Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp và ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.98 MB, 79 trang )


B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TPHCM


LÊ KIU TH NHăNGC


CÁC NHÂN T TÁCăNGăN CU
TRÚC VN DOANH NGHIP VÀ NH
HNG CA CU TRÚC VNăN
GIÁ TR DOANH NGHIP



LUNăVNăTHC S KINH T






Thành ph H Chí Minh – Nm 2013



B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TPHCM


LÊ KIU TH NHăNGC



CÁC NHÂN T TÁCăNGăN CU TRÚC
VN DOANH NGHIP VÀ NHăHNG CA
CU TRÚC VNăN
GIÁ TR DOANH NGHIP

Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng
Mã s: 60340201

LUNăVNăTHC S KINH T

NGIăHNG DN KHOA HC
TS. Nguyn VnăLng








Thành ph H Chí Minh – Nm 2013
LIăCAMăOAN

Tôi xin cam đoan lun vn “Các nhân t tác đng đn cu trúc vn doanh
nghip và nh hng ca cu trúc vn đn giá tr doanh nghip” là công trình
nghiên cu ca chính tôi, có s h tr t ngi hng dn khoa hc là TS. Nguyn
Vn Lng.
Ngoài nhng tài liu tham kho đã đc trích dn trong lun vn, tôi cam đoan
rng mi s liu và kt qu nghiên cu ca lun vn này cha tng đc công b

hoc đc s dng di bt c hình thc nào.
TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 11 nm 2013
Tác gi


Lê Kiu Th Nh Ngc


MC LC
TRANG PH BÌA
LI CAM OAN
MC LC
DANH MC CÁC T VIT TT
DANH MC CÁC BNG
TÓM TT 1
1. GII THIU TNG QUAN V  TÀI NGHIÊN CU 3
1.1. Lý do nghiên cu 3
1.2. Mc tiêu nghiên cu 3
1.3. i tng nghiên cu và phm vi nghiên cu 4
1.4. Phng pháp nghiên cu 4
1.5. Kt cu ca đ tài nghiên cu 5
2. TNG QUAN V CÁC NGHIÊN CU TRC 6
2.1. Các lý thuyt v cu trúc vn 6
2.1.1. Quan đim truyn thng 6
2.1.2. Lý thuyt ca MM (The Miller & Modigliani theory (MM)) 6
2.1.3. Lý thuyt đánh đi (Static Trade –off Theory) 8
2.1.4. Lý thuyt trt t phân hng (Pecking order theory) 9
2.2. Các nghiên cu thc nghim 10
2.2.1. Cu trúc vn  các nc đang phát trin:  Rp Xê-út, Riyad
Sakatan,2010 10

2.2.2. Cu trúc vn  các nc đang phát trin ca Booth, Demirgüç-Kunt and
Maksimovic, 2001 11
2.2.3. Cu trúc vn trên th gii vai trò ca các yu t đc trng công ty và
các yu t đc trng quc gia, Abe de Jong, Rezaul Kabir, Thuy Thu, 2007
13
2.2.4. Nghiên cu v Cu trúc vn  Vit Nam: Phát trin tài chính và các yu
t quyt đnh Cu trúc vn  Vit Nam, Dzung Nguyen, Ivan Diaz-Rainey,
Andros Gregoriou, 2012 14
2.2.5. S hu nc ngoài, cu trúc vn và giá tr doanh nghip: Bng chng
t các công ty niêm yt  Vit Nam, Lê Th Phng Vy và Phùng c Nam,
2013 15
2.2.6. nh hng ca cu trúc vn đn giá tr doanh nghip ca các doanh
nghip ch bin thy sn  Vit Nam, Nguyn Thanh Cng, Nguyn Th
Cnh, 2012 15
2.2.7. Cu trúc vn và kh nng sinh li: trng hp  Brazil, Mesquita,
J.M.C. và Lara, J.E, 2003 16
3. PHNG PHÁP VÀ D LIU NGHIÊN CU 18
3.1. Phng pháp nghiên cu 18
3.2. D liu nghiên cu 19
3.2.1. Ngun d liu 19
3.2.2. X lý d liu 19
4. MÔ HÌNH VÀ KT QU NGHIÊN CU 20
4.1. Nghiên cu các nhân t tác đng đn cu trúc vn doanh nghip 20
4.1.1. Bin nghiên cu 20
4.1.1.1. Bin ph thuc 20
4.1.1.2. Bin đc lp 21
4.1.2. Mô hình nghiên cu 27
4.1.3. Phân tích thng kê mô t 27
4.1.4. Phân tích tng quan 28
4.1.5. Kim đnh đ la chn mô hình phù hp 31

