Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động kể chuyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 45 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC HÒA
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Đề tài:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ GIÚP TRẺ 5-6 TUỔI HỌC TỐT
HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN

Giáo viên thực hiện: Nguyễn

Thị Mộng Thúy

Lớp : Lá 1

Đức hòa – Năm học: 2015-2016
1


Nhận xét đánh giá giá của Hội Đồng KHGD Trường:
Tác dụng của SKKN……………………………………………………….
Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học…………………………………………
Hiệu quả ……………………………………………………………….......
Xếp loại ……………………………………………………………………
……Ngày……..tháng……..năm …2016
CT. H ĐKHGD
Hiệu trưởng

Nhận xét đánh giá giá của Hội Đồng KHGD Phòng Giáo Dục:
Tác dụng của SKKN……………………………………………………….
Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học……………………………………….
Hiệu quả …………………………………………………………………
Xếp loại ………………………………………………………………….


……Ngày……..tháng……..năm …2016
CT. H ĐKHGD

2


Nhận xét đánh giá giá của Hội Đồng KHGD Sở Giáo Dục:
Tác dụng của SKKN……………………………………………………….
Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học……………………………………….
Hiệu quả …………………………………………………………………
Xếp loại ………………………………………………………………….
……Ngày……..tháng……..năm …2016
CT. H ĐKHGD

3


BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆM
**
T n đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp gây hứng thú giúp trẻ
5-6 tuổi học tốt hoạt động kể chuyện ”
- T n tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thúy
- Đ n ị:Trường M m Non S n Ca - Huyện Đức Hòa - T nh ong An

Tiêu

Điể

Điể


Điể

Điể

Điể

Điể

chu

m

m

m

m

m

m

chu

GV

của

của


của

của

ẩn

tự

chấ

c

cấp

ngà

cấp

m

sở


huyệ

nh

tn

n

GD

h

ẩn

(Đối
ới
GV
MN,
TH

THC
S)
1.

3

Đề

4tài
sáng
kiến

yếu
tố
mới

sáng
tạo:
-

3

3

Hoà
n
toàn
mới,
đượ
c áp
dụn
g
l n
đ u
tiên
- Có


2

cải
tiến
so
ới
giải
phá
p
trướ
c

5


đây
ới
mức
độ
khá
- Có

1,5

cải
tiến
so
ới
giải

phá
p
trướ
c
đây
ới
mức
độ
trun
g
bình
- Có

1

cải
tiến
so
ới
giải
phá
p
trướ
c

6


đây
ới

mức
độ ít
-

0

Khô
ng

yếu
tố
mới
hoặc
sao
chép
từ
các
giải
phá
p đã

trướ
c
đây
2.

3

Đề
tài

sáng
kiến

khả
năn
g áp

7


dụn
g:
- Có

3

khả
năn
g áp
dụn
g
tron
g
toàn
t nh
hoặc
ngo
ài
t nh
- Có


2

2

khả
năn
g áp
dụn
g
tron
g
đ nthể
nhâ
n ra


8


một
số
n i
tron
g
t nh

- Có

1

khả
năn
g áp
dụn
gở
mức
độ ít
tron
g
đ n


MỤC ỤC

I . Ý DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Đặt ấn đề……………………………………………………………. 1
2.

ịch sử đề tài……………………………………………………….… 3

3. Mục đích nghi n cứu đề tài……………………………………………4
4. Phạm i đề tài……………………………………………………… …4
9


II. NI DUNG CễNG VIC M

1. Thc trng ti 5
1.1 thun li...5
1.2 khú khn..5
1.3 kt qu kho sỏt u nm.6
2. Ni dung c n gii quyt..6
3. Mt s bin phỏp gõy hng thỳ giỳp tr hc tt hot ng k chuyn...7
3.1. T nghi n cu, bi dng ngh thut c k din cm.7
3.2. Trang trớ lp hc to mụi trng hoc tp thõn thin i tr
..........15
3.3. Gây hứng thú, thu hút trẻ vào tiết học thông qua đồ dùng đồ
chơi.17
3.4. Gây hứng thú, thu hút trẻ thông qua các trò
chơi22
3.5. Gõy hng thỳ cho tr thụng qua hot ng ngoi tri mi lỳc,
mi n i. ..22
3.6. Thu hỳt tr tp trung o gi hc thụng qua cụng ngh thụng
tin..24
3.7.Tuy n truyn kt hp i ph
huynh..............................................27
3.8. Mt s hỡnh nh trong hot ng k chuyn..................................29
4. Kt qu chuyn bin i
tng................................................................30
10


