuẩn bị bài ở nhà .
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .
1 ổn định * .
2 Kiểm tra :
Kiểm tra bài cũ :Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh ? Cần phảI làm gì để xây dựng tình bạn
trong sáng lành mạnh ?
3 Bài mới :
Gv : Nhs ' phần đặt vấn đề .
Hs : '
? Có ý kiến cho rằng Để lập nghiệp chỉ cần
học văn hoá xã hội Em có đồng ý với ý kiến
đó không ? Vì sao ?
? Có ý kiến cho rằng Học văn hoá tốt , rèn
luyện kỹ năng lao độnglà cân nhng cha đủ đất
nớc Em có đồng ý với ý kiến đó không ? Vì
sao ?
? Kể những hoạt động chính trị xã hội em th-
ờng tham gia ?
Hs : - Học tập văn hoá
- Hoạt động đoàn đội .
- Hoạt động từ thiện .
Hoạt động đền ơn .
Gv :Treo bảng phụ ghi các ví dụ :
Yêu cầu hs xếp các ví dụ vào 3 loại hoạt động
quan trọng cho phù hợp .
1. Hoạt động tham
gia sản xuất của
cảI vật chất .
A. Hoạt động xây

dựng, bảo vệ, tổ quốc .
2.Tham gia hoạt
động đoàn đội
B. Hoạt động trong các
tổ chức chính trị , đoàn
thể .
3.Tham gia hoạt
động từ thiện
Hoạt động nhân đạo ,
bảo vệ môi trờng tự
nhiên xã hội .
4.Tham gia chống
chiến tranh , khủng
bố .
? Thế nào là hoạt động chính trị xã hội ?
? Tham gia hoạt động chính trị xã hội có ý
nghĩa nh thế nào ?
? Học sinh có cần thiết phải tham gia hoạt động
chính trị xã hội không ?
@Z;
Bài 1:
Gv : Treo bảng phụ bài tập
Gv : gọi học sinh làm bài tập
I . Đặt vấn đề .
- Không đồng ý với quan điểm Để lập nghiệp chỉ
cần học văn hoá Vì nếu chỉ lo học văn hoá , tiếp thu
khoa học kỹ thuật , rèn kỹ năng lao động sẽ phát triển
không toàn diện. Chỉ chăm lo tới lợi ích cá nhân ,
không biết quan tâm tới lợi ích tập thể , không có
trách nhiệm với cộng đồng .

- Đồng ý với quan điểm Học văn hoá tốt, rèn luyện
kỹ năng lao động đất nớc. Vì học văn hoá tốt , rèn
luyện kỹnăng lao động tốt , biết tích cực tham gia
công tác chính trị xã hội sẽ trở thành ngời phát triển
toàn diện, biết yêu thơng tất cả mọi ngời , có trách
nhiệm với tập thể cộng đồng .
1 . Hoạt động chính trị xã hội là những hoạt động có
nội dung liên quan đến việc xây dựng , bảo vệ nhà n-
ớc , chế độ chính trị , trật tự an ninh xã hội , là những
hoạt động trong tổ chức chính trị , đoàn thể , quần
chúng và hoạt động nhân đạo , bảo vệ môi trờng sống
của con ngời .
2. Hoạt động chính trị xã hội là điều kiện để mỗi cá
nhân bộc lộ ,, rèn luyện , phát triển khả năng và đóng
góp trí tuệ , công suắc của mình vào công việc chung
của xã hội .
3.Hs Cần tham gia các hoạt động chính trị xã hội để
hình thành , phát triển thái độ , tình cảm , niềm tin
trong sáng , rèn luyện năng lực giao tiếp , ứng xử ,
năng lực tổ chức quản lý , năng lực hợp tác .
III. Bài tập
Bài 1:
Các hoạt động thuộc loại hoạt động chính trị xã
hội : a,c,d.e.g.h.i.k,l,m.n
>aNab W*<XA0%

Hs : làm bài tập .
Hs : nhận xét , bổ sung
Gv kết luận bài tập đúng .
Bài 2 :

Thực hiện tơng tự nh bài tập 1.
Bài 2:
Biểu hiện của sự tích cực : a,e.g.i.k.l.
Biểu hiện thể hiện sự không tích cực : b,c,d,đ,h .
4. Củng cố
Khái quát nội dung bài học
5. Dn dũ:
V nh lm cỏc bi tp SGK cũn li.
Xem trc bi mi, nhn xột lp.