4.1.6. Kt qu nghiên cu 33
4.1.7. Tho lun v các kt qu 42
4.2. Nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr doanh nghip 43
4.2.1. Bin nghiên cu 43
4.2.1.1. Bin ph thuc 43
4.2.1.2. Bin đc lp 44
4.2.2. Mô hình nghiên cu 45
4.2.3. Phân tích thng kê mô t 46
4.2.4. Phân tích tng quan 47
4.2.5. Kim đnh đ la chn mô hình phù hp 48
4.2.6. Kt qu nghiên cu 49
4.2.7. Tho lun v kt qu 55
5. KT LUN 56
TÀI LIU THAM KHO
PH LC BNG

DANH MC CÁC T VIT TT
T vit tt
Din gii
Gc ting Anh (nu có)
HNX
S Giao dch Chng
khoán Hà Ni
Hanoi Stock Exchange
HOSE
S Giao dch Chng
khoán Thành ph H Chí
Minh
Hochiminh Stock
Exchange

MH
Mô hình

MM
Miller & Modigliani

OLS
Phng pháp bình phng
bé nht
Ordinary Least Squares


DANH MC CÁC BNG
Bng 4.1: Phân tích t s n ca các công ty trong giai đon 2009 – 2012 22
Bng 4.2: Gii thích các bin đc lp cho mô hình hi quy (4.1) 26
Bng 4.3: Tng hp chiu hng nh hng ca các nhân t lên đòn by tài chính theo
d báo ca các lý thuyt 27
Bng 4.4: Thng kê mô t các bin nghiên cu cho mô hình (4.1) 29
Bng 4.5: Ma trn h s tng quan cho mô hình (4.1) 30
Bng 4.6: Kt qu nhân t phóng đi phng sai – VIF cho mô hình (4.1) 30
Bng 4.7: Kim đnh Likelihood cho mô hình (4.1) 31
Bng 4.8: Kim đnh Hausman cho mô hình (4.1) 33
Bng 4.9: Tng hp kt qu hi quy ca mô hình (4.1) 34
Bng 4.10: Tng hp chiu hng nh hng ca các nhân t lên đòn by tài chính
theo kt qu hi quy 35
Bng 4.11: Kt qu hi quy mô hình (4.1) theo phng pháp pooling 35
Bng 4.12: Kt qu hi quy mô hình (4.1) theo phng pháp fixed effect 35
Bng 4.13: Kt qu mô hình (4.1) theo phng pháp random effect 36
Bng 4.14: Thng kê mô t ca bin cho mô hình hi quy (4.2) 42
Bng 4.15: Ma trn h s tng quan cho mô hình hi quy (4.2) 43

Bng 4.16: Kt qu nhân t phóng đi phng sai – VIF cho mô hình (4.2) 44
Bng 4.17: Kim đnh Likelihood cho mô hình (4.2) 45
Bng 4.18: Kim đnh Hausman cho mô hình (4.2) 46
Bng 4.19: Kt qu hi quy mô hình (4.2) 47
Bng 4.20: Kt qu hi quy mô hình (4.2) theo phng pháp pooling 48
Bng 4.21: Kt qu hi quy mô hình (4.2) theo phng pháp fixed effect 51
Bng 4.22: Kt qu mô hình (4.2) theo phng pháp random effect 51
1

TÓM TT
Bài nghiên cu này xem xét các nhân t tác đng đn cu trúc vn doanh
nghip và nh hng ca cu trúc vn đn giá tr doanh nghip ca các công ty
niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam cho giai đon 2009 – 2012, da trên
các lý thuyt v cu trúc vn: lý thuyt ca MM, lý thuyt đánh đi, lý thuyt trt t
phân hng. Mô hình nghiên cu s dng d liu bng (data panel) đc hi quy ln
lt theo ba cách pooling, fixed effect (hiu ng c đnh) và random effect (hiu
ng ngu nhiên). Bng kim đnh Likelihood và Hausman (Hausman, 1978) đ tìm
ra mô hình phù hp.
Phn mt ca bài nghiên cu, tác gi s dng phng trình hi quy đa bin
vi vic s dng t s n tng quát đ đo lng cu trúc vn, là bin ph thuc.
Các nhân t đc xem xét nh hng đn cu trúc vn đó là c cu tài sn, li
nhun, tc đ tng trng, quy mô công ty, đ ri ro kinh doanh, tính thanh khon,
chính sách c tc, thu thu nhp doanh nghip.
Kt qu hi quy ng h lý thuyt trt t phân hng. Các nhân t li nhun, c
cu tài sn, tc đ tng trng, quy mô công ty, đ ri ro kinh doanh, tính thanh
khon có nh hng đáng k đn cu trúc vn ca doanh nghip.
Phn hai ca bài nghiên cu xem xét nh hng ca cu trúc vn đn giá tr
doanh nghip cho mu nghiên cu nh phn mt. Ch s Tobin’s Q đi din cho giá
tr doanh nghip là bin ph thuc, các bin đc lp đo lng cu trúc vn là t s
n tng quát, t s n ngn hn, t s n dài hn và t s n phi tr trên vn ch

s hu. Kt qu hi quy trái ngc vi lý thuyt ca MM.
Kt qu nghiên cu cho thy t s n ngn hn và dài hn có quan h ngc
chiu vi ch s Tobin’s Q, tc là nu các doanh nghip s dng n càng cao thì s
làm gim giá tr doanh nghip. iu này đc gii thích bi chi phí lãi vay cao và
vic s dng ngun vn vay cha hiu qu.
2