III. KẾT UẬN:.........................................................................................32
1. Tóm lược giải pháp…………………………………………………..32
2. Phạm i đối tượng áp dụng………………………………………….33

I - Ý DO CHỌN ĐỀ TÀI :

1. Đặt ấn đề:
Như chúng ta đã biết, trong mọi thời đại, giáo dục chiếm một vị trí quan
trọng trong xã hội. Cùng với một số ngành khác, giáo dục góp phần nâng cao
đời sống xã hội của mỗi con người, có điều tuỳ theo mỗi thời đại mà giáo dục sẽ
tổ chức kiểu này hay kiểu khác. Tuỳ theo mỗi độ tuổi mà giáo dục khác nhau và
đặc biệt hơn là giáo dục cho trẻ ở lứa tuổi mầm non. Chính vì thế mà Bác Hồ vị
cha già kính yêu của dân tộc đã nhìn thấy được tầm quan trọng của ngành giáo
dục mầm non và Bác đã có lời dặn dò:
“ Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế nào trước hết
phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được
các cháu. Dạy trẻ như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này các
cháu thành người tốt. Dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.
Bác cho rằng: Đứa trẻ hiền lành hay độc ác không phải do bản chất vốn có của
trẻ mà chính là do sự giáo dục của người lớn.
“ Hiền dữ đâu phải là tính sẵn
Ph n nhiều do giáo dục mà n n”

11


Ngày nay giá trị con người ngày càng được nhận thức đúng đắn và đánh giá một
cách toàn diện, sâu sắc thì công tác chăm sóc giáo dục trẻ càng mang một ý
nghĩa nhân văn cụ thể, càng trở thành một đạo lý của thế giới văn minh.Thấm
nhuần lời dạy của Bác, công tác giáo dục đào tạo thế hệ măng non - những
người chủ tương lai của đất nước đã, đang và sẽ là chủ trương lớn của toàn
Đảng, toàn dân. Để thực hiện tốt mục đích giáo dục này, cấp học mầm non đã có
những bước chuyển lớn nhằm góp phần đặt nền móng đào tạo con người phát
triển toàn diện, có đủ sức khoẻ, đủ trí tuệ, tài năng là những chủ nhân tương lai
của đất nước, lái con tàu Việt Nam ra đại dương sánh vai các cường quốc năm
châu thoả lòng Bác hằng mong ước. Để thực hiện được mục tiêu đó đòi hỏi

người giáo viên mầm non phải có tấm lòng yêu nghề mến trẻ một cách thực sự
bằng tất cả những gì mình có được cùng với lương tâm nghề nghiệp để đầu tư trí
tuệ, công sức lên mỗi cuốn giáo trình, mỗi trang giáo án. Trong trường học cô
giáo luôn được ví như là người mẹ thứ hai gần gũi, thương yêu quý mến dạy dỗ
trẻ và là điểm tựa vững chắc cho trẻ ngày từ buổi học đầu tiên trẻ đến trường,
lớp. Và trường mầm non cũng là nơi đào tạo, giáo dục trẻ hình thành những cơ
sở ban đầu về nhân cách. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy các cháu lớp lá 1
trong năm học 2015-2016. Tôi luôn tìm tòi áp dụng mọi hình thức đổi mới và
nâng cao phương pháp quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt là trong hoạt
động kể chuyện, bởi vì hoạt động này có vai trò rất quan trọng, nó là một
phương tiện hỗ trợ cho tâm hồn trẻ thơ rất đắc dụng, không gì thay thế được .
Trong trường mầm non hoạt động kể chuyện có một vai trò hết sức quan trọng
trong việc hình thành nhân cách cho trẻ và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.Trẻ
thích những câu truyện cổ tích có ông Bụt, bà Tiên hiện lên giúp đỡ những
người hiền lành nhưng nghèo khổ. Qua câu chuyện thần thoại, truyền thuyết thì
tâm hồn trẻ luôn tưởng tượng bay bổng đầy ước mơ, trẻ cảm phục lòng dũng
cảm của các vị anh hùng trong tình tiết chiến trận. Qua những câu chuyện sáng
tạo giúp trẻ phát triển trí tuệ, kích thích tư duy….Thông qua hoạt động kể
12