Bài 8: "O[LH\V<L
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
Hs hiểu nội dung ý nghĩa và những yêu cầu của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
2 . Về kỹ năng :
Học sinh biết phân biệt hành vi đúng hoặc sai trong việc học hỏi các dân tộc khác; biết tiép thu
một cách có chọn lọc ; tích cực học tập nâng cao hiểu biết và thamm gia các hoạt động xây dựng tình
hữu nghị giữa các dân tộc .
3. Về thái độ :
Học sinh có lòng tự hào dân tộc và tôn trọng các dân tộc khác , có nhu cầu tìm hiểu và học tập
những điều tốt đẹp trong nền văn hoá các dân tộc khác .
II. Chuẩn bị :
Gv : Sgk,Stk, tranh ảnh có liên quan dến nội dung bài học .
Hs : chuẩn bị bài ở nhà .
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .
1. ổn định* .
2. Kiểm tra b i c ]:
3 .Bài mới :
).$%>?,@ .

Hoạt động 1: T.> hiểu phần đặt vấn đề
@,
]:8.6:&
Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề .
Hs : đọc .
? Việt Nam có những đóng góp gì đáng tự hào
I . Đặt vấn đề .
- Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hoá thế giới .
Việt Nam có những di sản văn hoá : Cố đo Huế , Phố
cổ Hội An , Vịnh Hạ Long
- Trung Quốc mở rộng quan hệ và học tập kinh
nghiệm các nớc khác .
>aNab O*<XA0%

cho nền văn hoá thế giới ?
? Lý do quan trọng nào giúp Trung Quốc trỗi
dậy mạnh mẽ ?
? Nớc ta có tiếp thu và sử dung những thành tựu
mọi mặt của thế giới không ? Vd?
Hs : Trả lòi
Gv : Giữa các dân tộc cần có sự học tập kinh
nghiệm lần nhau và sự đóng góp của mỗi dân
tộc sẽ làm nề văn hoá nhân loại trở nên phong
phú .
Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học
@"!"#,KL%
$%,#,]:8.6:&
? Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc
khác ?
? =!"#$%5,

]:8.6:&
? ý L%$%,# ],}2%
8.6:&
? Chúng ta nên học tập và tiếp thu những gì ở
các dân tộc khác ? Điều đó có ý nghĩa gì?
Gv : Cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
một cách có chọn lọc vì điều đó giúp cho đân
tộc ta phát triển và giữ vững đợc bản sắc dân
tộc .
Hoạt động 3 : Hớng dẫn hs luyện tập .
!"#;06G8."

Bài 4 :
Gv : gọi hs đọc yêu cầu bài tập .
Hs : đọc .
Hs : Làm bài tập
Hs : Nhận xét .
Gv : Kết luận bài tập đúng .
Phát triển các ngành công nghiệp mới có nhiều
triển vọng .
Hợp tác kinh tế Việt Nam Trung Quốc đang phát
triển mạnh mẽ .
II. Nội dung bài học
%./0*34>B'9(
:B
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn
trọng chủ quyền ,lợi ích và nền văn hoá của các dân
tộc. luôn tìm hiểu và tíêp thu những điều tốt đẹp
trong nền kinh tế , văn hoá , xã hội của các dân tộc ,
đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng

của mình .
%-C67K34>
B'9(:B%
-0,EXY 6,,}2%$%:8
.6:m! %f f
'3:$%&&&&&&
&%;<767K34E>B'9(
:B%
]:8.6:FF%
2=06#0/ -0%*D)[+
,#R85,:)H*D !-
"G8. 2)B%/).:
$%)H*D&
III. Bài tập
Bài 4:
Đồng ý với ý kiến của bạn Hoà .
Vì những nớc đang phát triển tuy có thể còn
nghèo nàn và lạc hậu nhng đã có những giá trị văn
hoá mang bản sắc dân tộc , mang tính truyền thống
cần học tập.
4. Củng cố
N0"'G#0
5. Dặn dò
?E" 0:"'@>A
40*D"0D 'RSD
>aNab p*<XA0%

 
 
<MRNU^<_RHH`

NH).
'"  ?' f N.
=$)E
NH).H NH).%
!a7
$0
=  )*+  :
"  #  $%
*1
6:&
@/8
@/)0
d#…
@/8
@/)0W
@/8
@/)0
@/8
@/)0
@/8
@/)0
@/8
@/)0W
d#Wƒ…
'bbc
`8  "#  )*+
!,!
!V ,6
!!V&
@/8