T khóa: Cu trúc vn, giá tr doanh nghip, d liu bng (data panel), OLS




























3

1. GII THIU TNG QUAN V  TÀI NGHIÊN CU
1.1. Lýădoănghiênăcu
Cu trúc vn đc đnh ngha là mt s kt hp ca n ngn hn thng
xuyên, n dài hn, c phn u đãi, và vn c phn thung đc s dng cho quyt
đnh đu t ca doanh nghip. Cu trúc vn ti u xy ra  đim mà ti đó ti thiu
hóa chi phí s dng vn, ti thiu hóa ri ro và ti đa hóa giá tr doanh nghip.
Quyt đnh cu trúc vn nh th nào là mt trong nhng quyt đnh quan trng
đc đa ra ca nhà qun tr tài chính. Mt quyt đnh sai v cu trúc vn có th
dn đn tn tht tài chính và kt qu cui cùng là doanh nghip phá sn. Do đó, s
la chn cu trúc vn doanh nghip b tác đng bi nhng nhân t nào và mi quan
h gia cu trúc vn và giá tr doanh nghip đã tr nên quan trng.
Trên thc t, các doanh nghip niêm yt trên th trng chng khoán Vit
Nam hin đang la chn cu trúc vn nh th nào, có nhng nhân t nào nh hng
đn Cu trúc vn, liu có mt Cu trúc vn ti u và nh hng ca Cu trúc vn
đó đi vi giá tr doanh nghip nh th nào, đó là nhng bn khon ca không ít các
nhà hoch đnh tài chính, và đó cng là lý do nghiên cu ca đ tài.
1.2. Mcătiêuănghiênăcu
Bài nghiên cu xem xét thc nghim v các nhân t nh hng đn cu trúc
vn doanh nghip, đng thi nghiên cu nh hng ca cu trúc vn đn giá tr
doanh nghip ca các doanh nghip niêm yt trên th trng chng khoán Vit
Nam.
Bài nghiên cu tr li cho nhng câu hi nghiên cu sau:
4


- Các nhân t nào nh hng đn cu trúc vn doanh nghip và xu hng
nh hng nh th nào?
- Cu trúc vn nh hng nh th nào đn giá tr doanh nghip.

1.3. iătngănghiênăcuăvƠăphmă viănghiênăcu
i tng nghiên cu là các công ty phi tài chính niêm yt trên các sàn giao
dch chng khoán  Vit Nam (HOSE và HNX) trong giai đon t nm 2009 đn
nm 2012. Mu la chn gm 103 công ty.
D liu đc thu thp và tng hp t báo cáo tài chính đã đc kim toán t
các Website S giao dch chng khoán TP. H Chí Minh, S giao dch chng khoán
Hà Ni, y ban chng khoán Vit Nam, và các website ca các công ty chng
khoán. D liu trong bài nghiên cu này là d liu mng ba chiu vi các chiu:
nm, công ty và nhân t, là dng d liu bng (data panel).
1.4. Phngăph́pănghiênăcu
Sau khi thu thp d liu t website S giao dch chng khoán TP. H Chí
Minh, S giao dch chng khoán Hà Ni, y ban chng khoán Vit Nam, và các
website ca các công ty chng khoán, tác gi tin hành x lý d liu trên excel đ
thu thp và tính toán các bin cn thit cho mô hình. Tip đó, s dng phng pháp
đnh lng, tác gi dùng mô hình hi quy đa bin bng phng pháp bình phng
bé nht OLS đ c lng và phân tích các kt qu hi quy và đa ra các kt lun
v ni dung nghiên cu.




5

1.5. KtăcuăcaăđătƠiănghiênăcu
Kt cu ca đ tài gm 5 phn:

1. Gii thiu tng quan v đ tài nghiên cu
2. Tng quan v các nghiên cu trc
3. Phng pháp và d liu nghiên cu
4. Mô hình và kt qu nghiên cu
5. Kt lun
















6

2. TNG QUAN V CÁC NGHIÊN CUăTRC
2.1. Ćcălýăthuytăvăcuătrúcăvn
2.1.1. Quanăđimătruynăthng
Quan đim truyn thng v cu trúc vn cho rng khi mt doanh nghip bt
đu vay mn, thun li vt tri hn bt li. Chi phí n thp, kt hp vi thun li
v thu s khin chi phí vn bình quân gia quyn gim khi n tng.
Tuy nhiên, khi t l gia vn n và vn ch s hu tng, tác đng ca t l