chuyện giúp trẻ nhận thức được thế giới xung quanh, những truyền thống đạo lý
tốt đẹp của dân tộc từ đó bồi dưỡng cho trẻ tính trung thực, hiền lành, chăm chỉ,
lòng nhân ái, tình bạn bè biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau vượt qua
mọi khó khăn trong cuộc sống. Qua đó giáo dục cho trẻ yêu quê hương đất
nước, yêu thiên nhiên và con người. Ngoài ra hoạt động kể chuyện còn mang
tính nghệ thuật thông qua ngữ điệu giúp trẻ cảm nhận được cái hay, cái đẹp
trong tiếng mẹ đẻ, những hành vi đẹp trong cuộc sống, trẻ biết được những gì
nên làm và những gì không nên làm, qua đó rèn luyện những phẩm chất đạo đức
tốt đẹp ở trẻ, dần dần hình thành ở trẻ những khái niệm ban đầu về đạo đức như

ngoan- hư, tốt- xấu, thật thà- không thật thà, dũng cảm- nhút nhát .... Ngoài ra,
kể chuyện còn giúp phát triển trí nhớ,tư duy cho trẻ 5- 6 tuổi, giúp trẻ làm quen
với cách cầm sách, mở sách, đọc sách đó là những kỹ năng cần thiết cho trẻ
chuẩn bị vào lớp một. Nắm được ý nghĩa và tâm quan trọng của hoạt động kể
chuyện, tôi đã nhận thức được rằng mình cần phải tìm tòi đưa ra được những nội
dung phương pháp và hình thức dạy đổi mới để kích thích sự hứng thú,say mê
của trẻ vào hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy, góp phần phát triển tính
chủ động, tích cực của trẻ .
Từ những suy nghĩ trên đây, là một giáo viên Mầm non tôi đã mạnh dạn đưa
đề tài “Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động kể
chuyện” để giúp trẻ hứng thú tham gia học tốt hoạt động kể chuyện.
2.

ịch sử đề tài:
“Trẻ thơ như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”
Đúng như vậy, trẻ ở tuổi mầm non thật đáng yêu, tâm hồn trẻ thơ ngây, hồn nhiên
như tờ giấy trắng. Mọi hoạt động học tập và vui chơi trong quá trình chăm sóc giáo
dục trẻ ở trường mầm non đều đem lại cho trẻ những điều kỳ lạ, thần tiên.

13


Từ khi lọt lòng mẹ đến lúc chập chững tập đi, tập nói, đến lúc trẻ biết viết, đọc thì
qua những câu chuyện là chiếc cầu nối, là phương tiện dẫn dắt trẻ. Nói những tiếng
nói, đi những bước đi đầu tiên, ngôn ngữ trau chuốt của trẻ, chuyện kể là tấm
gương mẫu mực về lời ăn tiếng nói cho trẻ học tập là phương tiện hữu hiệu trong
việc giáo dục trẻ lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, tình yêu mến bạn
bè, với những người thân, biết được việc làm tốt, biết yêu cái đẹp, cái thiện, ghét
cái ác độc, phê phán những việc xấu, kính yêu Bác Hồ, thật thà, ngoan ngoãn… và