@/)0
d#…
@/8
@/)0
@/8
@/)0O
@/8
@/)0
@/8
@/)0
@/8
@/)0O
d#Oƒ…
*d65e
.,2
1f0g
9>2
  
-"&
  R  -
"  
:  0
,D  :  "
  D
  *1
,9)_&
@/8
@/)0
d#…
@/8

@/)0
@/8
@/)0
@/8
@/)0W
@/8
@/)0
@/8W
@/)0O
d#Oƒ…
Ea7
C7h
05d4
$0
)*+KL%
$%5
  ]  :  8
.6:&
@/8
@/)0
d#…
@/8
@/)0
@/8
@/)0W
@/8
@/)0
@/8
@/)0
@/8

@/)0W
d#Wƒ…
C†As‡uˆ‰sv
>aNab q*<XA0%

uŠ>aNab
N8=!"#$%*16:JxW)0y
N8W440 !,!!V ,6!!V&xO)0y&
N8O-"J?'f!)E)l40lR85-": 
0,D:"D *1&xO)0y&
N8p% ]:8.6:JxW)0y
ULL
&#
G4&
*RYTS X5,D*16:&
j%',]:)00$%*16:&
AR800 *j '6V 5=*$%*16:&
!9V 234 "G=$%*16:&
W&g,!!V
•>!1(%&
•Cl20&
•!)E)l%06&
•N2:#0,D12,,#0$%0-&
,6!!V
•20.);00.‹&
•Nd260&
•26!1(%&
O&A:#0
 -"-0G"2!%WME*1=<9+%,EV- 9
VM2R*D). 2[V*9/&

€85-"/*13%#R85-0 :).
12 :*RY ,,#0#: 0&
p&]:8.6:FF%26#0/ -0%*D)[
+,#R85,:)H*D !-"G8. 2)B%5
:$%)H*D&
>aNab r*<XA0%Bài 9:ij\kHQlm"niRoVUpH\q
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
Hs hiểu nội dung ý nghĩa và những yêu cầu của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng
đồng dân c .
2 . Về kỹ năng :
Học sinh biết phân biệt những biểu hiện đúng và không đúng theo yêu cầu của việc xây dựng nếp
sống văn hoá ở cộng đồng dân c ; thờng xuyên tham gia hoạt động xây dựng nếp sống văn hoá tại
cộng đồng dân c .
3. Về thái độ :
Học sinh có tình cảm gắn bó với cộng đồng nơi ỏ , ham thích các hoạt động xd nếp sống văn hoá
ở cộng đồng dân c .
II. Chuẩn bị :
Gv : Sgk,Stk, tranh ảnh có liên quan dến nội dung bài học , phiếu học tập, bảng phụ .
Hs : chuẩn bị bài ở nhà .
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .
1. ổn định tổ chức .
2. Kiểm tra :
3. Bài mới :
Gv Kể cho học sinh nghe một mẩu truyện trong khu dân c cho thấy tác hại của tập quán lạc hậu
các tệ nạn xã hội và sự cần thiết phải xoá bỏ những hiện tợng tiêu cực đó và xây dựng nếp sống văn

hoá ở cộng đồng dân c .
).$%>?,@ Ni a
Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề .
@"!,#02R8
5/,}2%9.)_8*&
Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề .
Hs : đọc .
Những hiện tợng gì đợc nêu ra ở mục 1?
Hs : - hiện tợng tảo hôn .
- Ngời chết, gia súc chết thì mời thầy mo
thầy cúng phù phép trừ ma .
? Những hiện tợng đó ảnh hởng nh thế nào đến
cuộc sống của ngời dân ?
Hs : Trả lời .
? Vì sao làng Hinh đợc công nhận là làng văn hoá
?
? Những thay đổi ở làng Hinh có ảnh hởng nh thế
nào đến cuộc sống của mỗi ngời dân và cả cộng
đồng ?
I . Đặt vấn đề .
1. Những hiện tợng trên ảnh hởng đến cuộc sống
của ngời dân :
Các em lấy vợ lấy chồng phải xa gia đình sớm , có
em không đợc đi học .
Những cặp vợ chồng trẻ bỏ nhau , cuộc sống dang
dở
Sinh ra đói nghèo .
Ngời bị coi là có ma thì bị căm ghét xua đuổi , họ
phả chết hoặc bị đối xử rất tồi tệ, cuộc sống cô độc
khốn khổ .

