Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

Hài lòng của điều dưỡng tại bệnh viện bạch mai trong việc áp dụng công nghệ thông tin để lưu trữ hồ sơ bệnh án năm 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 42 trang )

B ăGÍOăD CăV̀ă ̀OăT Oă
TR
NGă IăH CăTH NGăLONGă
KHOAăKHOAăH CăS CăKH Eă
B ăMÔNă I UăD
NG

V ăTH ăHUY NăTRANG
Mã sinh viên: B00358

HÀI LÒNG C Aă I UăD
NG
T I B NH VI N B CH MAI TRONG VI C
ÁP D NG CÔNG NGH THÔNGăTINă
L UăTR
H S ăB NHắNăN Mă2015

ăT̀IăT TăNGHI PăC ăNHỂN I UăD

H̀ăN Iă- 2015

NGăH ăVLVH


B ăGÍOăD CăV̀ă ̀OăT Oă
TR
NGă IăH CăTH NGăLONGă
KHOAăKHOAăH CăS CăKH Eă
B ăMÔNă I UăD
NG


V ăTH ăHUY NăTRANG
Mã sinh viên: B00358

HÀI LÒNG C Aă I UăD
NG
T I B NH VI N B CH MAI TRONG VI C
ÁP D NG CÔNG NGH THÔNGăTINă
L UăTR
H S ăB NHắNăN Mă2015
ăT̀IăT TăNGHI PăC ăNHỂNă I U D
Ng

iăh

NGăH ăVLVH

ng d n khoa h c:

PGS.TS. Tr n Th ThanhăH

ng

H̀ăN Iă- 2015

Thang Long University Library


L IC M
hoàn thành đ


N

c chuyên đ này, tôi xin bày t lòng bi t n chân thành sâu

s c nh t t i:
Ban giám hi u, B môn
Long đư t n tình gi ng d y, h

i ud

ng, các th y cô giáp tr

ng

ng d n, giúp đ tôi hoàn thành ch

i h c Th ng
ng trình h c t p

và h tr tôi trong vi c th c hi n đ tài nghiên c u.
Tôi xin trân tr ng bày t lòng bi t n sâu s c t i PGS.TS.Tr n Th Thanh
H

ng, ng

i th y đư t n tình h

ng d n, ch b o,cung c p nh ng ki n th c quý

báu, giúp tôi th c hi n và hoàn thành đ tài này.

Tôi xin chân thành c m n Ban lưnh đ o Phòng K Ho ch T ng H p – B nh
vi n B ch Mai, các anh ch , các b n đ ng nghi p luôn giúp đ , c v tôi… trong
su t quá trình h c t p c ng nh luôn t o đi u ki n thu n l i đ tôi hoàn thành khóa
h c m t cách t t nh t.
Cu i cùng tôi xin c m n đ n gia đình, đ n b m , nh ng ng
luôn luôn sát cánh, đ ng viên, n u không có s
h c t i ngôi tr

i thân yêu nh t

ng h l n lao này tôi không th theo

ng c ng nh không th có c h i đ ng đây trong th i kh c này.
Hà N i, ngày… tháng… n m2015
Sinh viên
V Th Huy n Trang

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang


DANH M CăT

VI T T T

KỦăhi uăvi tăt t

Tên đ yăđ

BV


B nh vi n

BVBM

B nh vi n B ch Mai

CNTT

Công ngh thông tin

D

i ud

ng

HSBA

H s b nh án

KCB

Khám ch a b nh

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

Thang Long University Library


M CL C

T V Nă
CH

................................................................................................................ 1

NGă1. T NG QUAN ........................................................................................ 3

1.1. T ng quan v công ngh thông tin ....................................................................... 3
1.1.1.

nh ngh a Công ngh thông tin ............................................................................ 3

1.1.2.

c đi m, ch c n ng, nhi m v c a Công ngh thông tin ............................. 3

1.2. Qu n lý l u tr h s b nh án t i b nh vi n ........................................................ 4
1.2.1. Khái ni m v h s b nh án .................................................................................... 4
1.2.2. Mô hình qu n lý l u tr h s b nh án t i B nh vi n B ch Mai .................. 4
1.2.3. ánh giá ch t l

ng qu n lý l u tr ..................................................................... 6

1.3. Các nghiên c u trên th gi i và Vi t Nam v vai trò c a CNTT trong qu n lý
HSBA .......................................................................................................................... 6
1.3.1. Nghiên c u trên th gi i........................................................................................... 6
1.3.2. Nghiên c u t i Vi t Nam ......................................................................................... 6
CH

NGă2.ă


2.1.

it
2.1.1.

IăT

NGăV̀ăPH

NGăPH́PăNGHIểNăC U ....................... 9

ng, th i gian, đ a đi m nghiên c u .......................................................... 9
it

ng nghiên c u ............................................................................................... 9

2.1.2. Th i gian nghiên c u ................................................................................................ 9
2.1.3.

a đi m nghiên c u ................................................................................................. 9

2.1.4. Thi t k nghiên c u ................................................................................................... 9
2.2. C m u ................................................................................................................. 9
2.3. Cách ch n đ i t

ng tham gia nghiên c u: ......................................................... 9

2.4. Xây d ng b công c thu th p s li u ................................................................ 10
2.5. Quá trình thu th p s li u ................................................................................... 12

2.6. Phân tích s li u ................................................................................................. 12
2.7.

o đ c nghiên c u ........................................................................................... 13

2.8. Sai s và h n ch ................................................................................................ 13
CH

NG 3: K T QU ............................................................................................. 14

3.1.

c đi m c a đi u d

ng tham gia nghiên c u ................................................. 14

3.1.1. Phân b v gi i .........................................................................................................14