còn là phương tiện hình thành các phẩm chất đạo đức trong sáng, mà đặc biệt ở trẻ,
nhà trẻ thì vốn từ và ngôn ngữ của trẻ được phát triển mạnh mẽ, trẻ nói mạch lạc,
nói diễn cảm, nói đúng câu, đúng từ và đúng ngữ pháp.
Vì vậy để nâng cao chất lượng giúp trẻ cảm thụ và học tốt môn kể chuyện thì mỗi
giáo viên ngoài việc nắm chắc phương pháp giảng dạy của từng loại tiết cần phải
linh hoạt sáng tạo.Trong khi tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe, để hoạt
động kể chuyện ở lớp mình đạt được kết quả cao.
3. Mục đích nghi n cứu:
Nhằm gây hứng thú giúp trẻ học tốt hoạt động kể chuyện đồng thời thông
qua hoạt động dạy và học dưới nhiều hình sẽ giúp trẻ phát triển trí tuệ, óc sáng tạo,
nhân cách con người hoạt động kể chuyện là một hoạt động không thể thiếu được
đối với trẻ ở lứa tuổi mầm non, vì hoạt động kể chuyện là loại hình nghệ thuật, đặc
sắc, không thể thiếu được trong đời sống con người. Đặc biệt nó rất gần gũi với trẻ
thơ, từ buổi đầu thơ ấu trẻ đã sống chan hòa trong không khí lời ru “Ầu ơ…ví
dầu…” đầy yêu thương tận tình của mẹ, bà… và đó cũng là cánh cửa mở ra chân
trời nhận thức và hình thành nhân cách cho trẻ.
4. Phạm i đề tài:
Như chúng ta được biết chương trình giáo dục mầm non có rất nhiều phương
pháp dạy đổi mới lồng ghép, tích hợp giữa các môn học, dạy mọi lúc mọi nơi nhằm

14


nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như phát huy tính tích cực tìm tòi và sáng tạo
để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về mọi mặt.
Với đề tài này đã được nghiên cứu đối với các cháu lớp Lá 1 từ năm 2015 – 2016,
Trường Mầm Non Sơn Ca. Xoay quanh vấn đề gây hứng thú cho trẻ học tốt hoạt
động kể chuyện

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ ÀM

1. Thực trạng đề tài:
Năm học 2015 - 2016, tôi được phân công phụ trách lớp lá 1 với tổng số là
38 cháu, trong đó có 22 cháu nam và 16 cháu nữ.
Quá trình thực hiện đề tài gây hứng thú cho trẻ học tốt hoạt động kể chuyện ở lớp
tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn như sau:
1.1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục đào tạo cùng với sự quan tâm của Ban
giám hiệu nhà Trường đã thường xuyên quan tâm bồi dưỡng và nâng cao nghiệp
vụ cho giáo viên.
- Nhìn chung trẻ đi học chuyên cần cùng độ tuổi, đều khỏe mạnh nhanh nhẹn, tích
cực tham gia vào các họat động.
- Bản thân là một giáo viên tôi đã nắm vững chuyên môn, luôn yêu nghề mến trẻ,
ham học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, làm một số đồ dùng đồ chơi phục vụ
cho các họat động đặc biệt tôi luôn tìm tòi sáng tạo trong hoạt động kể chuyện để
gây hứng thú giúp trẻ học tốt hơn.
1.2. Khó khăn
15


Hiện tôi đang phụ trách lớp lá 1, ngay từ những tháng đầu tiếp xúc cũng như
dạy dỗ tôi nhận thấy sự hứng thú của các cháu khi tham gia hoạt động kể chuyện
lại ở nhiều mức độ khác nhau. Có cháu thì rất say mê và thích thú khi nghe cô kể
chuyện và rút ra được bài học từ câu chuyện và từ đó vận dụng vào trong cuộc
sống hằng ngày của trẻ, có cháu lại rất thờ ơ không hứng thú khi tham gia.
- Không gian lớp còn chật hẹp chưa đảm bảo cho các hoạt động.
- Đa số trẻ chưa qua lớp mẫu giáo nên còn bỡ ngỡ và nhút nhát, khả năng tiếp thu
bài chậm.
- Do công việc bận rộn nên tôi chưa có nhiều thời gian để làm nhiều đồ dùng đồ
trực quan sinh động.
- Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đồ dùng chưa phong phú về chủng loại.

