Tải bản đầy đủ (.docx) (13 trang)

skkn DÙNG QUÂN cờ để GIẢNG dạy bài đội NGŨ đơn vị lớp 10 môn GIÁO dục QUỐC PHÒNG AN NINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181 KB, 13 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
Đơn vị: Trường THPT Trần Phú
Mã số: ............

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
DÙNG QUÂN CỜ ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ LỚP 10 MÔN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Thuận
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Quản lý giáo dục- Phương pháp dạy học bộ môn:
Giáo dục Quốc phòng- An ninh
- Lĩnh vực khác: ....................................................... 

Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
 Mô hình Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh Hiện vật khác

Năm học:2015 - 2016


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
––––––––––––––––––
THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN

I.
1.

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thuận2.

Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1984

3.

Nam, nữ: Nam

4.

Địa chỉ: Giáo viên trường THPT Trần Phú

5.

Điện thoại:

(CQ)/

6.

Fax:

E-mail: hoangthuan180184@gmail.com.vn

7.

Chức vụ: Giáo viên

8.


Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn giáo dục quốc phòng- An ninh

9.

(NR); ĐTDĐ: 0974499504

Đơn vị công tác: Trường THPT Trần Phú xã Suối tre, thị xã Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

II.
-

Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân Đại học

-

Năm nhận bằng: 2007; 2015

-

Chuyên ngành đào tạo: Giáo viên giáo dục thể chất; giáo viên giáo dục Quốc
phòng- An ninh
KINH NGHIỆM KHOA HỌC

III.
-

Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm:

Số năm có kinh nghiệm: 8 năm

-

Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:


Đề tài: DÙNG QUÂN CỜ ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ LỚP 10
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Môn học giáo dục Quốc phòng – An ninh(QP-AN) là môn học chính khóa
nằm trong chương trình giảng dạy của các trường trung học phổ thông, nhằm giáo
dục nhận thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển con người toàn diện. Bộ môn
giáo dục QP-AN rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia và đã có luật giáo
dục QP-AN riêng, góp phần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ những kiến thức cơ bản QPAN, kỹ năng quân sự để tham gia lực lượng vũ trang khi cần thiết giúp đáp ứng
yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước
yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, nâng cao ý thức
quốc phòng củng cố quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nhận thấy tầm quan trọng
môn giáo dục QP-AN Ban giám hiệu nhà trường trung học phổ thông Trần Phú
quan tâm, triển khai chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN cho học sinh
của trường.
Ban giám hiệu trường THPT Trần Phú chỉ đạo các giáo viên QP-AN phải
luôn thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với tình hình của trường. Tập
huấn phương pháp tích hợp, liên môn, tạo điều kiện cho giáo viên QP-AN sinh
hoạt chuyên môn theo cụm.
Trong giảng dạy giáo dục QP-AN có nhiều vấn đề cần phải thay đổi phương
pháp giảng dạy. Trong trường quân đội giảng dạy bài đội ngũ tiểu đội, trung đội
đều thực hiện dễ dàng bằng đội mẫu bởi các học viên đều sống sinh hoạt tập trung.
Trước khi lên lớp giáo viên đến đơn vị bồi dưỡng đội mẫu trước nên đến hôm sau

giảng dạy cho lớp đó, gọi đội mẫu lên thực hiện theo đúng lời giảng của giáo viên.
Học viên rất dễ hiểu bởi những hình ảnh trực quan của đội mẫu .
Chúng ta lại biết rằng trong nhà trường trung học phổ thông dân tộc nội trú,
mới thực hiện được việc bồi dưỡng đội mẫu, còn các trường trung học phổ thông
khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong đó có trường Trung học phổ thông Trần Phú
hầu hết các em ở xa, việc đi lại rất khó khăn, vất vả nên trong giảng dạy môn Giáo
dục QP-AN bài đội ngũ đơn vị lớp 10, giáo viên chủ yếu là sử dụng bằng tranh,
ảnh. Học sinh khó nắm bắt được trong thời gian ngắn, nếu giảng dạy ở phòng máy
rồi mới xuống sân tập luyện thì mất nhiều thời gian không đảm bảo thời gian tiết
học, không kịp chương trình.

