Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Đánh giá các nhân tố bến trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ở sở giao giao dịch chứng khoán TPHCM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1010.19 KB, 117 trang )

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH


CAO NGUYN L TH

ÁNH GIÁ CÁC NHÂN T BÊN TRONG DOANH NGHIP
TÁC NG N CHT LNG THÔNG TIN K TOÁN
TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CA CÁC DOANH NGHIP
NIÊM YT  S GIAO DCH CHNG KHOÁN THÀNH PH
H CHÍ MINH.

LUN VN THC S KINH T
TP.H CHÍ MINH ậ NM 2014
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH


CAO NGUYN L TH

ÁNH GIÁ CÁC NHÂN T BÊN TRONG DOANH NGHIP
TÁC NG N CHT LNG THÔNG TIN K TOÁN
TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CA CÁC DOANH NGHIP
NIÊM YT  S GIAO DCH CHNG KHOÁN THÀNH PH
H CHÍ MINH.
Chuyên ngành: K Toán
Mã s: 60340301


LUN VN THC S KINH T

NGI HNG DN KHOA HC:
PGS.TS HÀ XUÂN THCH
TP.H CHÍ MINH ậ NM 2014
LI CAM OAN
Tôi xin cam đoan lun vn thc s kinh t: “ánh giá các nhân t bên trong
doanh nghip tác đng đn cht lng thông tin k toán trên BCTC ca các doanh
nghip niêm yt  S Giao Dch Chng Khoán TP.HCM” là công trình nghiên cu
khoa hc nghiêm túc ca cá nhân tác gi, vi s h tr ca Thy hng dn. Các ni dung
nghiên cu và kt qu nghiên cu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc công
b.
TP. H Chí Minh, tháng 12 nm 2014
Tác gi

Cao Nguyn L Th

DANH MC CH VIT TT
Ting Vit
BCKT: Bng cân đi k toán
BCKQHKD: Báo cáo kt qu hot đng kinh doanh
BCLCTT: Báo cáo lu chuyn tin t

BCTC: Báo cáo tài chính
BKS: Ban kim soát
CBTT: Công b thông tin
CLTTKT: Cht lng thông tin k toán
CNTT: Công ngh thông tin
DN: Doanh nghip
DNNN: Doanh nghip nhà nc
DNNY: Doanh nghip niêm yt
HQT: Hi đng qun tr
NT: Nhà đu t
SGDCK: S giao dch chng khoán
SGDCK TP.HCM: S giao dch chng khoán Thành Ph H Chí Minh (HOSE)
TTKT: Thông tin k toán
TMBCTC: Thuyt minh báo cáo tài chính
TNHH: Trách nhim hu hn
TP.HCM: Thành ph H Chí Minh
TTCK: Th trng chng khoán
VAS: Chun mc k toán Vit Nam
VN: Vit Nam
Ting Anh
IASB: International Accounting Standards Board
FASB: Financial Accounting Standard Board
DANH MC BNG BIU
Trang
Bng 3.1. Cách thc đo lng các nhân t trong mô hình. 48
Bng 3.2. Thuyt minh 78 Khon mc đo lng CLTTKT 49
Bng 3.3. T l phân b các nhân t theo thang đo đnh danh trong mu thng kê 51
Bng 3.4. Thng kê t l vn nhà nc trong mu 52
Bng 4.1. ánh giá s phù hp ca mô hình hi quy tuyn tính bi 59
Bng 4.2. Bng thng kê mô t 60

Bng 4.3. Ma trn h s tng quan 62
Bng 4.4. Phân tích phng sai ANOVA nhân t CEO 64
Bng 4.5. Phân tích phng sai ANOVA nhân t AC 64
Bng 4.6. Phân tích phng sai ANOVA nhân t GOV 65DANH MC HÌNH V, S 
Trang
Hình 4.1. S lng doanh nghip niêm yt  SGDCK TP.HCM 56
Hình 4.2. Biu đ th hin s thay đi Ch s VN- INDEX t nm 2000 đn ngày 30
tháng 6 nm 2014 57
Hình 4.3. Biu đ th hin s thay đi khi lng niêm yt t nm 2000 đn tháng 6 nm
2014 ca SGDCK TP.HCM 58
S đ 2.1. C cu t chc 1 công ty c phn đin hình 37
S đ 4.1. Kt qu kim đnh mô hình hi quy tuyn tính bi 67DANH MC PH LC

PH LC 01: CH S CHT LNG THÔNG TIN K TOÁN.
PH LC 02: DANH SÁCH DOANH NGHIP TRONG MU NGHIÊN CU.
PH LC 03: D LIU CÁC BIN TRONG MÔ HÌNH.
PH LC 04: KT QU KIM NH MÔ HÌNH TRÊN SPSS.16.