vn vay so vi tng vn buc các ch s hu tng li tc yêu cu ca h, ngha là
chi phí vn ch s hu tng.  mc t l vn n và vn ch s hu cao, chi phí n
cng tng bi vì kh nng doanh nghip không tr đc n là cao hn, tc nguy c
phá sn cao hn. Vì vy,  mc t s gia vn n và vn ch s hu cao hn, chi
phí vn bình quân gia quyn s tng.
Vn đ chính ca quan đim truyn thng là không có mt lý thuyt c s
th hin chi phí vn ch s hu nên tng bao nhiêu do t l gia vn n và vn ch
s hu hay chi phí n nên tng bao nhiêu do nguy c v n.
2.1.2. LýăthuytăcaăMMă(TheăMilleră&ăModiglianiătheoryă(MM))
Lý thuyt cu trúc vn ca Modilligani và Miller (Mô hình M-M), 1958, đã
tìm hiu xem chi phí vn tng hay gim khi mt doanh nghip tng hay gim vay
mn.
Da trên nhng gi đnh quan trng v mt th trng vn hoàn ho, tc là:
không có chi phí giao dch; tt c các nhà đu t có th vay hay cho vay vi cùng lãi
sut; không có chi phí phá sn và chi phí kit qu tài chính; gi đnh loi ri ro đng
nht tc các doanh nghip hot đng di các điu kin tng t s có có cùng mc
đ ri ro kinh doanh và cui cùng là không có thu thu nhp. MM tranh lun rng
các doanh nghip kinh doanh ging nhau và tin lãi mong đi hàng nm ging nhau
7

phi có tng giá tr ging nhau bt chp cu trúc vn bi vì giá tr ca mt doanh
nghip phi ph thuc vào giá tr hin ti ca các hot đng ca nó, không phi da
trên cách thc cp vn. T đây, có th rút ra rng nu tt c nhng công ty nh vy
có tin li mong đi ging nhau và giá tr ging nhau cng phi có chi phí s dng
vn bình quân ging nhau  mi mc đ t l gia vn n và vn ch s hu.
Mc dù nhng gi đnh v th trng vn hoàn ho là không có thc, tuy
nhiên, có 2 gi thit cn đc nhn mnh và chúng có tác đng đáng k đn kt qu:
- Gi đnh là không có vic đánh thu: đây là vn đ quan trng và mt
trong nhng thun li then cht ca n là vic gim nh thu cho nhng chi tiêu
tin lãi.

- Nguy c trong lý thuyt ca MM đc tính toán hoàn toàn bi tính bin
đi ca các lung tin. H b qua kh nng các lung tin có th dng vì v n.
ây là mt vn đ đáng k khác vi lý thuyt này nu n cao.
a ra các gi đnh này có ngha ch có mt thun li ca vic vay tin (n
r hn và ít ri ro cho nhà đu t) và mt bt li (chi phí vn ch s hu tng cùng
vi n vì t l vn vay so vi tng vn)
Modigliani và Miler ch ra là nhng tác đng này cân bng mt cách chính
xác. Vic s dng n mang đn cho ch s hu t sut li tc cao hn, nhng li
tc cao hn này chính xác là nhng gì h bù đp cho nguy c tng lên t t l vn
vay so vi tng vn. Vi các gi thuyt trên, dn đn tng giá tr ca doanh nghip
s dng n bng tng giá tr ca doanh nghip không s dng n. Hay nói cách
khác: trong điu kin nht đnh, giá tr doanh nghip không ph thuc vào cu trúc
vn ca nó.
Nm 1963, Modilligani và Miller đa ra mt nghiên cu tip theo vi vic
loi b gi thit v thu thu nhp doanh nghip. Theo MM, vi thu thu nhp doanh
nghip, vic s dng n s làm tng giá tr ca doanh nghip. Vì chi phí lãi vay là
8

chi phí hp lý đc khu tr khi tính thu thu nhp doanh nghip, do đó mà mt
phn thu nhp ca doanh nghip có s dng n đc chuyn cho các nhà đu t dn
đn giá tr ca doanh nghip s dng n bng giá tr ca doanh nghip không s
dng n cng vi khon li t vic s dng n.
Nh vy, theo mô hình thu MM (1963), cu trúc vn có liên quan đn giá
tr ca doanh nghip. S dng n càng cao thì giá tr doanh nghip càng tng và gia
tng đn ti đa khi doanh nghip đc tài tr 100% n.
2.1.3. Lýăthuytăđ́nhăđiă(StaticăTrade ậoff Theory)
Lý thuyt đánh đi cu trúc vn là mt lý thuyt trong lnh vc kinh t tài
chính nói chung, trong lnh vc tài chính doanh nghip nói riêng. Lý thuyt này
nhm mc đích gii thích vì sao các doanh nghip thng đc tài tr mt phn
bng n vay, mt phn bng vn c phn. Mt lý do ln khin các doanh nghip