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang


3.1.2. Phân b đi u d

ng v nhóm tu i ....................................................................... 14

3.1.3. Phân b v trình đ h c v n và s n m kinh nghi m làm vi c .................. 15
3.1.4. L

ng tháng v i đi u d


ng làm vi c hành chính ......................................... 16

3.1.5. S liên quan gi a ch c v làm vi c t i các khoa và vi c s d ng CNTT
ph c v đ l u tr h s ........................................................................................ 16
3.2. Hài lòng c a đi u d

ng v i vi c s d ng máy tính đ l u tr h .................... 18

3.2.1. S hài lòng c a đi u d

ng v i ch

ng trình công ngh thông tin trong

l u tr h s ..............................................................................................................18
3.2.2. S hài lòng c a đi u d

ng v i c s v t ch t ................................................ 19

3.2.3. S hài lòng c a đi u d

ng v i kh n ng th c hi n và k t qu ................. 21

3.3. M t s y u t liên quan t i s hài lòng c a đi u d ng trong vi c áp d ng CNTT ... 22
CH

NGă4:ăB̀NăLU N .......................................................................................... 23

4.1.


c đi m c a đi u d

ng trong vi c áp d ng công ngh thông tin .................. 23

4.1.1.

c đi m v gi i ...................................................................................................... 23

4.1.2.

c đi m v tu i ...................................................................................................... 23

4.1.4.

c đi m l

ng tháng v i đi u d

ng làm vi c hành chính ....................... 24

4.1.5. S liên quan gi a ch c v làm vi c t i các khoa và vi c s d ng CNTT
ph c v đ l u tr h s ........................................................................................ 24
4.2. S hài lòng c a đi u d

ng v i vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s .............. 25

4.2.1. Hài lòng c a đi u d

ng v i ch


4.2.2. Hài lòng c a đi u d

ng v i c s v t ch t .....................................................26

4.2.3. S hài lòng c a đi u d

ng trình công ngh thông tin ............... 25

ng v i kh n ng th c hi n và k t qu ................. 26

4.2.4. S hài lòng chung c a đi u d

ng trong vi c áp d ng CNTT đ l u tr

h s b nh án t i B nh vi n B ch Mai ..............................................................27
K T LU N .................................................................................................................. 29
KI N NGH ................................................................................................................. 30
TÀI LI U THAM KH O

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

Thang Long University Library


DANHăM CăB NG
B ng 3.1. Phân b đi u d

ng v nhóm tu i ...........................................................14

B ng 3.2. Phân b v gi i tính và trình đ h c v n c a đi u d


ng .......................15

B ng 3.3. Phân b v gi i tính và s n m kinh nghi mlàm vi c c a đi u d

ng ...15

B ng 3.4. S liên quan gi a ch c v làm vi c và vi c s d ng CNTT ...................16
B ng 3.5. S hài lòng c a đi u d

ng v i ch

ng trình công ngh thông tin trong

l u tr h s .............................................................................................18
B ng 3.6. S hài lòng c a đi u d

ng v i c s v t ch t ........................................19

B ng 3.7. S hài lòng c a đi u d

ng v i kh n ng th c hi n khi l u tr xong ....21

B ng 3.9: M i liên quan gi a s hài lòng chung c a đi u d

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

ng v i m t s y u t .....22DANHăM CăBI Uă
Bi u đ 3.1. Phân b đi u d
Bi u đ 3.2. Phân b l

ng v gi i ..................................................................14

ng hàng tháng ....................................................................16

Bi u đ 3.3. V trí làm vi c có s d ng ph n m n CNTT đ l u tr h s ..............17
Bi u đ 3.4. T l đi u d

ng hài lòng v i ch

Bi u đ 3.5. T l đi u d

ng hài lòng v i c s v t ch t .......................................20

Bi u đ 3.6. T l hài lòng c a đi u d

ng trình công ngh thông tin ........18

ng khi th c hi n xong vi c l u tr h s ..21

DANHăM CăS ă
S đ 1. Mô hình qu n lý l u tr h s b nh án t i B nh vi n B ch Mai..................6
S đ 1.2. H th ng qu n lý b nh nhân t i b nh vi n ................................................8

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

Thang Long University LibraryT V Nă
Công ngh thông tin (CNTT) đang d n ch ng t t m nh h
m i m t c a đ i s ng xư h i.

ng r t l n đ n

i v i ho t đ ng c a ngành y t , có th th y r ng,

CNTT ngày càng đóng vai trò quan tr ng, không ch đóng vai trò là “bà đ ” cho
quá trình c i cách hành chính trong công tác qu n lý, đi u hành c a c quan qu n lý
mà còn h tr đ c l c cho vi c tri n khai và ng d ng thành công các k thu t cao
trong công tác khám ch a b nh nh ch p c t l p, m n i soi… và trong công tác
gi ng d y, đào t o, giám sát d ch b nh, nghiên c u phát tri n thu c…
B nh vi n B ch Mai (BVBM) là B nh vi n đa khoa h ng đ c bi t đ u nghành
l n nh t khu v c phía B c. Hi n nay b nh vi n có 2 vi n, 6 trung tâm, 23 khoa lâm
sàng, 7 khoa c n lâm sàng, 9 phòng ch c n ng, 2 đ n v và 1 tr
B nh vi n có g n 3000 cán b viên ch c và 1900 gi

ng Cao đ ng y t .