3


Trước thực trạng đó tôi viết ra sáng kiến “Dùng quân cờ để giảng dạy bài đội
ngũ đơn vị lớp 10 môn giáo dục Quốc phòng – An ninh”.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.

Cơ sở lý luận

Theo quyết định 607/QĐ_TTG ngày 24/04/2014 của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục QP-AN cho các trường trung học phổ
thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, các cơ sở giáo dục đại học đến
năm 2020”.
Với mục tiêu là đào tạo giáo viên đạt chuẩn trình độ giảng dạy giúp cho học
sinh phát triển toàn diện về mọi mặt, làm cơ sở nền tảng vững chắc cho những học
sinh học cao hơn hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham xây dựng và bảo vệ tổ
quốc.
Chương trình giáo dục phổ thông là phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ

động sáng tạo của học sinh. Bồi dưỡng cho học sinh những phương pháp tự học,
khả năng hợp tác, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động
đến tình cảm, đem lại những niềm vui hứng thú và trách nhiệm học tập của học
sinh. Đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng
học sinh, phù hợp với từng bài học.
Trước những yêu cầu trên, năm học 2015-2016 trường trung học phổ thông
Trần Phú tiếp tục chỉ đạo, triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, nhà trường đã
cử thầy Lê Việt Hùng phó hiệu trưởng nhà trường tập huấn cho toàn thể giáo viên
trong trường về phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học
sinh. Trong tháng 11 năm 2015 nhà trường phát động phong trào dự giờ thao giảng
trong toàn thể giáo viên, nhận xét đánh giá đưa ra phương pháp dạy tốt nhất.
Hiện nay nền giáo dục của nhiều nước phát triển hơn nước Việt Nam đòi hỏi
việc đổi mới toàn diện là một vấn đề cấp bách được đặt ra, việc tự học, tự trao dồi
kiến thức là việc trọng tâm, giáo viên chỉ là người định hướng. Ngành giáo dục
luôn khuyến khích đội ngũ giáo viên giảng dạy theo phương pháp mới, sáng tạo ra
những dụng cụ học tập mới, giúp cho các em tiếp thu bài học được nhanh hơn.
Trường Trung học phổ thông Trần Phú được Sở giáo dục đào tạo Đồng Nai
cấp thiết bị dạy học khá đầy đủ, bên cạnh đó điều kiện sân bãi chưa đáp ứng tốt
cho tiết dạy QP-AN. Học sinh của trường đầu vào còn thấp, trình độ kiến thức còn
hạn chế nhưng tiết học giáo dục QP-AN đã góp phần không nhỏ giáo dục tri thức
cơ bản, tình đoàn kết, hiểu biết nhiều về lịch sử truyền thống của quân đội, của dân
tộc Việt Nam. Học sinh được làm quen với tác phong quân đội, được rèn luyện,