không th tài tr hoàn toàn bng n vay là vì, bên cnh s hin hu li ích tm chn
thu t n, vic s dng tài tr bng n cng phát sinh nhiu chi phí, đin hình nht
là các chi phí kit qu tài chính bao gm c chi phí trc tip ln chi phí gián tip ca
vic phá sn có nguyên nhân t n.
Vi mi phn trm t l n tng thêm, trong khi li ích tm chn thu gia
tng thì chi phí kit qu tài chính cng gia tng. S đn mt lúc nào đó, khi mà vi
mi t l n tng thêm, hin giá li ích t tm chn thu không cao hn hin giá chi
phí kit qu tài chính thì vic vay n không còn mang li li ích cho doanh nghip.
Chính vì điu này, các công ty luôn tìm cách ti u hóa tng giá tr doanh nghip
da trên nguyên tc cân bng này đ xác đnh nên la chn bao nhiêu n và bao
nhiêu vn c phn trong cu trúc vn ca mình. im xác đnh cu trúc vn ti u
là ti đó vi mi lng n tng thêm thì PV (tm chn thu) = PV ( chi phí kit qu
tài chính).
9

Lý thuyt đánh đi cng giúp gii thích đc t l n khác nhau gia các
ngành. Nhng doanh nghip có tài sn hu hình an toàn và nhiu li nhun chu
thu đ đc hng khu tr thu thì nên có t l n mc tiêu cao. Ngc li, các
công ty mà kh nng sinh li thp và tài sn vô hình là ch yu thì nên la chn mt
cu trúc vn vi t l n thp.
2.1.4. Lýăthuytătrtătăphơnă hngă(Peckingăorderătheory)ăă
Lý thuyt trt t phân hng bt ngun t nhng nghiên cu ca Donaldson
(1961). Các nghiên cu này đa ra nhng bng chng cho thy nhà điu hành u
tiên s dng ngun tài tr ni b và ch cân nhc đn ngun tài tr bên ngoài (n và
phát hành c phn mi) trong nhng trng hp mà nhu cu vn gia tng bt
thng không th tránh khi. Myers và Majluf (1984) đã có nhng nghiên cu sâu
hn đ ch ra rng nhng khuynh hng thiên lch ca tài chính hành vi bt ngun
t s bt cân xng thông tin.
Lý thuyt trt t phân hng bt đu bng thông tin bt cân xng, mt cm t
dung đ ch rng các giám đc bit nhiu v các tim nng, ri ro và giá tr công ty

mình hn là các nhà đu t t bên ngoài.
Các hàm ý ca lý thuyt trt t phân hng nh sau:
- Công ty a thích ngun ni b hn s vi ngun tài tr bên ngoài.
- Công ty điu chnh tng ng các t l chi tr c tc mc tiêu theo các c
hi đu t, trong khi tránh các thay đi đt xut trong c tc (dòng tin phát
sinh ni b đôi khi ln hn các chi tiêu vn và đôi khi nh hn). Hay nói
cách khác, nhng s thay đi trong dòng tin ch ra s thay đi ca ngun tài
tr bên ngoài.
- Nu cn đn tài tr t bên ngoài, các doanh nghip phát hành chng khoán
an toàn nht trc. Tc là, h bt đu vi n ri đn các chng khoán ghép
nh trái phiu chuyn đi đc, sau đó có l c phn thng là gii pháp
cui cùng.
10

- T l n ca công ty phn ánh yêu cu tích ly ca nó đn ngun tài chính
bên ngoài.
Lý thuyt trt t phân hng gii thích ti sao phn ln các tài tr bên ngoài là
t n. Nó cng gii thích ti sao các công ty có li nhun nhiu hn li ít vay n
hn, không phi vì công ty có t l n mc tiêu thp (trong lý thuyt trt t phân
hng không đ cp đn t l n mc tiêu) mà vì có sn li nhun t ngun ni b.
Các công ty ít li nhun hn thì cn ngun tài tr bên ngoài và do đó tích ly n.
2.2. Ćcănghiênăcuăthcănghim
2.2.1. Cu trúc vn  ćcă ncă đangăph́tătrin:  Rp Xê-út, Riyad Sakatan,
2010
Nghiên cu gm hai phn: nghiên cu nhng yu t quyt đnh s la chn
cu trúc vn ca các doanh nghip trên th trng chng khoán  Rp Xê – út, xác
đnh các nhân t nh hng đn Cu trúc vn, đng thi nghiên cu nhng nh
hng ca Cu trúc vn đn giá tr doanh nghip.
D liu nghiên cu đc ly t báo cáo tài chính ca 51 Công ty niêm yt
trên th trng chng khoán cho giai đon t 1998 - 2007. D liu đc chn da

trên 2 tiêu chí: nhng công ty thuc nhóm ngành phi tài chính có giá tr th trng
ln, nhng công ty có t l Free loat t 70% tr lên.
Tác gi s dng mô hình hi quy đa bin, phân tích hi quy dng bng (panel
regression analysis) theo phng pháp hi quy bình phng bé nht truyn thng
OLS đ thc hin nghiên cu này.
u tiên, tác gi xác đnh nh hng ca các bin đc lp sau: c cu tài sn
(TANG), li nhun (PF), c hi phát trin (GR1 và GR2), quy mô công ty (SZ1 và
SZ2), tính thanh khon (LIQ), đ ri ro kinh doanh (VOL) và chính sách c tc
(DIV) đn cu trúc vn ca doanh nghip. Cu trúc vn ca doanh nghip đc đo
11