MC LC
TRANG PH BÌA
LI CAM OAN
MC LC
DANH MC CH VIT TT
DANH MC BNG BIU
DANH MC HÌNH V S 
DANH MC PH LC
PHN M U 1
1. Tính cp thit đ tài 1
2. Mc tiêu ca đ tài. 2

3. i tng và phm vi nghiên cu 3
4. Phng pháp nghiên cu 3
5. óng góp mi ca đ tài 3
6. B cc ca đ tài 4
CHNG 1: TNG QUAN V VN  NGHIÊN CU 5
1.1.  tài nghiên cu nc ngoài 5
1.2.  tài nghiên cu trong nc. 9
1.3. Nhn xét v các công trình nghiên cu. 11
KT LUN CHNG 1 12
CHNG 2: C S LÝ LUN V CÁC NHÂN T BÊN TRONG DOANH
NGHIP TÁC NG N CHT LNG THÔNG TIN K TOÁN TRÊN BCTC
CA DOANH NGHIP NIÊM YT 13
2.1. Thông tin k toán và cht lng thông tin k toán 13
2.1.1. Thông tin k toán 13
2.1.2. Cht lng thông tin k toán 15
2.2. ánh giá cht lng thông tin k toán 16
2.2.1. Theo khuôn mu lý thuyt ca FASB 17
2.2.1.1. Thích hp 17
2.2.1.2. áng tin cy 18
2.2.1.3. Kh nng so sánh đc 18
2.2.1.4. Nht quán 19
2.2.1.5. Các hn ch 19
2.2.2. Theo khuôn mu lý thuyt ca IASB 20
2.2.2.1. Các gi đnh c bn 20
2.2.2.2. Các đc đim cht lng 20
2.2.2.3. Các hn ch 21
2.2.3. Theo tiêu chun ca CobiT 21
2.2.4. Theo chun mc k toán Vit Nam VAS 21 22
2.2.5. Xu hng hi t k toán trên th gii 23
2.2.5.1. Các đc đim cht lng c bn 23

2.2.5.2. Các đc đim cht lng b sung 23
2.2.5.3. Các hn ch 24
2.2.6. Kt lun chung v cách thc đánh giá cht lng thông tin k toán 24
2.3. Lý thuyt nn 26
2.3.1. Lý thuyt chi phí đi din (Agency theory) 26
2.3.2. Lý thuyt du hiu (Signaling theory) 28
2.3.3. Lý thuyt chi phí s hu (Proprietary cost theory) 29
2.3.4. Lý thuyt v bt cân xng thông tin (Asymmetric Information) 29
2.4. Các yu t bên trong doanh nghip tác đng đn cht lng thông tin k toán 31
2.4.1. c đim doanh nghip 32
2.4.1.1. Quy mô doanh nghip 32
2.4.1.2. Thi gian hot đng ca doanh nghip 34
2.4.1.3. Kt cu vn ca nhà nc 34
2.4.2. Cu trúc t chc ca doanh nghip 36
2.4.2.1. Tách bit chc danh gia ch tch Hi đng qun tr và Tng giám đc 38
2.4.2.2. T l thành viên Hi đng qun tr không điu hành ca doanh nghip 38
2.4.2.3. Quy mô Hi đng qun tr ca doanh nghip 39
2.4.2.4. S tn ti ca Ban kim soát 39
2.4.3. c đim tài chính 40
2.4.3.1. Kh nng sinh li 41
2.4.3.2. òn by tài chính (N phi tr/ tng tài sn) 41
2.4.3.3. Kh nng thanh toán hin hành 42
2.4.3.4. Tng tài sn c đnh (hu hình) 43
KT LUN CHNG 2 44
CHNG 3: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 45
3.1. Phng pháp nghiên cu 45
3.1.1. Mô hình nghiên cu 45
3.1.2. o lng ch s cht lng thông tin k toán trên báo cáo tài chính 48
3.1.3.Thu thp d liu nghiên cu 50
3.1.4. Phng pháp nghiên cu 53

KT LUN CHNG 3 54
CHNG 4: KT QU NGHIN CU VÀ BÀN LUN 55
4.1. Gii thiu Th trng chng khoán Vit Nam và S giao dch chng khoán TP.HCM
55
4.1.1. Gii thiu Th trng chng khoán Vit Nam 55
4.1.2. Gii thiu v S giao dch chng khoán TP.HCM 55
4.2. Kim đnh các gi thuyt nghiên cu 59
4.2.1. ánh giá s phù hp ca mô hình hi quy tuyn tính bi 59
4.2.2. Phân tích thng kê mô t 60
4.2.3. Phân tích tng quan gia các bin 61
4.2.4. Phân tích phng sai ANOVA 63
4.3. Kt qu phân tích mô hình hi quy 66
4.4. Bàn lun v kt qu nghiên cu 68
KT LUN CHNG 4 70
CHNG 5: KT LUN VÀ KIN NGH 71
5.1. Kt lun 71
5.1.1. Kt lun chung 71
5.1.2. Kt lun tng nhân t tác đng 72
5.1.2.1. Quy mô doanh nghip 72
5.1.2.2. T l thành viên hi đng qun tr đc lp 73
5.1.2.3. Kt cu vn nhà nc 76
5.2. Mt s kin ngh nhm nâng cao cht lng thông tin k toán trên báo cáo tài chính
ca các doanh nghip niêm yt ti Vit Nam 78
5.3. Hn ch ca đ tài 80
TÀI LIU THAM KHO
PH LC

