Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề Kiểm tra cuối kỳ I Lịch sử lớp 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.76 KB, 4 trang )

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2013 - 2014)
MÔN LỊCH SỬ 9
Thời gian 45 phút(không kể giao đề)
I/ Mục tiêu kiểm tra:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được:
- Nêu được những nét chính về Liên Xô và Nhật Bản sau chiến trang
- Phân tích được tình hình thế giới ảnh hưởng đến các nước Đông Nam Á
- Hiểu tình hình thế giới sau "chiến tranh lạnh" phát triển theo những xu thế nào? -
Lí giải được tác động tiêu cực của cách mạng khoa học kĩ thuật đối với nhân loại
2. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS các kĩ năng : trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức
để phân tích, đánh giá sự kiện
3.Về thái độ: Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện, nhân vật lịch
sử…
II/ Hình thức kiểm tra:
-Hình thức kiểm tra tự luận 100%
-Đối tượng học sinh : mọi đối tượng học sinh lớp 9
III/ Ma trận đề kiểm tra.
Chủ đề (nội
dung,chương)/
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Thấp Cao
Liên Xô và các
nước Đông Âu
( 2 tiết)
Nêu những thành tựu
Liên Xô đạt được
trong công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã
hội từ năm 1950 đến


những năm 70 của thế
kỉ XX .
50% TSĐ = 6 điểm 100 % TSĐ = 2 điểm
Nhật Bản
( 1 tiết)
Hiểu được những
thành tựu Nhật Bản
đạt được trong công
cuộc khôi phục và phát
triển kinh tế sau chiến
tranh.
30% TSĐ = 3 điểm 100 % TSĐ =3 điểm
Quan hệ quốc tế từ
sau năm 1945 đến
nay
( 1tiết )
Hiểu tình hình TG sau
"chiến tranh lạnh"
20% TSĐ = 2 điểm 100% TSĐ = 2điểm
Những thành tựu
chủ yếu và ý nghiã
của Cách mạng
khoa học kĩ thuật
( 1tiết )
Nêu tác động tiêu cực
của cách mạng khoa
học kĩ thuật đối với
nhân loại
Là học sinh
các em cần

làm gì để
góp phần
khắc phục
những hạn
chế đó
30% TSĐ = 3 điểm 75% TSĐ = 2 điểm 25% TSĐ
= 1 điểm
TSĐ:10 điểm
Tổng số 4 câu
40 % TSĐ = 4điểm 50% TSĐ = 5 điểm 10% TSĐ
= 1 điểm
IV/ NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1.(2điểm) Nêu những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã
hội từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX .
Câu 2.(3 điểm) Nêu những thành tựu Nhật Bản đạt được trong công cuộc khôi phục và phát triển
kinh tế sau chiến tranh.
Câu 3.( 2điểm ) Sau "chiến tranh lạnh" thế giới phát triển theo những xu thế nào?
Câu 4.(3 điểm) Nêu tác động tiêu cực của cách mạng khoa học kĩ thuật đối với nhân loại. Những
tác động trên do nhân tố nào tác động chủ yếu?. Là học sinh các em cần làm gì để góp phần khắc
phục những hạn chế đó?
V/ HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu Đáp án Biểu
điểm
1
- Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc thứ 2 trên thế giới sau Mỹ
- Khoa học kỹ thuật:
+ Năm 1949: chế tạo thành công bom nguyên tử
+ Năm 1957 phóng thành công vệ tin nhân tạo bay vào vũ trụ
+ Năm 1961 đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất
0,5

0,5
0,5
0,5
2
- Đến những năm 70 nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ được coi là “ sự
phát triển thần kì”.Cùng với Mĩ, Tây Âu Nhật Bản trở thành một trong ba trung
tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới
-NN: Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo và có ý chí vươn lên, sự quản lí
có hiệu quả các công ti, xí nghiệp,vai trò của chính phủ Nhật.
-Trong những thập niên 90 nền kinh tế Nhật Bản bị suy thoái kéo dài.
1,5
1
0,5
-Xu hướng hòa hoãn và hòa diệu trong quan hệ quốc tế
-Một trật tự thế giới mới đang hình thành và ngày càng theo chiều hướng đa cực
nhiều trung tâm
-Dưới tác động của CMKH-KT các nước điều chỉnh chiến lược lấy phát triển
kinh tế làm trọng tâm
-Ở nhiều khu vực xảy ra nội chiến, xung đột đẩm máu …
0,5
0,5
0,5
0,5
4
-Tiêu cực :
+Chế tạo các loại vũ khí phương tiện quân sự có sức huỷ diệt và tàn phá lớn
+Nạn ô nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ tai nạn lao động và giao thông bệnh
tật mới
-Nhân tố tác động chủ yếu là con người và chúng ra có thể khắc phục được hạn
chế đó.

-Sau đó HS phát biểu cảm nghĩ và việc làm của mình .
0,5
0,5
1
1×