Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11NC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.9 KB, 1 trang )

Câu 1: Giải các phương trình lượng giác:
03cos2sin32);02cos32cos)
=−+=+−
xxbxxa
.
Câu 2: Cho khai triển Niu-tơn
n
xxxf )231()(
2
−+=
thành đa thức ta được
n
n
n
n
xaxaxaxaaxf
2
2
12
12
2
210
...)(
+++++=


.
Biết rằng
0105
22
=+−


nn
AC
, với n là số tự nhiên khác 0. Hãy xác định số n và tìm hệ
số
42

n
a
của khai triển.
Câu 3. Có hai hộp đựng thẻ, mỗi hộp đựng 15 thẻ được đánh số từ 1 đến 15. Rút
ngẫu nhiên từ mỗi hộp một thẻ. Tính xác suất để trên hai thẻ rút ra tổng hai số ghi
trên hai thẻ là một số lẻ.
Câu 4. Cho đường tròn (C) có phương trình
0
16
57
4
2
3
22
=+−++
yxyx
.
T×m ph¬ng tr×nh ®êng trßn (C
'
) lµ ¶nh cña ®êng trßn (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ
)2;1(u
.
Câu 5. Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a(a là hằng số dương). Gọi G
1

, G
2
lần lượt
là trọng tâm các tam giác BCD và ABC.
a) Chứng minh rằng đường thẳng G
1
G
2
song song với mặt phẳng (ACD)
b) Dựng thiết diện của tứ diện bị cắt bởi mặt phẳng (P) đi qua B, G
1
, G
2
. Hãy
tính diện tích thiết diện theo a.
……………………………….. Hết………………………………..
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh…………………………………Số báo danh…………………………
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Trường THPT Như Thanh
ĐỀ THI TIẾN ÍCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008-2009
MÔN: TOÁN khèi 11(Nâng cao)
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề ).

×