Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

“XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (268.03 KB, 24 trang )

 

 !"#$%&"'()*+", -.
/-.0*12"3
4250(67

 !"#$%!"!&!#''(!)!*+,
-./#$0123452
4232$,$24,67(89+
-,$45:6!&;<,<"=6
:'-4&670>?!=!@'67A8!"
&!B,#53C>?!=DA,67#$,4E4F6
<6#$#G?H!"II2B#G,/'
232B(6+!@$$J234K
?67#!0L5!A!@!6<
(DM+<(N4+N4DM62DOCP/262/!Q!RGE4,$<
65!0
S9'/!Q&DA5?TU
L:/!Q8O"E4$A8-6E4684@
0L'/!QV75,!@8$O"
D66'2DO#&,E46(W+0
X:2G6<WA4$
G<@GY2G6E4<!&26
";<@'!#/!QA54$5!,0/
!Q2Z22G6&6E4K&?W!&;6<
@70
P/262DA,#R/!Q4#66E46'<28U'$
J;$J"!66J4[#[/,
[2B&66A#4&4!D4,A!&'<,DA,#R
/!Q\6$2)4,D4,0
PB6452J:I


6/6<!&26"$E4G;?0]'
<,6J654<@!@DM!A#R/!Q!/!QW
466,$4/!QDM!A&D46$J&6I
"E4"#&2<:(^
+:64^6000/!Q!&GDM#$6/$6E46'7
E4,4<5!T0L<,6:&D46!4DM!A#R
:/!Q &6IDM"40]'<,?BY
2/262/!QDA,4DA,2B6
!"N5@DA,2B60_"44<,R!<2!$2/262
/!Q5A64$$;VN,D&/!Q2OOGDA,
60
_`
 
4.'08.9:1'"/%&"'();:*+",
-.-.0*12"4
<4=>?@A@BCD
1.1. Bản chất sơ đồ
a/!Q2/262DM!A&D4DA,#R:/!Q\/!Q
!@"#R6F464'@!Q!QT#G#"400
a/!Qbc2d#Q&<2@2[e:,$4! &<2@2
,$4Ab4d0
XF4Ucbefd!U
e<2@26! Hf<2@26Ab,4d
gL$46! V$27J/!Qbc2d0
gL$46! V$27J/!Qbc2d0
_/!QI2V$2<4;! AFWE4,$!T%-
'DAFW0
aP/262/!Qbc2dU2/262hDO/!Q!"G<A
!&2Z2'D4&6E46:6,$454?
;<A!&54?;E4,'"A!&?2E4,

A4!4"46A!&0
1.2. Ý nghĩa sơ đồ trong dạy học
aL:c2884@6E46A8"DM!A#R/!Q'
E40>-'$/!Q4$4,!'54?\
'26";6<@8!$W0
aSA4$c2%4$3#<GYDM!A5
 !&;<@0>-:4!",/!Q!=!@4,"
2/262DA,;54!0
_/!Q!!"!5G6&D4DA,!@/!QVZ6
2Bh;&<2@2E4;62Bh&<2@2!!@#"4
T#R6! ;/!Q0>%6E4;62Bh#"4T#R6A,
40
L6DM!AE4E4<2@2"#"4DM#R6#G
!#0
1.3. Vai trò của sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học

a&J46!@ b54AE46'F
E4:63J4d'/!Q&
4,G4$4,!#9:4!"/#G4U
gL:/!Q8O"E4$8-6E4684@
0/!Q2Z2$2<&D4J#R!3@2
2N-J8K&?2N-!@66,$4
_i
 
54A83@266,$4!& "
54<@6E46'6aG2j;
D4,F4,$0
g/!Q2Z22G6&6E4K&?W!&;
<@70_DA,4,!@
6&64<@0kW2G6,$454?!&2G6A

!&aJY;654?!0L<,/!Q&D4$J
'JDM!A4E4:6,$454?:6JY
:54?JY;!@J40

g14E4G,".9%26"66D4,/#Gb2N-3
@2684@6E46000dGY'Y
014E4G,5/!Q&D4JD$0
1hDO/!QcX4!!@0lN,E46'4,"$
J#R2Z2#$,)4,!@YD4,0
g6J4:E4/[:6<
<:hDO/!Q"DM!A&
66E4/[\666E46
'6E4,4<6--D4,\GY6A
$<26/!Q$J6;0
E4FGHIJKLMNKOPQGR
(1!62BhE4/64+,!TW;k7U
(1<2@26,$4K:E4/6:?
4+
a_7E4!"$!@"4&3@26,$454?E4
4& "m!$@'RE4
:6,$454?!!=!@9& "m!$@
'RE4E4A!?A4&-0>64&-,
96,$454??!Jn0k[6!&E4A#J
:6,$454?!=G!&N<!&26";
0
L<,E4!"-2Z24,&;E4!"#J:
E4:6#&2<"0_8!#$RJ4&!@
DK!/G,2JA2!42G4N;4,I4U
gUL4,I,,4B4V7VZ!@4&523J
U2Nh$#/"E4B"E4BV=0k[523J!4!#954?