1

PHN M U

1.Tính cp thit đ tài.
Vit Nam là mt nc có nn kinh t th trng đnh hng xã hi ch ngha,
vi xu hng hi nhp kinh t quc t và toàn cu hóa ngày càng cao, vì vy vào nm
2007 Vit Nam chính thc tr thành thành viên th 150 ca T chc thng mi th
gii (WTO) là mt bc tin ln trong quá trình hi nhp.  đáp ng yêu cu hi
nhp, vic phát trin th trng chng khoán (TTCK) vng mnh và minh bch v
thông tin là yêu cu cp thit giúp th trng phát trin và to nim tin cho nhà đu t
yên tâm đu t, bo v quyn li NT khi tham gia trên th trng, thu hút vn đu t
quc t đ phát trin TTCK Vit Nam. Vi đc đim TTCK Vit Nam (VN) còn khá
non tr hn so vi TTCK trong khu vc và trên th gii. Vì vy vic nâng cao cht
lng thông tin k toán c v lng ln v cht là cn điu kin cn và đ đ TTCK
Vit Nam phát trin bn vng.
Trên th gii đã chng kin nhng v bê bi v cht lng thông tin k toán
(CLTTKT) trên báo cáo tài chính (BCTC) làm mt lòng tin ca nhà đu t (NT) khi
tham gia TTCK đó là s sp đ ca Enron, Worldcom. Ti Vit Nam, v bê bi v
BCTC ca công ty C Phn Bông Bch Tuyt, Vinashin cng đã làm cho NT đt ra
câu hi ln v mc đ trung thc, chính xác và hp lý ca thông tin trên BCTC hay
chính CLTTKT.
Vy làm th nào đ nâng cao CLTTKT trên BCTC là vn đ đc quan tâm
không ch các nhà qun tr doanh nghip mà còn ca các NT hin nay vì nó nh
hng trc tip đn cht lng và hiu qu ca các quyt đnh ca ngi s dng
thông tin nh NT, công ty chng khoán, nhà qun lý doanh nghip (DN), c quan
qun lỦ nhà nc … to nim tin cho NT đc bit là s quan tâm đu t ca NT
trên th gii, giúp thu hút vn đ phát trin TTCK Vit Nam nói riêng cng nh nn
2

kinh t Vit Nam nói chung. Tuy nhiên vic nâng cao CLTTKT  TTCK Vit Nam vn
cha đc quan tâm đúng mc và cha có hng gii quyt thích đáng. Hiu đc vn
đ mang tính thi s này, tác gi đã chn đ tài: “ánh giá các nhân t bên trong
doanh nghip tác đng đn cht lng thông tin k toán trên báo cáo tài chính

ca các doanh nghip niêm yt  S giao dch chng khoán Thành ph H Chí
Minh”.
2. Mc tiêu ca đ tài.
Vi mc tiêu cn đt đc nh:
+ H thng hóa c s lý lun v thông tin k toán (TTKT), CLTTKT trên BCTC.
+ T nghiên cu trong và ngoài nc, nhn din và k tha các nhân t nh hng đn
CLTTKT, thêm nhân t mi phù hp
vi TTCK VN đa vào mô hình nghiên cu đ
xác đnh các nhân t nh hng đn CLTTKT trên BCTC ca các doanh nghip niêm
yt (DNNY)  S giao dch chng khoán Thành Ph H Chí Minh (SGDCK
TP.HCM).
+ Kim đnh mô hình hi quy tuyn tính bi đ xác đnh nhng nhân t nào nh hng
đn cht lng TTKT trên BCTC ca các DNNY  SGDCK TP.HCM.
+ ánh giá thc trng CLTTKT trên BCTC ca DNNY. T đó đa ra ý kin góp phn
ci thin và nâng cao CLTTKT trên BCTC đ góp phn cho TTCK VN nói chung cng
nh SGDCK TP.HCM nói riêng phát trin theo hng bn vng hn, thông tin k toán
minh bch và cht lng hn to nim tin cho NT.
Lun vn đ ra 2 câu hi cn tr li là:
+ Các nhân t nào bên trong DN nh hng đn cht lng TTKT trên BCTC ca các
DNNY  SGDCK TP.HCM?
3

+ Các kin ngh nào giúp nâng cao cht lng thông tin k toán cn c vào các nhân t
nh hng?