2. Làng Hinh đợc công nhận là làng văn hoá vì :
Vệ sinh sạch sẽ . Không có dịch bệnh lây lan
Bà con đau ốm đợc đến trạm xá .
Trẻ em đủ tuổi đợc đến trờng .
Đạt tiêu phổ cập giấo dục tiểu học và xoá mù chữ .
>aNab *<XA0%

Hs : Trả lời .
Những ngời cùng sống trong một khu vực lãnh
thổ ( xóm ,làng , bản ) gắn bó thành một khối
tạo thành một cộng đồng dân c .
Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học:
@"!-,#9%)-
.)_ )2R85%)-,}
2%&
? Cộng đồng dân c là gì ?
? Thế nào là xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng
đồng dân c ?
BVMT: b . Z egCr f g ,s1 Cr >a
tugvd6;Aw?3xFg3vy
7
? ý nghĩa của việc xd nếp sống vh ở cộng đồng
dân c ?
? Học sinh có trách nhiệm gì đối với vấn đề này ?
BVMT: erCCZ34,2,zgd
er0CgCr9>,s1Cr>a
90r>A??g7f&
Hoạt động 3 : Hớng dẫn hs luyện tập .
!"#;06G8."
Hs : thực hiện yêu cầu bài tập 1

Bài 2 :
Gv : Ttreo bảng phụ bài tập2
Gv : gọi hs đọc yêu cầu bài tập .
Hs : đọc .
Hs : Làm bài tập
Hs : Nhận xét .
Gv : Kết luận bài tập đúng .
Bà con đoàn kết , nơng tựa , giúp đỡ nhau .
An ninh trật tự đợc giữ vững .
ảnh hởng của sự thay đổi đó:
- Mỗi ngời dân trong cộng đồng đều yên tâm sản
xuất làm kinh tế .
- Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân
dân.
II. Nội dung bài học .
%./0*(L'9M9+'K/
GNJ7O(L'9%
- Cộng đồng dân c là toàn thể những ngời cùng
chung sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị
hành chính , gắn bó thành một khối , giữa họ có sự
liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi
ích của mình và lợi ích chung .
- Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân c là
làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành
mạnh phong phú nh : giữ gìn an ninh trật tự ,vệ sinh
nơi ở , bảo vệ cảnh quan môi trờng sạch đẹp , xây
dựng tình đoàn kết xóm giềng , bài trừ phong tục
tập quán lạc hậu , mê tín dị đoan và tích cực phòng
chống các tệ nạn xã hội.
%;<767M9+'K/GNJ7O

(L'9%
85/,}2%9.)_8*
28%H*+./%
)-,.)_&
&%.4B674077
M9'K/GNJ7O(L%
5#/,,').%)- R20
[5#/:3)X,E/,}
2%$%.)_m)_1V5%0%
!).R85/,}2%9
.)_[+,D6}&
III. Bài tập
Bài 1 : Hs tự bộc lộ .
Bài 2 :
Những biểu hiện xây dựng nếp sống văn hóa : a,
c, d, đ, g, I, k , o.
4. Củng cố
N0"'G#0
5. Dặn dò .
- ?E" 0:"'@>A
XNB"X*D"0D 'RSD

>aNab b*<XA0%


Bài 10: QN
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
- Hs nêu đợc một số biểu hiện của tính tự lập .
-Giải thích đợc bản chất của tính tự lập .

- Phân tích đợc ý nghĩa của tính tự lập đối với bản thân , gia đình và xã hội .
2 . Về kỹ năng :
Học sinh biết tự lập trong học tập , lao động và trong sinh hoạt cá nhân .
3. Về thái độ :
H sinh thích sống độc lập , không đồng tình với lối sống dựa dẫm , ỷ lại , phụ thuộc vào ng ời
khác .
II. Chuẩn bị :
Gv : Sgk,Stk, bảng phụ .
Hs : chuẩn bị bài ở nhà .
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .
1. ổn định 9:; .
2. Kiểm tra ,]:
Em hãy kể về gơng tốt ở khu dân c ở quê em tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ?
3. Bài mới :
).$%>?,@ Ni Dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề .
@IV5'$%"8
Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề .
Hs : đọc .
? Em có suy nghĩ gì sau khi theo dõi câu chuyện
trên ?
Hs : nêu suy nghĩ .
? Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đờng cứu nớc với
chỉ hai bàn tay trắng ?
Hs : Trả lời .
? Việc làm trên của Bác Hồ thể hiện đức tính gì ?
Hs : Tự lập .
? Tìm một vài bhiện của tính tự lập trong học tập
Hs : - Tự mình đến lớp .
- Tự mình làm bài tập .