ng k ho ch. B nh vi n (BV)

là tuy n cu i cùng c a nhi u chuyên khoa, ti p nh n nh ng b nh nhân n ng c a Hà
N i và các đ a ph

ng khác chuy n v .Hàng n m, s b nh nhân đ n khám là

500.000 đ n 600.000 l

85.000 đ n 95.000 l

tt

t. S b nh nhân đi u tr n i trú n m vi n trung bình t
ng đ

ng v i vi c l u h s khám ch a b nh c ng t

85.000 đ n 95.000 h s t i kho l u tr h s b nh án c a BVBM.
Nh n th c đ

c vai trò quan tr ng c a vi c đ a ng d ng CNTT vào công tác

báo cáo th ng kê y t , l u tr h s b nh án, ngay t n m 2001, BVBM đư tri n
khai ph n m m Qu n lý h s b nh án t i Phòng K ho ch T ng h p đ ti n cho
vi c l u tr , b o qu n, nghiên c u theo đúng quy đ nh pháp lu t. M c dù v n đ

c

duy trì th c hi n cho đ n ngày hôm nay, h th ng này v n còn nh ng đi m ch a
phù h p v i yêu c u th c t v qu n lý h s b nh án (HSBA), đôi khi gây khó
kh n cho đi u d

ng trong công tác l u tr . Ban Giám đ c b nh vi n, Phòng K

ho ch T ng h p đư ch đ o các vi n/ khoa t ch c ho t đ ng đào t o, t p hu n, c i
ti n các b

c v cách s d ng CNTT cho đi u d


ng làm vi c đ chính xác, nhanh

chónggóp ph n l n đ l u tr d li u, b o qu n, l y h s nghiên c u, là ngu n d
li u tin c y cho b nh vi n và cho toàn qu c. Do đó, em ti n hành làm đ tài “”ài

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

1


ắHƠiă lòngă c aă đi uă d

ng t iă B nhă vi nă B chă Mai trongă vi că ápă d ngă côngă

ngh ăthôngătin đ ăl uătr ăh ăs ăb nhăán n mă2015” nh m m c tiêu:
1. Mô t s hài lòng c a đi u d

ng t i BVBM trong vi c áp d ng CNTT đ

l u tr h s b nh án.
2. Mô t m t s y u t liên quan t i s hài lòng c a đi u d

ng t i BVBM

trong vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s b nh án n i trú.

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

2


Thang Long University Library


CH

NGă1.T NG QUAN

1.1. T ngăquanăv ăcôngăngh ăthôngătin
nhăngh aăCôngăngh ăthôngătin

1.1.1.

Công ngh thông tin là 1 ngành ngh r ng l n, bao g m nhi u l nh v c, có nh
h

ng t i nhi u ngành ngh khác nhau c a xư h i.

Công ngh Thông tin(CNTT), (ti ng Anh: Information Technology hay là IT) là m t
nhánh ngành k thu t s d ng máy tính và ph n m m máy tính đ chuy n đ i, l u
tr , b o v , x lý, truy n t i và thu th p thông tin [10],[12],[13],[15].
Vi t Nam, khái ni m Công ngh Thông tin đ

c hi u và đ nh ngh a trong

ngh quy t Chính ph 49/CP kí ngày 04/08/1993: "Công ngh thông tin là t p h p
các ph

ng pháp khoa h c, các ph


ng ti n và công c k thu t hi n đ i - ch y u

là k thu t máy tính và vi n thông - nh m t ch c khai thác và s d ng có hi u qu
các ngu n tài nguyên thông tin r t phong phú và ti m n ng trong m i l nh v c ho t
đ ng c a con ng

i và xã h i"[6],[10],[12],[13].

Thu t ng "Công ngh thông tin" xu t hi n l n đ u vào n m 1958 trong bài
vi t xu t b n t i T p chí Harvard Business Review. Hai tác gi c a bài vi t, Leavitt
và Whisler đư bình lu n: "Công ngh m i ch a thi t l p m t tên riêng. Chúng ta s
g i là công ngh thông tin (Information Technology - IT)" [4],[6],[16].
căđi m,ăch căn ng,ănhi măv ăc aăCôngăngh ăthôngătin

1.1.2.

Các l nh v c chính c a công ngh thông tin bao g m quá trình ti p thu, x lý,
l u tr và ph bi n hóa âm thanh, phim nh, v n b n và thông tin s b i các vi đi n
t d a trên s k t h p gi a máy tính và truy n thông [3],[8]. M t vài l nh v c hi n
đ i và n i b t c a công ngh thông tin nh : các tiêu chu n Web th h ti p theo, sinh
tin, đi n toán đám mây, h th ng thông tin toàn c u, tri th c quy mô l n và nhi u l nh
v c khác. Các nghiên c u phát tri n ch y u trong ngành khoa h c máy tính.
c thù c a ngành CNTT đòi h i ng
làm ch đ
-

i h c ph i có t duy logic và say mê,

c ki n th c c a mình.
Ng


i h c ngành CNTT ph i ch u đ

c áp l c công vi c cao khi công

ngh thay đ i.

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

3


-

Hi n nay Vi t Nam có nhi u t p đoàn CNTT phát tri n m nh, do đó
ng

i h c ngành này có nhi u c h i đ làm vi c trong l nh v c này.

-

CNTT mang tính th i đ i.

-

Ng

i h c CNTT có t duy t t, sáng t o, kh n ng toán h c và say mê thì

ch c ch n các b n s thành công.