lng bng các ch s: T s n tng quát (DR), t s n ngn hn (STRD), t s
n dài hn (LTDR), t s n dài hn theo th trng (MLTDR).
Tip theo, đ kim tra mi quan h gia cu trúc vn và giá tr công ty, tác
gi s dng phân tích hi quy đ kim tra cu trúc vn đi din bi các bin DR,
STDR, LTDR tác đng đn thu nhp trên mi c phiu (EPS), giá c phiu trên th
trng (MP) và h s giá trên thu nhp (PE) nh bin đc lp phn ánh giá tr ca
công ty.
Kt qu nghiên cu v các nhân t nh hng đn s la chn cu trúc vn
cho thy: có nhiu yu t khác nhau nh hng đn Cu trúc vn ca các công ty 
 Rp Xê-út; các công ty   Rp Xê-út thì có xu hng vay n trong giai đon ly
mu t 1998 - 2007 , đc bit là n ngn hn, sn sàng s dng ngun tài chính bên
ngoài trong giai đon nghiên cu so vi nhng nm đu ca quá trình chuyn đi
th trng chng khoán; các công ty có li nhun và tính thanh khon cao thích s
dng ngun vn ni b đ tài tr cho hot đng hn là huy đng t ngun tài tr
bên ngoài. Nghiên cu này ng h lý thuyt trt t phân hng, lý thuyt này ch ra
rng ngun tài tr bên ngoài chi phí cao và các công ty nên da vào ngun tài tr
bên trong và các công ty có tính thanh khon cao thích da vào ngun tài tr bên
trong hn.
V mi quan h gia cu trúc vn và giá tr doanh nghip thì nhng thay đi

trong cu trúc vn không có tác đng lên giá c phiu và h s giá trên thu nhp,
trong khi đó có mt mi quan h đng bin gia t s n tng quát và thu nhp trên
mi c phn và mt mi quan h nghch bin gia t s n ngn hn, t s n dài
hn vi thu nhp trên mi c phn.
Nghiên cu cng m ra mt hng nghiên cu sâu hn đ có th hiu rõ hn
v cu trúc vn, tài chính doanh nghip và quyt đnh đu t ca  Rp Xê-út và
các nc  Rp khác khi mà cht lng và tính sn ca thông tin, d liu trên th
trng chng khoán ngày càng đc ci thin.
12

2.2.2. Cu trúc vn  ćcăncăđangăph́tătrin ca Booth, Demirgüç-Kunt và
Maksimovic, 2001
Booth và các cng s. (2001) đã nghiên cu s la chn cu trúc vn trong
các công ty  các nc đang phát trin có c cu tài chính rt khác nhau và xem xét
liu mô hình cu trúc vn đã nghiên cu  các nc phát trin có th áp dng 
nhng nc có cu trúc t chc khác đc hay không. D liu đc ly t Công ty
tài chính quc t (IFC) trong giai đon 1980-1990 cho 10 quc gia đang phát trin
gm n đ, Pakistan, Thái lan, Ma-lai-xi-a,Th nh k, Zimbawe, Mê-hi-cô, Bra-
xin, Jordan và Hàn quc. Mô hình nghiên cu: da vào lý thuyt đánh đi, lý thuyt
trt t phân hng và lý thuyt đi din đ xây dng mô hình hi quy đa bin và hi
quy theo phng pháp tng bình phng bé nht truyn thng OLS.
Kt qu nghiên cu cho thy rng các bin có nh hng đn s la chn
ca cu trúc vn ca các công ty  các nc đang phát trin tng t các nc phát
trin, mc dù có s khác bit ln v th trng tài chính. Tuy nhiên có khác bit v
t l nh hng ca các yu t quc gia nh t l tng trng GDP, t l lm phát và
s phát trin ca th trng vn. Nghiên cu cng cho thy các công ty có li nhun
cao s có mt t l n thp, bt k t l n đc xác đnh nh th nào. Kt qu này
đng nht vi lý thuyt trt t phân hng, nó h tr cho s tn ti ca thông tin bt
cân xng. Kt qu này cng cho thy, ngun tài tr bên ngoài thì đt đ và do đó
các công ty cn hn ch huy đng ngun tài tr bên ngoài.