3. i tng và phm vi nghiên cu.
+ i tng nghiên cu: CLTTKT
trên BCTC ca DNNY và các nhân t bên trong
DN nh hng đn CLTTKT.
+ Phm vi nghiên cu: Mu nghiên cu gm 119 BCTC đã đc kim toán nm 2013

ca DNNY  SGDCK TP.HCM thuc các nhóm ngành xây dng, công ngh ch bin,
ch to. Tìm hiu đo lng và xác đnh các nhân t nh hng đn CLTTKT.
4. Phng pháp nghiên cu.
Lun vn vn dng 2 phng pháp nghiên cu: Phng pháp đnh tính kt hp phng
pháp đnh lng.
+ Phng pháp đnh tính: Mã hóa các bin đnh danh, tính ch s CLTTKT (QC)
thông qua ch s công b thông tin bng bng thuyt minh gm 78 khon mc s dng
thang đo 0 và 1.
+ Phng pháp đnh lng: Thu thp d liu t BCTC ca 119 DNNY. Chy phn
mm SPSS.16.0, s dng phng pháp hi quy tuyn tính bi, xây dng ma trn h s
tng quan đ kim tra mi tng quan và đ phù hp ca các bin đc lp đo lng
bng thang đo t l, phân tích phng sai ANOVA đ kim đnh các bin đc đo
lng bng thang đo đnh danh t đó khám phá đc các nhân t nh hng đn
CLTTKT ca các DNNY  SGDCK TP.HCM.
5. óng góp mi ca đ tài.
Hin nay, phn ln các nghiên cu trên th gii và VN ch yu tìm hiu các
nhân t nh hng đn mc đ công b thông tin, cht lng công b thông tin ca
4

DN trên TTCK, cht lng ca h thng thông tin k toán, ng dng CNTT vào nâng
cao cht lng thông tin công b ca các DN…. Cha có nghiên cu nào ch tp trung
vào các nhân t bên trong DN đ tìm hiu tác đng ca chúng đn CLTTKT ca
DNNY  SGDCK TP.HCM.
Do vy đóng góp mi ca lun vn là: Xác đnh các nhân t bên trong doanh
nghip nh hng đn CLTTKT trên BCTC ca DNNY  SGDCK TP.HCM. T thc
trng v CLTTKT trên BCTC ca DNNY  SGDCK TP.HCM, kt hp vi s dng
các nhân t nh hng đn CLTTKT đ đa ra gii pháp nâng cao CLTTKT trình bày
trên BCTC ca DNNY  SGDCK TP.HCM nói riêng và TTCK  VN nói chung. ng
thi giúp cho NT có c s đánh giá BCTC ca DN thông qua các nhân t nh hng
đn CLTTKT t đó có th đa ra các quyt đnh đu t phù hp, to nim tin cho NT

v CLTTKT.  xut gii pháp đ thông tin đc công b trên TTCK đc minh bch
và cht lng hn.
6. B cc ca đ tài.
Lun vn gm có 5 chng:
+ Phn m đu.
+ Chng 1: Tng quan v vn đ nghiên cu.
+ Chng 2: C s lý lun v các nhân t bên trong doanh nghip tác đng đn cht
lng thông tin k toán trên BCTC ca các DNNY.
+ Chng 3: Phng pháp nghiên cu.
+ Chng 4: Kt qu nghiên cu và bàn lun.
+ Chng 5: Kt lun và kin ngh.

5

CHNG 1: TNG QUAN V VN  NGHIÊN CU
Có rt nhiu nghiên cu trong nc và cng nh trên th gii nghiên cu v cht
lng và hiu qu thông tin công b ca DNNY trên TTCK. Nghiên cu vi mc đích
tìm hiu các nhân t nh hng đn cht lng và hiu qu thông tin công b ca
DNNY t đó có nhng bin pháp và kin ngh đ TTCK đc phát trin bn vng hn,
thông tin đc minh bch hn, bo v li ích cho NT và thúc đy nn kinh t phát
trin. Các nghiên cu đã khám phá ra đc các nhân t nh: Quy mô DN, loi công ty
kim toán, tình trng niêm yt, đòn by tài chính, quy mô ca HQT, t l thành viên
đc lp ca HQT, tính kiêm nhim chc danh ch tch/tng giám đc, t l c phn
nm gi bi NT, t l c phn nm gi bi thành viên trong gia đình  mi môi
trng kinh t khác nhau thì các nhân t tác đng cng khác nhau.  có th hiu rõ
hn v các nhân t tác đng đn CLTTKT, tác gi s trình bày tóm tt các đ tài nghiên
cu có liên quan  Vit Nam và các nc trên th gii.
1.1.  tài nghiên cu nc ngoài.
Ho, S.S.M., & Wong, K.S. (2001): “A study of corporate disclosure practices
and effectiveness in Hong Kong”: Nghiên cu v hiu qu ca vic thc hin công b

thông tin DN  Hng Kông.
Phân tích mi liên h gia các cu trúc ca qun tr DN (t
l thành viên ca Hi đng qun tr (HQT) đc lp không kim soát, s tn ti ca
Ban kim toán (BKS), s tn ti ca nhng thành viên HQT chi phi, t l ca các
thành viên HQT trong gia đình) vi mc đ công b thông tin t nguyn trong các
báo cáo ca DNNY  TTCK Hng Kông. Nghiên cu kt lun rng s tn ti ca Ban
kim toán nh hng tích cc đn mc đ công b t nguyn BCTC, giúp nâng cao
CLTTKT công b, gim sai sót và gian ln trong BCTC.
Patrícia Teixeira Lopes, Lúcia Lima Rodrigues (2002): “Accounting for
Financial Instruments: An Analysis of the Determinants of Disclosure in the
6