4


trang bị kỹ năng cuộc sống. Qua học tập môn giáo dục QP-AN giáo dục lòng yêu
nước, lòng tự hào dân tộc, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống âm mưu diễn
biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của kẻ thù.
2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Thuận lợi
Trường trung học phổ thông Trần Phú là một trường công lập đóng trên địa
bàn xã Suối Tre, thị xã Long khánh, tỉnh Đồng Nai được các cấp lãnh đạo quan
tâm, trường có đội ngũ giáo viên trẻ nên tâm huyết với nghề, luôn quan tâm giúp
đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác giảng dạy.
Ban lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường luôn tạo mọi
điều kiện thuận lợi đối với toàn thể giáo viên nhà trường trong công tác, đặc biệt
nhà trường rất quan tâm đến bộ môn giáo dục QP-AN. Năm vừa qua nhà trường đã
cử một giáo viên đi tạo văn bằng hai giáo viên giáo dục QP-AN tại trường đại học
Nguyễn Huệ đạt chuẩn trình độ chuyên môn.
Tôi được nhà trường cử đi học văn bằng 2 giáo viên giáo dục QP-AN nên
cũng đã trải qua môi trường quân đội. Ban giám hiệu nhà trường cùng với các
thành viên trong tổ luôn khuyến khích động viên tôi trong giảng dạy lấy học sinh
làm trung tâm, tìm ra phương pháp giảng dạy truyền đạt học sinh nắm được nội
dung của bài học. Trong mỗi tiết dạy luôn mang lại cho tôi cảm hứng, muốn tìm
tòi, học hỏi đồng nghiệp, tìm ra phương pháp truyền đạt cho học sinh dễ hiểu nhất.
Bản thân tôi là Giáo viên QP-AN tuổi đời còn trẻ nhưng luôn luôn tâm huyết
với nghề.
2.2. Khó khăn
Nhóm giáo viên giảng dạy môn QP-AN tuổi đời còn trẻ chưa có nhiều kinh
nghiệm trong quá trình giảng dạy.
Dụng cụ, thiết bị được sở giáo dục đào tạo cấp về trong đó có một số tranh
ảnh giảng dạy còn hạn chế ở 1 số nội dung.
Học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú hằng năm tuyển đầu vào
chất lượng chưa cao, ý thức, trình độ còn hạn chế bên cạnh đó do yêu cầu của các
giờ học, môn học cộng thêm suy nghĩ của các em về môn học Giáo dục QP-AN là
môn phụ nên ý thức học tập chưa cao nên việc giảng dạy môn QP-AN hiệu quả
chưa tốt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP
51. Đối với giáo viên
Giáo dục QP-AN trong ngành giáo dục đã có những chuyển biến mạnh mẽ
từ nhận thức của đội ngũ quản lý các cấp đến việc tổ chức ở từng cơ sở nhà trường,
đơn vị, các cơ quan quản lý giáo dục đã có sự chỉ đạo kiên quyết để thực hiện tốt
nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong toàn ngành. Đội ngũ cán bộ giáo viên giáo dục
QP-AN ở cấp trung học phổ thông đã bước đầu hình thành và phát triển. Sở giáo
dục Đồng Nai từng bước cử giáo viên đi học văn bằng 2 giáo viên giáo dục QP-AN
theo các văn bản hiện hành. Việc tổ chức giảng dạy theo phân phối chương trình,
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng học sinh trên toàn tỉnh Đồng Nai. Giáo
dục QP-AN cho học sinh các trường ngày càng có chất lượng, tạo môi trường rèn
luyện cho học sinh.
Những kết quả đạt được khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, nhà
nước về công tác giáo dục QP-AN, định hướng đổi mới phương pháp dạy học là
hướng tới hoạt động tích cực, chủ động chống lại thói quen học tập thụ động, đối
với giáo viên tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học, thiết bị dạy học, khả
năng truyền đạt kiến thức một cách linh hoạt.
Từ đó nhiệm vụ tìm tòi trên thực tiễn được đặt ra, để giảng dạy tốt đòi hỏi
giáo viên giáo dục QP-AN trước hết phải có kiến thức sâu rộng nên việc có ý thức
tự trao dồi, tích lũy kiến thức qua việc tự học, tự nghiên cứu nhằm làm giàu tri
thức phục vụ chuyên môn như tìm tòi qua sách vở, báo chí, internet….. mặt khác
đối với giáo viên giáo dục QP-AN công việc giảng dạy phải gắn liền với nghiên
cứu khoa học, đây là con đường ngắn nhất để không ngừng tích lũy kiến thức nâng
cao trình độ, góp phần tìm ra những hình thức, biện pháp thích hợp truyền đạt tri
thức tới người học.
Việc lựa chọn “Dùng quân cờ để giảng dạy bài đội ngũ đơn vị lớp 10 môn
giáo dục Quốc phòng – An ninh”, đảm bảo được thời gian của tiết dạy đồng thời
giúp học sinh dễ hiểu hơn.
2. Đối với học sinh

Quá trình học tập khi sử dụng phương pháp mới tất cả học sinh luôn luôn
quan sát, chú ý giáo viên giảng dạy bởi tiết dạy luôn có sự kết hợp thuần thục giữa
lời nói kết hợp với vật thực và mô hình tạo sự hứng thú cho các em quan sát, lắng
nghe tiếp thu bài học.
Luôn tự giác, tích cực luyện tập, nắm chắc nội dung của bài học, thể hiện tác
phong của người chỉ huy, tác phong quân nhân.
3. Công việc cụ thể
3.1. Công tác chuẩn bị:
Giáo viên : - Chuẩn bị 20 cục nam châm, dùng sơn chấm 1 bên.