- Học thuộc bài khi lên bảng .
? Tìm một vài bhịên của tính tự lập trong l động ?
Hs : - Một mình chăm sóc em cho mẹ đi làm .
- Trực nhật lớp một mình .
? Tìm một và biểu hiện của tính tự lập trong công
việc , trong sinh hoạt hằng ngày ?
Hs: - Tự giặt quần áo, tự chuẩn bị bữa sáng
Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học:
@"5' "#,
KL%$%V5'&
? Tự lập là gì ? Tự lập thể hiện điều gì ?
? =!"#$%V5'
? Tự lập có ý nghĩa nh thế nào ?
? Học sinh chúng ta cần phải rèn luyện tính tự lập
nh thế nào ?
Hoạt động : Hớng dẫn hs luyện tập .
I . Đặt vấn đề .
Bác Hồ có thể ra đi tìm đờng cứu nớc với hai
bàn tay trắng vì :
- Bác Hồ có sẵn lòng yêu nớc .
- Bác Hồ có lòng quyết tâm hăng háI của tuổi trẻ ,
tin vào chính mình ,sức mình , không sợ khó khăn
gian khổ , có ý chí tự lập cao .
II. Nội dung bài học .
%./0*K*,
Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của
mình , tự lo liệu , tạo dựng cho cuộc sống của
mình ; k trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào ngời
khác .
%-C67AJDK*,

5 "L 6=- :0)*<),D62
6} 2KV,*<=',.
/&
&%;<767DK*,
5'2KL%3%)/,D5:
:8 F*1))*+
./,)*+0*16V&
>aNab *<XA0%

!"#;0F@6G8."
&
Gv : Ttreo bảng phụ bài tập 2
Gv : gọi hs đọc yêu cầu bài tập .
Hs : đọc .
Hs : đánh dấu ý kiến tán thành và giải thích
Hs : Nhận xét .
Gv : Kết luận bài tập đúng .
III. Bài tập
Bài 2 :
Những ý kiến đúng : c, d, đ, e.
4. Củng cố
5'-J=KL%$%V5'J
5. Dặn dò .
- Học bài , làm bài tập 3, 4
- Lập kế hoạch rèn luyện tính tự lập cho bản thân . Chuẩn bị bài 11.


Bài 11 : RSUVQL"OLTS
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :

Hs hiểu đợc các hình thức lao động của con ngời đó là lao động chân tay và lao động trí óc .
Học tập là lao động trí óc để tiếp thu tri thức của loài ngời .
Hiểu những biểu hiện của tự giác và sáng tạo trong học tập , lao động .
2 . Về kỹ năng :
Hình thành ở hs một số kỹ năng lao động và sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động .
3. Về thái độ :
Hình thành ở học sinh ý thức tự giác , không hài lòng với biện pháp đã thực hiện và kết quả đã đạt
đợc , luôn luôn hớng tới và tìm tòi cái mới trong học tập và lao động.
II. Chuẩn bị :
Gv : Sgk,Stk, ảnh Lơng Đình Của nghiên cứu sáng tạo ra lúa lai năng xuất chất lợng cao .
>aNab W*<XA0%

Hs : chn bÞ bµi ë nhµ .
III. TiÕn tr×nh tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc .
1 ỉn ®Þnh * .
2 KiĨm tra :
ThÕ nµo lµ tù lËp ? BiĨu hiƯn cđa tÝnh tù lËp ? KĨ nh÷ng viƯc lµm thĨ hiƯn tÝnh tù lËp cđa b¶n th©n .
O&@>:
1234A?"C
Nội dung
Ho¹t ®éng 1:T×m hiĨu phÇn ®Ỉt vÊn ®Ị .
!"#@I+V$%,#%
).5:,:./&
Gv : gäi hs ®äc t×nh hng trong phÇn
®Ỉt vÊn ®Ị .
Hs : ®äc .
? Nªu nhËn xÐt c$% m×nh vỊ c¸c ý kiÕn ?
? Nªu nhËn xÐt vỊ th¸i ®é lao ®éng cđa
ngêi thỵ méc tríc khi lµm ng«i nhµ ci
cïng ?