Portuguese Stock Exchange”: K toán công c tài chính: “Phân tích nhân t tác
đng đn công b thông tin trong TTCK B ào Nha”. Phân tích tác đng ca các
nhân t đn mc đ công b thông tin ca DNNY  TTCK B ào Nha. Nghiên cu
kim đnh mi quan h các nhân t ca DN bao gm: Quy mô DN, ngành công nghip,
ch th kim toán, tình trng niêm yt, hot đng kinh doanh đa quc gia, đòn by tài
chính, tm quan trng ca c đông… vi mc đ công b thông tin trên TTCK B ào
Nha. S dng phng pháp thng kê mô t, hi quy đa bin. Mu nghiên cu bao gm
55 DNNY  B ào Nha đn ngày 31/12/2001. Kt qu nghiên cu cho thy mc đ
công b thông tin b nh hng đáng k bi quy mô DN, tình trng niêm yt, đòn by
tài chính. Mc đ công b thông tin t l thun vi quy mô và đòn by tài chính ca
DN. DNNY  nhiu quc gia thì mc đ công b thông tin cao hn các DNNY trong
nc. Nghiên cu cng kt lun đi vi DN có quy mô ln, s dng đòn by tài chính
cao, niêm yt  nhiu th trng nc ngoài thì mc đ công b thông tin liên quan
công c tài chính cao hn.

Gul,F.A.and Leung,S. (2004) “Board leadership, outside directors expertise
and voluntary corporate disclosures”: Cu trúc ảQT nh hng đn vic công b
thông tin ca DN.

Gul và Leung (2004) cng nghiên cu TTCK Hng Kông, phân tích
mi liên h gia cu trúc ca HQT và công b t nguyn BCTC ca 385 DNNY trên
c s phân tích hi quy. Kt qu đã ch ra rng tính kiêm nhim chc danh ch tch
HQT và tng giám đc có nh hng đn công b t nguyn thông tin trên BCTC.
Mohammed Hossain, Helmi Hammami (2009): “Voluntary disclosure in the
annual reports of an emerging country: The case of Qatar.”: “Công b thông tin
t nguyn trong các báo cáo hàng nm ca mt quc gia đang phát trin: Trng
hp ca Qatar”. Nghiên cu này đt ra đ kim tra thc nghim các yu t quyt đnh
đn công b thông tin t nguyn trong các BCTC. Phng pháp nghiên cu phân tích
thng kê mô t kt hp phân tích hi quy tuyn tính bi. Vi mu 25 DNNY trên
7

TTCK Doha (DSM)  Qatar. Ch s công b thông tin t nguyn đc đo lng bng
44 mc thông tin t nguyn. Nghiên cu ch ra rng: Thi gian hot đng, quy mô
DN, s lng công ty con, và tng tài sn nh hng ln đn công b thông tin, còn
li nhun thì không nh hng.
Rusnah Muhamad, Suhaily Shahimi, Yazkhiruni Yahya, University of Malaysia
(2009): “Disclosure Quality on Governance Issues in Annual Reports of Malaysian
PLCs": Cht lng công b thông tin liên quan ti các vn đ qun tr trong báo cáo
thng niên ca nhng công ty TNHH cng đng. Mc đích ca nghiên cu kim đnh
các nhân t nh hng đn cht lng và s lng thông tin công b. Các vn đ qun
tr tp trung vào các yu t nhà qun lỦ, HQT, BKS, kim toán trong và ngoài DN.
Kim đnh các nhân t: BKS, thành phn HQT, quy mô doanh nghip (DN), li
nhun, kim toán, ngành công nghip nh hng đn cht lng thông tin công b. S
dng phng pháp nghiên cu thng kê mô t, hi quy tuyn tính bi. Mu nghiên cu
159 DNNY đc chn ngu nhiên nm 2006. Kt qu nghiên cu cho thy 3 nhân t:
òn by tài chính, quy mô DN, ngành công nghip đc tìm thy có mi quan h vi
cht lng công b thông tin liên quan ti các vn đ qun tr.
Céline Michaïlesco, Université de Paris (2010): “The determinants of the
quality of accounting information disclosed by French listed companies.”: Các

nhân t quyt đnh đn CLTTKT đc công b bi các DN niêm yt ca Pháp”:
Nghiên cu các nhân t quyt đnh CLTTKT trong BCTC ca các DNNY  Pháp. Vi
bin đc lp là 5 nhân t nh hng bao gm: Cu trúc s hu, đòn by tài chính, tình
trng niêm yt và li nhun. S dng phng pháp hi quy tuyn tính, phân tích
ANOVA. Mu nghiên cu bao gm 100 BCTC ca DN hot đng trong lnh vc công
nghip và thng mi t nm 1991-1995. ã đa ra kt lun các yu t: Tình trng
niêm yt nh hng đn CLTTKT trên BCTC. Còn các yu t: Li nhun ca DN, cu
8