- Đa số phụ huynh ở lớp là nông dân,công nhân lao động phải làm việc cả ngày
nên thời gian quan tâm cho cháu việc học tập của là không nhiều.
- Đa phần lớp là các cháu trai nên tính năng động cao.
1.3. Kết quả khảo sát đ u năm.
Mức độ

Số trẻ

Tỷ lệ %

Trẻ tích cực tham gia học tốt hoạt động kể chuyện

12

32%

Trẻ không tích cực tham gia học hoạt động kể chuyện

19

50%

Trẻ yếu kém khi tham gia học hoạt động kể chuyện

07

18%

2. Nội dung c n giải quyết:


16


Hot ng k chuyn cú ý ngha v nhim v ht sc quan trng trong vic
phỏt trin ton din cỏc mt cho tr. Trc ht hot ng ny cú ý ngha to ln,
gúp phn phỏt trin 5 mt cho tr, c th l : Giỏo dc o c, giỏo dc thm
m, phỏt trin trớ tu , phỏt trin th lc v rốn luyn lao ng. Bờn cnh ú,
hot ng ny cũn cú nhim v quan trng l:
- Cung cp cho tr nhng kin thc, trớ thc v th gii xung quanh tr .
- M rng hiu bit v tớch lu vn kinh nghim cỏ nhõn .
- Lm giu vn t, phỏt trin ngụn ng giu hỡnh tng, giu sc biu cm
ng thi rốn luyn kh nng tri giỏc i tng .
- Giỏo dc thỏi cỏch ng x cho tr thụng qua cỏc bi hc, dy tr bit yờu
quờ hng, t nc, yờu thiờn nhiờn v con ngi .
Nm c tm quan trng ca b mụn nờn trong nm hc 2015- 2016 c s
phõn cụng cụng tỏc ca Ban giỏm hiu nh trng tụi c nhn nhim v trc
tip chm súc - ging dy lp lỏ.Tụi luụn cú ý thc rốn luyn, i sõu vo hc tp,
nghiờn cu k chng trỡnh ging dy ca hot ng k chuyn
cho tr. Tụi luụn suy ngh phi lm gỡ? Lm nh th no? nõng cao ngh
thut ging dy giỳp tr hng thỳ hc tp, tip thu trong gi hc nh nhng, sõu
sc.
Chớnh vỡ th, mun thc hin tt vic tng hng thỳ vi hot ng k chuyn thỡ
tụi ó ra nhng phng phỏp sau:
3. Mt s bin phỏp gõy hng thỳ giỳp tr hc tt hot ng k chuyn.
3.1. T nghi n cu, bi dng ngh thut c k din cm.
Nghệ thuật đọc và kể chuyn diễn cảm một tác phẩm
văn học là vấn đề rất quan trọngi vi giỏo viờn mầm non
trong việc gây hứng thú cho trẻ 5-6 tui trong giờ kể
chuyện. Bởi ngôn ngữ nghệ thuật đ-ợc trẻ cảm thụ trong
lúc nghe cô giáo đọc và kể, vì thế cách trình bày diễn

cảm và xúc động thông qua tác phẩm văn học có tầm quan
17


trọng đặc biệt. Nhờ có cách trình bày tác phẩm văn học
một cách nghệ thuật, cô giáo giúp các bé dễ dàng hiểu
đ-ợc nội dung, dễ đi vào t-ởng t-ợng nghệ thuật, nhìn
thấy đ-ợc các hình t-ợng, các khung cảnh và các tình
tiết và biết đánh giá chúng một cách đúng đắn.
Tr-ớc đây, khi tôi chuẩn bị một giờ kể chuyện cho
trẻ nghe tôi chỉ h-ớng vào việc chuẩn bị đồ dùng tranh
ảnh câu chuyện đó để kể cho trẻ, còn việc chú ý đến
việc đọc, kể diễn cảm thì quả thật tôi còn ch-a chú ý
đến, tôi chỉ ngh thuộc truyện để truyền tải tới trẻ nội
dung câu chuyện, trẻ hiểu đ-ợc nội dung câu chuyện thế
là đủ. Chính vì vậy, trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe,
trẻ ch-a hứng thú nghe tôi kể chuyện, ch-a thu hút trẻ
vào nội dung câu chuyện của tôi nên kết quả sau mỗi giờ
kể chuyện còn ch-a cao.
+ Tụi hc tp bng cỏch tham kho sỏch v, ti liu liờn
quan, d gi