#/JJY;?0
g U>B2GV7VZ!@&9m0>6,$4
54!@,!QA6!&E4A#J/
32O4&o40>K6!&;!66
#&&NG6-5;0
_p
 
g!"#$Ul@49A6V4,<!&
#$!301#:4,!44!3E46'!3<
5Y@0
S4.JQTUOPQGR
S4<4VWWJQXYJ
/!Q&D4DA,/!Q2G6E4<2@2:$J7b/
#GB!B,!;d;&&D4DA,26"#;0/!Q&
D4DA,#Q/!Q&6&#&/,&2B0
q<2/!QDA,#Q6#O"4U
aBước 1U_3J6! Q6&D44U
g>$JB!;0
gk=?<?-"DKF4E4,0
gl?6! 2rbJd0
aBước 2U_$<26456! 4#R6!A
!"DMG2O4&:&D46! 42G6
!@26"&D4!
gBước 3U1/!QU/!Q'/!Q2G4&D4
!@'54??2DMD &&D4!2G
!G#Gjs'#,0
_A/!Q&D4B4N;G2A'J'
#,#O0
S4E4VWWBZ=WA
aPN&6W!@R&6

:*V6!TV7&6(+#460
akO!-2NU!";9&"4#$!&!@
J40
a>6E4,I2N!@U
g_3AD;66*!@2N#RAD;6
2N0
gS<2N2GDK&4&-K&4-0_K,7O
!-2N9[J#<5,&4-!YJD<,K&6
DO!-64$E4G4K2N#G
40
g>66!@2N2GQZ0
gX2N6!@@52W62N2G
6B50
a>62/2622N6U
gPN!U6i6E46@4
6 i4&-!<2[6`i4&-0
_t
 
g>!@:#&2<*U6#T66*
2GE4E4"a#&2<0
gPNAU2N&6:6Q!$@6
A$2O2N4K!@6*50>62N,9[#<
;[2G5,&4-/90
[4.\]^]J_D@A`MFGH
]%;/!QDA,54E4G!A!@,*K,
4&2/262#262hDO/!Q0
XDA,#R2/262/!Q"hDO!@95G6N4U'
$J\$J"!660&D4
'J2/262hDO/!Q96N4640
uJ!&525/!Q!@hDO&2/!"64,!A

,G-$J0
uJ//!QD6/!Q6VN,D!@hDO&2/
3JA!&0c63JJ4
66,4B4hDO/!Q!"DM!A&D4!!@0
akJ5/!QG2jE46'A!&-6A;-
0uJ,4E4G2/262DA,5'U
g_$/!Q-$<J<@72/2623
^2N^@2'<,E4/!Q&D4J'
'2/262<J<@
gk4VN,D/!QsY!662GhDO
66D4,/#G2N-3@2684@6E46
v!"K&?82N-!@<J66
,$454A83@2?A$<26E4E4A:?0
XG2jA!&D4,$A:/!Q\?A!&#
A!&#;!@#&&6!&E4A40
w46', A4Q@V422??2!4"E46
'DA,&6A4E4G%26"!@Y<J;
0L<,4E4G/!Q!@6&6!"0l#6TDA,
;/!Q"Y54/!Q !@4,"/!Q!&E4W
4<-0
4.'0!.a.9:#b. !"'();:*+", -.
-.0*12"4
1. Phân tích nội dung, cấu trúc chương trình sinh thái học
>/'62`i_1P_#Qp/'#,652!&
3J86"E4B"E4BV=6E4,"#G0
_!?F!$6E4:6,$46E4,4<6
E46'VG,6!0
_x
 