6


- Chuẩn bị 1 bảng sắt kích thước 80cm x 100cm.
- Tranh ảnh đội ngũ đơn vị lớp 10
Học sinh: Trước giờ học phải đem bảng sắt di động trong phòng thiết bị ra vị
trí học tập
3.2.Quy ước:
- Mỗi cục nam châm tượng trưng cho 1 chiến sĩ
- Sơn chấm 1 bên tượng trưng cho mặt của chiến sĩ
- Bảng tượng trưng cho thao trường, bãi tập.
3.3. Giờ lên lớp:
Hoạt động 1: Đội hình tiểu đội hàng ngang
Hoạt động của giáo viên
1. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
Giáo viên giới thiệu: Đội hình tiểu đội 1
hàng ngang ( gồm 4 bước ).
Giáo viên giảng giải và di chuyển cục nam
châm một cách nhuần nhuyễn
* Tập hợp - Khẩu lệnh: ‘Tiểu đội x thành 1

hàng ngang……….tập hợp”.
Giáo viên di chuyển các cục nam châm:
- Tiểu đội trưởng: Xác định vị trí tập hợp,
hướng tập hợp, sau đó quay về hướng cách
chiến sĩ đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Tiểu đội
X” .
+ Chiến sĩ: Nghe khẩu lệnh “Tiểu đội X”
toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng
đứng nghiêm sẵn sàng nhận lệnh.
- Tiểu đội trưởng: Khi thấy toàn tiểu đội
đứng nghiêm quay mặt về phía tiểu đội
trưởng sẵn sàng nhận lệnh, tiểu đội trưởng hô
tiếp “Thành 1 hàng ngang – Tập hợp”
+ Chiến sĩ: Nghe dứt động lệnh “Tập hợp”,
các chiến sĩ im lặng nhanh chóng chạy vào vị
trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng
thành 1 hàng ngang (Giãn cách 70 cm), tự
động gióng hàng, xong đứng nghỉ.
- Tiểu đội trưởng: Thấy 2 – 3 chiến sĩ đứng
vào vị trí bên trái mình, quay nửa bên trái đi
đều về chính giữa phía trước đội hình 3→5

Hoạt động của học sinh
+ Học sinh chú ý theo dõi, lắng
nghe giảng bài

+ Nghe kết luận từ giáo viên

+ Học sinh chú ý theo dõi, lắng
nghe giảng bài

+ Nghe kết luận từ giáo viên
- Học sinh chú ý theo dõi, lắng
nghe phổ biến
Luyện tập đội ngũ đơn vị theo
3 bước:
+ Tự nghiên cứu động tác
+ Tập chậm phân đoạn
+ Tập hoàn chỉnh nội dung
+ Thực hiện theo đội hình tiểu
đội
+ Nghe kết luận từ
7


bước thì dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc
tập hợp.
* Điểm số: Khẩu lệnh: “Điểm số”.
* Chỉnh đốn hàng ngũ:
- Tiểu đội trưởng: Hô “Nghiêm”
- Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải ( trái )
_Thẳng”.
+ Chiến sĩ: Chiến sĩ đánh mặt sang bên
phải(trái) để gióng hàng. Chiến sĩ đứng đầu
hàng bên Phải (trái) không đánh mặt.
- Khi tiểu đội gióng hàng xong, tiểu đội
trưởng hô “ Thôi”.
* Giải tán:
- Khẩu lệnh: “ Giải tán”.
2. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
Giáo viên giới thiệu: Đội hình tiểu đội 2

hàng ngang( gồm 3 bước ).
Giáo viên giảng giải và di chuyển cục nam
châm một cách nhuần nhuyễn
- Các bước thực hiện giống như đội hình 1
hàng ngang chỉ khác:
*Khẩu lệnh: “Tiểu đội x thành 2 hàng
ngang…… tập hợp”.
* Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không có
điểm số.
* Hàng trước là số lẻ, hàng sau là số chẵn
- Luyện tập
Giáo viên phổ biến kế hoạch, nội dung
luyện tập:
+ Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
+ Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
- Luyện tập đội ngũ đơn vị theo 3 bước:
+ Tự nghiên cứu động tác
+ Tập chậm phân đoạn
+ Tập hoàn chỉnh nội dung
+ Giáo viên triển khai tập luyện
+ Đánh giá kết quả
+ GV kết luận