1.2.ăQu nălỦăl uătr ăh ăs ăb nhăánăt iăb nhăvi n
1.2.1.ăKháiăni măv ăh ăs ăb nhăán
H s b nh nhân là các gi y t có liên quan đ n quá trình đi u tr c a ng

i

b nh t i m t c s y t trong m t th i gian, m i lo i có n i dung và t m quan tr ng
riêng c a nó [6]. H s đ

c ghi chép đ y đ , chính xác, có h th ng s giúp cho

công tác ch n đoán, đi u tr phòng b nh, nghiên c u khoa h c và đào t o đ t k t qu
cao, nó c ng giúp cho vi c đánh giá ch t l

ng v đi u tr , tinh th n trách nhi m và

kh n ng c a cán b .
1.2.2.ăMôăhìnhăqu nălỦăl uătr ăh ăs ăb nhăán t iăB nhăvi năB chăMai
Trách
nhi m
Nhân
viên
kho
LTHS

Nhân
viên
kho
LTHS
Nhân

viên
kho
LTHS

Các b c th c
hi n

Ti p nh n
HSBA

Mã hoá phim

Phân lo i
b nh án

Mô t /tài li u liên quan
Ti p nh n HSBA n i trú t các khoa lâm sàng:
i chi u danh sách b nh án gi a ”S tr b nh án”
(BM.01.KHTH. 01) và s b nh án th c mang tr ,
theo các thông tin: H và tên, tu i, ngày vào vi n,
ngày ra vi n và s phim (n u có).
- Ki m tra các th t c hành chính. Tr ng h p còn
thi u sót v th t c hành chính thì tr l i đ n v đ
hoàn thi n.Ghi thông tin b nh nhân và ph n thi u
sót c n b sung vào ”S tr b nh án l i”
(BM.01.KHTH. 02).
- L u danh sách tr b nh án vào file (gi y).
-

Phân lo i phim theo n m, theo đ n v .

ánh s th t phim và ghi trên bao phim và ph n
trên trang bìa b nh án.

-

Tách b nh án và phim riêng
Phân lo i b nh án theo n m ra vi n, đ n v , mã ch n
đoán b nh (theo ICD 10).

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

4

Thang Long University Library


Nhân
viên
kho
LTHS

Nhân
viên
kho
LTHS

Mã hóa HSBA

S p x p b nh án
và phim vào

kho

HSBA và phim đ c l u tr riêng theo t ng khu v c
riêng bi t.
- S p x p HSBA:
+ HSBA ra vi n đ c s p x p vào h p màu xanh
lam theo quy trình, sau đó ghi các thông tin nh n
d ng vào tem (BM.01.KHTH.03) đính vào gáy h p
đ nh n d ng. S p h p lên giá theo th t .
+ HSBA ng i b nh t vong đ c s p x p vàp h p
màu xanh lá cây theo quy trình, ghi các thông tin
nh n d ng vào tem (BM.01.KHTH.03) đính vào
gáy h p. HSBA t vong đ c l u tr trong t có
khoá theo quy ch B Y T . (Quy ch qu n lý HS
b nh án t vong).
-

Nhân
viên
kho
LTHS

B o qu n HSBA

Mã HSBA:
+ Nh p ID t h s b nh án vào ph n m m qu n lý
trên máy tính.
+
i chi u tên, tu i, đ a ch , ngày vào vi n, ngày
ra vi n t HSBA v i thông tin l u trên máy.

+ Nh p mã ch n đoán b nh (theo ICD 10).
+ Máy t đ ng c p mư l u tr .
+ Ghi mư l u tr lên h s b nh án (góc trên bên
ph i HSBA) b ng bút màu đ .

S p x p phim: Phim đ c s p x p vào h p màu đ
và ghi thông tin nh n d ng lên tem
(BM.01.KHTH.04) đính vào gáy h p. S p h p lên
giá theo th t .

- Ki m tra th ng xuyên các đi u ki n, quy đ nh đ m
b o vi c l u tr h s b nh án t t nh : Các đi u ki n
v nhi t đ , đ m, v sinh m i tr ng..., đ c bi t là
các ph ng ti n phòng ch ng cháy n - t p hu n
th ng xuyên cho nhân viên Kho LTHS v các công
tác này.
- Th c hi n nghiêm túc quy ch l u tr h s b nh án
theo quy đ nh c a B Y t ban hành trong ”Quy ch
b nh vi n”.

Nhân
viên
kho
LTHS

L u và b o
qu n HSBA
theo Q

- L u tr và b o qu n h s b nh án và phim theo quy

đ nh.

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

5


S đ 1. Mô hình qu n lý l u tr h s b nh án t i B nh vi n B ch Mai
 BM.01.KHTH.01:

S tr H s b nh án n i trú

 BM.01.KHTH.02:

S tr H s b nh án l i

 BM.01.KHTH.03:

M u tem h p l u tr HSBA

 BM.01.KHTH.04:

M u tem h p l u tr fim

1.2.3. ánhăgiáăch tăl

ngăqu nălỦăl uătr

Th ng nh t quy trình l u tr h s b nh án n i trú t i kho l u tr h s nh m
đ m b o vi c l u tr , gi gìn, b o qu n HSBA theo quy đ nh c a pháp lu t.


