Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Đề Kiểm tra cuối kỳ I Lịch sử lớp 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149 KB, 5 trang )

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : LỊCH SỬ 9
Thời gian: 45 phút.
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương
pháp học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ
nhận thức, thông hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung: Lịch sử Thế giới hiện
đại từ 1945 -> nay.
* Kiến Thức:
- Khái quát về nội dung kiến thức: Các nước Đông Nam Á, Nước Mỹ, những
thành tựu chủ yếu và ý nghĩa của CM KHKT.
* Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng làm bài, trình bày những kiến thức
có liên quan.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, nhận định sự việc.
* Thái độ:
- Nghiêm túc trong kiểm tra.
- Cẩn thận khi phân tích câu hỏi, lựa chọn kiến thức có liên quan để trả lời câu
hỏi.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
- Hình thức kiểm tra: Tự luận.
- Đối tượng học sinh: Trung bình khá
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
(THAO TÁC 8: Tính tỷ lệ % TSĐ phân phối cho mỗi cột)
Chủ đề/ mức
độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Mức độ thấp Mức độ cao


Các nước
Đông Nam Á
Lập niên biểu các sự
kiện lịch sử ở khu
vực Đông Nam Á
30% x 10 =
4 điểm
100% TSĐ =3điểm
30% x 10 =
3 điểm
Nước Mỹ
Trình bày được tình
hình kinh tế Mỹ sau
CTTG II
Giải thích được vì
sao kinh tế Mỹ phát
triển sau CTTG II.
40% x 10 =
4 điểm
50% TSĐ =2điểm
50% TSĐ =2điểm
40% x 10 =
4điểm
Trật tự Thế
giới mới sau
CTTG II.
Nêu được nguyên
nhân, biểu hiện và hậu
quả của cuộc “chiến
tranh lạnh”

100% TSĐ =3điểm
30% x 10 =
3 điểm
TSĐ: 10
Tổng số câu: 3
5điểm = 50% TSĐ 2điểm = 20% TSĐ 3 điểm = 30% TSĐ
10điểm=100%
TSĐ
IV. ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN:
Câu 1: Trình bày được tình hình kinh tế Mỹ sau CTTG II. Vì sao kinh tế Mỹ phát
triển sau CTTG II? ( 4điểm)
Câu 2:. Nêu nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của cuộc “chiến tranh lạnh”. (3 điểm)
Câu 3: Hoàn thiện những sự kiện vào bảng sau cho phù hợp vời các móc thời gian ( 3
điểm)
Niên biểu Sự kiện chính
17/8/1945
19/8/1945
7/1946
9/1954
8/8/1967
2/1976
1984
7/1992
7/1995
7/1997
4/1999
2010
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
A. Hướng dẫn chấm:
- Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, làm tròn số đến 0,25 điểm.

- Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và làm bài sạch đẹp.
- Lưu ý: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội
dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm tối đa. Những câu trả lời có dẫn chứng số
liệu minh họa có thể khuyến khích cho điểm theo từng ý trả lời.
B. Đáp án - biểu điểm:
Câu Đáp án Điểm
1
* Tình hình kinh tế Mỹ sau CTTG II: Mỹ vươn lên trở thành
nước tư bản giàu mạnh nhất thhế gới.
- 1945 – 1950, Sản lượng CN Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng CN
TG
- Sản lượng NN Mỹ gấp 2 lần sản lượng NN cảu 5 nước: Anh, Pháp,
Tây Đức, Italia và Nhật bản cộng lại.
- Nắm ¾ trữ lượng vàng Thế giới
- Trên 50% tàu thuyền đi lại trên biển là của Mỹ.
* Kinh tế mỹ phát triển là vì:
- Đất nước ko bị chiến tranh tàn phá, đuợc bao bọc bởi 2 ĐD là
TBD và ĐTD.
- Trong thời gian chiến tranh, Mỹ yên ổ phát triển sản xuất và bán
vũ khí hang hóa cho các nước tham chiến.
- Mỹ dựa vào thành tựu KH-KT.
- Tài nguyên phong phú…
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

2 * Nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của cuộc “chiến tranh
lạnh”.
- Nguyên nhân: Sau CTTG II, Mỹ và Liên Xô nagỳ càng mâu
thuẩn và đối đầu gay gắt.
- Biểu hiện:
+ Mỹ và các nước Đế quốcchạy đua vũ trang nhằm tiêu diệt LX
và các nước XHCN.
+ Tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự và
các căn cứ quân sự bao vây LX và các nước XHCN.
+ Bao vây kinh tế, cô lập chính chị .
+ Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.
- Hậu quả:
+ Thề giới luôn trong tình trạng căn thẳng
+ Xuất hiện nhiều loại vũ khí hủy diệt.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
3
Niên biểu Sự kiện chính
17/8/1945 In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập
19/8/1945 CMT8 ở Việt Nam thành công
7/1946 Anh trao trả độc lập cho Philippin
9/1954 Mĩ , Anh, Pháp thành lập khối quân sự ĐNÁ
( SEATO)
8/8/1967 ASEAN thành lập
2/1976 Các nước ASEAN kí hiệp ước Ba-li

1984 Bru-nây gia nhập ASEAN
7/1992 Việt nam, Lào chính thức tham gia hiệp ước Ba-li.
7/1995 Việt nam gia nhập ASEAN
7/1997 Lào, Mi-an-ma gia nhập ASEAN
4/1999 Cam-pu-chia gia nhập ASEAN
2010 Việt Nam là chủ tịch ASEAN.


×