giáo viên

8


Hoạt động 2: Đội hình tiểu đội hàng dọc
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh
1. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.
+ Học sinh chú ý theo dõi, lắng
+ Giáo viên giới thiệu: Đội hình tiểu đội 1 nghe giảng bài
hàng dọc ( gồm 4 bước ).
+ Tập theo hướng dẫn
Giáo viên giảng giải và di chuyển cục nam + Thực hiện theo đội hình
châm một cách nhuần nhuyễn.
tiểu đội
* Tập hợp: Khẩu lệnh: “Tiểu đội x thành 1 + Nghe kết luận từ giáo viên
hàng dọc .….. tập hợp”.
Giáo viên di chuyển các cục nam châm:
- Tiểu đội trưởng: Xác định vị trí tập hợp,
hướng tập hợp, sau đó quay về hướng cách
chiến sĩ đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Tiểu đội
X” .
+ Chiến sĩ: Nghe khẩu lệnh “Tiểu đội X” toàn
tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng đứng
nghiêm sẵn sàng nhận lệnh.
- Tiểu đội trưởng: Khi thấy toàn tiểu đội đứng
nghiêm quay mặt về phía tiểu đội trưởng sẵn
sàng nhận lệnh, tiểu đội trưởng hô tiếp
“Thành 1 hàng dọc – Tập hợp”
+ Chiến sĩ: nghe dứt động lệnh “Tập hợp”,
các chiến sĩ im lặng nhanh chóng chạy vào vị
trí tập hợp đứng sau tiểu đội trưởng thành 1
hàng dọc (cự li 1m), tự động gióng hàng,
xong đứng nghỉ.
- Tiểu đội trưởng: Thấy 2 – 3 chiến sĩ đứng - Học sinh chú ý theo dõi, lắng
vào vị trí sau mình, tiểu đội trưởng đi đều ra nghe phổ biến

phía trước chếch bên trái đội hình cách đội
Luyện tập đội ngũ đơn vị theo
hình 3→5 bước thì dừng lại, quay vào đội 3 bước:
hình đôn đốc các chiến sĩ tập hợp.
+ Tự nghiên cứu động tác
* Điểm số: Khẩu lệnh: “Điểm số”.
+ Tập chậm phân đoạn
* Chỉnh đốn hàng ngũ: Khẩu lệnh: “Nhìn
+ Tập hoàn chỉnh nội dung
trước….. Thẳng”
- Khi tiểu đội gióng hàng xong, tiểu đội
+ Thực hiện theo đội hình tiểu
trưởng hô “ thôi”.
đội
* Giải tán : Khẩu lệnh: “ giải tán”
+ Nghe kết luận từ giáo
+ Giáo viên triển khai tập luyện
viên
9


+ Đánh giá kết quả
+ GV kết luận
2/ Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.
+ Giáo viên giới thiệu: Đội hình tiểu đội 2
hàng dọc ( gồm 3 bước ).
Giáo viên giảng giải và di chuyển cục
nam châm một cách nhuần nhuyễn.
- Các bước thực hiện giống như đội
hình 1 hàng dọc chỉ khác:

* Tập hợp: Khẩu lệnh: “Tiểu đội x
thành 2 hàng dọc .….. tập hợp”.
* Chỉnh đốn hàng ngũ: Khẩu lệnh:
“Nhìn trước….. Thẳng”
* Giải tán - Khẩu lệnh: “ Giải tán”.Khi tiểu đội gióng hàng xong, tiểu đội
trưởng hô “ thôi”.
* Số lẻ đứng bên phải, số chẵn đứng
bên trái đội hình.
+ Giáo viên triển khai tập luyện
+ Đánh giá kết quả
+ GV kết luận
- Giáo viên phổ biến kế hoạch, nội dung
luyện tập:
+ Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
+ Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc
- Luyện tập đội ngũ đơn vị theo 3 bước:
+ Tự nghiên cứu động tác
+ Tập chậm phân đoạn
+ Tập hoàn chỉnh nội dung
+ Giáo viên triển khai tập luyện
+ Đánh giá kết quả
+ GV kết luận