trúc s hu không nh hng. òn by tài chính nh hng đn cht lng thông tin
trên BCTC ca DN ch trong nm 1995.
Arman Aziz Karagül Ph.D, Nazlố Kepçe Yönet Ph.D (2011): “Impact of Board
Characteristics and Ownership Structure on Voluntary Disclosure: Evidence
from Turkey”: “nh hng ca đc đim ảQT và cu trúc s hu đn công b
thông tin t nguyn: Bng chng Th Nh K”. Mc tiêu nghiên cu là tìm hiu tác
đng ca các nhân t đc đim HQT và cu trúc s hu đn công b thông tin  Th
Nh K. Kim đnh các yu t: Quy mô ca HQT, t l thành viên đc lp ca
HQT, tính kiêm nhim chc danh ch tch/tng giám đc, t l c phn nm gi bi
NT, t l c phn nm gi bi thành viên trong gia đình. S dng phng pháp hi
quy Poision. Mu nghiên cu BCTC ca 70 DN phi tài chính nm 2010 trên SGDCK
Istanbul (ISE)-100. Kt qu cho thy: Quy mô ca HQT, t l thành viên đc lp ca
HQT, tính kiêm nhim chc danh ch tch và tng giám đc nh hng tích cc đn
mc đ công b thông tin ca DN.
Jouini Fathi, University of Rome (2013): “The Determinants of the Quality of
Financial Information Disclosed by French Listed Companies”: Các nhân t quyt
đnh cht lng BCTC đc công b bi DN niêm yt  Pháp. Mc tiêu nghiên cu
các nhân t tác đng đn cht lng BCTC ca DNNY  Pháp. Các nhân t nghiên
cu: c đim ca HQT, cu trúc s hu, h thng kim soát ca các DNNY  Pháp,
loi công ty kim toán nh hng đn cht lng BCTC đc công b bi DN niêm
yt  Pháp. S dng phng pháp thng kê mô t, hi quy tuyn tính bi, ma trn h s

tng quan, ch s đ phù hp ca mô hình, ch s VIF hin tng đa cng tuyn, phân
tích phng sai ANOVA. Mu nghiên cu là 101 DNNY  Pháp thi gian t nm 2004
đn nm 2008. CLTTKT đc c tính theo 78 mc ca ch s công b. Kt qu
nghiên cu cho thy có mi quan h tác đng tích cc gia CLTTKT trên BCTC ca
9

DNNY  Pháp vi các nhân t: Quy mô ca HQT, t l tham d ca các thành viên
ti các cuc hp HQT, loi công ty kim toán, tình trng niêm yt.
Rapina, Padjadjaran University (2014) “Factors Influencing The Quality of
Accounting Information System and Its Implications On The Quality of
Accounting Information”: Các nhân t nh hng đn cht lng h thng thông tin
k toán và s tác đng ca h thng thông tin k toán đn CLTTKT. Nghiên cu 3 nhân
t nh hng đn hiu qu ca h thng thông tin k toán: Cam kt qun lỦ, vn hóa t
chc, cu trúc t chc. Phng pháp nghiên cu là phng pháp kho sát, bng bng
câu hi nhân viên k toán. Phân tích d liu: S dng phân tích đng dn vi s giúp
đ ca phn mm LISREL 8.70. Mu nghiên cu 33 nhân viên k toán  DN Bauding
Indonexia. Kt qu cho thy c 3 nhân t: Cam kt qun lỦ, vn hóa t chc, cu trúc
t chc đu nh hng đn hiu qu h thng thông tin k toán.
1.2.  tài nghiên cu trong nc.
Lê Trng Vinh, lun vn thc s i hc Kinh T TP.HCM (2008): “ánh giá
các yu t nh hng đn tính minh bch thông tin ca DN niêm yt SGDCK
TP.HCM”. Mc tiêu đ tài tìm hiu các nhân t nh hng đn minh bch thông tin
ca DNNY, đ xut gii pháp nâng cao minh bch thông tin k toán. Phân tích tác
đng ca 5 nhân t đc lp: Quy mô DN, n phi tr, tài sn c đnh, li nhun, vòng
quay tng tài sn. Tác đng đn nhân t ph thuc là minh bch thông tin, đc đo
lng bng thang đo Likert 5 đim, tính đim trung bình cho tt c câu hi. Mu
nghiên cu 30 DNNY  SGDCK TP.HCM và 600 NT cá nhân ti TP.HCM. Ly d
liu t BCTC đã đc kim toán nm 2007. Phng pháp nghiên cu: Thu thp, x lỦ
d liu, xây dng mô hình hi quy, s dng phng pháp phân tích thng kê mô t,
kim đnh thang đo bng phng pháp phân tích nhân t EFA, hi quy tuyn tính bi.