dy ca ng nghip..., nhm rỳt ra kinh

nghim cho bn thõn. to s thu hỳt, khi k chuyn cho
tr nghe thỡ ũi hi rt nhiu yu t, trong ú ngh thut
k chuyn l rt quan trng. Bi vỡ tr la tui ny cm
th ngụn ng ngh thut thụng qua hỡnh thc nghe l bin phỏp hu
hiu.
+ Lời kể của cô chính là th-ớc đo chuẩn mực cho trẻ

học tập. Biết đ-ợc điều đó tôi tìm hiểu tác phẩm sau đó
xác định giọng kể cho phù hợp. Tôi th-ờng căn cứ diễn
biến tâm trạng, hành động của nhân vật, bối cảnh xy ra,
tình tiết thể hiện ngữ điệu. Cùng một nhân vật bối cảnh
khác nhau thì sắc thái ngữ điệu cũng khác nhau.
18


+ Muốn tập trung sự chú ý của trẻ khi nghe kể truyện,
tôi nghĩ có rất nhiều yếu tố tạo nên như: Cô giáo phải nhập vai,
phải ngắt nghỉ giọng, sử dụng ngữ điệu, cường độ giọng
điệu, cử chỉ tư thế, nét mặt… sao cho thật phù hợp như:
* Về nhập vai:
Ví dụ: Chủ đề động vật với câu chuyện “ Bác sĩ nhím” tôi gợi mở cho trẻ
“Trong khu rừng nọ các muôn thú sống với nhau rất hạnh phúc. Ở đó có
một bác nhím già tuổi đã cao nên không còn làm ở trạm xá nữa, nhưng vì có bộ
lông xấu xí và đầy những gai nhọn nên các muôn thú nhỏ trong rừng không ai
thích bác cả ...” tôi ngừng lời và hỏi trẻ: “Tại sao các muôn thú nhỏ trong rừng lại
sợ bác nhím vậy con?” Khi đó tôi sẽ thể hiện giọng trầm và nét buồn trên
khuôn mặt để giúp trẻ gợi nhớ lại nội dung câu chuyện “ tại vì bác nhím có bộ lông
xấu xí và đầy những gai nhọn nên các bạn thú nhỏ trong rừng không thích bác
nhím”. Khi kể đến đoạn bạn sóc thấy thỏ bị rơi xuống hố và vội đi tìm người cứu
giúp trên đường đi sóc gặp bác nhím khi thấy vẻ hốt hoản của sóc bác nhím liền
hỏi. Lúc này tôi hạ giọng nhẹ nhàng từ tốn “ Cháu đi đâu mà vội vàng thế coi
chừng ngã té đấy”. Sóc trả lời với bác nhím tôi đổi giọng nhanh nhảo, cau có “ bác
tránh ra đi, tôi đang đi tìm người cứu bạn tôi với người đầy gai nhọn thế kia bác
chỉ làm chúng tôi đau thôi!”....tôi đọc và kể diển cảm câu chuyện thể hiện đúng vai
các nhân vật làm cho trẻ hứng thú, tò mò muốn biết xem kết thúc câu chuyên sẽ
như thế nào bạn sóc có cách nhìn khác về bác nhím hay không


19


Tranh minh họa câu chuy n “ Bác sĩ nhím”

Cô đọc kể diễn cảm cho trẻ nghe câu chuyện “ Bác sĩ nhím”