Giảng dạy qua phương pháp dùng quân cờ để giảng dạy bài đội ngũ đơn vị
lớp 10 tôi đã nhận được kết quả học sinh hiểu bài nhanh hơn chỉ qua 1 lần giảng
dạy. Những năm trước tôi sử dụng phương pháp giảng dạy bằng tranh ảnh học sinh
10


nắm bài chậm hơn nhiều lúc giáo viên còn phải giảng đi giảng lại học sinh mới

hiểu, nắm được bài.
IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
Qua áp dụng sáng kiến “Dùng quân cờ để giảng dạy bài đội ngũ đơn vị lớp
10 môn giáo dục Quốc phòng – An ninh” vào đối tượng học sinh lớp 10 trường
trung học phổ thông Trần Phú đạt được kết quả như sau:
-

Giáo viên giảng dạy truyền thụ hết kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo
khoa một cách dễ dàng hơn, thuận lợi hơn so với không áp dụng sáng kiến.

-

Tiết học Giáo dục QP-AN sinh động phát huy được tính tích cực, tự giác trong học
tập.
-Học

sinh lĩnh hội được kiến thức nhanh hơn, vận dụng sáng tạo linh hoạt trong tập

luyện.
-Giáo

viên áp dụng sáng kiến giảng dạy lớp 10A7, không áp dụng sáng kiến lớp

10A8. Qua kết quả thăm dò học sinh của 2 lớp như sau:
TT
1
2
3
4
-


NỘI DUNG
Nắm chắc nội dung bài học
Nắm được nội dung bài học
Nắm mơ hồ nội dung bài học
Không nắm được nội dung bài học

LỚP 10A7
22,6%
67,7%
9,7%
0%

LỚP 10A8
6,3%
65,6%
28,1%
0%

Qua áp dụng sáng kiến vào giảng dạy lớp 10A7 so với lớp không áp dụng sáng
kiến là lớp 10A8 cho Kết quả kiểm tra học kỳ I bài đội ngũ đơn vị như sau:
Lớp
10A8
10A7

Điểm dưới TB
0%
0%

Điểm TB

23%
6%

Điểm khá
35%
42%

Điểm giỏi
42%
52%

V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ
1. Đối với tổ chuyên môn
Bản thân tôi đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm và đã đạt hiệu quả cao nên
sáng kiến kinh nghiệm nên áp dụng vào giảng dạy, tổ bộ môn tăng cường sinh hoạt
chuyên đề để học sinh và giáo viên góp ý thảo luận đưa ra phương pháp dạy tốt
hơn.
11


2. Đối với trường THPT Trần Phú
Cung cấp đầy đủ trang, thiết bị dạy học.
3. Đối với Sở giáo dục đào tạo Đồng Nai
- Tổ chức sinh hoạt cụm, sinh hoạt chuyên đề nhằm tìm ra giải pháp nâng
cao chất lượng bộ môn.
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị dạy học.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Sách giáo viên giáo dục quốc phòng - An ninh lớp 10 xuất bản 2012


2.

Sách giáo khoa giáo dục quốc phòng - An ninh lớp 10 xuất bản 2011

3.

Sổ điểm cá nhân giáo viên Nguyễn Hoàng Thuận năm học 2015-2016

4.

Thông tin trên mạng:
http://www.moet.gov.vn/?page=1.21;
http://www.moet.gov.vn/?page=1.21&view=1101;
http://www.quocphonganninh.edu.vn/
http://www.sangkienkinhnghiem.com/2014/11/kinh-nghiem-gdqp-mot-so-bienphap-nang_28.html

VII. PHỤ LỤC

Mẫu phiếu khảo sát sử dụng cho đề tài:

12


Tổ Anh văn - Thể dục - Quốc phòng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nhóm: Quốc phòng - An ninh
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA HỌC SINH
VỀ TIẾT DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Họ và tên : ……………………………..
Lớp………….
Sau khi học xong bài “Đội ngũ đơn vị”, em nắm được nội dung bài học như thế nào?
1.

Nắm chắc nội dung bài học

2.

Nắm được nội dung bài học

3.

Nắm mơ hồ nội dung bài học

4.

Không nắm được nội dung bài học

13×