Kt qu nhân t li nhun có Ủ ngha thng kê và là nhân t nh hng đn minh bch
thông tin ca DNNY  SGDCK TP.HCM.
10

Phm Th Thu ông, lun vn thc s i hc à Nng (2013): “Nghiên cu
các nhân t nh hng đn mc đ công b thông tin trên BCTC ca các DNNY
ti SGDCK Hà Ni”. Xác đnh các nhân t nh hng đn mc đ công b thông tin
ca các DNNY ti SGDCK Hà Ni. Phng pháp nghiên cu: S dng mô hình hi
quy tuyn tính bi. Mu nghiên cu: BCTC đã kim toán nm 2012 ca 80 DNNY
trên SGDCK Hà Ni. Vi các nhân t nh hng: Quy mô DN (Logarit t nhiên ca
Tng tài sn), Kh nng sinh li (Li nhun sau thu /Tng tài sn), òn by tài
chính (N phi tr/ Tng tài sn), ch th kim toán (=1 Nu chn Big4, =0 không
chn Big4), Tài sn c đnh (TSC - Khu hao/Tng tài sn), Thi gian hot đng
ca DN, và Kh nng thanh toán (Tài sn ngn hn/ N ngn hn). Kt qu cho thy
các DNNY có t l tài sn c đnh, kh nng sinh li càng cao thì mc đ công b
thông tin trong BCTC nhiu hn các DN có t trng tài sn c đnh thp. Thi gian
hot đng, quy mô DN, ch th kim toán, kh nng thanh toán, đòn by tài chính
không nh hng mc đ công b thông tin.
Nguyn Th Thanh Phng, lun vn thc s i hc à Nng (2013): “Phân
tích các nhân t nh hng đn mc đ công b thông tin trong BCTC ca DN
niêm yt ti SGDCK TP.HCM”.  tài phân tích các nhân t nh hng đn mc đ
công b thông tin ca DNNY  SGDCK TP.HCM. o lng các nhân t qun tr công
ty, cu trúc s hu và đc đim DN. S dng phng pháp đnh lng hi quy tuyn
tính bi. Mu nghiên cu bao gm BCTC ca 99 DNNY ti thi đim nm 2011. Kt
qu hi quy cho thy các nhân t: Quy mô DN, thi gian niêm yt, ch th kim toán,
tác đng tích cc đn mc đ công b thông tin.
Phan Minh Nguyt, lun vn thc s i hc Kinh T TP.HCM (2014): “Xác
đnh và đo lng mc đ nh hng ca các nhân t đn CLTTKT trình bày trên
BCTC ca các công ty niêm yt  VN”. Mc tiêu đ tài nghiên cu tìm hiu nhân t
nh hng đn CLTTKT và mc đ nh hng ca chúng. Kim đnh 7 nhân t: Nhà

11

qun tr, li ích và chi phí, lp và trình bày BCTC, trình đ nhân viên k toán, mc
đích lp BCTC, thu, ri ro kim toán nhng nhân t nào nh hng đn CLTTKT và
mc đ nh hng ca các nhân t đn CLTTKT. S dng phng pháp đnh tính và
đnh lng. Mu nghiên cu lp bng câu hi đ điu tra kho sát, kho sát 200 đi
tng làm vic nhiu ngành ngh: K toán, kim toán, kinh doanh…. Thu thp, phân
tích x lỦ d liu kho sát, dùng phn mm SPSS 16.0 chy mô hình hi quy tuyn
tính bi, kim đnh thang đo bng phng pháp h s tin cy Cronbach Anpha và phân
tích EFA. Kt qu nghiên cu có 5 nhân t nh hng trc tip đn CLTTKT trên
BCTC là: Ri ro kim toán, nhà qun tr DN, vic lp và trình bày BCTC, thu, li ích
và chi phí.
1.3. Nhn xét v các công trình nghiên cu.
Nh vy, thông qua vic tìm hiu các nghiên cu v lỦ thuyt cng nh thc
nghim trc đây v CLTTKT, có th thy tn ti mi tng quan gia CLTTKT và
các nhân t bên trong hoc bên ngoài ca DN. CLTTKT b tác đng bi nhiu nhân t,
mi nhân t tác đng theo chiu hng khác nhau, tác đng tích cc hoc tiêu cc đn
CLTTKT.
Trong nhng nghiên cu ca
Ho, S.S.M., & Wong, K.S. (2001), Patrícia
Teixeira Lopes, Lúcia Lima Rodrigues (2002),
Gul,F.A.and Leung,S. (2004),
Mohammed Hossain, Helmi Hammami (2009), Rusnah Muhamad, Suhaily Shahimi,
Yazkhiruni Yahya, University of Malaysia (2009)… đã khám phá đc nhng nhân t
nh: S tn ti ca ban kim soát, quy mô doanh nghip, tình trng niêm yt, đòn by
tài chính, tính kiêm nhim 2 chc danh ch tch HQT và tng giám đc, thi gian
hot đng ca doanh nghip, quy mô doanh nghip, s lng công ty con, tng tài sn,
ngành công nghip…nh hng đn hiu qu và cht lng ca nhng thông tin đc
công b. i vi nhng nghiên cu ca Jouini Fathi (2013); Rapina, Padjadjaran
University (2014); Lê Trng Vinh (2008)…. v CLTTKT. Các nghiên cu này đã cho

