Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề Kiểm tra cuối kỳ I Lịch sử lớp 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (133.32 KB, 4 trang )

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ 9
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương
pháp học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ
nhận thức, thông hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung: Khái quát lịch sử thế
giới hiện đại từ 1945 đến nay,Lịch sử việt nam từ 1919 đến nay
* Kiến Thức:
Khái quát lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay,Lịch sử việt nam từ 1919
đến nay
* Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng làm bài, trình bày những kiến thức
có liên quan.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, nhận định sự việc.
* Thái độ:
- Nghiêm túc trong kiểm tra.
- Cẩn thận khi phân tích câu hỏi, lựa chọn kiến thức có liên quan để trả lời câu
hỏi.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
- Hình thức kiểm tra: Tự luận.
- Đối tượng học sinh: Trung bình yếu trở lên.
III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Chủ đề/ mức
độ nhận
thức
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Mức độ thấp


Mức độ
cao
Lịch sử thế
giới hiện đại
- Nêu hoàn cảnh,
tổ chức, sự ra đời
Hiểu được vì sao
từ đầu những
Liên hệ bản thân
về vấn đề môi
(15 tiết)
của tổ chức Asean
,biểu hiện của
chiến tranh lạnh
và hậu quả của nó,
thành tựu của cách
mạng KHKT
năm 90 một
chương mới đã
mở ra trong lịch
sử của khu vực
Đông Nam Á
trường
100% X 10 =
10 điểm
50%TSĐ=5 điểm 30%TSĐ=3điểm
20%TSĐ=2điể
m
100% X 10
= 10 điểm

TSĐ: 10
Tổng số câu:
3
5 điểm = 50%
TSĐ
3 điểm = 30%
TSĐ
2 điểm = 20%
TSĐ
10 điểm =
100%
IV. VIẾT ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN:
Câu 1: Nêu hoàn cảnh, tổ chức, sự ra đời của tổ chức Asean ? Tại sao có thể nói từ
đầu những năm 90 của thế kỉ XX ”một chương mới đã ra trong lịch sử khu vực Đông
Nam Á” ? (4 điểm)
Câu 2: Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng chiến tranh lạnh và hậu quả của nó
? (2 điểm)
Câu 3 : Trình bày ý nghĩa và tác động của CMKH-KT từ sau 1945 đến nay ? Nêu suy
nghĩ của em và liên hệ với địa phương về ô nhiễm môi trường ? (4 điểm)
V. XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
A. Hướng dẫn chấm:
- Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, làm tròn số đến 0,25 điểm.
- Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và làm bài sạch đẹp.
- Lưu ý: Học sinh có thể không trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo
nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm tối đa. Những câu trả lời có dẫn chứng
số liệu minh họa có thể khuyến khích cho điểm theo từng ý trả lời.
B. Đáp án - biểu điểm:
Câu Đáp án Điểm
1
-Hoàn cảnh: sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á nhận

thức rõ sự cần thiết phải hợp tác để phát triển và hạn chế sự ảnh
hưởng của các cường quốc bên ngoài.
-Tổ chức: ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á(Asean)
đã thành lập tại Băng-cốc(Thái Lan) với 5 thành viên hiện nay là 10
thành viên.
-Mục tiêu: tuyên bố Băng-cốc và Hiệp ước Ba-li, cùng nhau phát
triển kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, tôn trọng độc lập chủ quyền.
-Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX,các nước Asean mở rộng thêm
thành viên từ Asean 6 trở thành Asean 10
-Năm 1992 biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do(Afta)
trong vòng 10 đến 15 năm
-Năm 1994 lập diễn dàn khu vực ARF,một chương mới đã mỡ ra
trong lịch sử khu vực Đông Nam Á
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,75 đ
0,75 đ
1 đ
2
-Sau chiến tranh thế giới thứ hai,Mĩ và Liên Xô nhanh chóng
chuyễn sang tình trạng đối đầu,đó là tình trạng “chiến tranh lạnh”
-Mĩ ráo riết chạy đua vũ trang,thành lập các khối quân sự,tiến ành
nhiều cuộc chiến tranh chống phong trào giải phóng dân tộc
-Hậu quả: thế giới luôn ở trong tình trạng đối đầu và căng thẳng
đứng trước nguy cơ chiến tranh mới,thiệt hại lớn về tiền và sức
người.
1 đ
0,5đ
0,5đ

3 -Cho phép thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất
lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con
người.
-Đưa đến những thay đỗi to lớn về dân cư lao động.
-Mang lại những hậu quả tiêu cực: chế tạo vủ khí, ô nhiễm môi
trường
-Bản thân em phải ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường.
-Tuyên truyền cho mọi người về vấn đề môi trường.
0,75 đ
0,75 đ
0,5 đ
1 đ
1 đ

×