ng

th i ph c v đ c gi đ n nghiên c u HSBA theo quy đ nh, cung c p trích sao
HSBA cho các c quan b o v pháp lu t và thanh tra c n s d ng HSBA.
1.3. Cácănghiênăc uătrên th ăgi iăvƠăVi tăNamv ăvaiătròăc aăCNTTătrongăqu nă
lý HSBA
1.3.1.ăNghiênăc uătrênăth ăgi i
T iđ tn

c khai sinh ra ngành CNTT nh n

c M , n m 2002 t ng th ng M

G. Bush đư xác đ nh đ n n m 2014 toàn dân M s đ

c c p mư s s c kh e, n i

m ng b nh vi n toàn qu c. N m 2008, T ng th ng Obama ngay nh ng ngày đ u
nh m ch c đư kêu g i ng d ng CNTT trong c i cách y t [3],[15].
Các n
đ ut

c tiên ti n nh Anh,

c, Úc, Canada là nh ng n

chi phí vào CNTT ng d ng trong y t vì th y đ

kh e nhân dân đ ng th i ti t ki m đ

CNTT. New Zealand đ
nay.Các n

c xem là n

c đ c bi t chú tr ng

c t m quan tr ng c a s c

c nhi u chi phí so v i không ng d ng

c có ng d ng CNTT trong y t t t nh t hi n

c trên th gi i đư lên k ho ch xây d ng ch

ng trình qu c gia v

CNTT y t đ thích nghi v i th i đ i m i [5],[16].
T i khu v c Châu Á, các n

c tiên ti n nh Nh t B n, Hàn Qu c,

ài Loan,

Singapore… c ng đư ng d ng t t CNTT trong qu n lý b nh vi n [17],[18].
1.3.2.ăNghiênăc uăt iăVi tăNam
ng d ng công ngh thông tin trong ngành y t : Công ngh đ ng hành cùng
cu c s ng.Khoa Khám ch a b nh theo yêu c u - BVBM, m t trong nh ng đ n v
tiên phong c a BV đư áp d ng th nghi m đ a th KCB đi n t nh g n nh th
ATM v i r t nhi u ti n ích cho b nh nhân.Theo đó ch c n s h u m t th KCB

đi n t mua th t i Khoa KCB theo yêu c u, b nh nhân s có mư s , mư v ch và m t

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

6

Thang Long University Library


kh u đ có th truy c p trang web c a BV B ch Mai b t c lúc nào, b t c n i đâu
mi n là có đ

ng truy n Internet. Hi u qu c a vi c ng d ng CNTT đư th y rõ, b i

th KCB đi n t s gi ng nh m t b nh án đi n t , m i l n đi KCB, b nh nhân
không ph i mang nhi u gi y t , h s b nh án, không ph i ch đ i làm các th t c,
xét nghi m, th m khám l i, mà bác s đi u tr v n có th xác đ nh chính xác phác đ
đi u tr b i m i thông tin b nh án nh ti n s b nh, tri u ch ng, k t qu xét nghi m,
đ n thu c, các ch t ch ng ch đ nh c ng nh t t c thông tin liên quan qua các l n
KCB, đi u tr ... đư đ

c l u gi t i h th ng máy tính b nh vi n [4],[5],[10].

T i B nh vi n Nhi

ng 1, th i gian ch khám khi ch a ng d ng CNTT trung

bình là 30 phút, đ n nay đư gi m h n n a; th i gian ch mua thu c tr
nay còn kho ng 10 phút; th i gian làm th t c xu t vi n tr
còn… 15 phút. Vi c kê đ n thu c tr


c đây nhi u ng

c là 45 phút

c t 2- 4 gi , nay ch

i kêu ca v ch bác s x u,

khó đ c nay nh áp d ng mô hình qu n lý b ng CNTT mà đ n thu c đ

c in trên

gi y vi tính d đ c, lưnh đ o BV l i d dàng qu n lý vi c kê đ n thu c nh m gi m
tình tr ng các đ n thu c ch a h p lý đ n tay ng

i b nh. Nh đó vi c l u tr h s

b nh án đ n khám và đi u tr c ng r t nhanh chóng [7],[8].
S Y t TP H Chí Minh đư ng d ng CNTT vào ho t đ ng qua vi c s d ng
ph n m m dùng chung qu n lý v n b n và h s công vi c đ qu n lý quy trình và
h s c a t t c các d ch v hành chính công mà S đang cung ng cho ng

i dân.

K t qu tri n khai CNTT trong ho t đ ng d ch v hành chính công t i S Y t đư
giúp toàn b quá trình th lý h s đ

c th c hi n ch t ch trên môi tr


ng m ng

LAN, quá trình x lý đ

c ki m soát ch t ch , tinh th n trách nhi m c a cán b t ng

lên… Bên c nh đó, ng

i dân c ng có m t kênh tra c u thông tin và giao ti p v i c

quan qu n lý nhà n

c thu n l i, h n ch đ

c ph n nào tình tr ng ng

“ n ch c n m ch ” v i th t c hành chính công nh tr

i dân ph i

c [2],[8],[11].

Hi n nay t i Vi t Nam đư có ph n m m đ y đ tính n ng qu n lý liên hoàn trên
cùng m t h th ng.H th ng qu n lý b nh nhân (Patient Information Management
System - PIS): H th ng qu n lý b nh nhân ghi chép thông tin c a b nh nhân t khi
b t đ u nh p vi n đ n khi xu t vi n. M i giai đo n giao d ch c a b nh nhân v i
b nh vi n đ u đ

c ghi nh n b ng máy tính.


đây ch mô t nh ng v n đ quan

tr ng mà các phân h ch c n ng c n ki m soát [2],[3],[8],[9].