*
V

t
h

20


* Về hiện ngắt nghỉ giọng:
Việc ngắt giọng trong lúc kể chuyện cũng chiếm một vị trí quan trọng.
Do vậy việc ngắt giọng sao cho có tính chất hoàn toàn tự nhiên.
Ví dụ: Trong câu chuyện “Ba chú heo con” có đoạn kể: “hôm sau có một
con chó sói xuất hiện trên đường” thì quãng ngắt giọng giữa câu trước cụm từ
“chó sói” sẽ làm cho trẻ hồi hộp, kích thích trí tưởng tượng của trẻ, làm cho trẻ cố
gắng hình dung xem con chó sói làm gì tiếp sau đó.
* Về thể hiện cường độ giọng điệu:
Nếu kể chuyện mà nhịp điệu cứ đều đều thì câu chuyện sẽ không
có sức sống, không gây được hứng thú cho trẻ. Vì vậy bản thân tôi phải xác định
cho từng nội dung truyện, đoạn truyện, tình huống truyện để rèn nhịp điệu.
Ví dụ: Trong chuyện “Tấm cám” khi thể hiện lời tấm khi gọi cá bống lên ăn,
tôi sử dụng giọng điệu vui tươi nhẹ nhàng để thuyết phục.
“Bống bống, bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm

cháu hoa nhà người”
* Về thể hiệncử chỉ nét mặt:
Những cử chỉ, nét mặt của cô giáo khi kể chuyện cần phải kết hợp hài hoà
sự diễn cảm và ngữ điệu giọng nói cho phù hợp, thể hiện được những cảm xúc vui,
buồn, ngạc nhiên, lo âu, phấn khởi... nhằm góp phần lôi cuốn trẻ lắng nghe, tạo cho
trẻ cảm giác hồi hộp đó cũng chính là sự thành công cho tiết dạy.
Kết hợp với nét mặt,cử chỉ điệu bộ giọng nói, khả năng nhập vai.....sau khi
cho trẻ làm quen với các câu chuyện tôi cho trẻ đóng kịch lại câu chuyện bằng
cách giúp trẻ hóa thân vào vai diễn của mình.
Ví dụ: Câu chuyện “Chú Dê đen” tôi tổ chức cho trẻ đóng kịch theo kịch bản
được chuyển thể từ tác phẩm.
Sân khấu là phòng học được giả định là khu rừng. Tôi dùng những cây xanh,
những chậu hoa để trang trí cho phù hợp. Nhân vật trong vở kịch gồm: Dê trắng,
Dê đen, Sói và người dẫn truyện; các bạn còn lại là những khán giả đi xem kịch
21


hoặc đóng giả làm muôn thú vào rừng. Người dẫn truyện có thể là cô giáo hoặc là
trẻ. Vở kịch như sau:
Người dẫn truyện: Trong một khu rừng xinh đẹp, vào một buổi sáng mát mẻ, có
một chú Dê trắng đi tìm lá non để ăn và nước suối trong để uống.
Dê trắng: (Một cháu hóa trang thành chú Dê trắng, đeo mũ hình dê trắng đi ra sân
khấu. Dê trắng đi đi lại lại, vẻ tìm kiếm)
- Ôi! Rừng xanh mới tuyệt làm sao! Biết bao lá non ngon lành! (Dê trắng
nghiêng tai nghe ngóng). Ta nghe có cả tiếng suối chảy róc rách đâu đây, chắc là
nước suối mát lắm. Ta phải đi ra suối mát đây.
Người dẫn truyện: Bỗng nhiên, một con sói xuất hiện.
Sói: (Một cháu đeo mũ sói thấp thóang sau những lùm cây, nhìn Dê trắng một cách
thèm thuồng). Mũ sói có hai răng nanh to, nhọn, vẻ hung dữ)
Sói nhảy từ trong bụi cây ra,chặn trước mặt Dê trắng,một tay chống hông, một

tay chỉ thẳng vào mặt Dê trắng và quát lớn:
- Dê trắng kia! Mày đi đâu?
Dê trắng: (vẻ run sợ, lắp bắp)
- Tôi...tôi đi...đi tìm lá...lá non...
Sói: (nhìn thấy đôi sừng trên đầu Dê trắng, hơi hoảng hốt, lùi lại một chút, nhưng
vẫn quát lớn):
- Trên đầu mày có gì?
Dê trắng: (lúng túng): Trên đầu tôi...có...có sừng...( dê trắng lấy tay sờ lên đôi
sừng, rung rẩy)
Sói: (vừa nghĩ vừa nói nhỏ)