12

thy nhân t li nhun, quy mô HQT, t l thành viên tham d cuc hp ca HQT,
loi công ty kim toán, cu trúc t chc, cam kt qun lỦ, vn hóa t chc, kh nng
sinh li, tài sn c đnh nh hng đn CLTTKT. Các nghiên cu đã kim đnh và tìm
hiu tác đng ca các nhân t  nhng môi trng khác nhau, các quc gia khác nhau.
 VN cha có nghiên cu nào ch tp trung tìm hiu nhân t bên trong DN tác đng
đn CLTTKT. Trong lun vn này tác gi s k tha các nhân t bên trong doanh
nghip tác đng đn CLTTKT và tin hành đa thêm vào mô hình 1 nhân t kt cu
vn nhà nc đ nghiên cu.  tìm hiu nhng nhân t nào bên trong doanh nghip
tác đng đn CLTTKT trên BCTC ca DNNY  SGDCK TP.HCM.
KT LUN CHNG 1
T các nghiên cu có liên quan đn nhân t bên trong và nhân t bên ngoài tác
đng đn CLTTKT, tác gi tip tc k tha các nhân t bên trong DN ca nghiên cu
trc bao gm các nhân t v đc đim DN, đc đim tài chính gm 10 nhân t: Quy
mô DN, thi gian hot đng, tính kiêm nhim 2 chc danh ch tch và tng giám
đc, t l thành viên đc lp trong HQT, quy mô ca HQT, t sut sinh li
trên vn c phn (ROE), tn ti Ban Kim Soát HQT, đòn by tài chính, kh
nng thanh toán hin hành, t l tài sn c đnh. ng thi b sung thêm 1 nhân t
kt cu vn nhà nc vào mô hình nghiên cu  TTCK VN c th SGDCK TP.HCM.
Nn kinh t VN là nn kinh t th trng theo đnh hng xã hi ch ngha nên nhà
nc đóng vai trò quan trng trong nn kinh t, các DN c phn  VN phn ln đc
c phn hóa t DNNN (nhà nc chim trên 100% vn), đng thi sau khi c phn
hóa, nhà nc vn còn s hu mt t l vn trong cu trúc vn ca DN. Do đó xem xét
kt cu vn nhà nc nh hng nh th nào đn CLTTK là đim mi ca đ tài
nghiên cu. Các chng tip theo s làm rõ hn v c s lý thuyt, mô hình, phng
pháp nghiên cu ca đ tài.
13

CHNG 2: C S LÝ LUN V CÁC NHÂN T BÊN TRONG

DOANH NGHIP TÁC NG N CHT LNG THÔNG TIN
K TOÁN TRÊN BCTC CA DOANH NGHIP NIÊM YT

CLTTKT chính là mt đc tính quan trng trong công b thông tin ca DN,
giúp các NT, các nhà qun tr, nhà kinh t, chính ph có c s đúng đn đ đa ra
quyt đnh ca mình. Trên TTCK thông tin cng ging nh mt hàng hóa, vì vy vic
đánh giá thông tin k toán có cht lng hay không còn ph thuc vào cm nhn ch
quan ca ngi s dng. Thông tin k toán do DN to lp, x lý, công b nên cht
lng thông tin trên BCTC ph thuc phn ln các yu t bên trong DN.  có th tìm
hiu các nhân t bên trong DN tác đng đn CLTTKT, trc tiên tác gi s tìm hiu
các đnh ngha v thông tin k toán, CLTTKT là gì, các khuôn mu lý thuyt đ đánh
giá CLTTKT, đ t đó tác gi có đc c s lý lun là nn tng đ khám phá các nhân
t tác đng đn CLTTKT trên BCTC.
2.1. Thông tin k toán và cht lng thông tin k toán.
2.1.1. Thông tin k toán.
Là nhng thông tin có đc do h thng k toán x lỦ và cung cp, là kt qu
ca mt quá trình k toán, bao gm nhng thông tin có tính hin thc, đã xy ra, có đ
tin cy và có giá tr pháp lỦ. Theo Gelinas và Dull (2010) thì thông tin k toán là nhng
s kin, con s đc th hin trong mt hình thc hu ích vi ngi s dng đ phc
v cho vic ra quyt đnh.
TTKT đc trình bày trong BCTC và CLTTKT cng chính là cht lng ca
BCTC. Các khon này xut hin trong BCTC nh: Tài sn, n phi tr, vn ch s
hu… là các ví d v TTKT. TTKT là tng hp thông tin trên BCTC dùng đ cung cp
thông tin tài chính bt buc, quan trng và chính yu ca DN.

×