Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.64 MB, 11 trang )

 

 !"#
"#$%&'"#()*
'+(,- .-'%"/01 23
400567%-'6/ .8'9-
:$;*7;%&'<=&5*%>?
@=30
ABA
 


!
 " #
!
$%
&
 
&
#
!

'
AC/$%DEF%"GH0/:
I"*&---:858-8
-
AJ5-7K
.L-/05-7'*=0I-9=5%0-9
=5%0G/MDLGN.0--F-"*

()*+*


(()*+,-
(((./01
O8
P

Q
#
R
S
Q
0-
P
S
Q
-
Q
H
P
0=8
P
0
Q

P
L" T
Q
H
P
0=8
P

0
Q
-
P
-
P
8
R
-#
R
S
Q
0
Q
-
P
L"
P
H
U
%8
P
H
Q
08V%H
P
8
R
"
P

'-
P
8
R
-
P
#
R
S
Q
0
"
P
L8"8
P
S
P

((203-4
.=3$%LL8WXK5Y7'Z+
/57['H .G/5\B7'Z C/5\B9[0'
\]^"*&"/K
_B`7'Z Bab7['Z
BaB7'H _]7['H
OM"*&%c$"-GdK_K_KB 
.$%ef%g%030h*-%M5"*
&%+"/+/5M%iY W"*&%+457'H7['
A]A
)*+
)*+*

)*+564*
73849):
)*+,- )*+;<9)
<9)4=
7>4?@4>@A1BCDE:
F(G;HI>J9)*+DK;<
 
Z jk/*I;0 ."*&=3G7"/+
M%i'=38l077gk;l$M%i
/"/:k;-9I;0/*%
$+
!'c$dK_K_KB"mGc$_KB0
!mnK7ZK7H
OK7K7[
j*%o0308gSpK
JnnOO=
'Z['H
qnO
\
B
nO=nO
'Z'Z
qnO'n'O'nO'n'O'
\
]
 nO n O 
nO nnOO
vàng, tròn
nnO
vàng, tròn

nOO
vàng, tròn
nO
vàng, tròn
n nnO
vàng, tròn
nn
vàng, nhăn
nO
vàng, tròn
n
vàng, nhăn
O nOO
vàng, tròn
nO
vàng, tròn
OO
lục, tròn
O
lục, tròn
 nO
vàng, tròn
n
vàng, nhăn
O
lục, tròn

lục, nhăn
 \
]

dnAOA_nA_OAB
'Z'H['Z['H
!'=340056I;0-9I;07/LMrl
/$+I;0L%+4??m/&";018/-7
-6-m/&[ j/*%I;0cl48M
$+%"#I%;
((L GD)DMN9)*+,-
A_A
OI;0
 
!H%Bds^'%#&W-;#M'0G$;-I
3-:/-%L"#L%0t%o*"#Sp
D ]F
F26F>II*N?/
,-D4
DF Wu"30nv!S
p=0)+9
Sp%#/
=/:/@nv!;
"30;0
DF W;DwF-DNF;
o  4  Lx%
y-LLz  4  5  
DwFDNF*905
9%u;nv!S
-lu=-o"30
DF j/Y9-?"{/
;I
DF j/Y9-";0+
/;I-/

u"30Sp
DLF !M7-/u"30
;0l0Y |5
kW-
D}F T9**%/8D9*YMF080GD<*
8/F
DF jkW-4;eD-*YMF
DF E$mBba
a
k4DF*=G7%#G
DF E80/k;c4DF*=GL-/'@-*%
Lx%'/k;-4D~F%*%#G4D"F
;::*-/74DF
((O3G4/D4=
.S/L9/m7:/L-m/&&"*&'%
99S/:/G0•%kDJ#8Lx%F*7-"*&
/DI>J3G4/D4= GD)/D;<4
."#--
j/LpMlM%i"#
--%-$"M
"*&?-
A^A
 
|p
j/LpMlM%i@/
-$*$"*&4?
-
.S/
L
€

j0Lp/L
"#L+
€
qL /    G / L L 
"#L+
€
qLL//L"#
L+0LpL
"/L"#L
€"30
j/0Lp/L
"#L+
€"30
j/L/G/LL
"#L+
.S/I
WL"#L@S
/m%7
.S/0
j/L@ZM+
9&7
./$L L0M7
((P>/?+4=
W-/L*Gg9-I3-]-^-%0!T.
"304"&+Y05-•-G%05
.-m/&G%05&-64Y05-•'"%u!T.-
0Sp95#%!T."30p%]-%45%4"&
'&+-"&+m/-7K
‚q-7XL0-LD;%GF 
‚q-7ƒ-LD;8"FKj/!T.-0Sp7Y0

;0L->'oYl5%0=/*/L
"+0 
‚q-7JLD;-FK/!T.Sp0;07-/*h
DOLF;- 
‚q-7v0-LD;#FK=$/9•oYl5%'/!T.S
pll?cZ4:*%o3-'k*Xh
p%^;-%9o3-c=G:]-^;'4:uo30m/
A`A

×