Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đề Kiểm tra cuối kỳ 1_Môn Sử và Địa lớp 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.37 KB, 3 trang )

HỌ VÀ TÊN:………………………………… ……………
HỌC SINH LỚP:………………………………………………
TRƯỜNG:………………………………………………………
SỐ
BÁO
DANH
KTĐK – CUỐI KỲ I ( 2011 – 2012)
MÔN: SỬ - ĐỊA – LỚP 4
(Thời gian 40 phút)
GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM
 Đúng ghi Đ , sai ghi S .
………/1đ 1) Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đơ vì:
 a. Đây là vùng đất núi non hiểm trở.
 b. Đây là vùng đất trung tâm đất nước.
 c. Đất rộng bằng phẳng mn vật phong phú tốt tươi.
 d. Là kinh thành cũ.
………/1đ 2) Đặc điểm địa hình của đồng bằng Bắc Bộ là:
 a. Là vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.
 b. Gồm các cao ngun xếp tầng cao thấp khác nhau.
 c. Có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển.
 d. Nằm trên cao ngun Lâm Viên.
 Đánh dấu (x) vào ơ trống trước câu trả lời đúng .
………/0,5đ 3) Nước Văn Lang ra đời ở đâu ?
 a. sơng Hồng , sơng Mã , sơng Đà  c. sơng Hồng , sơng Mã
 b. sơng Hồng , sơng Mã , sơng Cả  d. sơng Cả , sơng Mã
………/0,5đ 4) Nhà Lý dời đơ ra Thăng Long vào :
 a. Mùa xn năm 1010  c. Mùa thu năm 1010
 b. Mùa hạ năm 1010  d. Mùa đơng năm 1010
………/0,5đ 5) Vùng đất Tây Ngun có đặc điểm :


 a.Vùng đất cao, gồm các cao ngun có độ cao như nhau.
 b.Vùng đất cao, gồm các cao ngun xếp tầng cao thấp khác nhau.
 c. Vùng đất cao, gồm các đồi với đỉnh tròn, sườn thoải.
 d.Vùng đất cao, thích hợp trồng lúa nước.
ĐIỂM GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ
THÍ SINH KHÔNG ĐƯC VIẾT
VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH , SẼ RỌC ĐI MẤT
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………/0,5đ 6) Các khâu trong quy trình chế biến chè là:
 a. Hái chè  phân loại chè  vò, sấy khơ  các sản phẩm chè.
 b. Hái chè  vò, sấy khơ  phân loại chè  các sản phẩm chè.
 c. Hái chè  các sản phẩm chè  vò, sấy khơ  phân loại chè.
 d. Hái chè  vò, sấy khơ  các sản phẩm chè  phân loại chè.
………/1đ 7) Điền từ thích hợp vào chỗ trống :
Khoảng năm 700 TCN, nhà nước đầu tiên của nước ta đã ra đời. Tên nước là
………………… .Vua được gọi là ……………………. Người ……………… biết làm
ruộng , ươm tơ, dệt lụa , đúc đồng làm vũ khí và cơng cụ sản xuất. …….…………… ở
làng bản giản dị , vui tươi , hòa hợp với thiên nhiên và có nhiều tục lệ riêng .
………/1đ 8) Nối ý ở cột A với ý ở cột B tương ứng :
A B
Trung du Bắc Bộ   Là nơi sản xuất gốm sứ nổi tiếng nước ta.
Bát Tràng   Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khơ.
Tây Ngun   Có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sơng ngòi.
Đồng bằng Bắc Bộ   Có thế mạnh trồng cây ăn quả và cây cơng nghiệp.
PHẦN II : TỰ LUẬN
………/2 đ 9) Ngơ Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………/2 đ 10) Vì sao đồng bằng Bắc Bộ sản xuất được nhiều lúa gạo ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN SỬ+ĐỊA CKI(11-12)
I.TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: a.S b.Đ c. Đ d. S
Câu 2: a.S b.S c .Đ d. S
Câu 3: b Câu 5: b
Câu 4: c Câu 6: a
Câu 7:Văn Lang,Hùng Vương,Lạc Việt,cuộc sống.
Câu 8:
A B
Trung du Bắc Bộ   Là nơi sản xuất gốm sứ nổi tiếng nước ta.
Bát Tràng   Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
Tây Nguyên   Có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi.
Đồng bằng Bắc Bộ   Có thế mạnh trồng cây ăn quả và cây công nghiệp.
Câu 9: Ngô Quyền chỉ huy nhân dân ta ,lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch
Đằng ,nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược.
Câu 10 : Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào,người dân có nhiều kinh nghiệm
trong sản xuất nên đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.

×