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

7


S đ 1.2. H th ng qu n lý b nh nhân t i b nh vi n

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

8

Thang Long University Library


CH

NGă2.

iăt

2.1.ă

NG VÀ PH

NGăPH́PăNGHIÊN C U


ng,ăth iăgian,ăđ aăđi mănghiênăc u

iăt

2.1.1.ă

IăT

ngănghiênăc u

i ud

ng hành chính t i các khoa/phòng c a B nh vi n B ch Mai đ

c

phân công nhi m v l u tr h s b nh án.
2.1.2.ăTh iăgianănghiênăc u
- Th i gian nghiên c u: tháng 3/2015 – tháng 10/2015
2.1.3.ă aăđi mănghiênăc u: B nh vi n B ch Mai
2.1.4.ăThi tăk ănghiênăc u: Nghiên c u mô t c t ngang.
2.2. C ăm u
S đ it

ng nghiên c u đ

c tính theo công th c:

n = (Z2a/2 *P*Q)/d2
Trong đó:

- n: S đi u d

ng đ

c đi u tra

- Z2a/2 = 1,96 v i đ tin c y 95%
- P:

c tính t l đi u d

ng hài lòng v i vi c s d ng công ngh thông tin là

50%
- Q = 1-P
- d: Sai s d ki n 0,07
Nh v y, c m u là: n = ( 1.962 * 0,5 * 0.5) / 0,072 = 196
2.3.ăCáchăch năđ iăt
Các b

ngăthamăgiaănghiênăc u:

c ch n m u nh sau:

Các khoa c a BV đ

c chia thành 3 nhóm

- H N i (Khoa Th n Kinh, Khoa Hô H p, Vi n Tim M ch): 98 đi u d ng.
- H Ngo i (Khoa Ngo i, Khoa Gây Mê H i S c, KhoaPh u thu t Th n

kinh s nưo): 59 đi u d

ng.

- Chuyên khoa l (Khoa M t, Khoa Tai M i H ng, Khoa R ng Hàm M t):
39 đi u d

ng.

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

9


D a trên t l s đi u d
thu c h N i; 59 đi u d

ng c a các nhóm khoa: c n ch n 98 đi u d

ng thu c các khoa h Ngo i, 39 đi u d

ng

ng thu c các

chuyên khoa l .
Cách ch n m u nh sau
B

c 1: Ch n ng u nhiên 9 khoa trong s 54 khoa/phòng c a B nh vi n.


B

c 2: L y danh sách đi u d

B

c 3: Ch n ng u nhiên đ n các đi u d

ng c a các khoa trên.
ng đ

c phân công nhi m v l u

tr HSBA tham gia nghên c u.
- L a ch n đ i t
i ud

+

ng nghiên c u:

ngt i các khoa (đi u d

ng tr

ng và đi u d

ng th


ng) làm

công tác hành chính nh : đón ti p b nh nhân, nh p thông tin vào vi n,
nh p thông tin đi u tr , làm th t c ra vi n, l u tr h s b nh án.Nh ng
anh/ch đi u d

ng trên hàng ngày s d ng công ngh thông tin vào

công vi c c a mình.
+
d

i ud

ng làm t i kho l u tr h s c a b nh vi n: Nh ng anh/ch đi u

ng

đây chuyên làm công tác phân lo i, mư hóa h s , x lý phim

ch p, x p h s b nh án theo th t n m, khoa, mư b nh, s th t .
T ng s m u đi u tra là 202 phi u đ

c tr l i.

2.4.ăXơyăd ngăb ăcôngăc ăthuăth păs ăli u
B câu h i ph ng v n đi u d

ng g m 22 câu chia làm 2 ph n:


- Ph n 1: Thông tin cá nhân c a đ i t

ng - 10 câu h i.

- Ph n 2: ánh giá s hài lòng c a đi u d
+ Ch

ng v :

ng trình CNTT trong l u tr h s – 4 câu

+ C s v t ch t – 5 câu
+ Kh n ng th c hi n và k t qu khi l u tr xong – 3 câu

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

10

Thang Long University Library


Các bi n s :
Nhóm
Bi năs
bi năs
Thông tin Thông tin Gi i
chung
cá nhân
M cătiêu


Ch ăs ăvƠăcáchătính
T l % nam và n : S
D nam (n ) trên
t ng s đi u d ng tham gia nghiên c u.

Tu i

T l %: t l
D t ng nhóm tu i trên t ng
s D tham gia nghiên c u.

Trình đ h c
v n

T l %: t l D theot ng lo i trình đ h c
v n trên t ng s D tham gia nghiên c u.

Ch c v

T l %: t l Dtheo t ng lo i ch c v trên
t ng s D tham gia nghiên c u.

L

ng tháng

T l %: t l D t ng nhóm có l ng hàng
tháng trên t ng s D tham gia nghiên c u.

S n m kinh

nghi m

T l %: t l D t ng nhóm có s n m kinh
nghi m trên t ng s D tham gia nghiên c u.

Tình tr ng
đ c h ng
d n CNTT, s
d ng máy tính
th ng xuyên

+ T l %: t l
D có/không đ c h ng
d n s d ng CNTT khi l u tr h s trên
t ng s D tham gia nghiên c u.
+ T l %: t l
D có/không đ c th ng
xuyên s d ng máy tính có ph n m n l u tr
h s trên t ng s D tham gia nghiên c u.

1. Mô t
s
hài
lòng
c a
đi u
d ng
v i vi c
áp d ng
CNTT

trong
l u tr
HSBA

Ch ng trình CNTT trong T l %: t l
D hài lòng v i ch ng trình
l u tr h s
CNTT trên t ng s D tham gia nghiên c u.

2. Y u t
liên
quan

M i liên quan đa bi n gi a các y u t trên v i t l hài lòng c a
vi c áp d ng CNTT đ l u tr h s b nh án.

C s v t ch t

T l %: t l D hài lòng v i c s v t ch t
trên t ng s D tham gia nghiên c u.

Kh n ng th c hi n và k t T l %: t l
D hài lòng v i kh n ng
qu khi l u tr xong
th cvà k t qu khi l u tr xong trên t ng s
D tham gia nghiên c u.