%&'().K@AIJZK@_y

z
#
z
,
{
N
|
!
z
/#
}
4
}

|

|
E4
~

{
N
~
/
|
/
z
U
|


~
/
z

|

~
/
z

z

|
N
|


|
;/
z

}
/
}
4
}

|
N
|


|
!/
z

|
N
~
E4B"6
!;E4B"0
k{
|

}
!
z
4#
~

|
!
~
4
}

|
N
|
:4
|


}

z

~

|
2Y
~

|


|
2
z
y
z

z
E4,4N
~

z
/
|

~


|
0_//
}

|
,
|
4
|

|
4
z

|

!
~
N
~
V7V7
|

~

|
!
~

}

/
~
24
}

|
N
|

|

z
4
|

{
E4,
4N
~

|
/#
}
!
|

z
E4,4N
~
/

|

~

|
E4,4N
~

|
!
~
!
z
!
z
44
}


|
N
|

|

|
2N
~

|

4
}
/
}

z
E4,4N
~

|
!
~
E4
~

{
N
~

/
|
/
z
0
~

|
!
~
E4

~
4
}

|
N
|

|

z
N
~
Do!$#$
!&@;E4B"0
%&')YJP
c
O
d
@_y
z
#
z
,
|

|

~
E4N

z
V=6!/#GG4
E4BV=<0kE4:6E4BV=0•M$66ADM
$60

}

|
E4N
z
V
{
N
~

|

|
E4
~

|
!
~
E4
~

{

|

N
|

|

z

|

N
~
2/
~
2N
~
!/
~

|
4#y
z
D
~
#E4
|

z

}
/

~
2/
|

{
y
|

N
|
/#
}
4
}
E4N
z
V
{
b
|
4y
|
N
|

z

z
2N
z


z

z

~
2N#
|

|

|

}

d
{

|
E4
~

|
!
~
/#
}

{


~

}

z
E4N
z
V
{
by
|

z


~

}
/
~
2
|
E4
~

{

|

|


}

z

~

}
d0
X
|
E4
}

}
/
~
2
~

|
!
~
E4
~

{

~


}

z
E4N
z
V
{
/
}

|

z
!
|

|

}
DN{
/
|
D{
}

|
^
|

}

/
~
2N
|

z
!N
z
,!4
}
N
|
4
}
!
|
/
~

|
0>
|

}
4

~

|
!/

~
/
|

~
4/
|

|

~
D4N
~
24
z

|
E4
~
DD/
{

~


|
U4{
z
/
|


|
Y0
%&'UMeIJQK@A`>W@MLfBg4N
|
2
{

}
4#
|

|

E4
|

z
6E4,
}
62B;66"46
6!50_!35Y@60>4'!T5!h
DO4,0
2. Đối tượng xây dựng và tiếp thụ phương pháp sơ đồ hoa
́
phần kiến thư
́
c sinh tha
́
i ho

̣
c
_7E46DO!AE46'DA,E46'/6:B,
%!
z

z
4
}

}

z

z

|

}
4
}
E4
|
y
z
D
~
,
~
B,

:T-3J0>N
z
V
|
!
~

z
Y
}
!
~

~
y
|
4
}

}
4
}

~

/
|
2`iE4
|
y

z
D
~
,
~
y
z
N
|
,,
|
D4!N,U
a1
~
/
|
2``4
~

|
4
}
`•a`‚!
{
/
}
!
~
/
}


z

z
N,
|

z
,
|

4
|

~
Y
}
!
~
y
z
y
|

~
!
~
4
}
!

~

~
E4
}

|
Y
~
D4,
2Ny
|

}
/
~
2
|
E4
|

|
y
|
Y!
~

|

~


~
N
~
24
{


|
y
{

~

|

|
4!/
~
/
|
DN{
|
0
1
~
!
{

z

E47/
|

{

|

|

~

z
4
~
!Y
~
#
~

z


~

z
!
~
,
|
0€

}
N
|
2
}
4
~

|

|

~
!/
~
4N
|
2
~
E4
~


|

~
(y
z

}

4
~

z
V
{

~
+(
|

~
+0>N
|
2_1>
|

|

|


~
!/
~
4N
|
27
|
2N

z
Uy
z

|

}
2N{4
z
,
|

~
N
~
!
~
N
~

V/
|
!
~
N
~

|
V/
|

,
|
/
z
0_N
|

}

|
2N
z

|

|

_ƒ
 

|

z

|
E4
~

|
!