22


- Con Dê trắng đầu nó có sừng,nhưng nó nhút nhát và sợ hãi. Vậy thì cũng
chẳng có gì đáng sợ. Phải tìm cách ăn thịt nó mới được.
Sói tiến lại gần Dê trắng, quát lớn:
- Dê trắng kia, dưới chân mày có gì?
Dê trắng: (run lẩy bẩy, lùi lại sau)
- Dưới...dưới chân...tôi...tôi...có móng...
Sói: (tiến sát lại gần Dê tắng, vẻ ngạo mạn, đắc thắng)
- Này, Dê trắng, hãy nói cho ta biết: Trái tim mày thế nào?
Dê trắng: (lùi hẳn lại sát bụi cây, giọng yếu ớt)
- Trái...trái..tim tôi...đang...run sợ...
Sói: (khoái chí nhảy cỡn lên)
- A ha! Dê trắng ơi! Ta sẽ ăn thịt mày! Một bữa điểm tâm ngon lành! Hôm nay
thật là một ngày đẹp trời!
Dê trắng: (cuốn quýt chạy vòng quanh, khóc hu hu)
- Anh Dê đen ơi, cứu em với, cứu em với,...!
Dê đen: (Một cháu đeo mũ dê đen từ trong chạy nhanh ra)

- Sao thế Dê trắng! Có chuyện gì vậy? (Chợt nhìn thấy Sói). Dê trắng quát:
- À, hóa ra là mày!
(Sói chừng lại, Dê trắng chạy đến nấp sau Dê đen)
Sói: ( hỏi Dê đen)
- Dê đen kia, mày đi đâu?
23


Dê đen:
- Tao đi tìm kẻ nào hay gây sự!
Sói: (run run)
- Thế, thế trên đầu mày có gì?
Dê đen: (tự tin trả lời)
- Trên đầu tao có đôi sừng bằng kim cương!
Sói: (lùi lại một chút)
- Còn dưới chân mày có gì?
Dê đen: ( làm động tác xuýt xoa, vẻ tự tin)
- Dưới chân tao có móng bằng đồng!
Sói: ( giọng nhỏ xuống, yếu ớt)
- Thế...thế...trái tim mày thế...nào?
Dê đen :
- Trái tim thép của tao bảo tao hãy cắm đôi sừng kim cương vào bụng mày!
Nào, Sói, hãy lại đây!
( Sói kêu lên sợ hãi, vội vàng chạy thẳng vào rừng)
Dê trắng: ( reo lên)
- Hoan hô, hoan hô anh Dê đen, Sói chạy đi rồi!
Dê đen: ( cầm lấy tay Dê trắng, dịu dàng nói)
- Đấy, em xem, những kẻ ác bao giờ cũng cũng run sợ trước lòng dũng cảm của
chúng ta! Chúng ta hãy luôn tự tin và dũng cảm mỗi khi gặp khó khăn, nguy hiểm!
24Kt thỳc. Tt c lp cựng nm tay nhau hỏt vang bi hỏt: i chi.

Tr úng kch cõu chuyn Chỳ d en
Kết quả: Qua việc nghiên cứu các loại sách vở,
học hỏi chị em đồng nghiệp nên tôi đã nắm vững ph-ơng
pháp khi lên tiết, sáng tạo trong mỗi câu chuyện. Từ đó
tôi cũng thấy trẻ tập trung và hứng thú nghe tôi kể
chuyện, thể hiện cụ thể:
+ 100% các tiết dạy đ-ợc Ban Giỏm Hiu thăm lớp, dự giờ
đạt loại tốt.
+ Trên 90% trẻ hứng thú, hiểu đ-ợc nội dung câu chuyện
đạt đ-ợc mục đích yêu cầu sau mỗi giờ kể chuyện.
3.2. Trang trớ lp hc to mụi trng hoc tp thõn thin i tr:
Trng hc thõn thin l cõu khu hiu m ngnh Giỏo dc rt quan tõm
v hng n. trong mụi trng ú tr khụng phi tip thu nhng kin thc, k
nng mt cỏch cng nhc m ú tr tip thu tri thc trong mt bu khụng khớ

25


×