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

D trong


11


Các t li u:
- Các t li u v kho l u tr t i B nh vi n B ch Mai.
-S l

ng đi u d

ng hành chính t i các khoa

- B ng h i
- Các ph n m m th ng kê
-S d ng máy nh đ ghi l i các hình nh tích c c và ch a tích c c c a vi c
l u tr t i b nh vi n, làm b ng ch ng minh h a cho k t qu đánh giá.
2.5. Quá trình thuăth păs ăli u
c thu th p qua đi u tra viên. G m 2 h c viên đi u d

-

ng đang h c nâng

cao tay ngh t i B nh vi n.
-

c t p hu n v ph

ng pháp thu th p s li u và cách l y m u.


-

c làm th , t p hu n cách h i thông tin

- Luôn đ m b o trung th c khi đi n vào b ng h i, tránh tích thi u, khi thu th p
xong m u thì soát l i ch t l

ng và sau đó l u vào b h s đ th ng kê s li u.

2.6.ăPhơnătíchăs ăli u
- S li u sau khi thu th p s đ
m m Epi Data 3.1 và đ

c làm s ch, đ

c nh p vào máy tính b ng ph n

c phân tích trên ph n m m SPSS 15.0 cho các thông tin

mô t và phân tích th ng kê.
- Các s li u đ

c x lý, có s li u thi u, vô lý, ngo i lai đ

c ki m tra và

kh c ph c.
-

ánh giá s hài lòng c a đi u d


ng nghiên c u dùng nh ng con s ch m

đ đ tr l i câu h i trong phi u kh o sát.
+ Hoàn toàn không đ ng ý: 1 đi m
+ Không đ ng ý: 2 đi m
+ Không có ý ki n: 3 đi m
+

ng ý: 4 đi m

+ Hoàn toàn đ ng ý: 5 đi m
-

i m hài lòng đ

c mã hóa thành 3 nhóm: nhóm ch a hài lòng v i đi m t

1-2 đi m, nhóm không có ý ki n 3 đi m và nhóm hài lòng v i đi m t 4-5 đi m, đ
tính t l không hài lòng, không có ý ki n và hài lòng v i ch t l

ng s d ng CNTT

theo t ng ti u m c.

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

12

Thang Long University Library- Test th ng kê Chi – square ( 2) đ
y u t đ n s hài lòng c a đi u d

c s d ng đ tìm m i liên quan c a m t

ng

- Thông tin góp ý c a đi u d ng đ c mư hóa và phân tích theo s li u đ nh l ng.
2.7.ă

oăđ cănghiênăc u
-

c u tr

it

ng nghiên c u đ

c gi i thích v m c đích và n i dung c a nghiên

c khi ti n hành ph ng v n và ch ti n hành khi có s ch p nh n h p tác

tham gia c a đ i t

ng nghiên c u.

- M i thông tin các nhân v đ i t

thông tin thu th p đ

ng nghiên c u đ

c gi kín. Các s li u,

c ch ph c v cho m c đích nghiên c u, không ph c v cho

m c đích nào khác.
- N i dung nghiên c u phù h p, đ

c Ban giám đ c và Lưnh đ o Phòng K

ho ch t ng h p quan tâm ng h
- K t qu nghiên c u đ

c ph n h i và báo cáo cho Ban giám đ c và Lưnh đ o

Phòng K ho ch t ng h p khi k t thúc nghiên c u. K t qu nghiên c u có th làm
c s cho các gi i pháp nh m nâng cao ch t l

ng l u tr h s b nh án t i B nh

vi n B ch Mai.
2.8. Saiăs ăvƠăh năch
Sai s :
-

Vi c thu th p thông tin ch y u qua b câu h i đ
th g p sai s do k n ng h

tác c a đi u d

-

c thi t k có s n nên có

ng d n c a đi u tra viên c ng nh thái đ h p

ng tham gia nghiên c u.

i v i các đi u d

ng viên s p v h u, có kh n ng s tr l i hài lòng nhi u

h n vì vi c này c ng không có nh h

ng đ n h .

Cách kh c ph c:
-

Các phi u đi u tra không ghi tên đi u d

ng, ch thu th p các thông tin cá

nhân nh : tu i, gi i, n m công tác, ch c v …
-

ư ti n hành t p hu n cho đi u tra viên c n th n tr


c khi ti n hành thu th p

s li u.
-

Các phi u đi u tra đ

c ki m tra ngay sau khi hoàn thành ph ng v n và thu

nh n phi u, v i nh ng phi u thông tin thu th p ch a đ y đ ho c không h p
lý thì b ra kh i nghiên c u.
-

Ki m tra thông tin nh p m t cách k l ng nh t, h n ch sai s m t cách t i đa.

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

13


CH
Nghiên c u đ

NGă3: K T QU

c ti n hành trên 202 đi u d

ng t i B nh vi n B ch Mai đáp

ng đ y đ tiêu chu n l a ch n và trong th i gian t tháng 3/2015 – tháng 10/2015.

căđi m c aăđi uăd

3.1.

ngăthamăgiaănghiênăc u

3.1.1.ăPhơnăb ăv ăgi i
Trong s 202 đi u d
13,4%) và 175 đi u d

ng tham gia nghiên c u, có 27 đi u d

ng nam (chi m

ng n (chi m 86,6%)

T l n /nam = 6,46/ 1.
13,4%

Nam
N

86,6%

Bi u đ 3.1. Phân b đi u d
3.1.2.ăPhơnăb ăđi uăd

ng theo gi i

ngăv nhóm tu i


B ng 3.1. Phân b đi u d

ng v nhóm tu i

tu i

Nam
n(%)

N
n(%)

T ng
n(%)

20 đ n d

i 30

11 (5,4)

72 (36,0)

83 (41,4)

30 đ n d

i 40


10 (5,0)

75 (37,1)

85 (42,1)

6 (3,0)

28 (13,8)

34 (16,8)

27 (13,4)

175 (86,9)

202 (100)

B ng và trên 40
T ng s
Nh năxét:
Trong s 202 đi u d

ng tham gia nghiên c u, hai nhóm tu i t 20 đ n d

(41,4%) và nhóm t 30 đ n d

i 40 (42,1%) đ u chi m t l t

ng đ


i 30

ng nhau.Nhóm

tu i b ng và trên 40 chi m t l 16,8%, ít h n h n 1 n a so v i 2 nhóm trên.