? Ngêi thỵ méc cã th¸i ®é nh thÕ nµo khi
lµm ng«i nhµ ?
Hs : Tr¶ lêi .
? HËu qu¶ cđa th¸i ®é ®ã lµ g× ?
I . §Ỉt vÊn ®Ị .
1. T×nh hng :
- Lao ®éng tù gi¸c lµ rÊt cÇn thiÕt nhng qu¸ tr×nh lao
®éng th× ph¶i s¸ng t¹o th× n¨ng xt, hiƯu qu¶ míi cao .
- V× häc tËp còng lµ ho¹t ®éng lao ®éng nªn rÊt cÇn sù tù
gi¸c ( häc tËp lµ ho¹t ®éng lao ®éng trÝ ãc ) rÌn lun sù tù
gÝac trong häc tËp lµ ®iỊu kiƯn ®Ĩ cã kÕt qu¶ häc tËp cao.
- Hs rÌn lun sù tù gi¸c s¸ng t¹o trong lao ®éng lµ cÇn
thiÕt, ngoµi nhiƯm vơ häc tËp hs ph¶i lao ®éng gióp g® ,
tham gia ptriĨn ktÕ gia ®×nh , ht lµ mét h×nh thøc cđa lao
®éng, nÕu l ®éng cã kÕt qu¶ th× sÏ cã ®iỊu kiƯn häc tËp tèt .
2. Trun ®äc : Ng«i nhµ kh«ng hoµn h¶o
- Tríc d©y «ng ®· lµm viƯc tËn t vµ tù gi¸c, thùc hiƯn
nghiªm tóc nh÷ng q®Þnh sx nªn sphÈm lµm ra ®Ịu hoµn
h¶o
- Trong qu¸ tr×nh lµm ng«i nhµ :
+ Kh«ng dµnh hÕt t©m trÝ cho c«ng viƯc .
+ Bá qua nh÷ng quy ®Þnh c¬ b¶n cđa kü tht lao ®éng
nghỊ nghƯp vµ sù gi¸m s¸t cđa l¬ng t©m .
+ VËt liƯuth× t¹p nham, kh«ng ®ỵc chän lùa kü lìng .
+ Méi quy tr×nh 6kh«ng ®ỵc thùc hiƯn cÈn thËn .
- HËu qu¶ :ThËt hỉ thĐn, Ph¶i sèng trong mét ng«i nhµ do
chÝnh m×h lµm ra , nhng l¹i lµ mét ng«i nhµ kh«ng h h¶o .
4. Cđng cè
=6h¸i qu¸t néi dung bµi häc
GHI5D

häc bµi , lµm bµi tËp cßn l¹i , Chn bÞ bµi 11(tt).
 
 
BÀI 11. LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO(tt)
I / MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Hs hiểu thế nào là lao động tự giác sáng tạo, biểu hiện, ý nghóa của lao động tự giác sáng tạo
2. Kó năng
Rèn luyện kó năng lao động
3. Thái độ
Hình thành ở Hs ý thức tự giác phấn đấu vươn lên .
II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Phiếu học tập các câu ca dao tực ngữ
III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1: 8  đònh lớp
2 : Kiểm tra bài cũ :
Nêu các hình thức lao động của con người hiện nay ? Em đang thực hiện hình thức nào ?
3: Bài mới
>aNab W*<XA0%

Hoạt động của GV-HS Nội dung
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu néi dung bµi
 @"%).5
: "#,KL%$%%).5
:./&
? ThÕ nµo lµ lao ®éng tù gi¸c ?
? Lao ®éng s¸ng t¹o lµ qu¸ ttr×nh lao
®éng nh thÕ nµo ?
? Cã cÇn thiÕt ph¶i l®éng tù gi¸c vµ s¸ng
t¹o kh«ng