2.2.3. Cu trúc vn trên th gii vai trò ca các yu t đcătrngăcôngătyăvƠăćcă
yu t đcătrngăquc gia, Abe de Jong, Rezaul Kabir và Thuy Thu, 2007
Tác gi nghiên cu mt cách có h thng tác đng ca yu t đc trng quc
gia và đc trng doanh nghip đn cu trúc vn công ty trên toàn th gii, nghiên
cu tác đng gián tip ca các yu t đc trng quc gia lên cu trúc vn.
13

Mu nghiên cu đc thu thp t 42 nc, chia đu cho các nc phát trin
và các nc đang phát trin gm 11.845 doanh nghip, giai đon mu là t 1997
đn 2001.
Mô hình hi qui đa bin và c lng các h s ca mô hình hi qui theo
phng pháp bình phng bé nht truyn thng OLS.
Nghiên cu ch ra rng, có s khác bit v tác đng ca nhng nhân t đc
trng công ty lên đòn by tài chính  các nc, trong khi nhng nghiên cu trc
đây gi đnh rng tác đng ca các nhân t này là nh nhau; Ngoài tác đng trc
tip lên cu trúc vn, các yu t đc trng quc gia còn có tác đng gián tip thông
qua nh hng ca chúng lên các yu t đc trng doanh nghip khi la chn đòn
by tài chính ca công ty.
Kt qu nghiên cu các yu t đc trng công ty còn gi ý nên s dng bin
gi quc gi trong vic phân tích nh hng ca các yu t chuyên bit quc gia lên
đòn by. im mi ca nghiên cu này là phát hin ra tác đng gián tip ca nhân
t đc trng quc gia qua các nhân t đc trng doanh nghip đn mc đ n ca
doanh nghip.
2.2.4. Nghiên cu v Cu trúc vn  Vit Nam: Phát trin tài chính và các yu
t quytă đnh Cu trúc vn  Vit Nam, Dzung Nguyen, Ivan Diaz-Rainey và
Andros Gregoriou, 2012
Tác gi nghiên cu v Cu trúc vn ca các công ty niêm yt trên th trng
chng khoán Vit Nam trong bi cnh ca s phát trin tài chính, Các công ty niêm
yt trên th trng chng khoán Vit đang la chn cu trúc vn nh th nào và xác
đnh các nhân t tác đng đn Cu trúc vn ca các công ty niêm yt trên th trng

chng khoán Vit Nam và đo lng nh hng ca các nhân t đó.
Tác gi s dng phng trình hi quy đa bin vi bin ph thuc đo lng
bng t s n tng quát, t s n ngn hn, t s n dài hn. Các nhân t tác đng
14

đn cu trúc vn đc xác đnh gm: Li nhun, c cu tài sn, quy mô doanh
nghip, tc đ tng trng, tính thanh khon và bin gi ch s hu. Tác gi s
dng phng pháp GMM (generalized method of moments), vi d liu dng bng.
D liu nghiên cu đc ly t báo cáo kim toán ca các công ty niêm yt
thông qua c s d liu ca Công ty chng khoán FPT. D liu đc thu thp t
nm 2007 – 2010, Mu quan sát gm 116 công ty phi tài chính niêm yt trên th
trng chng khoán Vit Nam (sàn HOSE và sàn HNX), phng pháp chn mu
ngu nhiên phân theo ngành công nghip vì bn cht ca mi ngành công nghip
cng có nh hng đn Cu trúc vn.
Kt qu nghiên cu cho thy, C cu vn ca các doanh nghip Vit Nam
vn còn b chi phi bi vic s dng các ngun tài chính ngn hn nh vay ngn
hn ngân hàng hn là phát hành c phn; li nhun và tính thanh khon có tác đng
ngc chiu đn đòn by tài chính trong khi c hi tng trng và s hu ca nhà
nc thì tác đng cùng chiu; quy mô công ty, tài sn c đnh hu hình thì có nhng
nh hng khác nhau đn đòn by tài chính, chúng có tác đng cùng chiu vi đòn
by dài hn nhng có tác đng ngc chiu vi đòn by ngn hn; các nhân t có
mc đ nh hng khác nhau, trong s các nhân t nghiên cu, li nhun và tài sn
c đnh hu hình có nh hng ln nht đn các ch s đo lng đòn by tài chính.
Các nhân t nh quy mô công ty, tài sn c đnh hu hình, c hi tng
trng thì có tác đng mnh đn khon n dài hn trong khi đó tính thanh khon thì
có tác đng mnh đn đòn by ngn hn. Nghiên cu cng ch ra rng dùng Lý
thuyt trt t phân hng đ gii thích v quyt đnh tài chính  Vit Nam thì tt hn
lý thuyt đánh đi; Thêm vào đó, tác đng ca yu t đc trng quc gia nh s hu
nhà nc cho thy tm quan trng ca các th ch khác nhau trong vic tìm hiu v
Cu trúc vn. Theo đó, các doanh nghip nhà nc thì đc u tiên tip cn th

trng vn hn và các công ty tng trng cao vn da ch yu vào n nc ngoài
ch không phi là phát hành vn c phn.
15