~
E4
~

{

|
N
~
/
|
/
z
N
|
!
z
#
}

~


z

}
D4
~
/
~

2,
|
4
z

z
4,!
z
4!
{
!/
~
y
|
4,
{

~

|

/
~
2,
|

z
2N
z


z
!
{
!/
~

~

|

~
N
|
,#
z
4
|
4
}
/y
z
!
~
N
~
/
}

4
|

/
|
2‚0

~
/
|
2„/
|

~
4
}
2N{4
z
,
|
/
z
0L
{
N
|
!
z
/#
}

z


|
D4
~
/
|

y
|

z
!/
z

|
!y
z

|
D4
~
DN
|
!
{
!/
~
!
z
N
~

2!
|
0LN,
~
V/
|
2„/
}


~
!
{

|

{

|

|

z
,
{
Y/#
}
!
}
N

~
#
|

z

|
!
~
4
}

|

|

N
~

|
4
z
#
}
N/
z
0
L
{


|

z
,
|

}
#
~
/
{

|
4
|

|
!
~
/
|

~
D{D
z
/
|

~
0

q_1P_/y
z

|

~
!/
~
y
z
#
z
,/
}
D
~
N/
|

|

|

|

y
|

}
/

~
2
z
4/
~

z

|
E4
|
0X
|

|
!/
~
y
z
#
z
,/
}
D
~

|

~


z

E4,4N
~
0
_E4
|
y
z

~
N
~
2/
}

z

z

z
/
z
4
{
E4
|
y
z
/

|

!y
z

z
V
{

~

~
!
{

|

|
224
|

z

z
V
{

~

z


|

|
E4
~


|
!
~
E4
~

{
N
~

z
/
z
0
_//
}

~
D4#
z

}

!/
~

|
4
~

|
4N
z
4,{
|

|

}


~
D
~
N
z
4
}
4
}

}
4

}

~
E4
|
y
z

~
N
~
2
|


~
/
|

{
D
~

|

|
!
~
/
|


~
!
z
4
~

~
VN,D
~
#
z
0
PN
z

|

~

z

~
2N
z

~
/
|
/

}
2
}
D!
|

|
E4
}
D
~
,
~
4
}

|

z
24
~

4
~

z

~

}

D
~
,4
}

|
0kY
~

|

{

|

~

|

~
!/
~
y
z

#
z
,7
~


~

|
Y
~
7
{

|
y
|

|

z

~
Y
|

{

|

~
4
}


|

/y
z

|

~

|

}
y
z
7
{

}
/
}
!
|

~

|
24
|

~
/
}

/
4
z
E4N
z
V
{

z

~

|
0
>y
|
y
z
N
~
,
|
Y
|

{

|

|


~

|

~

~

|

~

|

z

~


~
#
z

}
7
~
E4
|
y

z
,/y
z

|

~

|

~
D4#
z


}

~

~
4E4
}
D
~
,
~
0P/2
|
2/!
z


|
7
{
4
|
24
|
NN
|

/
~

z

~
4E4
}
D
~
,
~

|

~
y
|


z
/
}

|
!
~
!
|
0
l
}

}
D4
~
2/2
|
2/!
z

|
D
~
,
~

|

~

/
|

|
/
z

|

2
}
Y
|

{
N
|
44
|

~

|
4
}
/y
z

|


~

z
y
|

~

|
4
}

z

/
z
#
z

z
4
~
0
L/
z

|
2
}
#

|
y
|
y
|

~

|
4
|

~
N
~
2
z
2
|

}
D4,
|

~


~
0k4
|

N
~
,
z
#
z

}
4
}
y
z
!
~
N
|
2DN{
z
N4Y
|

|

|

2
}
!/
~
/

}

~

z

|

|

z

~

|

|

|

|
/
|

~
{
!/
z

|

Y
z

z
224
|

|

|

~
2
}
V
|
!
~

{

~
4
~

~
N
~
2
z


|
#/
|

~

~

~
4
~
!
|
y
{

z
2
}
V
|
!
~
4
~

}
4
~

4#
z

}
0
_/
z
D
~
,
|
2
}
#
|

~
y
z
4
|

|
N
|
!
z
#Y
z


{
N4
}
!4
|
4
|

N,!/
~

~

z

z

~
y
|
y
|

|
7
}
/
z
!
}


}
E4,
|
N
|
!
z
0X
}

E4,
|
!/
~
N
|
!
z

|

|
4
}

|
77
{
!/

~
N
~

|
/0>N4