? Lao ®éng tù gi¸c vµ s¸ng t¹o cã ý nghÜa
g× trong cc sèng ?
? Tù gi¸c vµ s¸ng t¹o cã mèi quan hƯ g×
trong qua tr×nh häc tËp ?
Hs : Tr¶ lêi .
? KĨ mét sè tÊm g¬ng thĨ hiƯn lao
®éngtù gi¸c s¸ng t¹o .
Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn hs lun tËp .
Hs : Th¶o lu©n thùc hiƯn bµi tËp 3
Hs : NhËn xÐt.
Gv : KÕt ln bµi tËp ®óng .
II. Néi dung bµi häc .
%./0**70(KBEBI0%
- Lao ®éng tù gi¸c lµ chđ ®éng lµm viƯc, kh«ng ®ỵi ai
nh¾c nhë, kh«ng ph¶i do ¸p lùc tõ bªn ngoµi.
- Lao ®éng s¸ng t¹o lµ lao ®énglu«n suy nghÜ c¶i tiÕn ®Ĩ
t×m tßi c¸i míi, t×m ra c¸ch gi¶i qut tèi u nh»m kh«ng
ngõng n©ng cao chÊt lỵng , hiƯu qu¶ %).&
%567KKBEI040*(E40
,%
 5:" 0"m)Z0D*<:'m
L-0%!:"' !:'
' 3,H)E6:%&&&&
&%;<767*70(KBBI0%
)*+KL%$%).5:,F
*1'0%". 8%H,H*+).
8:mF)B5:Rl.&
III. Bµi tËp
Bµi 3 : HËu qu¶ cđa häc tËp thiÕu s¸ng t¹o :
Häc tËp kh«ng tiÕn bé. ChØ quen víi ph¬ng ph¸p cò , kh«ng

tiÕp cËn ®ỵc tri thøc míi .
4. Cđng cè
=6h¸i qu¸t néi dung bµi häc
GHI5D
häc bµi , lµm bµi tËp cßn l¹i , học bài cũ chuẩn bò bài 12
 
 
BÀI 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
I / MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Học sinh hiểu được 1 số qui đònh cơ bản của pluật về quyền và nghóa vụ của công dân trong gia
đình
2. Kó năng
- Biết ứng xử phù hợp với qui đònh của pháp luật quyền và nghóa vụ của công dân trong gia đình
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và của người khác
3. Thái độ
- Học sinh có thái độ tôn trọng và tình cảm đối với gia đình
- Có ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc
II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, tục ngữ ca dao nói về tình cảm gia đình
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1: Œ n đònh lớp
2: Kiểm tra bài cũ :
Liên hệ thực tế về hậu quả của việc làm thiếu tự giác , sáng tạo , trong học tập ?
>aNab WW*<XA0%

3: Bài mới
Hoạt động của GV-HS Nội dung
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
- Đọc câu ca dao

- Yêu cầu Hs giải thích câu ca dao về công cha
nghóa mẹ
Hoạt động 2 : Thảo luận nội dung phần đvấn đe.à
@%)-- KL%$%%)-
- Hs thảo luận 2 cách ứng xử của 2 nhân vật trong
2 mẩu truyện
- Hs đọc nội dung 2 mẩu truyện
- Các nhóm thảo luận
1/ Những việc làm c$% Tuấn đối với ông bà ?
2/ Em đồng tình, khâm phục cách ứng xử của Tuấn
không ? Vì sao ?
3/ Những việc làm cụ thể của con trai cụ Lam ?
4/ Em có đồng tình với cách ứng xử của con trai cụ
Lam không ? Vì sao ?
-> qua 2 câu truyện trên , em rút ra được bài học
gì cho bản thân ?
I : Đặt vấn đề
1. Xin mẹ về ở , thương ông bà chấp nhận
đi học xa , xa mẹ và em , dậy sớm nấu cơm
cho lợn gà ăn , đun nước cho bà tắm, dắt bà
đi dạo , nằm cạnh ông bà để tiện chăm sóc .
2. Đồng tình và rất khâm phục
3. Sử dụng tiền bán nhà , vườn và xây nhà,
gia đình các con ở tầng trên, tầng 1 cho
thuê , cụ Lam ở bếp . Hàng ngày mang cho
1 bát cơm -> buồn tủi cụ trở về quê
4. không đồng tình
Vì hành động như vậy là đứa con bất hiếu
=> bài học : chúng ta phải biết kính trọng
yêu thương chăm sóc ông bà , cha mẹ