2.2.5. Să huăncă ngoƠi,ă Cuă trúcăvnăvƠăgíătrădoanhănghip:ăBngăchngă
tă ćcă côngă tyă niêmă ytă ă Vită Nam,ă Lêă Thă Phngă Vyă vƠăPhùngăcăNam,ă
2013
Tác gi nghiên cu mi quan h gia s hu nc ngoài, cu trúc vn và giá
tr doanh nghip ca các công ty niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam
cho giai đon t nm 2008 – 2011. Nghiên cu hi quy OLS theo phng pháp
fixed effect (hiu ng c đnh) vi d liu bng (data panel).
Nghiên cu s dng ch s Tobin’s Q đ đo lng giá tr doanh nghip, t s
n trên giá tr th trng đ đo lng cu trúc vn và s dng bin kim soát quy
mô công ty, tc đ tng trng, c cu tài sn, thu, tính thanh khon, đu t, kh
nng sinh li.
Kt qu nghiên cu cho thy s hu nc ngoài tác đng ngc chiu đn
giá tr công ty và cu trúc vn. Nghiên cu cng ch ra rng cu trúc vn có tác
đng ngc chiu đn giá tr công ty. Nu mt doanh nghip gia tng n thì s làm
gim giá tr doanh nghip.
2.2.6. nhă hngă caă cuă trúcă vnă đnă gíă tră doanhă nghipă caăćcă doanhă
nghipă chă bină thyă snă ă Vită Nam,ă Nguynă ThanhăCngă vƠ Nguynă Thă
Cnh,ă 2012
Tác gi nghiên cu liu mt cu trúc vn ti u có th làm tng giá tr doanh
nghip  các doanh nghip ch bin thy sn  Vit Nam. Mu nghiên cu đc thu
thp t 92 công ty ch bin thy sn  Vit Nam t nm 2005 đn 2010.
Tác gi s dng t s Li nhun trên vn ch s hu (Return on Equity –
ROE) đi din cho giá tr doanh nghip là bin ph thuc và t s n tng quát đi
din cho cu trúc vn là bin ngng. Mô hình hi quy ngng (advanced panel
threshold regression model) đc áp dng trong nghiên cu.
16


Kt qu nghiên cu ch ra rng có nh hng gia t l n và giá tr doanh
nghip. H s hi quy ca mô hình cho thy có mi quan h t l thun gia t l
n và giá tr doanh nghip khi mc n thp hn 59.27%, tc doanh nghip s dng
n vay di 59.27% có th tng giá tr doanh nghip. Mt khác, mt h s ca
phng trình hi quy cho thy mi quan h nghch chiu gia t l n và giá tr
doanh nghip khi mc n nm gia 59.27% và 94.6% và trên 94.6%. Kt qu ca
nghiên cu đa ra mt khuyn ngh cho các doanh nghip ch bin thy sn  Vit
Nam ch nên s dng n vay  mc di 59.27% đ có th đm bo và tng giá tr
doanh nghip.
2.2.7. Cuă trúcă vnă vƠă khă nngă sinhă li:ă trngă hpă ă Brazil, Mesquita,
J.M.C. và Lara, J.E, 2003
Tác gi nghiên cu mi quan h gia cu trúc vn và kh nng sinh li,
trng hp thc t  Brazil. Mu nghiên cu đc thu thp t 70 công ty niêm yt
trên th trng chng khoán trong vòng by nm, t nm 1995 đn 2001.
Tác gi s dng t s Li nhun trên vn ch s hu (Return on Equity –
ROE) đi din cho kh nng sinh li, là bin ph thuc và t s n ngn hn trên
tng n, n dài hn trên tng n, vn ch s hu trên tng n đi din cho cu trúc
vn và là các bin đc lp. Phng pháp hi quy bình phng bé nht truyn thng
OLS đc tác gi áp dng trong bài nghiên cu này, các gi đnh c đin đc gi
đnh phù hp vi các th tc đc mô t bi Gujarati (2000), Hair (1998), và
Kmenta (1994). Phân tích đ th ca phn d và kim đnh Durbin-Watson s đc
s dng đ kim đnh hin tng tng quan chui trong mô hình hi quy.
Kt qu nghiên cu ch ra rng ROE có mi tng quan thun chiu vi t s
n ngn hn trên tng n, t s vn ch s hu trên tng n; có mi tng quan
nghch chiu vi t s n dài hn trên tng n. Kt qu trên phù hp vi các nghiên
cu trc ca Booth và cng s (2001), Fama và French (1998), Graham (2000), và
Miller (1977).
17


Kt qu nghiên cu cng cho thy hu ht các công ty sinh li cao có mc
n thp, điu này phù hp vi các nghiên cu thc nghim khác. Tuy nhiên, vi
mc n thp, khi so sánh vi mc n ca các nn kinh t phát trin hn, nh M,
Anh, Nht Bn cho thy rng các công ty  Brazil đang s dng n mt các bo th.
iu này có th đc gii thích do lãi sut cao ti th trng Brazil, t giá hi đoái
và chính tr không n đnh, thêm na là s không chc chn ca kinh t đa phng
đã truyn ti ri ro v hot đng và tài chính đn vic lp k hoch, qun lý và s
dng n ca các nhà qun tr.














×