}
/
z

|


}

|
72
}
N
~
D4
~

|

|

~
{
|


|
4
{
!
{

~
,
|

|


z

|

z

~
4
|
0c
|
N
z
/
~
,

|

|
7!!4
|
4
}
!
z

z

}
/
z
!4
|
N4
}
0
_•
 
k4
|

z
!/
~
N
~

,
|
N
z
y
}
DN{4!
|

~

|

}
E4,
|
N
|
!
z


z
#/
|

~
Y
~


|
2
}
y
z

z

z
7
z
4,
~

|
7,
{
Y,
{
V
}


|
4
|

|
0
_{#

z

|
N
z
!
~
/
|

|
74
~

z

|

}

}
D4
~
/!
z
N
~
2
/!
z

y
z
4
|

z

z
/
~
2,
|

z

|

~
4E4
}
N
|
0
c
|
2
}
DN
z
y

z

z

|
7
}
Y
~
VN,D
~
/!
z

}

~

~
D44
}


~
2N
z

z
!
|


z

|
/
|
#
z

~
7
{
/!
z
!
~

~
D4
z
/!
z
0lN,
z


~

~


|
Y
z
,4N
z
42
}

}
4
~

|
N4Y
|
#
z

~
0L/
z
!
|

z

~


|


}
Y
~

~

z
,
z
0
_
|

~

|

~

z
#
~

z

|

}


}
D4
~
2/2
|
2/!
z

~

|
/
~
2,
|
N
|

#/
}
y
|

~

|
4
}

|


|

|

z

|
E4
~
E4
~

{

|
,
|
4
|
/
y
z
4
{

|
E4
~


|
!
~
E4
~

{

|
,
|
4
|
/y
z
4
{

|

E4
~

|
!
~
/{
{

|

N
|
2
}

|

|
/
|
4
z
/
|
/
z
!/
~
!
z

N
~
2
|

~
0_4,!
}


}
D4
~
!/
~
2/2
|
2/!
z

|
D
~
,
~


|
2
}
/
|

~
Y
|

{
N
|

44
|
#
z

~

~

|

|

|

~

z
E4
|

y
z

z
#
z

z
//y

z

|

~

z
/
|
!
z

z
2N
z

4
~

}
4
|
N
~
,2
}

|
4,
{


|

|

~
/
|

|

|

~
{
z

}

Y
|

~
4
}

~
0
l@VN,D/!QU_K,7J!&3JVN,D/!Q!@
VN,D/!QB,%,@26:B,%0DK;"VN,D/!Q

!:\5B4,oN4IVN,D/!Q8(!?#G58
#II+0
l
}

}

|
#
z

}
72/2
|
2/!
z

|
!
~

~
4<
|

}
7
|
#/
|

4U
`0c
|
,4N
z
4
|
7
|
4
|

|
!4
|

~
D4#
z

~
!
}

z

z


|


~
4
~
!/
~

|
2
|
4,4N
z
4Y
~
N4
}
4
|
#
}
0
i0…4N
z
4
~

~

|
4

|

|
!
}

|
4
z

~
2
}

!
}

}
/
z
N4
}
0
p01
~
2Ny
|

~
D4#

z

~
V
|
!
~
D
~
/!
z
0
t01
~

~
N
~
2/!
z
x0_
}
4N
~
/
|
/
|
2
z


|
E4
}
!
{
N
~
2!/
~
0
ƒ0c
|
y
}
,
|
!
}

|

|
/!
z
y
|
V
|


}

~

z

|
N
}
,
{
0
•0†#
z
N
~
24
}

|

4bh"./.+,'()i"(, -./-.
XhDO2/262/!QDA,"62DO!"'$J
"!"\$J4[#[2B,[/\
hDK/!Q!""!660l"hDO/!Q6O464
DA,6DA/!Q4U
<4FGjKkAlmnLo
1.1. Dạng sơ đồ nhánh
_‚
 

a•A/!Q,"hDO!"DM!AA$J":6"#&
2<,:$JO4)4,sY2N-3@2sY60
]•U>54?6

1.2. Sơ đồ vòng
a_DK!""54A/E4:62B
!"hDK/!Q%!""<!&65
0
]•U>4'4,"650
1.3. Sơ đồ dưới dạng bảng biểu
a•A/!Q,!@DK!")4,sY6
]•U66NA6
.pTJ RT PqW
>54?
l&!DA
_„
M
G
w‡<
.mrls_Jee
?eMrv
.?@f
.?tJ
@_>OJ?
@_TJH
@_P>
5uBg
@_RGv
.?tJ
#GwGv

@_PDQ
.?@f
>

×