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

14

Thang Long University Library


3.1.3.ăPhơnăb ăv ătrìnhăđ ăh căv năvƠăs ăn măkinhănghi mălƠmăvi căc aăđi uă
d

ng
B ng 3.2. Phân b v gi i tính và trình đ h c v n c a đi u d
Nam

N

T ng

n(%)

n(%)

n(%)


0 (0,0)

2 (1,0)

2 (1,0)

23 (11,4)

114 (56,4)

137 (67,8)

4 (2,0)

59 (29,2)

63 (31,2)

27 (13,4)

175 (86,6)

202 (100)

Trình đ h c v n
S c p
Trung c p
Cao đ ng/


ih c

T ng s

ng

Nh năxét:
Trong t ng s 202 đi u d
đi u d
d

ng đ u là n đi u d

ng nam có 23 ng

ng tham gia nghiên c u, nh n th y đa ph n các
ng trung c p 114 đi u d

i là đi u d

ng chi m 56,4% ,đi u

ng trung c p chi m 11,4%, n đi u d

trình đ cao đ ng/ đ i h c có t i 59 đi u d

ng đ t

ng chi m 29,2%.


B ng 3.3. Phân b v gi i tính và s n m kinh nghi mlàm vi c c a đi u d

ng

Nam
n(%)

N
n(%)

T ng
n(%)

i5n m

4 (2,0)

32 (15,8)

36 (17,8)

>5-10 n m

18 (8,9)

105 (52,0)

123 (60,9)

>10-20 n m


5 (2,5)

35 (17,3)

40 (19,8)

>20 n m

0 (0,0)

3 (1,5)

3 (1,5)

T ng s

27 (13,4)

175 (86,6)

202 (100)

S n m kinh nghi m
D

Nh năxét:
Trong t ng s 202 đi u d
vi c t i các khoa c a đi u d
60,9% trong đó đi u d

d

ng nam có 18 ng

đi u d

ng tham gia nghiên c u, s n m kinh nghi m làm

ng t 5-10 n m cao nh t có t i 123 đi u d

ng n chi m u th 105 đi u d

ng chi m

ng chi m 52,0%, đi u

i chi m 8,9%. S n m kinh nghi m làm trên 20 n m có 3

ng chi m 1,5%.

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

15


3.1.4.ăL

ngăthángăv iăđi uăd

ngălƠmăvi căhành chính


0,5% 7,9%
D

34,7%

i 2 tri u/tháng

>2-5 tri u/tháng
>5-8 tri u/tháng

56,9%

>8 tri u/tháng

Bi u đ 3.2. Phân b l
Nh năxét: Trong s 202 đi u d
115 đi u d

-

ng đ

cl

ng hàng tháng

ng làm vi c t i các khoa đ

c nh n l


ng tháng, có:

ng tháng t 2- 5 tri u VN /tháng chi m t l cao

nh t 56.9%.
1 đi u d ng đ c l ng tháng trên 8 tri u VN / tháng chi m t l th p nh t 0.5%.

-

3.1.5. S ăliênăquanăgi aăch căv ălƠmăvi căt iăcácăkhoaăvƠăvi căs ăd ngăCNTTă
ph căv ăđ ăl uătr ăh ăs
B ng 3.4. S liên quan gi a ch c v làm vi c và vi c s d ng CNTT
H

Nhân viên

ng d n s d ng CNTT khi Th
l u tr h s

ng xuyên s d ng máy tính
có ph n m n l u tr


n(%)

Không
n(%)n(%)

Không
n(%)

153 (75,7)

21(10,4)

140 (69,3)

34 (16,8)

14 (6,9)

3 (1,5)

13 (6,4)

4 (2,0)

11 (5,4)

0 (0,0)

10 (5,0)

1 (0,5)

178 (88,1)


24 (11,9)

163 (80,7)

39 (19,3)

T phó
T tr

ng

T ng s
Nh năxét:
-

i ud

ng đ

án ch y u là đi u d

ch

ng d n v cách s d ng CNTT khi l u tr h s b nh

ng làm vi c v trí nhân viên, có: 153 đi u d

d n chi m 75,7% và 21 đi u d


ng không đ

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

ch

ng đ

ch

ng

ng d n chi m 10,4%.

16

Thang Long University Library


-

i ud

ng th

dàng ch y u là đi u d

ng xuyên s d ng máy tính, ph n m n l u tr và th y d
ng làm vi c v trí nhân viên, có: 140 đi u d


dùng máy tính chi m 69,3% và 34 đi u d

ng không th

ng th

ng

ng làm trên máy tính

chi m 16,8%.

80%

76%
69%

70%
60%
50%
40%

Nhân viên
T phó

30%

T tr
20%


17%

14%
10%

ng

06%05%

05%
01%02%00%

02%01%

0%
Có đ

c h ng d n Không đ c h ng Có th ng xuyên
Không th ng
CNTT
d n CNTT
s d ng máy tính xuyên s d ng máy
tính

Bi u đ 3.3. V trí làm vi c có s d ng ph n m n CNTT đ l u tr h s

tài t t nghi p – V Th Huy n Trang

17×