EAF
Thảo luận nhóm làm bài tập 1,2,3 SGK
5. Dặn dò
Chuẩn bò bài phần 2
 
 
BÀI 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (tt)
I / MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Một số qui đònh cơ bản của pháp luật về quyền và nghóa vụ của công dân trong gia đình.
2. Kó năng
Biết ứng xừ phù hợp với các qui đònh của pháp luật về quyền và nghóa vụ của công dân trong gia
đình
Biết đánh giá hành vi của bản thân và của người khác
3. Thái độ
Có ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc
II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Tục ngữ ca dao nói về tình cảm gia đình
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1: 8 đònh lớp
2: Kiểm tra bài cũ :
Hs chữa bài tập 1,2 tr32 SGK
>aNab WO*<XA0%

3: Bài mới
Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt
H12 động 3 : Giới thiệu những qui đònh của
pháp luật về quyền và nghóa vụ của công
dân trong gia đình.
 ;0F@!3)X

$%:',E3E,L%,f$%8
%)-&
Gv yêu cầu Hs đọc điều 64 hp 1992 và điều 2
luật hôn nhân và gia đình năm 2000
Thảo luận nhóm : liên hệ ( nêu ) những mặt
tốt và những mặt chưa thực hiện tốt pháp luật
về quyền và nghóa vụ của công dân trong gia
đình điền vào bảng sau :
Hs các nhóm viết ra bảng phụ -> Gv nhận xét
rút ra kết luận
Nêu những việc mà gia đình em làm tốt hay
chưa tốt ?
Hoạt động 4 : Tìm hiểu nội dung bài học
 @"0./3E,L%,f$%
:,=%)-

? Quyền và nghóa vụ của cha mẹ , ông bà trong
gia đình được pháp luật ta qui đònh như thế
nào?
Liên hệ thực tế ở đòa phương em ?
? Pháp luật qui đònh vè quyền và nghóa vụ của
công dân trong gia đình ?
?Anh chò em thì phải có trách nhiệm gì trong
gia đình ?
Những qui đònh trên của pháp luật nhằm mục
đích gì ?
? =KL%$%,#5#3E,L%
II/ NỘI DUNG BÀI HỌC
1. !(GH+P67B*, H+ 
<7"3'9407%

a. Quyền và nghóa vụ của cha mẹ , ông bà
Nuôi dạy con -> công dân tốt , bảo vệ lợi ích
hợp pháp , tôn trọng con Không được phân biệt
đối xử , xúc phạm hoặc ép con làm điều sai trái
Šng bà có quyền và nghóa vụ chăm sóc giáo
dục , nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hoặc tàn
tật nếu không có người nuôi dưỡng
b. Quyền và nghóa vụ của con cháu
Yêu q , kính trọng biết ơn ông bà cha mẹ
chăm sóc nu dưỡng nhất là khi ốm đau , già
yếu, Nghiêm cấm ngược đãi , xúc phạm ông bà
cha mẹ
c. Anh chò em phải yêu thương chăm sóc , giúp
đỡ , nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ.
* Những qui đònh trên nhằm xây dựng gia đình
hoàn thiện, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam
Công dân phải hiểu và thực hiện tốt.
2% ;<7 67 H+  <7 " 3 '9
407&
>aNab Wp*<XA0%
Việc làm tốt Việc làm không tốt
Việc làm tốt Việc làm không tốt
An ủi, tâm sự với con
Tạo diều kiện vật chất
, tinh thần Tôn trọng
ý kiến Quan tâm )
nhau Bố mẹ gương
mẫu ng bà có trách
nhiệm .

Nuông chiều con Khắt
khe Đánh đập chửi mắng
Quan tâm đến con riêng
hành hạ con riêng của vợ
hoặc chồng Đánh chửi
nhau.

,f$%8%)-
HS: Tr1
>?'RS
U)X,E3E,L%,f8
%)-;0R85%)-c%'
Fm:E//)|$%%
)-?#%0&
4. Củng cố
Khái quát nội dung bài học
5. Dặn dò .
Học bài , hoàn thành các bài tập . Chuẩn bị :$)E)%'


SMN{U^ g|<lgq}<L
I. Mục tiêu :
Củng cố hệ thống hóa các kiến thức đã học, rèn luyện các kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để
giải các bài tập , giải quyết các tình huống gặp phải trong giao tiếp , trong cuộc sống .
II. Chuẩn bị :
Sgk,Stk, bảng phụ , phiếu học tập . Chuẩn bị bài ở nhà .
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .
1 ổn định tổ chức .
>aNab Wq*<XA0%

×